Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam

Tags: Viet Nam, Phuong Khanh, tat ca cac thanh vien, cac cuoc dam phan, nhom cong tac, nuoc thanh vien, nhu the nao, nghi dinh thu, gia nhap, cam ket, trinh tu, thuong mai, tro thanh, chinh sach, WTO
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam
Hinh anh chiec bua go cong nhan VN gia nhap WTO - Anh AFP
+ Nho bao TS cho toi biet trinh tu Viet Nam gia nhap WTO nhu the nao? Xin chan thanh cam on! (Phuong Khanh)

Viet Nam cung nhu bat ky nuoc nao khac muon gia nhap WTO deu phai trai qua mot trinh tu nhat dinh; co chang chi la khac nhau ve thoi gian thuc hien trinh tu.

Thoi gian dai hay ngan phu thuoc vao viec nuoc xin gia nhap va cac thanh vien khac cua WTO dam phan voi nhau ra sao, chap nhan nhung nhuong bo nhau nhu the nao...

Thu tuc gia nhap WTO bao gom cac buoc (hoac cac giai doan):

- Nop don xin gia nhap;

- Ðam phan gia nhap;

- Ket nap.

a. Nop don xin gia nhap:

Nop don la buoc dau tien va bat buoc doi voi mot nuoc xin gia nhap WTO.

Ðong thoi voi viec tham gia Hiep hoi cac nuoc Dong Nam A (ASEAN) vao thang 7-1995; la thanh vien dong sang lap Dien dan hop tac A - Au (ASEM) vao thang 3-1996; tham gia Dien dan hop tac kinh te Chau A - Thai Binh Duong (APEC) vao thang 11-1998; Viet Nam da som nhan thuc tam quan trong cua viec tham gia vao To chuc thuong mai the gioi (WTO).

1-1-1995, Viet Nam da nop don xin gia nhap WTO. WTO tiep nhan don xin gia nhap cua WTO cua Viet Nam va Viet Nam tro thanh quan sat vien cua to chuc nay.

31-1-1995, Nhom cong tac (cua WTO) ve viec Viet Nam gia nhap WTO duoc thanh lap.

b. Ðam phan gia nhap:

Ðe gia nhap WTO, tat ca cac thanh vien xin gia nhap deu phai tien hanh cac cuoc dam phan. Noi cach khac, de gia nhap WTO, cac nuoc xin gia nhap phai cam ket dua ra nhung nghia vu (cam ket mo cua thi truong, cam ket tuan thu cac hiep dinh cua WTO) ma minh se chap thuan khi tro thanh thanh vien cua WTO de doi lay nhung quyen (nhung uu dai do cac nuoc thanh vien cua WTO danh cho, duoc huong loi tu he thong thuong mai da bien voi cac luat choi cua WTO, duoc su dung cac quy tac giai quyet tranh chap cua WTO...) ma WTO dem lai. Ðe gia nhap WTO, Viet Nam cung phai thuc hien cac cuoc dam phan xin gia nhap.

Giai doan dam phan bao gom cac buoc sau:

- Minh bach hoa chinh sach:

Minh bach hoa chinh sach la viec chinh phu nuoc xin gia nhap phai thong bao, mo ta (phac hoa) buc tranh chung ve cac co che, chinh sach thuong mai, kinh te cua nuoc minh co lien quan den cac hiep dinh cua WTO. Viec minh bach hoa chinh sach duoc thuc hien thong qua viec Viet Nam gui ban Bi vong luc ve co che ngoai thuong cua Viet Nam (trinh bay ve he thong chinh sach thuong mai - kinh te cua Viet Nam) toi Nhom cong tac ve viec Viet Nam gia nhap WTO (sau day goi la Nhom cong tac) de Nhom cong tac xem xet. Tat ca cac thanh vien deu co the tham gia Nhom cong tac nay. Nhom cong tac la to chuc chiu trach nhiem thu ly don xin gia nhap.

Trong qua trinh Nhom cong tac xem xet, tat ca cac nuoc thanh vien WTO deu co the yeu cau tra loi nhung cau hoi ma ho quan tam.

Viet Nam da tra loi khoang 2.600 nhom cau hoi do cac thanh vien WTO dua ra va da thong bao hang chuc ngan trang van ban cho cac thanh vien WTO ve he thong chinh sach, phap luat co lien quan den cac linh vuc thue, dau tu, nong nghiep, thuong mai hang hoa, thuong mai dich vu, so huu tri tue...

Theo quy dinh cua WTO, khi viec xem xet cua Nhom cong tac da co nhung buoc tien dang ke, nuoc xin gia nhap co the bat dau cac cuoc dam phan.

- Ðam phan mo cua thi truong:

Viec dam phan duoc the hien o 2 phuong dien: dam phan da phuong va dam phan song phuong.

Ðam phan da phuong: ve mat hinh thuc chinh la cac cuoc hop giua Viet Nam voi Nhom cong tac. Cac cuoc hop nay duoc tien hanh o Geneva, tru so cua WTO. Ve mat thuc chat, day la cac cuoc hop nham tong ket hoa cac cam ket cua Viet Nam. Tinh den 12-2005, Viet Nam da tien hanh 10 phien dam phan da phuong.

Ðam phan song phuong: la dam phan giua Viet Nam (nuoc xin gia nhap) voi tung thanh vien khac nhau cua WTO boi vi moi nuoc thanh vien co nhung loi ich thuong mai va yeu cau, toan tinh khac nhau. Nhu da noi o tren, ve mat ban chat, khi gia nhap WTO, Viet Nam co quyen tiep can thi truong cua tat ca cac thanh vien WTO, duoc huong quyen ngang voi cac thanh vien khac cua WTO, trong do bao gom ca viec duoc huong nhung ket qua dam phan giua cac thanh vien khac voi nhau, theo nguyen tac toi hue quoc cua WTO.

Mac khac, Viet Nam cung phai dua ra muc thue suat thap va loai bo cac hang rao phi thue de cac thanh vien khac tiep can duoc thi truong Viet Nam. Ðong thoi, Viet Nam phai cam ket tuan thu cac quy dinh trong cac hiep dinh cua WTO lien quan den viec mo cua thi truong cho cac doi tac thuong mai.

Do vay, noi mot cach khac, cac cuoc dam phan song phuong nham xac dinh cac loi ich ma cac thanh vien cua WTO co the thu duoc tu viec gia nhap cua mot thanh vien moi. Khi cac cuoc dam phan song phuong nay ket thuc va Viet Nam tro thanh thanh vien WTO, cac cam ket qua cac cuoc dam phan se tro thanh cam ket ap dung cho tat ca cac thanh vien WTO. Co khoang 30 doi tac co yeu cau dam phan song phuong voi Viet Nam. Tinh den 30-10-2005, Viet Nam da ket thuc dam phan voi 21 doi tac.

Khi buoc vao giai doan dam phan, nuoc xin gia nhap cung bat dau dua ra Ban chao. Ban chao la danh muc nhung cam ket ve thue quan, ve thuong mai dich vu, dau tu, so huu tri tue...dap ung yeu cau cua cac nuoc thanh vien Nhom cong tac. Ban chao la co so de tien hanh cac cuoc dam phan mo cua thi truong. Sau mot qua trinh dam phan, cac cam ket, cac nghia vu trong Ban chao nay se duoc sua doi. Cuoi cung, cac cam ket, nghia vu dua ra trong Ban chao nay se tro thanh nhung cam ket chinh thuc khi ket thuc dam phan.

Ðen nay, sau cac phien hop voi Nhom cong tac tu 1998 den 2001, Viet Nam da hoan thanh giai doan minh bach hoa chinh sach. Ban chao dau tien da duoc Viet Nam gui toi Ban thu ky cua WTO vao thang 12-2001. Tinh den 12-2005, Viet Nam da dua ra Ban chao thu tu.

c. Ket nap:

Theo thong le, khi Nhom cong tac da ket thuc viec xem xet che do ngoai thuong cua nuoc xin gia nhap, dong thoi cac cuoc dam phan da phuong, song phuong ve mo cua thi truong da ket thuc, Nhom cong tac se du thao mot Bao cao gia nhap cua nuoc xin gia nhap, bao gom mot Nghi dinh thu gia nhap va cac danh muc ghi cac cam ket cua nuoc xin gia nhap (la tong hop ket qua cua cac thoa thuan trong cac phien dam phan da phuong va cac cam ket trong cac phien dam phan song phuong).

Cac van ban nay se duoc trinh len Ðai hoi dong hoac Hoi nghi bo truong. Tai cuoc hop cua Hoi nghi bo truong, neu 2/ 3 so thanh vien cua WTO chap thuan, quyet dinh ve viec gia nhap se duoc thong qua. Sau do, Nghi dinh thu gia nhap cua Viet Nam se duoc duoc Tong giam doc WTO va chin phu Viet Nam ky va Viet Nam tro thanh thanh vien cua WTO. 30 ngay sau khi chu tich nuoc (hoac quoc hoi) phe chuan nghi dinh thu, Viet Nam se chinh thuc tro thanh thanh vien WTO.

Ðe gia nhap duoc WTO, Viet Nam can ket thuc viec dam phan song phuong, dam phan da phuong, hoan thanh Bao cao gia nhap, de bat dau bat tay vao du thao Nghi dinh thu gia nhap.

Theo Nhung trang vang VN; Tai lieu hoi dap ve WTO

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Thường thức về WTO

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Tìm hiểu: Viet Nam, Phuong Khanh, tat ca cac thanh vien, cac cuoc dam phan, nhom cong tac, nuoc thanh vien, nhu the nao, nghi dinh thu, gia nhap, cam ket, trinh tu, thuong mai, tro thanh, chinh sach, WTO

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trình tự gia nhập WTO của Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trình tự gia nhập WTO của Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trinh tu gia nhap WTO cua Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0