Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh

Tags: Luat Canh, canh tranh khong lanh manh, vi pham phap luat, thu tuc xu ly, Thang 7 nam 2005, Bo Thuong mai, nam tai chinh, tong doanh thu, co vi tri, hanh vi, doanh nghiep, linh vuc, quy dinh, nghi dinh, dong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>I. Gioi thieu

Luat Canh tranh da duoc Quoc hoi khoa IX ky hop thu 6 thong qua ngay 3 thang 12 nam 2004. Luat Canh tranh se co hieu luc phap luat ke tu ngay 1 thang 7 nam 2005. De dam bao thuc thi hieu qua Luat Canh tranh, Chinh phu da giao cho Bo Thuong mai chu tri soan thao cac nghi dinh huong dan thi hanh.

Trong do, Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh la mot van ban rat quan trong va hien dang duoc Bo Thuong mai chu tri tien hanh soan thao.

De Nghi dinh co the di vao duoc cuoc song, phan anh dung tinh hinh thuc tien kinh doanh cua cac doanh nghiep, Bo Thuong mai tran trong kinh moi cac co quan, doanh nghiep va ban doc co quan tam tham gia dong gop y kien cho Du thao.

II. Bo cuc va noi dung chinh cua Du thao Nghi dinh

A. Bo cuc

Du thao Nghi dinh bao gom 55 dieu va 5 chuong duoc bo cuc nhu sau:

Chuong I. Nhung quy dinh chung (tu Dieu 1 den Dieu 10)

Chuong II. Hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh, hinh thuc va muc do xu ly (tu Dieu 11 den Dieu 37)

Chuong III. Tham quyen, thu tuc xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh (tu Dieu 38 den Dieu 48)

Chuong IV. Khieu nai, to cao va xu ly vi pham (tu Dieu 49 den Dieu 53)

Chuong V. Dieu khoan thi hanh (tu Dieu 54 den Dieu 55)

B. Noi dung chinh

1. Ve Chuong I. Nhung quy dinh chung

Chuong I quy dinh nhung van de chung cua Nghi dinh, bao gom pham vi dieu chinh, doi tuong dieu chinh, nguyen tac, hinh thuc xu ly, can cu xac dinh muc do xu ly, thoi hieu xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh.

2. Ve Chuong II. Hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh, hinh thuc va muc do xu ly

Chuong II liet ke cac hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh va quy dinh cac hinh thuc va muc xu ly cu the tuong ung.

Cac hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh bao gom 5 nhom sau day:

- Nhom 1: Cac hanh vi vi pham cac quy dinh ve thoa thuan han che canh tranh

- Nhom 2: Cac hanh vi lam dung vi tri thong linh thi truong va lam dung vi tri doc quyen

- Nhom 3: Cac hanh vi vi pham cac quy dinh ve tap trung kinh te

- Nhom 4: Cac hanh vi canh tranh khong lanh manh

- Nhom 5: Cac hanh vi vi pham phap luat canh tranh khac

a. Doi voi cac hanh vi han che canh tranh (Nhom 1, 2 va 3)

Du thao Nghi dinh da chia thanh hai khung phat:

- Khung 1: Phat tien den 7% tong doanh thu cua doanh nghiep vi pham trong nam tai chinh truoc nam thuc hien hanh vi vi pham. Day la khung phat co ban ap dung doi voi da so cac truong hop.

- Khung 2: Phat tien tu 7% den 10% tong doanh thu cua doanh nghiep vi pham trong nam tai chinh truoc nam thuc hien hanh vi vi pham. Khung phat tang nang nay ap dung cho mot so truong hop dac biet nhu hang hoa, dich vu lien quan la cac mat hang luong thuc, thuc pham, thuoc phong va chua benh cho nguoi, thuoc thu y, phan bon, thuc an chan nuoi, thuoc bao ve thuc vat, giong cay trong, vat nuoi va cac dich vu y te, cham soc suc khoe; doanh nghiep vi pham co vai tro to chuc, loi keo cac doanh nghiep khac tham gia vao thoa thuan han che canh tranh; doanh nghiep co vi tri thong linh thi  truong co thi phan tren thi truong lien quan tu 50% tro len; hay truong hop doanh nghiep nhan sap nhap chen ep buoc doanh nghiep bi sap nhap phai sap nhap...

Rieng nhom doanh nghiep co vi tri thong linh thi truong, khung 2 se ap dung doi voi doanh nghiep dau tien trong nhom thuc hien hanh vi vi pham va doanh nghiep co thi phan tren thi truong lien quan lon nhat trong nhom khi thuc hien cac hanh vi lam dung vi tri thong linh thi truong bi cam.

Cac doanh nghiep co vi tri doc quyen se bi xu phat o mot khung duy nhat la toi da 10% tong doanh thu trong nam tai chinh truoc nam thuc hien hanh vi vi pham neu thuc hien mot trong 8 hanh vi lam dung vi tri doc quyen.

Hanh vi tap trung kinh te vi pham Dieu 20 va 24 cua Luat Canh tranh ve nghia vu phai thong bao cho Co quan quan ly canh tranh truoc khi tap trung kinh te se bi xu phat o muc tu 1% den 3% tong doanh thu trong nam tai chinh truoc nam thuc hien hanh vi vi pham.

Ngoai viec bi phat tien, cac doanh nghiep vi pham con co the bi ap dung mot hoac mot so hinh thuc xu phat bo sung va bien phap khac phuc hau qua nhu tich thu toan bo khoan loi nhuan thu duoc tu viec thuc hien hanh vi vi pham; buoc co cau lai doanh nghiep co vi tri thong linh thi truong; buoc loai bo nhung dieu khoan vi pham phap luat ra khoi hop dong hoac giao dich kinh doanh lien quan; buoc tach cac doanh nghiep da tham gia hop nhat, sap nhap; buoc ban lai phan tai san da mua...

b. Doi voi cac hanh vi canh tranh khong lanh manh (Nhom 4)

Nhom hanh vi chi dan gay nham lan, xam pham bi mat kinh doanh, ep buoc trong kinh doanh, giem pha doanh nghiep khac, gay roi hoat dong kinh doanh se bi xu phat tu 5.000.000 dong den 10.000.000 dong. Neu vi pham trong mot so truong hop tang nang nhu vi pham co to chuc se bi xu phat tu 10.000.000 dong den 20.000.000 dong. 

Nhom hanh vi quang cao, khuyen mai nham canh tranh khong lanh manh, phan biet doi xu cua hiep hoi se bi xu phat tu 15.000.000 dong den 25.000.000 dong. Neu vi pham trong mot so truong hop tang nang nhu tai pham, quy mo quang cao, khuyen mai rong hon hai tinh, thanh pho truc thuoc trung uong thi se bi xu phat tu 30.000.000 dong den 50.000.000 dong.

Cac hanh vi ban hang da cap bat chinh se bi xu phat tu 50.000.000 dong den 70.000.000 dong. Neu vi pham tren quy mo tu hai tinh, thanh pho truc thuoc trung uong tro len hoac gay ra thiet hai nghiem trong cho nguoi tham gia mang luoi ban hang da cap, nguoi tieu dung thi se bi xu phat o muc tu 70.000.000 dong den 100.000.000 dong.

Cac doanh nghiep vi pham con co the bi ap dung mot hoac mot so hinh thuc xu phat bo sung va bien phap khac phuc hau qua nhu tich thu tang vat, phuong tien vi pham, buoc cai chinh cong khai.

c. Doi voi cac hanh vi vi pham phap luat canh tranh khac

Cac hanh vi vi pham phap luat canh tranh khac nhu vi pham nghia vu cung cap thong tin, can tro dieu tra cung se bi xu ly theo cac muc phat canh cao hoac phat tien o muc thap (tu 200.000 dong den 10.000.000 dong).

Hanh vi thuc hien thoa thuan han che canh tranh va tap trung kinh te truoc khi co quyet dinh cho huong mien tru cua Thu tuong Chinh phu hoac cua Bo truong Bo Thuong mai se bi xu phat tu 50.000.000 dong den 70.000.000 dong nhung khong vuot qua 3% tong doanh thu trong nam tai chinh truoc nam thuc hien hanh vi vi pham.

3. Ve Chuong III. Tham quyen, thu tuc xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh

Chuong III da cu the hoa tham quyen cua Co quan quan ly canh tranh, Hoi dong canh tranh, Hoi dong xu ly vu viec canh tranh trong viec xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh. Cac quy dinh ve tham quyen con bao gom viec quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo cac bien phap ngan chan hanh chinh cua Thu truong Co quan quan ly canh tranh va Chu tich Hoi dong canh tranh.

Thu tuc xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh duoc chia thanh thu tuc xu ly vi pham cac quy dinh ve hanh vi han che canh tranh va canh tranh khong lanh manh va thu tuc xu ly vi pham phap luat canh tranh khac.

III. Cac van de can xin y kien

 Bo Thuong mai xin goi y mot so van de can xin y kien cua ban doc nhu sau:

- Cac can cu xac dinh muc xu ly cu the doi voi cac hanh vi vi pham (Dieu 8)

- Cac tinh tiet giam nhe va tang nang (Dieu 9);

- Cac hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh (khoan 1 cac Dieu 11-37);

- Cac tinh tiet tang nang dinh khung (khoan 2 cac Dieu 11-37);

- Muc do xu ly vi pham cu the doi voi cac hanh vi (Dieu 11-37);

- Thu tuc xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh (Dieu 42-48)

TS

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: NĐQĐ về VPPL trong cạnh tranh

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Dự án 'sống lay lắt' vì chót dính đến nhà thầu Trung Quốc

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình, thủy điện Vĩnh Sơn… là một trong nhiều dự án nhà thầu Trung Quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC đang trong tình cảnh bị đội lên rất cao khiến nhiều chủ đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần.

Thương vụ VietJet-Boeing, 'đòn đau' với Airbus?

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing đã giành hợp đồng bán máy bay trị giá 11,3 tỷ USD cho hãng hàng không VietJet Air.

'Cứu' bầu Đức và những hệ lụy phi thị trường

'Việc Chính phủ cứu Hoàng Anh Gia Lai có thể tạo tiền lệ, khuyến khích cho những tập đoàn con nợ khác học theo', TS. Võ Trí Hảo, Giảng viên khoa Luật (Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) nói

Tìm hiểu: Luat Canh, canh tranh khong lanh manh, vi pham phap luat, thu tuc xu ly, Thang 7 nam 2005, Bo Thuong mai, nam tai chinh, tong doanh thu, co vi tri, hanh vi, doanh nghiep, linh vuc, quy dinh, nghi dinh, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tóm tắt Dự thảo “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh

Nhan xet, hay lien he ve tin Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tom tat Du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0