Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep

Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep
Nike la mot trong nhung dien hinh trong viec xay dung thuong hieu thanh cong
De co the tham nhap, dung vung va du suc canh tranh tren thi thi truong quoc te cung nhu thi truong trong nuoc, cac doanh nghiep Viet Nam can xay dung cho minh mot nhan hieu hoac mot thuong hieu/hinh anh quoc gia.

Nhan hieu la 1 cong cu marketing quan trong. Xay dung 1 nhan hieu duoc quoc te cong nhan rat ton kem va mat nhieu thoi gian (voi that bai nhieu hon thanh cong). No bao gom viec tao ra hinh anh tong the ve san pham, lam hap dan nguoi tieu dung voi nhung dac trung rieng biet. Dieu nay se lam tang gia tri cua hang hoa doi voi nguoi tieu dung. Vi vay nhan hieu la tai san quy gia cua moi cong ty.

Nhan hieu duoc su dung cho moi loai san pham va dich vu - tham chi cac san pham hay hang hoa (Vi du bia, nuoc giai khat, che, ca phe, chuoi, tao...), co the duoc gan nhan hieu de phan biet chung voi cac san pham tuong tu va lam chung phu hop hon voi so thich cua nguoi tieu dung.

Du co nhung yeu cau ve chi phi va trinh do ky thuat khi xay dung nhan hieu, nhung nhieu cong ty o cac nuoc dang phat trien da khong ngan ngai lam viec nay. Tuy nhien cac cong ty chi nen bat dau bang nhung cong viec don gian nhu xay dung 1 bieu tuong hay 1 bieu trung de nguoi tieu dung nhan biet duoc san pham cua ho.

Nhung nha san xuat nho voi nguon luc con han che nen tiep can viec nay bang cach su dung mang luoi cua nguoi xuat khau va xuc tien mot san pham duoi mot nhan hieu duy nhat. Nhung nha san xuat nay se cung chiu mot phan chi phi tiep thi va kiem tra chat luong. Dieu nay cho phep ho cung cap san pham hoac dich vu co chat luong va hinh thuc tot hon. Cung co the di theo huong khac la tao lap thuong hieu hoac mot hinh anh cua quoc gia sao cho tat ca cac nha san xuat hay it nhat mot so hiep hoi nganh co the duoc loi tu do. Moi quoc gia can co gang tim ra nhung dac trung rieng co cua minh, su dung no de tieu thu nhung san pham va dich vu o nuoc ngoai. Mot cach khac la phat trien nhan hieu thuong mai cho san pham. Nhan hieu thuong mai bao gom mot tu, mot bieu trung hoac mot ky hieu de xac dinh va phan biet ve nguon goc bao tro cua hang hoa va co the la mot chi so ve chat luong. Tren quan diem do ta co the thay rang noi ham cua thuong hieu bao gom xuat su hang hoa, nhan hieu hang hoa duoc bao ho va quan trong la chat luong hang hoa duoc thi truong cong nhan.

De giup cho cac doanh nghiep, nhat la cac doanh nghiep vua va nho (SME) co chien luoc lua chon viec xay dung thuong hieu cho cac san pham va doanh nghiep cua minh; cac doanh nghiep can phai biet va van dung nhung nhung van de sau khi xay dung chien luoc thuong hieu cho doanh nghiep minh:

Nhan hieu (brand): mot ten, mot ky hieu, mot bieu tuong, mot mau thiet ke hoac ket hop cac yeu to tren, dung de nhan biet mot san pham va de phan biet no voi cac san pham canh tranh khac.

Chi so phat trien nhan hieu (Brand developmemt Index): Ty so giua muc do tieu dung san pham co nhan hieu nhat dinh voi mat do dan cu o mot nuoc, mot thanh pho, mot vung...

Gia tri nhan hieu (Brand equity) - thuat ngu lien quan den gia tri cua mot nhan hieu noi tieng. Gia tri nhan hieu co anh huong den toan bo gia tri cua cong ty.

Xay dung nhan hieu (Brand establishment): Xay dung nhan hieu o giai doan dau cua vong doi san pham; xay dung nhan hieu bao gom viec phat trien mang luoi phan phoi san pham co hieu qua va rhuyet phuc nguoi tieu dung mua san pham.

Hau thu nhan hieu (Brand Harvesting): Giam chi phi tiep thi mot nhan hieu xuong toi muc toi thieu hoac bang khong khi doanh so ban ra va loi nhuan bat dau suy giam, duy tri nhan hieu bang cach dua vaoviec mua cua nhung khach hang trung thanh; hau thu nhan hieu (thuong xay ra khi loai bo hoan toan nhan hieu) thuong duoc tien hanh de tich luy tienf mat tim kiem co hoi thi truong moi.

Quyet dinh xac dinh nhan hieu (Brand Idefitication Dicisions): Quyet dinh co lien quan den kieu dang nhan hieu cua mot san pham; hien tai co 4 loai nhan hieu de lua chon:

- Ten nhan hieu don

- Ten nhan hieu mot loat san pham

- Ten nhan hieu Cong ty

- Ten cong ty gia dinh

Nhan mac (Brand label) : mac ghi ten nhan hieu san pham

Giay phep dung nhan hieu (Brand Licensing) cho cong ty khac thue quyen su dung nhan hieu

Vong doi nhan hieu (Brand Life cycle) : mot khia niem duoc xay dung tren co so khai niem vong doi san pham, neu ro nhan hieu cung co vong doi: Gioi thieu san pham, tang truong san pham, chin muoi va suy tan. Vi vay can co chien luoc quan ly nhan hieu phu hop o tung giai doan cu the.

Hinh nhan hieu (brand mark): la mot bo phan cua nhan hieu co the nhin duoc nhung khong doc duoc: Hinh tuong, bieu tuong duoc thiet ke thanh mot phan cua nhan hieu.

Ten nhan hieu (Brand name): la mot bo phan cua nhan co the doc duoc. No thuong bao gom cac tu, chu cai hoac con so.

Bao ve nhan hieu (Brand Protection): Luat phap nghiem cam cac hang khac su dung ten hieu, hinh hieu da dang ky cua mot cong ty ma khong duoc phep.

Nhan biet nhan hieu (Branding): Qua trinh hinh thanh nhung su nhan thuc cu the gop phan tao nen dang dap, hinh anh tong the de phan biet 1 san pham voi nhung san ham tuong tu khac.

Cac doanh nghiep trong khi xay dung thuong hieu cho minh ngoai viec nang cao chat luong hang hoa va uy tin doanh nghiep; con can phai hieu ro van de Nhan hieu hang hoa va ten goi xuat xu hang hoa.

-Nhan hieu hang hoa : La nhung dau hieu dung de phan biet hang hoa dich vu cung loai cua cac co so san xuat, kinh doanh khac nhau.

Dau hieu lam nhan hieu hang hoa phai dap ung cac dieu kien sau day:

+ Duoc tao thanh tu mot hoc mot so yeu to doc dao de nhan biet hoac tu nhieu yeu to ket hop thanh mot tong the doc dao de nhan biet va khong phai la dau hieu loai tru theo quy dinh cua Nghi dinh 63/CP;

+ Khong trung hoac tuong tu toi muc gay nham lan voi:

Nhan hieu hang hoa cua nguoi khac dang duoc bao ho tai Viet Nam.

Nhan hieu hang hoa neu trong don nhan hieu hang hoa da nop cho Cuc so huu cong nghiep co ngay uu tien som hon.

Nhan hieu hang hoa cua nguoi khac da het hieu luc hoac bi dinh chi hieu luc nhung thoi gian tinh tu khi het hieu luc hoac bi dinh chi hieu luc chua qua 5 nam.

Nhan hieu hang hoa cua nguoi khac duoc coi la noi tieng hoac Nhan hieu hang hoa cua nguoi khac da duoc su dung va duoc thua nhan mot cach rong rai;

Ten thuong mai duoc bao ho hoac ten goi xuat xu hang hoa duoc bao ho...

-Ten goi xuat xu hang hoa

Mot ten goi xuat xu hang hoa duoc bao ho phai:

+ La ten dia ly cua mot nuoc hoac mot dia phuong, noi ma hang hoa tuong ung duoc san xuat

+ Hang hoa duoc san xuat phai co tinh chat,chat luong dac thu do yeu to dia ly (tu nhien,con nguoi) cua nuoc, dia phuong quyet dinh.

+ Khong thuoc doi tuong loai tru khoi ten goi xuat xu hang hoa theo quy dinh cua Nghi dinh 63/CP.

Muc dich, y nghia cua viec bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa

- Khuyen khich canh tranh lanh manh giua cac co so san xuat, kinh doanh cung mot mat hang hoac thuc hien cung mot loai dich vu bang cach khong ngung nang cao chat luong hang hoa, chat luong dich vu. Thong qua nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa tao uy tin va khong ngung nang cao uy tin cac mat hang minh san xuat, kinh doanh hoac cac dich vu minh thuc hien.

- Ngan chan tinh trang vi pham quyen so huu nhan hieu hang hoa cua nguoi khac, bao ve quyen loi chinh dang cua chu nhan hieu hang hoa, ngan chan viec su dung ten goi xuat xu hang hoa tran lan va moi hanh vi san xuat hang gia de thu loi bat chinh.

- Dam bao quyen loi nguoi tieu dung. Thong qua nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa nguoi tieu dung co the chon cho minh nhung san pham hoac nhung dich vu ma minh ua thich.

Van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa

- Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa.

Nha nuoc thuc hien viec bao ho nhan hieu hang hoa duoi hinh thuc cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa cho nguoi nop don. Nguoi duoc cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa duoc coi la chu nhan hieu hang hoa tuong ung.

Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa co hieu luc 10 nam tinh tu ngay nop don hop le va co the tham gia lien tiep nhieu lan, moi lan 10 nam ke tu ngay ket thuc thoi han truoc.

- Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa:

Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa do Cuc So huu cong nghiep cap cho nguoi nop don, co hieu luc tu ngay cap den het 10 nam tinh tu ngay nop don hop le va co the tham gia nhieu lan lien tiep, moi lan muoi nam.

Quyen nop don yeu cau cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa, Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa

- Doi voi nhan hieu hang hoa:

+ Ca nhan, phap nhan, cac chu the khac tien hanh hoat dong san xuat, kinh doanh dich vu hop phap deu co quyen nop Don yeu cau cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa;

+ Ca nhan, Phap nhan, cac chu the khac tien hanh hoat dong thuong mai hop phap co quyen nop don yeu cau cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa cho san pham minh dua ra thi truong nhung do nguoi khac san xuat voi dieu kien nguoi san xuat khong su dung nhan hieu hang hoa do cho san pham tuong ung va khong phan doi viec nop don noi tren.

Doi voi ten goi xuat xu hang hoa:

+ Ca nhan, phap nhan hoac chu the khac dang tien hanh san xuat, kinh doanh san pham co tinh chat, chat luong dac thu tai nuoc ta, dia phuong co ten dia ly dap ung cac quy dinh cua Nghi dinh 63/CP co quyen nop don yeu cau cap Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa cho san pham cua minh;

+ Ca nhan, phap nhan nuoc ngoai dang la chu Van bang bao ho ten goi xuat xu hang hoa do nguoi nuoc ngoai cap co quyen nop don yeu cau cap Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa do de su dung cho san pham cua minh tren thi truong Viet nam .

Thu tuc cap van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa

- Don yeu cau cap Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa, Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa do ca nhan, phap nhan co quyen nop Don lam va hien nay can nop cho Cuc So huu cong nghiep theo thu tuc qui dinh trong thong tu 3005/TT- SHCN cua Bo khoa hoc va Cong nghe

- Trong thoi han 03 thang ke tu ngay nhan Don, Cuc so huu cong nghiep phai tien hanh xet nghiem hinh thuc va gui cho nguoi nop don thong bao chap nhan don neu don duoc coi la hop le hoac thong bao tu choi chap nhan don neu don bi coi la khong hop le .

- Trong thoi han 09 thang doi voi don nhan hieu hang hoa, 06 thang doi voi don ten goi xuat xu hang hoa ke tu ngay thong bao chap nhan don hop le, Cuc so huu cong nghiep phai tien hanh xet nghiem va quyet dinh cap hoac khong cap Van bang bao ho nhan hieu hang hoa hoac ten goi xuat xu hang hoa cho nguoi nop don. Nguoi nop don phai nop le phi xet nghiem noi dung don theo qui dinh .

Van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa duoc cong bo tren Cong bao so huu cong nghiep .

Quyen cua chu Van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa

- Chu van bang bao ho nhan hieu hang hoa co quyen :

+ Doc quyen su dung nhan hieu hang hoa bao gom:

Gan nhan hieu hang hoa duoc bao ho len san pham, bao bi san pham, phuong tien dich vu, giay to giao dich trong hoat dong san xuat, kinh doanh dich vu cua minh ;

Luu thong, chao ban, quang cao de ban, tang tru de ban hang hoa mang nhan hieu hang hoa cua minh;

Nhap khau hang hoa mang nhan hieu hang hoa cua minh.

+ Chuyen giao quyen so huu, quyen su dung nhan hieu hang hoa cho nguoi khac duoi hinh thuc ky ket hop dong chuyen giao theo quy dinh.

- Chu Giay chung nhan quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa co quyen:

+ Su dung ten goi xuat xu hang hoa cho san pham cua minh, bao gom viec gan ten goi xuat xu hang hoa da duoc bao ho len hang hoa, bao bi hang hoa, phuong tien dich vu, giay to giao dich trong hoat dong kinh doanh, san xuat.

+ Luu thong, chao ban, quang cao, tang tru de ban hang hoa mang ten goi xuat xu hang hoa duoc bao ho.

Quyen su dung ten goi xuat xu hang hoa khong duoc chuyen giao cho nguoi khac.

Nghia vu cua chu Van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa

Chu van bang bao ho nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa co nghia vu su dung nhan hieu hang hoa, ten goi xuat xu hang hoa lien tuc va khong duoc dinh chi viec su dung 5 nam lien. Neu khong thuc hien nghia vu nay, Van bang bao ho tuong ung bi dinh chi hieu luc theo qui dinh cua nghi dinh 63/CP .

Cac hanh vi xam pham quyen so huu nhan hieu hang hoa

Trong thoi han hieu luc cua Giay chung nhan dang ky nhan hieu hang hoa nguoi nao thuc hien cac hanh vi duoi day ma khong duoc phep cua chu nhan hieu hang hoa thi bi coi la xam pham quyen cua chu nhan hieu hang hoa:

- Gan nhan hieu duoc bao ho tai Viet Nam cua nguoi khac hoac nhan hieu tuong tu voi nhan hieu da duoc bao ho len bao bi san pham hoac san pham cua minh.

- Nhap khau, ban hoac chao ban cac san co gan nhan hieu hang hoa duoc bao ho tai Viet nam tren thi truong Viet Nam.

Bai viet cua TS. Bui Huu Dao - Vu khoa hoc - Bo Thuong mai trong Hoi thao “Thuong mai Viet Nam trong tien trinh hoi nhap kinh te quoc te”

Theo Bo Thuong mai

Viet Bao
Comment :Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Brand: Advanced tools for business competitiveness
Vietnam, appellations of origin, certificate of registration, Department of Industrial Property, Trademark, trademark protection, certification, license to use, competitiveness and applications for consumers, businesses, construction, application, may, his
To enter, stand firm and strong enough to compete on international markets as well as the domestic market, Vietnam enterprises need to build yourself a brand or a brand / national image. .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thương hiệu: công cụ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thương hiệu: công cụ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuong hieu cong cu nang cao suc canh tranh cho doanh nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0