Toan canh kinh te tuan 1006 1606

Toan canh kinh te tuan 1006 1606

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay bau cu lai cua Hy Lap dang den gan keo theo nhieu bat on doi voi ca doi song, kinh te, chinh tri cua nuoc nay. Trong khi do kinh te Tay Ban Nha cung gap khong it bien dong. Trong nuoc, sau nhung quy dinh ve tran lai suat huy dong 9%, tran lai suat cho vay 13% hoi cuoi tuan truoc thi hien tuong lach tran lai suat lai tai hien va la su kien nong dang chu y trong tuan.

-------------------------------------

>>>>  Toan canh kinh te tuan 04 - 09/06

-------------------------------------

Tam diem du luan

>> Ben xe Luong Yen: Keo lenh 'xoa so' den thang 9

 Truoc thong tin se "xoa so" ben xe Luong Yen vao 1/7 vao tuan truoc, ca hanh khach cung nhu cac doanh nghiep van tai deu dang hoang mang va lo lang. Vi vay, ong Tran Ngoc Thieu, Giam doc Cong ty Luong thuc cap I Luong Yen (don vi chu quan ben xe Luong Yen) vua co de xuat len So GTVT Ha Noi “gia han” ben xe Luong Yen tiep tuc hoat dong tu nay den het quy III nam 2012.


 Xem them:

>> Xoa ben xe Luong Yen: Hon 300 dau xe lo bi "day ra duong"

>> Chua the “dong cua” ben xe Luong Yen vao 1/7

Nong trong tuan

 >> Bien dong lai suat va hien tuong Western Bank

Khi mot so ngan hang tuyen bo cho vay chi 11% - 13%/nam, thi truong xuat hien muc lai suat huy dong len toi 14%/nam. Lieu co tinh huong hien tuong dang lam nhieu ban chat?

 

 Xem them

>> "Cu soc" lai suat cua Western Bank

Kinh te the gioi

 Mot cu ba Hy Lap chong gay toi ngan hang rut tien - Anh:

Mot cu ba Hy Lap chong gay toi ngan hang rut tien 

- Hy Lap: O at rut tien ngan hang mua... do an du tru: Thoi diem bau cu lai cang den gan cang khien cho Hy Lap ngay cang phai doi mat voi nhieu van de nan giai, dien hinh la viec nguoi dan Hy Lap hien dang rat lo ngai truoc nhung don doan cho rang nuoc nay se mat dia vi thanh vien khoi dong tien chung va phai quay tro lai su dung dong Drachma. Vi vay, hien nay moi ngay co khoang 800 trieu Euro bi rut ra khoi cac nha bang nuoc nay, trong khi do theo tin tu cac hang ban le thi nguoi dan dang dung tien rut tu ngan hang de mua my ong va thuc an dong hop de de phong su gian doan nguon cung. 

Ngay 13/06, tuan bao Die Zeit cua Duc dan nguon tin cho biet Hy Lap co the can toi mot goi cuu tro thu 3 tri gia hang chuc ty Euro sau cuoc bau cu lai vao ngay 17/06.

Moi day, ngay 15/06, chu tich World Bank bac de nghi tham gia giai quyet khung hoang Hy Lap do nguon luc gioi han cua ngan hang nen tap trung giup cac nuoc dang phat trien.

- CPI cua My thang 5 giam manh nhat 3 nam: Theo so lieu duoc Bo Lao dong My cong bo ngay hom nay (14/6), CPI thang 5 giam 0,3%, manh hon du doan va la muc giam manh nhat ke tu thang 12 nam 2008. Tuy nhien, CPI loi – chi so da loai tru cac hang hoa de bien dong nhu thuc pham va nang luong – lai tang 0,2% va co thang tang thu 3 lien tiep.

Mot bao cao khac cung cho thay so don xin tro cap that nghiep lan dau dot ngot tang 6.000 don, len con so 386.000 trong tuan ket thuc vao ngay 9/6. Nguoc lai, truoc do cac chuyen gia kinh te du bao so don se giam xuong muc 375.000. 

Ngan sach My tham hut 125 ty USD trong thang 5, tong tham hut 8 thang dau nam tai khoa 2012 cua My len 845 ty USD. (Xem them

San luong cong nghiep My thang 5 giam 0,1%: Trong thang 5, san xuat cong nghiep My bat ngo giam lan thu 2 trong 3 thang do san luong phuong tien giao thong va hang hoa tieu dung giam.

- EC huong toi lap lien minh ngan hang: De doi pho voi cuoc khung hoang kinh te dang dien ra, tich Uy ban chau Au Jose Manuel Barroso da yeu cau cac nuoc thanh vien nhat tri ve mot ngan sach chung lon, mot lien minh ngan hang trong tuong lai va cuoi cung la mot lien minh chinh tri.

- No chinh phu Tay Ban Nha tang len 72,1% GDP trong quy I, tu 68,5% GDP quy truoc, Ngan hang trung uong nuoc nay cho biet ngay 15/6.

Ngay 14/06, loi suat trai phieu Tay Ban Nha cung len cao muc ky luc va vuot qua 7%, dong thoi nuoc nay cung bi Moody’s ha 3 bac xep hang tin nhiem, Fitch ha bac xep hang tin nhiem cua 18 ngan hang lon. Nguyen nhan cua viec nay duoc giai thich la do  goi cuu tro 100 ty Euro ma Lien minh chau Au va IMF danh cho Tay Ban Nha se lam tang them ganh nang no cua nuoc nay. Goi cuu tro nay vua duoc thong qua vao ngay 09/06 sau khi Tay Ban Nha len tieng can su giup do tai chinh quoc te de cuu he thong ngan hang.

- Duc muon tang dieu kien khoan vay cua Tay Ban Nha: Ngay 15/6, Thong doc Ngan hang Trung uong Duc Jens Weidmann de nghi Khu vuc dong euro ap dat nhieu dieu kien doi voi thoa thuan cho vay ma cac bo truong tai chinh khu vuc vua nhat tri danh cho Tay Ban Nha cach day gan mot tuan.

- San luong cong nghiep eurozone giam manh nhat 28 thang: Theo so lieu thong ke duoc Eurostat cong bo ngay hom nay (13/6), san luong cong nghiep thang 4 cua khoi 17 nuoc su dung dong euro giam 0,8% so voi thang truoc do sau khi giam 0,1% trong thang 3. Day la muc giam manh nhat trong 4 thang.So voi cung ky nam ngoai, san luong cua toan khoi giam 2,3% - muc giam manh nhat ke tu thang 12 nam 2009

Cac tin kinh te the gioi khac:

>> The gioi dang doi mat voi bong bong trai phieu?

>> Chinh Hy Lap da day Tay Ban Nha den bo vuc tham

>> Moody’s ha bac tin nhiem cua 5 ngan hang Ha Lan

>> Moody's ha hai bac tin nhiem cua Cong hoa Sip


Kinh te trong nuoc


1. Kinh te vi mo

- Y kien ket luan cua Thu tuong ve De an tai co cau Vinalines: Thutuong yeu cau Vinalines thuc hien tai co cau de manh hon, tap trung vao 3 nhomkinh doanh chinh la van tai bien, cang bien va dich vu.

Xem them

>> Sai pham o Vinalines

>> Vinalines no hon 43.000 ti dong

- Pho thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Tra loi chat van cua dai bieu quoc hoi, pho thu tuong khang , tu day toi cuoi nam, ve cong cu tai khoan gan sach nha nuoc se ''rot'' vao nen kinh te khoang 21.000 ty dong/thang. Pho thu tuong cung nhan manh vao muc tieu xuyen suot cua VN trong 2012 van la kiem che lam phat va on dinh kinh te vi mo.

- Petro Viet Nam “quen” nop 19.000 ti dong?: Bo Tai chinh moi day da co van ban yeu cau Tap doan Dau khi VN (PVN) ra soat so tien lai tu hoat dong dau khi, boi co dau hieu PVN da “bo quen” toi tren 19.000 ti dong phai nop vao ngan sach. (Xem them)

- Da “tram” 52 du an thuy dien: Tinh den thang 5/2012, Bo Cong Thuong da quyet dinh dinh chi, loai khoi quy hoach 52 du an thuy dien vi khong dap ung cac dieu kien cua Chinh phu. (Xem them)

- Ngay 12/06, thong tin toi dai dien cac co quan bao chi, Pho Cuc truong Cuc thue thanh pho Ha Noi Thai Dung Tien cho biet Ha Noi da gian, giam, gia han 5.150 ty dong tien thue cho cac doanh nghiep vua va nho.

- Cac khu cong nghiep phia Bac thu hut tren 3.000 du an dau tu. Con so nay chiem gan 40% so du an trong cac khu cong nghiep, khu kinh te cua ca nuoc. Tong so von dang ky dau tu dat hon 40 ty USD.

Cac tin kinh te vi mo khac

>> CPI thang 6 co the giam sau 40 thang tang

>> GDP ca nam 2012 co the dat 5,5 - 6%

>> Viet Nam dinh “bay tien” hay “bay thanh khoan” ?

------------------------------

 2. Tai chinh ngan hang


- NHNN chap thuan sap nhap HBB va SHB: Ngay 15/6/2012, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) da co van ban so 3651/NHNN-TTGSNH chap thuan nguyen tac viec sap nhap Ngan hang TMCP Nha Ha Noi vao Ngan hang TMCP Sai Gon – Ha Noi. (Xem them)

- Dau thau trai phieu CP - Ty le trung thau ky han 2 nam chi 5%. (Xem them)

- Lai suat lien ngan hang tang o ky han 1 va 2 tuan

- NHNN yeu cau bao cao ket qua hoat dong 6 thang dau nam 2012: Theo cong van so 1411/TTGSNH8 ve viec thuc hien Ke hoach hanh dong cua nganh Ngan hang trien khai thuc hien De an “Co cau lai he thong cac TCTD giai doan 2011 – 2015”, NHNN yeu cau cac don vi thuoc NHNN va cac to chu tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai phai bao cao tinh hinh hoat dong 6 thang dau nam truoc ngay 15/06/2012.

- Giu on dinh lai suat 9% tu nay toi cuoi nam: Ngan hang Nha nuoc tuyen bo sau dot giam ngay 11/6, lai suat huy dong tien dong ky han duoi 12 thang se duoc giu on dinh cho toi cuoi nam. Cam ket ty gia tang khong qua 3% cung tiep tuc duoc bao luu. (Xem them)

- Ngay 12/6/2012, NHNN da chinh thuc co van ban gui cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai ve yeu cau bao cao quan ly rui ro trong hoat dong tin dung chung tu. Theo do, cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai gui cac tai lieu quy dinh noi bo ve nghiep vu va quy trinh quan ly rui ro cua cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai doi voi cac hoat dong mo, thanh toan thu tin dung, chiet khau va the chap bo chung tu cua don vi minh ve NHNN

- NHNN hut rong hon 710 ty dong tren OMO sau 2 tuan bom rong. Lai suat lien ngan hang cung tang nhe o ky han ngan do nhu cau vay von cua mot so ngan hang tang. Dang chu y, trong tuan vua qua NHNN chi thuc hien bom tien trong hai ngay 6 va 7/6, cac ngay con lai NHNN khong thuc hien dau thau tren thi truong mo.

- Agribank cho vay xuat khau voi lai suat 11%/nam: Thuc hien theo chi thi cua Ngan hang Nha nuoc, Agribank vua ban hanh van ban so 4152/NHNo-KHTH  quy dinh cho vay uu dai doi voi khach hang xuat khau la 11%/nam. Lai suat cho vay ngan han bang VND toi da bang 13%/nam (doi voi nong nghiep, nong thon; du an san xuat- kinh doanh hang xuat khau; doanh nghiep nho va vua; cong nghiep ho tro), lai suat cho vay doi tuong khac 14 - 15,5%/nam… (Xem them)


----------------------------

3. Thi truong chung khoan

Bien dong gia khong qua manh, su hung phan va loi the trong tung phien co the nghieng han ve ben ban (phien thu ba ngay 12/06) hoac nghieng han ve ben mua (nhu phien cuoi tuan 15/06), tuy nhien nhin chung trong ca tuan thi thi truong van dang giao dich o khu vuc gia co bien do hep va cung dang la khu vuc ho tro (412 - 440 voi VNindex).

 Toan canh kinh te tuan 1006 1606

 Do thi gia VNindex theo ngay - cap nhat toi 15/06/2012

Dien bien cac phien trong tuan

>> 15/06: Tranh nhau co hoi mua co phieu gia re

>>  14/06: Giao dich tren HNX duoi 200 ty dong, thi truong tiep tuc giam

>>  13/06: Chung khoan bi “be gay” luc cuoi phien

>> 12/06: Chung khoan tiep tuc “e am”

>> 11/06: Quy ETF co cau danh muc: Canh ban gia cao?

------------------------------

4. Diem tin bat dong san

 

Cac tin quan trong
Cac tin khac

>> Thach That se la trung tam do thi phia Tay Ha Noi

>> Thu hoi hang chuc ty dong tien dat chenh lech tai Duong Noi

>> 24 khu tai dinh cu con nam tren giay

>> TP.HCM: tiep tuc lap quy hoach chung cac quan, huyen

>> Ha Noi: Cuoc dua giam gia cua cac van phong cho thue

>> Thi truong bat dong san Ha Noi bat dau co giao dich

>> Bo truong Nguyen Minh Quang: Du kien du an bi thu hoi, Nha nuoc se khong boi thuong

>> Thang 7/2012 khoi cong nang cap Quoc lo 19

>> Cuu bat dong san: Bom tien cung phai kheo!

>> Xay chung cu cu: Doanh nghiep “huc dau vao da”

>>  Khung hoang Chau Au anh nang den gia bat dong san toan cau

>> Can ho 14 trieu/m2: Mua nha gia dat tren giay

>> Mat bang dat do: Thue chung, thue theo gio de tiet kiem

>> Quang Ninh quyet 'tram' du an cham tien do

>> Gia dat dich vu: Len cao vut, xuong mat hut

>> Tien lai tu vang, USD se duoc do ve bat dong san

-----------------------------

5. Hang hoa – nguyen lieu

Dien bien gia vang:

  Toan canh kinh te tuan 1006 1606

 Do thi gia vang the gioi theo ngay cap nhat den ngay 15/06/2012 - Nguon: stockcharts.com

Lien tuc tang diem trong ca 5 phien giao dich trong tuan nhung muc do tang gia khong nhieu khien cho gia vang the gioi khong but pha len duoc tren khang cu 1640 ounce/oz ma phien thu 6 ngay 15/06 chi dong cua o muc 1628.80.

Kha tuong dong voi gia vang the gioi, vang trong nuoc cung lien tuc tang nhe trong tuan nhung muc do tang gia khong nhieu.

Thi truong vang the gioi

>> Vang tang gia phien thu 5 lien tiep

>> Gia vang tang cao ky luc

>> Gia vang tang vot len vung 1.613 USD/oz, dau tho tang toc

>> Gia vang that bai o nguong 1.600 USD/oz, dau tho rot manh

Thi truong vang trong nuoc

>> Vang co them phien tang gia

>> Vang bat ngo tang gia nhanh

>> Truot gia, vang tuot mat moc 42 trieu dong/luong

>> Gia vang tiep da tang

 

Tin hang hoa khac

>> “Thoi gia” thuc pham: Loi nhuan vao tay thuong lai

Trong khi nguoi dan van phai chiu muc gia kha cao cho bua an hang ngay, thi nguoi trong rau khu vuc ngoai thanh Ha Noi dang khon don vi gia rau re nhu beo.

>> Thu hoi hang loat xuc xich day doi bo

Hoi bao ve nguoi tieu dung Dong Nai vua de nghi Cong ty co phan Jupiter Foods Viet Nam (tai Binh Duong) thu hoi hang loat san pham xuc xich con han su dung nhung day doi, bo va boc mui hoi thoi.

>> Ban hang tap hoa, kiem loi 2 trieu dong/ngay la it!

Trong khi cac cong ty pha san hang loat vi thieu von, khong co don hang… thi cac cua hang tap hoa, cac sieu thi mini lai moc len nhu nam o Ha Noi.


 >> Nong dan DBSCL bat luc voi benh choi rong tren cay nhan

Trong vong 8 thang qua, da co 7 tinh, thanh o khu vuc DBSCL cong bo dich benh choi rong tan pha cay nhan tren pham vi toan tinh, voi tong dien tich nhiem benh la 24.469ha.

>> Ha Noi: Ron nguoi voi lon tai xanh duoc bien thanh dac san

Lon mac benh tai xanh duoc bi mat thu mua, giet mo roi ban ra cho hoac ban cho cac co so che bien thuc pham de lam ruoc va thit chung mam tep.


Theo dong su kien

>>>> Khung hoang kinh te Tay Ban Nha

>>>> Tang truong kinh te va lam phat 2012 

>>>> Nhung sai pham o Vinalines

>>>> Khung hoang Hy Lap va kha nang roi khoi Eurozones

Cau chuyen doanh nhan

>> Dinh Khac Tuan: Tu giam doc di xe dap den doanh thu tien ty

Du doanh thu tam 800 trieu dong/thang nhung voi Dinh Khac Tuan – Giam doc Cong ty Dich thuat Chuyen nghiep CNN, viec tro thanh nguoi di tien phong trong nganh moi thuc su quan trong.

 >> Choi ngong nhu... ty phu

 Rung rinh hang ty do la trong tui, cac ty phu khong ngan ngai chi hau bao de so huu nhung san pham va thu tieu khien doc dao chi danh rieng cho gioi sieu giau.

>> Steve Jobs tung nghien ma tuy de... "thu gian va sang tao"

Ong Jobs tung la mot con nghien luc con tre va tung bi bat vi khong chiu nop 50 USD tien phat chay xe qua toc do quy dinh.

 

>> CUONG DOLA: Tu luong 3 trieu dong den sieu xe Lamborghini Aventador

Trai nguoc voi hinh anh hoanh trang cung chiec Lamborghini Aventador gia hon 1 trieu do, Cuong Dola chi nhan thu lao 3 trieu dong/thang o Quoc Cuong Gia Lai do cong ty lam an thua lo.

Goc suy ngam

>> Thu nhap 'co' giay kham suc khoe gap 10 lan luong Cuong do la

‘Dai gia’ Cuong do la gay soc khi nhan luong chi co 3 trieu dong/thang. Doc gia se soc hon khi biet thu nhap cua co lam giay kham suc khoe co the gap 10 lan Cuong do la.

 

>>  Bo doc quyen: Vien thong lam duoc, vi sao dien - xang dau lai khong?

Trong khi lo trinh xoa bo doc quyen o nganh dien keo dai toi 17 nam, Bo truong Vu Huy Hoang cho biet, do co su tac dong lon nen phai than trong.

>> Bi mua va duoc ban

 “Thau tom” hieu theo nghia pho bien nhat cua da phan cac doanh nghiep Viet Nam la “bi mua lai”. Khong it doanh nghiep da chon cach “bi thau tom” de thuc hien nhung muc tieu lon hon.

>> 'Tam sao that ban' lo lai cua Vinalines

hi rieng ve ket qua kinh doanh 2010, Bo Giao thong cho biet Vinalines lai 142 ty dong, Tong thanh tra Chinh phu cong bo 114 ty trong khi ket luan truoc do cua chinh co quan nay lai khang dinh lo 1.274 ty dong.

Thu gian cuoi tuan

 >> Xe dap nam kim cuong hon 38.000 USD

Mau xe Brogue nay su dung khung Triumph 531 theo phong cach vintage voi ghi dong va yen boc da thuoc nhap tu Italy.

>> Nhan ho du lam "con nuoi"

Mot cap doi tai Nam Phi da chia se nhung buc anh ‘gay soc’ ve chu ho Enzo an, ngu, va choi trong gia dinh ho nhu mot ‘thu cung’ thuc thu.

>> Nha "long lanh" cua huyen thoai hang Versace

Tu dinh cu cua nha sang lap hang thoi trang Versace gay choang ngop boi ve sang trong.

>>  Biem hoa cua cu dan mang ve de tai nong tren bao chi

Hang loat chu de thoi su nong hoi nhu tham nhung, ban dam, gian lan thi cu, tai tieng cua gioi nghe si... duoc cu dan mang the hien duoi goc nhin cham biem, mia mai.

Biem hoa cua cu dan mang ve de tai nong tren bao chi

Chuyen la the gioi

>> To tien cua con nguoi la... ca map? 

>> Co gai di tim "guong mat that" cua minh

>> Chang hoc sinh trung "xo so tron doi"

>> Obama an thit nuong cung tho cat toc


Vietbao.vn (Tong hop)
Comment :Toan canh kinh te tuan 1006 1606
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan canh kinh te tuan 1006 1606 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan canh kinh te tuan 1006 1606 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan canh kinh te tuan 1006 1606 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Economic Overview of week 10/06 - 16/06
Greece, Hanoi, Luong Yen, Vietnam, the Spanish economy, interest rates, foreign banks, bank branches, real estate, deputy prime minister, election day, the regulations, see the world, billions
On the Greek elections are approaching lead to many uncertainties for both the life, economy, politics of this country. Meanwhile the Spanish economy has faced with many changes. In the country, following the regulations on deposit interest rate ceiling of 9%, the ceiling interest ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn cảnh kinh tế tuần 10/06 – 16/06

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn cảnh kinh tế tuần 10/06 – 16/06 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan canh kinh te tuan 1006 1606

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan canh kinh te tuan 1006 1606 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan canh kinh te tuan 1006 1606 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0