Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam

Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Thuong mai vua co mot ban tom tat ve ket qua dam phan gia nhap WTO. Day duoc xem la mot ban tom tat bao quat cac van de co ban nhat ve cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam. Ban tom tat nay duoc tong hop tren co so cac van kien gia nhap WTO cua Viet Nam da duoc Ban cong tac ve viec Viet Nam gia nhap WTO phe chuan trong phien hop thu 14 ngay 26/10 vua qua.

Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam
Viet Nam tuan thu cac hiep dinh WTO tu thoi diem gia nhap

Cam ket da phuong

Theo ket qua dam phan, Viet Nam dong y tuan thu toan bo cac hiep dinh va quy dinh mang tinh rang buoc cua WTO tu thoi diem gia nhap. Tuy nhien do nuoc ta dang phat trien o trinh do thap lai dang trong qua trinh chuyen doi nen ta yeu cau va duoc WTO chap nhan cho huong mot thoi gian chuyen doi de thuc hien mot so cam ket co lien quan den thue tieu thu dac biet, tro cap phi nong nghiep, quyen kinh doanh.

Cac cam ket chinh trong van de da phuong la: Viet Nam chap nhan bi coi la nen kinh te phi thi truong trong 12 nam tuc la khong muon hon 31/12/2018.

Tuy nhien, truoc thoi diem tren, neu ta chung minh duoc voi doi tac nao la kinh te Viet Nam hoan toan hoat dong theo co che thi truong thi doi tac do ngung ap dung che do “phi thi truong” doi voi ta. Che do “phi thi truong” chi co y nghia trong cac vu kien chong ban pha gia. Va cac thanh vien WTO khong co quyen ap dung co che tu ve dac thu doi voi hang xuat khau nuoc ta du ta bi coi la nen kinh te phi thi truong.

Ve det may, cac thanh vien WTO se khong duoc ap dung han ngach det may doi voi Viet Nam khi vao WTO (rieng truong hop ta vi pham quy dinh WTO ve tro cap bi cam doi voi hang det may thi mot so nuoc co the co bien phap tra dua nhat dinh). Ngoai ra thanh vien WTO cung se khong duoc ap dung tu ve dac biet doi voi hang det may cua nuoc ta.

Ve tro cap phi nong nghiep, Viet Nam dong y bai bo hoan toan cac loai tro cap bi cam theo quy dinh WTO nhu tro cap xuat khau va tro cap noi dia hoa. Tuy nhien voi cac uu dai dau tu danh cho hang xuat khau da cap truoc ngay gia nhap WTO, ta duoc bao luu thoi gian qua do la 5 nam (tru nganh det may).

Ve tro cap nong nghiep, Viet Nam cam ket khong ap dung tro cap xuat khau doi voi nong san tu thoi diem gia nhap. Tuy nhien, ta bao luu quyen duoc huong mot so quy dinh rieng cua WTO danh cho nuoc dang phat trien trong linh vuc nay. Doi voi loai ho tro ma WTO quy dinh phai cat giam nhin chung ta duy tri duoc o muc khong qua 10% gia tri san luong. Ngoai muc nay, ta con bao luu them mot so khoan ho tro nua vao khoang 4.000 ty dong moi nam. Cac loai tro cap mang tinh chat khuyen nong hay tro cap phuc vu phat trien nong nghiep duoc WTO cho phep nen ta duoc ap dung khong han che.

Ve quyen kinh doanh (quyen xuat nhap khau hang hoa): Viet Nam dong y cho doanh nghiep va ca nhan nuoc ngoai duoc quyen xuat nhap khau hang hoa nhu nguoi Viet Nam ke tu khi gia nhap, tru cac mat hang thuoc danh muc thuong mai nha nuoc (nhu xang dau, thuoc la dieu, xi ga, bang dia hinh, bao chi) va mot so mat hang nhay cam khac ma ta chi cho phep sau mot thoi gian chuyen doi (nhu gao va duoc pham).

Cam ket cua Viet Nam dong y cho phep doanh nghiep va ca nhan nuoc ngoai khong co hien dien tai Viet Nam duoc dang ky quyen xuat nhap khau tai Viet Nam. Quyen xuat nhap khau chi la quyen dung ten tren to khai hai quan de lam thu tuc xuat nhap khau. Trong moi truong hop, DN va ca nhan nuoc ngoai se khong duoc tu dong tham gia vao he thong phan phoi trong nuoc. Cac cam ket ve quyen kinh doanh se khong anh huong den quyen cua ta trong viec dua ra cac quy dinh de quan ly dich vu phan phoi, dac biet doi voi san pham nhay cam nhu duoc pham, xang dau, bao - tap chi…

Ve thue tieu thu dac biet doi voi ruou va bia, cac thanh vien WTO dong y cho ta thoi gian chuyen doi khong qua 3 nam de dieu chinh lai thue tieu thu dac biet doi voi ruou va bia cho phu hop voi quy dinh WTO. Huong sua doi la doi voi ruou tren 20 do con hoac se ap dung mot muc thue tuyet doi hoac mot muc thue phan tram. Doi voi bia, se chi ap dung mot muc thue phan tram.

Doi voi doanh nghiep nha nuoc (DNNN), doanh nghiep thuong mai nha nuoc, cam ket trong linh vuc nay la nha nuoc se khong can thiep truc tiep hay gian tiep vao hoat dong DNNN. Tuy nhien, nha nuoc voi tu cach la mot co dong duoc can thiep binh dang vao hoat dong cua DN nhu cac co dong khac. Ta cung dong y cach hieu mua sam cua DNNN khong phai la mua sam Chinh phu.

Ve ty le co phan thong qua quyet dinh tai DN: Dieu 52 va 104 cua Luat DN quy dinh mot so van de quan trong co lien quan den hoat dong cua cong ty TNHH va Cong ty co phan chi duoc phep thong qua khi co so phieu dai dien it nhat la 65% hoac 75% von gop chap thuan. Quy dinh nay co the vo hieu hoa quyen cua ben gop da so von trong lien doanh. Do vay, ta da xu ly theo huong cho phep cac ben tham gia lien doanh duoc thoa thuan van de nay trong dieu le cong ty

Ve mot so bien phap han che nhap khau, ta dong y cho nhap khau xe may phan phoi lon khong muon hon ngay 31/5/2007. Voi thuoc la dieu va xi ga, ta dong y bo bien phap cam nhap khau tu thoi diem gia nhap. Tuy nhien se chi co mot DN nha nuoc duoc quyen nhap khau toan bo thuoc la dieu va xi ga. Muc thue nhap khau ma ta dam phan duoc cho hai mat hang nay la rat cao. Voi oto cu ta cho phep nhap khau cac loai xe da qua su dung khong qua 5 nam.

Ve cam ket thuc hien minh bach hoa, ngay tu khi gia nhap Viet Nam se cong bo du thao cac van ban quy pham phap luat do Quoc hoi, Uy ban thuong vu quoc hoi va Chinh phu ban hanh de lay y kien nhan dan. Thoi han danh cho viec gop y va sua doi toi thieu la 60 ngay. Viet Nam cung cam ket se dang cong khai cac van ban phap luat tren cac tap chi, trang tin dien tu cua bo, nganh.

Mot so cam ket lien quan khac: thue xuat khau, Viet Nam chi cam ket se giam thue xuat khau doi voi phe lieu kim loai den va mau theo lo trinh, khong cam ket ve thue xuat khau cua cac san pham khac.

Ve da phuong, Viet Nam con dam phan mot so van de da phuong khac nhu bao ho quyen so huu tri tue, dac biet la su dung phan mem hop phap trong co quan Chinh phu. Dinh gia tinh thue xuat nhap khau, cac bien phap dau tu lien quan den thuong mai, cac bien phap hang rao ky thuat trong thuong mai… Voi noi dung nay, ta cam ket tuan thu cac quy dinh cua WTO ke tu khi gia nhap.

Cam ket ve thue nhap khau

Muc cam ket chung cua Viet Nam la dong y rang buoc muc tran cho toan bo bieu thue (10.600 dong). Muc thue binh quan toan bieu duoc giam tu muc hien hanh 17,4% xuong con 13,4% thuc hien dan trung binh 5 - 7 nam. Muc thue binh quan doi voi hang nong san giam tu muc hien hanh 23,5% xuong con 20,9% thuc hien trong khoang 5 nam. Voi hang cong nghiep tu 16,8% xuong con 12,6% thuc hien chu yeu trong vong 5 - 7 nam.

Muc cam ket cu the: se co khoang hon 1/3 dong so dong thue se phai cat giam, chu yeu la cac dong co thue suat tren 20%. Cac mat hang trong yeu, nhay cam doi voi nen kinh te nhu nong san, xi mang, sat thep, vat lieu xay dung, oto - xe may… van duy tri duoc muc bao ho nhat dinh.

Nhung nganh co muc giam thue nhieu nhat bao gom: det may, ca va san pham ca, go va giay, hang che tao khac, may moc va thiet bi dien - dien tu. Ben canh do, Viet Nam dat duoc muc thue tran cao hon muc dang ap dung doi voi nhom hang xang dau, kim loai, hoa chat la phuong tien van tai.

Cam ket cua Viet Nam se cat giam thue theo mot so hiep dinh tu do theo nganh cua WTO (giam thue xuong 0% hoac muc thap). Day la hiep dinh tu nguyen cua WTO nhung cac nuoc moi gia nhap deu phai tham gia mot so nganh. Nganh ma ta cam ket tham gia la san pham cong nghe thong tin, det may va thiet bi y te. Ta cung tham gia mot phan voi thoi gian thuc hien tu 3 - 5 nam doi voi nganh thiet bi may bay, hoa chat va thiet bi xay dung. V

Ve han ngach thue quan, ta bao luu quyen ap dung voi duong, trung gia cam, la thuoc la va muoi.

Cam ket ve mo cua thi truong dich vu

Ve dien cam ket, trong Hiep dinh thuong mai song phuong (BTA) voi Hoa Ky ta da cam ket 8 nganh dich vu (khoang 65 phan nganh). Trong thoa thuan WTO, ta cam ket du 11 nganh dich vu, tinh theo phan nganh khoang 110 nganh. Ve muc do cam ket, voi hau het cac nganh dich vu, trong do co nhung nganh nhay cam nhu bao hiem, phan phoi, du lich… ta giu duoc muc do cam ket gan nhu trong BTA. Rieng vien thong, ngan hang va chung khoan, de som ket thuc dam phan, ta da co mot so buoc tien nhung nhin chung khong qua xa so voi hien trang va deu phu hop voi dinh huong phat trien da duoc phe duyet cho cac nganh nay.

Cam ket chung cho cac nganh dich vu ve co ban nhu BTA. Truoc het, cong ty nuoc ngoai khong duoc hien dien tai Viet Nam duoi hinh thuc chi nhanh, tru phi dieu do duoc ta cho phep trong tung nganh cu the. Ngoai ra, cong ty nuoc ngoai tuy duoc phep dua can bo quan ly vao lam viec tai Viet Nam nhung it nhat 20% can bo quan ly cua cong ty phai la nguoi Viet Nam. Cuoi cung, ta cho phep to chuc va ca nhan nuoc ngoai duoc mua co phan trong cac doanh nghiep Viet Nam nhung ty le phai phu hop voi muc mo cua thi truong nganh do. Rieng ngan hang ta chi cho phep ngan hang nuoc ngoai mua toi da 30% co phan.

Dich vu khai thac ho tro dau khi: Dong y cho phep cac DN nuoc ngoai duoc thanh lap cong ty 100% von nuoc ngoai sau 5 nam ke tu khi gia nhap de dap ung cac dich vu ho tro khai thac dau khi. Tuy nhien, Viet Nam con giu nguyen quyen quan ly cac hoat dong tren bien, them luc dia va quyen chi dinh cac ty tham do, khai thac tai nguyen. Bao luu duoc mot danh muc cac dich vu danh rieng cho cac DN Viet Nam nhu dich vu bay, dich vu cung cap trang thiet bi va vat pham cho dan khoan xa bo… Tat ca cac cong ty vao Viet Nam cung ung dich vu ho tro dau khi deu phai dang ky voi co quan nha nuoc co tham quyen.

Dich vu vien thong, Viet Nam co them mot so nhan nhuong so voi BTA nhung o muc do hop ly, phu hop voi chien luoc phat trien cua ta. Cu the la cho phep thanh lap lien doanh da so von nuoc ngoai de cung cap dich vu vien thong khong gan voi ha tang mang (phai thue mang do DN Viet Nam nam quyen kiem soat) va noi long mot chut ve viec cung cap dich vu qua bien gioi de doi lay giu lai han che ap dung cho vien thong co gan voi ha tang mang (chi cac cac doanh nghiep nha nuoc nam da so von moi dau tu ha tang mang, nuoc ngoai chi duoc gop von den 49% va cung chi duoc lien doanh voi doi tac Viet Nam da duoc cap phep).

Dich vu phan phoi, ve co ban giu duoc nhu BTA, tuc la kha chat so voi cac nuoc moi gia nhap. Truoc het, ve thoi diem cho phep thanh lap DN 100% von nuoc ngoai la nhu BTA (1/1/2009). Thu hai, tuong tu nhu BTA, ta khong mo cua thi truong phan phoi xang dau, duoc pham, sach bao, tap chi, bang hinh, thuoc la, gao, duong va kim loai quy cho nuoc ngoai. Nhieu san pham nhay cam nhu sat thep, xi mang, phan bon… ta chi mo cua thi truong sau 3 nam. DN co von dau tu nuoc ngoai, mo diem ban le thu hai tro di phai duoc ta cho phep theo tung truong hop cu the.

Dich vu bao hiem, ve tong the, muc do cam ket ngang BTA, tuy nhien, ta dong y cho Hoa Ky thanh lap chi nhanh bao hiem phi nhan tho sau 5 nam ke tu ngay gia nhap.

Dich vu ngan hang, ta dong y cho thanh lap ngan hang con 100% von nuoc ngoai khong muon hon ngay 1/4/2007. Ngoai ra ngan hang nuoc ngoai muon duoc thanh lap chi nhanh tai Viet Nam nhung chi nhanh do khong duoc phep mo chi nhanh phu va van phi chiu han che ve huy dong tien gui bang VND tu the nhan Viet Nam trong vong 5 nam ke tu khi ta gia nhap WTO. Ta van giu duoc han che ve mua co phan trong ngan hang Viet Nam (khong qua 30%).

Dich vu chung khoan, ta cho phep thanh lap cong ty chung khoan 100% von nuoc ngoai va chi nhanh sau 5 nam ke tu khi gia nhap WTO

Cac cam ket khac, voi cac nganh con lai nhu du lich, giao duc, phap ly, ke toan, xay dung, van tai… muc do cam ket ve co ban khong khac nhieu so voi BTA. Ngoai ra khong mo cua dich vu in an - xuat ban.

  • PV
Viet Bao

Comment :Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Abstract WTO commitments of Vietnam
Vietnam, Ministry of Commerce, excise tax, switching times, synopsis, agreed to, import, export, foreign investment, commitment , joined, for, for some, subsidies, WTO
Ministry of Commerce has a summary of the results of WTO negotiations. This is considered a comprehensive summary of the most fundamental issues on the WTO commitments of Vietnam. This summary is synthesized on the basis of the WTO accession of Vietnam ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tóm tắt cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tóm tắt cam kết gia nhập WTO của Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tom tat cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0