Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

Tags: Ban Bi, NGHI DINH, tro cap bao hiem xa hoi, Uy ban thuong vu quoc hoi, Bi thu Trung uong Dang, Thang 10 nam 2005, Thang 9 nam 2006, Thang 10 nam 2006, 01 thang 10, muc dieu chinh, 14 thang 12, theo quy dinh, dinh so, doi voi, nghi huu, dong


 

Chinh phu

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

So : 118/2005/ND-CP

Ha Noi, ngay 15 thang  9 nam 2005

NGHI DINH

Ve viec dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

_______

CHINH PHU

Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cu Bo luat Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994 va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong ngay 02 thang 4 nam 2002;

Can cu Nghi quyet so 17/2003/QH11 ngay 04 thang 11 nam 2003  ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2004 va Nghi quyet so 19/2003/QH11ngay 26 thang 11 nam 2003 ve nhiem vu 2004 cua Quoc hoi khoa XI;

Theo de nghi cua Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,

NGHI DINH :

Dieu 1. Dieu chinh muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi hang thang doi voi cac doi tuong sau day:

1. Can bo, cong chuc, cong nhan, vien chuc; quan nhan, cong an nhan dan, nguoi lam cong tac co yeu huong luong huu hang thang theo thang luong, bang luong do Nha nuoc quy dinh.

2. Cong nhan, vien chuc va nguoi lao dong huong luong huu hang thang vua co thoi gian huong luong theo thang luong, bang luong do Nha nuoc quy dinh, vua co thoi gian huong luong khong theo thang luong, bang luong do Nha nuoc quy dinh.

3. Cong nhan, vien chuc dang huong tro cap mat suc lao dong hang thang, ke ca nguoi huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 91/2000/QD-TTg ngay 04 thang 8 nam 2000 cua Thu tuong Chinh phu.

4. Cong nhan cao su dang huong tro cap hang thang.

5. Can bo xa, phuong, thi tran dang huong luong huu, tro cap hang thang theo Nghi dinh so 121/2003/ND-CP ngay 21 thang 10 nam 2003 cua Chinh phu va Nghi dinh so 09/1998/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 1998 cua Chinh phu.

Dieu 2. Tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den ngay 30 thang 9 nam 2006, muc luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang doi voi cac doi tuong huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang truoc ngay 01 thang 10 nam 2005 quy dinh tai Dieu 1 Nghi dinh nay duoc dieu chinh nhu sau:

1. Doi voi can bo, cong chuc, cong nhan, vien chuc nghi huu:

a) Tang 10% tren muc luong huu hien huong doi voi nguoi co muc luong truoc khi nghi huu duoi 390 dong/thang theo Nghi dinh so 235/HDBT ngay 18 thang 9 nam 1985 cua Hoi dong Bo truong; co he so luong cu duoi 3,06 theo Nghi dinh so 25/CP va Nghi dinh so 26/CP ngay 23 thang 5 nam 1993 cua Chinh phu; co he so luong moi duoi 3,99 theo Nghi quyet so 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngay 30 thang 9 nam 2004 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Quyet dinh so 128/QD-TW ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Ban Bi thu Trung uong Dang, Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 va Nghi dinh so 205/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu;

b) Tang 8% tren muc luong huu hien huong doi voi nguoi co muc luong truoc khi nghi huu tu 390 dong/thang tro len theo Nghi dinh so 235/HDBT ngay 18 thang 9 nam 1985 cua Hoi dong Bo truong; co he so luong cu tu 3,06 tro len theo Nghi dinh so 25/CP va Nghi dinh so 26/CP ngay 23 thang 5 nam 1993 cua Chinh phu; co he so luong moi tu 3,99 tro len theo Nghi quyet so 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngay 30 thang 9 nam 2004 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Quyet dinh so 128/QD-TW ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Ban Bi thu Trung uong Dang, Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 va Nghi dinh so 205/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu.

2. Doi voi quan nhan, cong an nhan dan, nguoi lam cong tac co yeu huong luong theo bang luong cap bac quan ham si quan quan doi nhan dan; si quan, ha si quan cong an nhan dan va bang luong quan nhan chuyen nghiep thuoc quan doi nhan dan va chuyen mon ky thuat thuoc cong an nhan dan nghi huu :

a) Tang 10% tren muc luong huu hien huong doi voi nguoi co muc luong truoc khi nghi huu duoi 425 dong/thang theo Nghi dinh so 235/HDBT      ngay 18 thang 9 nam 1985 cua Hoi dong Bo truong; co he so luong cu duoi 4,4 theo Nghi dinh so 25/CP ngay 23 thang 5 nam 1993 cua Chinh phu; co he so luong moi duoi 5,6 theo Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu;

b) Tang 8% tren muc luong huu hien huong doi voi nguoi co muc luong truoc khi nghi huu tu 425 dong/thang tro len theo Nghi dinh so 235/HDBT ngay 18 thang 9 nam 1985 cua Hoi dong Bo truong; co he so luong cu tu 4,4 tro len theo Nghi dinh so 25/CP ngay 23 thang 5 nam 1993 cua Chinh phu; co he so luong moi tu 5,6 tro len theo Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu.

3. Tang 10% tren muc tro cap hien huong doi voi nguoi dang huong tro cap mat suc lao dong hang thang; nguoi huong tro cap hang thang theo Quyet dinh so 91/2000/QD-TTg ngay 04 thang 8 nam 2000 cua Thu tuong Chinh phu; cong nhan cao su dang huong tro cap hang thang; can bo xa, phuong, thi tran dang huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang theo Nghi dinh so 121/2003/ND-CP ngay 21 thang 10 nam 2003 va Nghi dinh so 09/1998/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 1998 cua Chinh phu.

Dieu 3. Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi lam can cu tinh luong huu, tro cap mot lan khi nghi huu, tro cap bao hiem xa hoi mot lan, tro cap tuat mot lan va muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi huong  luong theo thang luong, bang luong do Nha nuoc quy dinh nghi huu, huong tro cap bao hiem xa hoi tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den ngay 30 thang 9 nam 2006 nhu sau:

1. Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi lam can cu tinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi duoc quy dinh nhu sau :

a) Doi voi thoi gian dong bao hiem xa hoi truoc ngay 01 thang 10  nam 2004 : tinh theo muc tien luong da huong va dong bao hiem xa hoi theo quy dinh tai Nghi quyet so 35/NQ-UBTVQHK9 ngay 17 thang 5 nam 1993 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Quyet dinh so 69-QD/TW ngay 17 thang 5 nam 1993 cua Ban Bi thu Trung uong Dang, Nghi dinh   so 25/CP va Nghi dinh so 26/CP ngay 23 thang 5 nam 1993 cua Chinh phu;

b) Doi voi thoi gian dong bao hiem xa hoi tu ngay 01 thang 10 nam 2004 tro di : tinh theo muc tien luong da huong va dong bao hiem xa hoi theo quy dinh tai Nghi quyet so 730/2004/NQ-UBTVQHK11ngay 30 thang 9 nam 2004 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi; Quyet dinh  so 128/QD-TW ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Ban Bi thu Trung uong Dang; Nghi dinh so 204/2004/ND-CP va Nghi dinh so 205/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chinh phu.

2. Muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu tu ngay 01thang 10 nam 2005 den ngay 30 thang 9 nam 2006 duoc thuc hien mot lan tai thang nghi huu theo quy dinh sau:

Thang nghi huu tu 10/2005 den 9/2006 Nghi huu vao 3 thang cuoi cua nam 2005 Nghi huu vao 9 thang dau cua nam 2006  

Nghi h­uu vao 3 thang cuoi cua nam 2005

Nghi huu vao 9 thang dau cua nam 2006

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

14

13,5

13

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9,0

8,5

 

 

 

 

Dieu 4. Doi voi nguoi nghi huu thuoc doi tuong quy dinh tai khoan 2 Dieu 1 Nghi dinh nay, thi chi dieu chinh phan luong huu huong theo tien luong thuoc thang luong, bang luong do Nha nuoc quy dinh. Cac muc dieu chinh thuc hien theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu 2 va khoan 2 Dieu 3 Nghi dinh nay.

Dieu 5. Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi de lam co so tinh luong huu va muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi cho du tuoi doi de huong che do huu tri can cu vao thang nghi cho va thoi gian du tuoi doi de huong che do huu tri duoc quy dinh nhu sau :

1. Doi voi nguoi nghi cho du tuoi doi de huong che do huu tri truoc  ngay 01 thang 10 nam 2004 va du dieu kien huong che do huu tri trong khoang thoi gian tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den truoc ngay 01 thang 10 nam 2006 :

a) Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi de lam co so tinh luong huu tinh theo muc tien luong quy dinh tai cac van ban neu tai diem a khoan 1 Dieu 3 Nghi dinh nay;

b) Muc dieu chinh luong huu duoc quy dinh bang muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu truoc ngay 01 thang 10 nam 2004 theo quy dinh tai Dieu 2 Nghi dinh so 208/2004/ND-CP va muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu truoc ngay 01 thang 10 nam 2005 theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu 2 Nghi dinh nay.

2. Doi voi nguoi nghi cho du tuoi doi de huong che do huu tri tu ngay 01 thang 10 nam 2004 den truoc ngay 01 thang 10 nam 2005 va du dieu kien huong che do huu tri trong khoang thoi gian tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den truoc ngay 01 thang 10 nam 2006 :

a) Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi de lam co so tinh luong huu theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 3 Nghi dinh nay;

b) Muc dieu chinh luong huu duoc quy dinh bang muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu tu ngay 01 thang 10 nam 2004 den ngay 30     thang 9 nam 2005 quy dinh tai khoan 2 Dieu 3 Nghi dinh so 208/2004/ND-CP va muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu truoc ngay 01 thang 10 nam 2005 theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu 2 Nghi dinh nay.

3. Doi voi nguoi nghi cho du tuoi doi va du dieu kien huong che do huu tri trong thoi gian tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den truoc ngay 01 thang 10 nam 2006 :

a) Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi de lam co so tinh luong huu theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 3 Nghi dinh nay;

b) Muc dieu chinh luong huu duoc quy dinh bang muc dieu chinh luong huu doi voi nguoi nghi huu tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den ngay 30   thang 9 nam 2006 quy dinh tai khoan 2 Dieu 3 Nghi dinh nay.

Dieu 6. Kinh phi dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang ap dung doi voi cac doi tuong quy dinh tai Dieu 1 Nghi dinh nay duoc quy dinh nhu sau :

1. Doi voi cac doi tuong huong che do bao hiem xa hoi truoc ngay 01 thang 10 nam 1995 do ngan sach nha nuoc bao dam.

2. Doi voi cac doi tuong huong che do bao hiem xa hoi tu ngay 01thang 10 nam 1995 tro di ke ca doi tuong dang huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang theo Nghi dinh so 121/2003/ND-CP ngay 21 thang 10      nam 2003 va Nghi dinh so 09/1998/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 1998 cua Chinh phu do quy bao hiem xa hoi bao dam.

Dieu 7. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.

Cac doi tuong quy dinh tai Dieu 1 Nghi dinh nay duoc huong muc luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang dieu chinh theo quy dinh tai Nghi dinh nay ke tu ngay 01 thang 10 nam 2005.

Dieu 8.

1. Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi co trach nhiem:

a) Huong dan thuc hien viec dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi quy dinh tai Nghi dinh nay;

b) Trinh Chinh phu tiep tuc dieu chinh muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi hang thang cua cac doi tuong quy dinh tai Dieu 1 Nghi dinh nay tu  ngay 01 thang 10 nam 2006 den ngay 01 thang 10 nam 2007.

2. Bo Tai chinh co trach nhiem bao dam kinh phi dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi doi voi cac doi tuong do ngan sach nha nuoc bao dam.

3. Bao hiem Xa hoi Viet Nam co trach nhiem bao dam kinh phi dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi doi voi cac doi tuong do quy bao hiem xa hoi bao dam; to chuc huong dan cac co quan bao hiem xa hoi dia phuong thuc hien viec dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va to chuc chi tra doi voi cac doi tuong kip thoi, dung quy dinh tai Nghi dinh nay.

Dieu 9. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. CHINH PHU

THU TUONG

                                                                   Phan Van Khai - Da ky

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tín dụng đang dần được khơi thông

Với mục tiêu và quyết tâm đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành về dưới 3%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định cụ thể và giao chỉ tiêu số nợ xấu phải được xử lý cho từng ngân hàng thương mại (gồm tự xử lý thu hồi nợ và bán nợ cho VAMC). Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN. Kết quả đạt được khả thi khi các ngân hàng đã hoàn tất việc bán nợ xấu cho VAMC trước thời hạn quy định.

Giá điện tại đảo không đắt hơn đất liền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Tìm hiểu: Ban Bi, NGHI DINH, tro cap bao hiem xa hoi, Uy ban thuong vu quoc hoi, Bi thu Trung uong Dang, Thang 10 nam 2005, Thang 9 nam 2006, Thang 10 nam 2006, 01 thang 10, muc dieu chinh, 14 thang 12, theo quy dinh, dinh so, doi voi, nghi huu, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn văn nghị định về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn văn nghị định về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0