Tu van giam sat doi khi cung sa nga

Tu van giam sat doi khi cung sa nga

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trao doi voi TS, Tong giam doc Tong cong ty Tu van thiet ke Giao thong van tai (Tedi) Nguyen Xuan Giang cho rang da phan giam sat vien deu lam tot nhiem vu, nhung cung co nguoi sa nga, dua vao nha thau. Tedi co lien danh voi cac don vi tu van nuoc ngoai de giam sat mot so du an thuoc PMU18.
> Tu van giam sat du an ODA bi bit mat

Tu van giam sat doi khi cung sa nga
Ong Nguyen Xuan Giang. Anh: T.T.

- Trong so du an cau duong ma tong cong ty da tham gia tu van thiet ke va giam sat, co nhung du an nao thuoc quan ly cua PMU18?

- Chung toi da tham gia tu van giam sat 2 du an lon do Ban quan ly cac du an 18 (PMU18) lam chu dau tu la Quoc lo 10 va cau Bai Chay. O du an quoc lo 10, chung toi lien danh voi cong ty tu van Nhat Ban Nippon Koie. Con o du an cau Bai Chay, Tedi lien danh voi Vien cau va ket cau Nhat Ban (JBSI), PCI va Hyder-CDC. Moi day chung toi cung lien danh voi JBSI va Nippon Koie de tham gia vao mot du an khac cua PMU18 la quoc lo 3, doan Ha Noi - Thai Nguyen. Tuy nhien, chung toi chua chinh thuc bat tay vao viec.

Nhung xin noi ro the nay, o cac du an von vay nuoc ngoai, chi co cac ben nuoc ngoai moi duoc tham gia bo thau, ky ket hop dong voi chu dau tu. Neu muon tham gia tu van giam sat, chung toi phai ky hop dong lien danh voi cong ty tu van nuoc ngoai da duoc chu dau tu lua chon. Tedi da tham gia nhieu du an ODA, nhung chua bao gio ky hop dong tu van giam sat truc tiep voi bat cu chu dau tu hay ban quan ly du an nao.

Chung toi ky hop dong lien danh voi tu van nuoc ngoai thi chi chiu trach nhiem voi don vi do trong lien danh. Bao gio cung vay, phia tu van Nhat Ban phai co thu de nghi cung cap nguoi, trong do yeu cau cu the chuc danh nhu ky su cau, ky su duong, vat lieu, khoi luong hay ky su dia chat. Ho se lua chon, phong van nhung ky su ma chung toi de xuat. Duyet ky su nao, chung toi chinh thuc cu nguoi do sang lam viec duoi su chi dao va giam sat cua tu van nuoc ngoai. Cuoi thang, tu van nuoc ngoai se cham cong, tra luong cho Tedi va chung toi se tra luong cho nguoi lao dong.

- Sau nhung tieu cuc o PMU 18, du luan dang dat van de ve chat luong cac du an vay von ODA do ban nay quan ly, va dac biet la trach nhiem cua tu van giam sat. Ong nghi sao?

- Khong phai chi co mot don vi tham gia tu van giam sat cho cac du an cua PMU18. Rat nhieu cong ty tu van nuoc ngoai nhu Luis Berger, PCI, JBSI Hyder-CDC, Nippon Koie va nhieu don vi trong nuoc cung tham gia, khong rieng gi Tedi. Tedi chi co hon 100 ky su di tu van giam sat cho cac du an co su dung von ODA, khong qua nhieu de ma trai quan khap noi.

Hon nua, hien du luan moi noi ve du an quoc lo 2, doan Doan Hung - Thanh Thuy. Day la du an co von trong nuoc. Tedi khong tham gia tu van giam sat du an do.

- Hien nay, tren moi cong trinh deu co chu dau tu, nha thau va tu van giam sat. Theo ong co che 3 ben do lieu co du chat che de quan ly, giam sat?

- Co che do khong co van de gi dang noi. Dieu can quan tam hien nay la hoat dong tu van giam sat o Viet Nam chua thuc su chuan. To chuc tu van giam sat chua co quy mo chat che. Ky su giam sat chu yeu khong chuyen, da so la cac ky su thiet ke do cac don vi tu van chuyen khao sat, thiet ke cu di lam cong tac giam sat. Ban than ky su giam sat, theo toi, cung con tre, chua co nhieu kinh nghiem thuc te thi cong cong trinh va cang it kinh nghiem ve quan ly du an, vi the ma hieu qua giam sat chua cao.

- O cac du an vay von nuoc ngoai, ban quan ly du an voi tu cach la dai dien chu dau tu va khong phai la nguoi bo ra nhung dong von do. Khi chu dau tu muon tu loi, bat tay voi nha thau de lam au, luc do tu van giam sat xu ly the nao, nhat la trong dieu kien tu van giam sat do chinh chu dau tu thue?

- O cac du an von vay ODA, chu dau tu truc tiep ky hop dong tu van giam sat voi mot cong ty nuoc ngoai. Cong ty tu van nuoc ngoai do chiu trach nhiem tuyen chon ky su giam sat, to chuc, phan cong cong viec va dam bao chat luong duoc giao. Ho co quyen bo tri, sap xep dua nguoi tu nuoc ho sang, theo so luong trong hop dong. Them vao do, con duoc thue ky su qua cac don vi tu van giam sat ban dia (vi du Tedi) hay truc tiep thue bat cu ca nhan nao ma ho thay co du nang luc chuyen mon de lam viec.

Tu van nuoc ngoai phai co trach nhiem voi chu dau tu ve chat luong, tien do cong trinh. Tu van nuoc ngoai cung phai chiu trach nhiem ve chat luong cong viec, chat luong con nguoi ma ong huy dong. Chu dau tu lam viec truc tiep voi tu van nuoc ngoai. Khi tu van nuoc ngoai phat hien ra mot ky su tu van nao do cua Viet Nam co van de, ho se de nghi chu dau tu xu ly, tham chi duoi viec. Quyen luc tu van giam sat tap trung vao ong tu van truong nguoi nuoc ngoai.

- Nhu ong noi, cac ky su giam sat den tu nhieu co quan khac nhau. Vay lam the nao de biet duoc cac giam sat vien nay co lam tron trach nhiem hay khong, nhat la khi ho chinh la nguoi lam viec tren cong truong, tiep xuc truc tiep voi cac nha thau?

- Hien cung da co cac quy dinh bang van ban het suc chat che va day du, neu ro vai tro, trach nhiem, quyen han va tieu chuan chung cua ky su tu van giam sat. Chi co dieu la thuc te khong hoan toan duoc nhu cac quy dinh do.

Van de quan trong la su tu giac va dao duc cua moi nguoi tu van giam sat trong cong viec cu the ma minh phu trach. Neu ky su co luong tam cua nguoi tu van giam sat, co trach nhiem cao thi phai lam chat che, dung quy dinh. Moi nguoi deu co trach nhiem cua minh.

- Nhu ong noi, chat luong giam sat mot mat phu thuoc vao trach nhiem, su tu giac vao dao duc cua ky su tu van giam sat. Vay mat khach quan la gi?

- Theo toi, co che chinh sach cho cac tu van giam sat cua ta hien chua ro rang va chua day du, dac biet la ve van de chi phi giua cac du an trong va ngoai nuoc. Trong khi chi phi tu van giam sat o cac du an trong nuoc qua thap, may nam truoc chi khoang 0,3-0,4% tong gia tri xay lap, nay gan dat 1%, thi o cac du an nuoc ngoai thuong la 4,5-5%. Tham chi co du an nuoc ngoai, chi phi danh cho dich vu tu van giam sat chiem den 6,5% gia tri xay lap.

O cac du an trong nuoc, ty le chi phi da thap, lai con thieu trang bi nha o, phuong tien, thiet bi lam viec, di lai, dieu kien lam viec kho khan. Don cu nhu tu van giam sat du an duong Ho Chi Minh, co nhung doan dai ca chuc, tram cay so nhung phuong tien di lai danh cho tu van giam sat khong du, ho phai tu tuc, hoac di xe may. Theo toi nghi, voi tung ay dieu kien, de khien tu van giam sat phai dua vao nha thau, va nhu vay de sinh ra chuyen la kho kiem soat chat duoc. Ban than nha thau cung cu hay tao dieu kien cho tu van giam sat lam sai. Boi vi ong cu hay ru nguoi ta di uong bia, hay ru di noi chuyen dau do, khien nguoi tu van giam sat co dieu kien de sinh hu. Chuyen do khong pho bien song van co.

O cac du an von vay ODA, ngay tren mot du an, luong ky su Viet Nam rat thap so voi ky su nuoc ngoai. Mot ong tu van truong cua nuoc ngoai thuong co luong 20.000-25.000 USD/thang. Nhung tu van nuoc ngoai ky hop dong thue ky su trong nuoc voi muc luong 800-1.000 USD/thang, cao lam la 1.300 USD. Ngay ca luong cua mot pho chu nhiem du an phu trach giam sat nguoi Viet cung chi khoang 1.500 USD. Cac cong ty, sau khi tru thue ma, lai doanh nghiep, chi phi quan ly, se tra luong thang cho ky su ma minh cu di tham gia tu van giam sat o cac du an khoang 5-7 trieu dong, cao nhat la 10 trieu dong/thang. Muc luong nhu vay la qua thap.

- Nhung tu van giam sat khong the do cho luong thap, dieu kien lam viec kho khan de thieu trach nhiem voi cong viec cua minh?

- Thuc te khong ai noi la do luong thap de lam bua. Hau het cac ky su giam sat deu lam tot. Tat nhien co nhung nguoi, rat it thoi, phai tim cach song. Khi di ra hien truong, chi phi nhieu, tu coc nuoc uong cho den an, ngu, di lai deu phai tu bo tien tui. Neu luong qua thap se kho khan. Da phan nguoi ta deu xac dinh du kho khan bao nhieu van phai chiu vi do la nghia vu. Nhung quy luat cua cuoc song buoc con nguoi phai tim cach song. Ai xac dinh duoc trach nhiem cua minh se khong bi sa nga, con co nhung nguoi khong xac dinh duoc thi bi sa nga. Vi the ma co nhung chuyen lam cot bien bao le ra phai bang cot thep, nhung nguoi ta thay cot tre vao.

- Doc gia TS phan anh, cong ty tu van trong nuoc khi ky hop dong voi nuoc ngoai da lam bot mot phan cua anh em, tra luong anh em thap, khien ho kho khan va phai tieu cuc?

- Cai do o dau toi khong biet, rieng o Tedi, thanh toan muc luong deu rat cong khai. Mot ky su cua chung toi neu lam viec o co quan co the lam duoc 200-300 trieu dong/nam. Neu di tu van giam sat voi tu van nuoc ngoai, moi thang chi 1.000 USD, nam la 12.000 USD, tuong duong 180 trieu dong, thap hon nhieu. Van de la chi phi cua doanh nghiep rat lon. Thong thuong muc luong va cac chi phi khac lien quan chung toi tra cho ky su chi duoc chiem ty suat 50% don gia ky voi tu van nuoc ngoai. Tuy nhien, ky su di du an con duoc cac che do khac nhu luu tru, cong tac phi, nghi he nghi mat, cac che do khac deu co chu khong chi luong khong, neu tinh tong thu nhap ra cung kha cao. Vi the ma khong ky su tu van giam sat nao cua toi keu thap ca. Tat nhien, neu so voi luong cua cac ky su giam sat tu do, truc tiep ky voi tu van Nhat la 800-1.000 USD/thang thi chung toi thua.

O Tedi it co truong hop ky su bo di lam cho tu van nuoc ngoai, den nay chi co 2 truong hop. Nhung nhieu don vi khac den voi toi than phien, rat gay go vi khong giu duoc ky su, khong canh tranh duoc du da tra toi 500 USD/thang.

- O Viet Nam hien nay cac ky su tu van giam sat co duoc dao tao chinh quy, bai ban?

- Viet Nam khong co dao tao chinh quy ve quan ly, giam sat du an. Chu yeu co cac lop dao tao ngan han, mot vai thang do Bo Giao thong, Bo Xay dung va cac truong dai hoc Xay dung, Giao thong Van tai to chuc. Cac lop nay chi du thoi gian de anh em ky su he thong lai cac nguyen tac, cac khung phap ly co ban, chu khong the du thoi gian de nang cao trinh do.

Nhung khong the noi vi khong duoc dao tao chinh quy ma khong lam duoc viec. Tren thuc te, nhung nguoi lam tu van deu co the giam sat duoc, boi thuong thi ho deu nam ro quy trinh cong nghe, co kien thuc co ban ve thi cong. Chi co dieu nhung ky su qua nhieu cong trinh, lau nam cong tac thi lam viec tot hon. Ky su moi ra truong, it nam cong tac thi anh co loi the la ly thuyet co ban nam vung, may tinh tot nhung kinh nghiem xu ly cong viec khong cao.

Tat nhien, noi gi thi noi, doi ngu tu van giam sat noi chung van can phai duoc nang cao trinh do.

Song Linh thuc hien

Theo dong su kien:
Von ODA danh cho nam 2007 dat ky luc (15/12/2006)
Nha tai tro quoc te cho ket qua thanh tra PMU18 (15/12/2006)
Xoi lai vu PMU18 tai hoi nghi cac nha tai tro (14/12/2006)
Uu tien ODA cho ha tang kinh te quy mo lon (14/12/2006)
Cam ket ODA tu EU dat 720 trieu euro (14/12/2006)
Xem tiep»
Viet Bao
Comment :Tu van giam sat doi khi cung sa nga
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van giam sat doi khi cung sa nga bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van giam sat doi khi cung sa nga ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van giam sat doi khi cung sa nga ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Consultant supervision sometimes fall
Vietnam, Nguyen Xuan Giang, Consulting Engineer supervision, consultancy, project supervision, transportation, investors, contract corporation, supervisors, foreign, our fallen, participation, partnership, all
Talking with TS, the general director of design consultancy firm Transportation (Tedi) Nguyen Xuan Instructor for that most supervisors are doing good job, but also that fall, based on the contractor. Tedi is affiliated with the consulting unit of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn giám sát đôi khi cũng sa ngã

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn giám sát đôi khi cũng sa ngã bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van giam sat doi khi cung sa nga

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van giam sat doi khi cung sa nga co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van giam sat doi khi cung sa nga de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0