Thuong hieu quoc gia

Thuong hieu quoc gia

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thuong hieu quoc gia
Che bien tom xuat khau

Mot trong nhung cong cu quan trong duoc su dung de thu hut su chu y cua khach hang, do chinh la thuong hieu, co nhung thuong hieu danh cho mot san pham, co thuong hieu cua cong ty va thuong hieu cua mot quoc gia.

Vi vay, voi moi mot quoc gia, qua trinh xay dung thuong hieu quoc gia va gioi thieu thuong hieu quoc gia voi cong dong quoc te la viec lam quan trong, quyet dinh vi the canh tranh cua quoc gia do tren thi truong quoc te. Moi quoc gia, phu thuoc vao dieu kien dac thu quoc gia cua minh, xay dung mot thuong hieu quoc gia cho minh va cach thuc thuc hien chuong trinh khac nhau, muc tieu khach hang khac nhau nham dem lai loi ich cao nhat cho quoc gia minh.

1. Khai niem thuong hieu quoc gia

De hieu ve thuong hieu quoc gia (National Brand), truoc tien ta can hieu the nao la thuong hieu (brand). Co nhieu quan niem khac nhau ve thuong hieu, mot khai niem ve thuong hieu duoc thua nhan rong rai la khai niem thuong hieu cua Hiep hoi Marketing My, theo do thuong hieu la ten, cac khau hieu, ky hieu, bieu tuong hay la nhung thiet ke hoac la tong hop nhung yeu to tren voi muc dich xac dinh hang hoa hay dich vu cua mot hay mot nhom nha cung cap de phan biet voi nhung doi thu canh tranh khac.

Tu khai niem tren, co the hieu thuong hieu quoc gia la ten, cac khau hieu, ky hieu, bieu tuong hay thiet ke hay tong hop nhung yeu to tren voi muc dich xac dinh hang hoa va dich vu duoc tao ra tu mot quoc gia nham phan biet hang hoa va dich vu cua quoc gia nay voi nhung quoc gia khac. Do vay, “xac dinh” va “phan biet” la cot loi chinh de xay dung thuong hieu noi chung va thuong hieu quoc gia noi rieng.

Tu thuat ngu thuong hieu quoc gia dan den khai niem phat trien thuong hieu quoc gia (national branding). Phat trien thuong hieu quoc gia la mot qua trinh co tinh he thong va lap di lap lai de xay dung va cung co thuong hieu quoc gia. Phat trien thuong hieu quoc gia gom hai noi dung chinh la xay dung thuong hieu quoc gia va quan ly thuong hieu quoc gia. Xay dung thuong hieu quoc gia la tao ra duoc mot thuong hieu quoc gia, quan ly thuong hieu quoc gia nham dam bao rang thuong hieu quoc gia duoc su dung dung muc dich, dat ket qua so voi muc tieu chuong trinh thuong hieu quoc gia de ra.

2. Hinh anh quoc gia va nhan dien quoc gia

Nguyen tac co ban dau tien khi xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia la ten mot cua quoc gia (quoc hieu) ban than no la mot thuong hieu, va tren the gioi so luong quoc gia la huu han, quoc gia van ton tai nen thuong hieu cua quoc gia do luon ton tai, vi the bat ky quoc gia nao, nuoc phat trien hay nuoc dang phat trien deu co the xay dung mot thuong hieu quoc gia cho quoc gia minh.

Do do, khi nhac den ten mot quoc gia se giup goi nhung lien tuong den mot thuong hieu va do la ket qua cua qua trinh truyen tai mot cach vo tinh hay chu dong nhung hinh anh cua quoc gia den nguoi tieu dung toan cau, qua do giup moi nguoi tieu dung danh gia chat luong san pham va dich vu va di den quyet dinh mua hang. Do vay, gia tri cua thuong hieu quoc gia se la mot su truyen tai tot nhat nhung khai niem ve quoc gia do, tu do lam gia tang xuat khau va thu hut khach du lich va cac nha dau tu nuoc ngoai.

Nguyen tac co ban thu hai la xay dung duoc hinh anh quoc gia va nhan biet (nhan dien) quoc gia. Xay dung hinh anh va nhan dang ve quoc gia co mot vi tri dac biet trong xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia.

Hinh anh quoc gia la mot buc tranh tong the cua mot quoc gia, la tong hop niem tin va an tuong ma moi nguoi nghi ve dat nuoc do. Moi quoc gia deu co nhung hinh anh vuot qua thoi gian va den nhung quoc gia khac nhau o muc do anh huong nhieu hay it, va nhung hinh anh do to diem cho nhan thuc cua nguoi tieu dung ve san pham va dich vu cua mot quoc gia cung nhu nhan thuc cua nhung nha dau tu ve mot quoc gia nhu la mot dia diem kinh doanh hop ly.

Vi vay, thuong hieu quoc gia luon luon bieu tuong cho mot hinh anh tieu bieu cua quoc gia do nhu la mot cuong quoc, mot nuoc thinh vuong, hay mot nuoc ngheo kho va vi the co rat nhieu co hoi cho cac quoc gia de tao ra nhung bieu tuong nhu su sang tao, nang dong, tin cay, ngay tho, thong thai, ua mao hiem, an toan va nhung bieu tuong khac.

Hinh anh cua mot quoc gia chiu anh huong tu nhung nhan thuc cua chinh con nguoi cua dat nuoc do, tu nen van hoa, trinh do phat trien kinh te, chat luong san pham, kha nang canh tranh cua san pham tren thi truong.

Do do, co nhung hinh anh quoc gia duoc nhieu nguoi biet den va co nhung hinh anh quoc gia it duoc biet den do phu thuoc vao vi the cua quoc gia do trong tien trinh phat trien kinh te, vi du nhu cac nuoc dang phat trien o chau phi, chau A, My la-tinh la nhung quoc gia co hinh anh it duoc biet den va nhung nuoc cong nghiep phat trien la nhung quoc gia co hinh anh duoc nhac den nhieu.

Hinh anh quoc gia trong moi ca nhan ve mot dat nuoc va mot dia diem nao do da phan duoc hinh thanh trong moi mot ca nhan tu khi con la tre tho thong qua giao duc, cac phuong tien truyen thong, tieu dung san pham.

Nhung tren thuc te, hau het moi nguoi deu rap khuon hay bat chuoc nguoi khac ma it khi can cu vao tinh hinh thuc tai cua dat nuoc do. Vi vay hinh anh quoc gia khong phai la hien tuong bat bien nhung la mot an tuong ben lau va kho thay doi.

Do chinh la ly do giai thich tai sao viec tang cuong hinh anh quoc gia se tao ra nhung phan hoi tich cuc ve quoc gia do, no cung ly giai tai sao viec tao ra mot thong diep, hinh anh quoc gia moi con de hon la thay doi nhung bieu tuong cu da an sau trong tiem thuc moi nguoi.

Gia tri cua mot quoc gia la mot noi dung quan trong trong xay dung thuong hieu quoc gia. Dua tren khai niem gia tri cua thuong hieu, khai niem gia tri quoc gia duoc hieu la nhung gia tri, cam xuc cua nguoi tieu dung lien quan toi thuong hieu ve mot quoc gia.

Muc tieu xay dung gia tri cua mot quoc gia chu yeu huong toi xuc tien xuat khau hang hoa va gia tri cua quoc gia va la mot phuong thuc hanh dong chu yeu de nang cao gia tri va phat trien thuong hieu quoc gia.

Ben canh do, du lich va dau tu truc tiep nuoc ngoai cung la mot thanh to quan trong gop phan lam tang len hay lam giam di gia tri quoc gia. Doi voi khach du lich, nhung an tuong ve dat nuoc ho den du lich va nhung san pham tieu dung cua nuoc so tai khi ho di du lich se tac dong den thai do cua ho ve quoc gia do va tiep theo se tac dong den quan diem cua ho ve san pham va dich vu cua quoc gia do. Ho la mot su gia truyen tai nhung hinh anh va an tuong ve mot dat nuoc, va gia tri quoc gia tang hay giam di phu thuoc vao nhung gi ho thu duoc sau mot chuyen di du lich truc tiep tai nuoc so tai.

Doi voi nha dau tu nuoc ngoai, khi quyet dinh dau tu vao mot quoc gia nao do thi do khong chi don thuan la noi dat nha may san xuat ma con la noi dem lai nhung loi the ve san pham do nhan thuc ve nhung hinh anh va ten tuoi cua dat nuoc noi dat nha may.

3. Vai tro tuong ho giua thuong hieu quoc gia va thuong hieu san pham

Khi lien tuong den hinh anh thuong hieu quoc gia thi nguoi ta luon lien tuong den nhung bieu tuong, nhung hinh anh huu hinh va vo hinh. Bieu tuong huu hinh pho bien nhat do la san pham cua mot quoc gia, bieu tuong vo hinh pho bien la nhung hinh anh ve dac tinh dan toc cua dan toc do.

Moi mot thuong hieu san pham deu co nguon goc tu mot quoc gia va moi mot quoc gia co san xuat va so huu nhieu thuong hieu san pham. Do do, cung giong nhu thuong hieu, doi voi thuong hieu quoc gia, luon co hai dong gia tri luan chuyen; do la quoc gia dem den uy tin cho san pham va san pham mang lai uy tin cho quoc gia.

Trong boi canh toan cau hoa hien nay va qua trinh phan cong lao dong quoc te, chat luong hang hoa va dich vu ngay cang duoc tieu chuan hoa va co chat luong tuong doi dong deu thi nhung nguoi mua hang chuyen su chu y tu chat luong va gia ca toi yeu to quoc gia de nhan biet thuong hieu can quan tam, tuc la uy tin quoc gia dem lai danh tieng cho san pham.

Vi the nguon goc xuat xu hang hoa tro thanh van de cot loi de danh gia chat luong san pham, ben canh gia ca, thuong hieu san pham, bao bi va nha phan phoi. Nguon goc xuat xu duoc hieu la dat nuoc so huu thuong hieu san pham ma nguoi mua hang lien tuong den mot san pham nhat dinh.

Khi do, thi quoc gia da tro thanh “que huong” cua thuong hieu do, bat ke la san pham do san xuat o dau, vi du khi noi den Honda thi duoc xac dinh ngay la san pham cua Nhat Ban, cho du san pham do duoc san xuat o My hay san xuat o Viet Nam.

San pham khi dan nhan hieu “San xuat o Duc”, “San xuat o Thuy Si” hay “San xuat o Nhat Ban” thuong duoc hieu la nhung san pham chat luong cao, chung bieu tuong cho danh tieng cua nhung quoc gia hang dau ve san xuat hang hoa va xuat khau hang hoa tren the gioi.

Nhung bieu tuong nay dong vai tro quan trong trong su gia tang gia tri cua san pham do nhung cong ty da quoc gia co cac nguon cap hang tu nhung nuoc khac nhau va ho su dung nhung nguon luc va nhung tieu chuan quang cao toan cau cho san pham cua ho.

Ben canh do, co y kien cho rang nguoi tieu dung that su co it thoi gian de phan biet dau la nguon goc xuat xu, dau la nuoc san xuat va dau la nuoc lap rap khi mua mot thiet bi dat tien hay mot san pham sang trong boi ho tin tuong vao thuong hieu quoc gia do.

Ngoai ra, khach hang con lien tuong va danh gia nhung dong san pham cua mot quoc gia nhat dinh, vi du nhu my pham, do noi that, xe hoi va thoi trang. Ta thay nhung bieu tuong ve mot dong san pham nhu nuoc hoa Phap, xe hoi Duc, do dien tu Nhat Ban va nhieu vi du khac nua khi ma hinh anh mot quoc gia dong nghia khong chi voi mot san pham ma con dong nghia voi chat luong san pham, tay nghe kheo leo cua nguoi tho, do ben cao, thoi trang va sanh dieu.

Co rat nhieu vi du cho thay nguon goc quoc gia anh huong den quyet dinh lua chon nhung san pham nhat dinh. Vi du, vai tro cua nguon goc quoc gia tac dong rat lon den quyet dinh mua nhung san pham doi hoi ky thuat cao nhu xe hoi, do dien tu, nhung san pham co tinh thoi trang va sanh dieu nhu quan ao va my pham.

Trinh do phat trien kinh te cua mot quoc gia cung co nhung anh huong nhat dinh den hang hoa cua quoc gia do, va ket qua la co nhung hieu ung tieu cuc ve san pham co xuat xu tu mot quoc gia kem phat trien.

Do la mot nguyen nhan tai sao hien nay cac nuoc the gioi thu ba thuong phan nan ve nhung rao can ky thuat gap phai khi hang hoa cua ho xam nhap vao thi truong nhung nuoc phat trien.

Mac du vay, co hoi doi voi cac nuoc dang phat trien van con nhieu, boi vi nhu da noi o tren, ban than moi mot quoc gia tu than no la mot thuong hieu va xu huong chung cua khach hang la di tu chua biet gi ve nguon goc hang hoa den hieu biet nhieu hon ve san pham va tieu thu san pham khi san pham do dap ung duoc tieu chuan cua khach hang.

Thuong hieu va uy tin cua san pham co moi lien he mat thiet toi nhan thuc ve quoc gia san xuat boi vi nhung kinh nghiem, an tuong thu duoc tu viec su dung san pham thuong goi lien tuong den quoc gia san xuat ra no, dieu do co nghia la thuong hieu san pham tao ra uy tin quoc gia.

Thuong hieu san pham va ten quoc gia thuong dong nghia voi nhau trong tam tri nguoi tieu dung toan cau, vi du nhu Nokia dong nghia voi Phan Lan, Sony dong nghia voi Nhat Ban.

Mot yeu to nua la nhung nhan hieu thuong mai thuong lam gia tang hinh anh va nhung gia tri van hoa trong tam tri nguoi tieu dung ve mot quoc gia.

Ben canh do, co mot he qua tieu cuc ve mat thuong mai la nhung hieu biet ve thuong hieu mot dong san pham cua mot quoc gia nhu vay thuong dan den xu huong tao ra nhung kho khan cho cac nha xuat khau khong san xuat nhung mat hang von la loi the cua quoc gia de co duoc su thua nhan nhung san pham do o thi truong nuoc ngoai.

Trong tam thuc nguoi tieu dung, khi nhac den ten thuong hieu san pham thi ho lien tuong ngay den quoc gia san xuat co truyen thong ve san pham do, ho it tin tuong vao nhung san pham “la dong”.

Vi du, nhung hinh anh ve thuong hieu Italy la nhung san pham thoi trang va sanh dieu se gay nhieu kho khan cho hang Olivetti, mot nha san xuat may tinh Italy va hang may tinh nay se kho thu duoc thanh cong trong xuat khau san pham do nguoi tieu dung co an tuong la Italy “khong chuyen nghiep” trong san xuat may tinh.

Tuong tu nhu vay, nhung thuong hieu thoi trang Duc nhu Hugo Boss, Jill Sander cung bi anh huong boi hinh anh nuoc Duc voi nguon goc xuat xu nhung san pham thoi trang se khong phu hop voi nhung hinh anh cua nuoc Duc voi nhung san pham ky thuat cao va day ly tinh goi len tu nhung thuong hieu nhu BMW, Siemens.

Nhung thuong hieu toan cau dem lai uy tin cho quoc gia da so xuat phat tu nhung nuoc co cong nghiep phat trien va co mot lich su phat trien lau dai. Thuong hieu tu cac nuoc dang phat trien duong nhu co it co hoi de chen chan vao tam tri nguoi tieu dung toan cau, vi vay doi voi nhung nuoc dang phat trien, chien luoc quoc gia dem lai uy tin cho san pham la mot chien luoc uu tien.

Thuong hieu quoc gia la mot su tong hoa cua nhieu nhan to nhu hinh anh quoc gia, nhan dang quoc gia, uy tin quoc gia, uy tin va chat luong san pham cua quoc gia. Xay dung thuong hieu quoc gia, vi the can phai lam ro duoc nguoi ngoai nhin nhan quoc gia do nhu the nao (hinh anh quoc gia), ban than quoc gia do nhin nhan minh nhu the nao (nhan dien quoc gia), va quoc gia se dem lai uy tin nhu the nao doi voi san pham va san pham dem lai uy tin nhu the nao doi voi quoc gia. Nhung yeu to tren la cot loi de xay dung, phat trien va quang ba mot thuong hieu quoc gia.

(Theo Nhan Dan)
Viet Bao

Comment :Thuong hieu quoc gia
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thuong hieu quoc gia bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuong hieu quoc gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thuong hieu quoc gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Trademarks country
Japan, attracting the attention, goods and services, product quality, economic development, the consumer, a product, associate, client, national brand, image, value, production of a, you know
One of the important tools used to attract the attention of customers, which is the brand, that brand for a product, brand and corporate brand of a country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thương hiệu quốc gia

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thương hiệu quốc gia bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuong hieu quoc gia

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuong hieu quoc gia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuong hieu quoc gia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0