Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

Tags: Viet Nam, Ha Noi, TP HCM, Luat Thue, Nguyen Thi Cuc, thue thu nhap ca nhan, thue thu nhap doanh nghiep, thu nhap chiu thue, quyen su dung dat, co thu nhap cao, nguoi nop thue, nguoi phu thuoc, nhu the nao, cho ban than, giam tru, chau
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia TS gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

- Thua ba, ca nhan co thu nhap phai thuc hien nghia vu voi Nha nuoc. Song dua vao nhung can cu, tieu chi cu the nao de chung ta co the ap dung muc tinh thue thu nhap ca nhan nhu vay trong khi dan ta con ngheo? (Nguyen Minh Hung, 40 tuoi)

- Thue thu nhap ca nhan la trach nhiem, nghia vu cua cong dan doi voi dat nuoc. Do dieu kien dan ta co thu nhap con thap nen Luat khong tinh thu thue tu dong thu nhap dau tien ma viec giam tru gia canh cho nguoi nop thue va nguoi phu thuoc la da tinh den dieu kien cu the cua Viet Nam. Du kien GDP binh quan dau nguoi den nam 2009 khoang 1,5 trieu dong mot thang, muc giam tru gia canh la 4 trieu dong cho nguoi nop thue, 1,6 trieu cho moi nguoi phu thuoc la cao so voi thu nhap binh quan dau nguoi. Muc giam tru nay da tinh den toc do tang truong kinh te, bien dong ve gia ca, chinh sach thay doi tien luong den khi thuc hien Luat nam 2009.

- Luat thue thu nhap ca nhan moi duoc thong qua co gi tien bo hon cach thu thue ca nhan hien hanh. Cach tinh giam tru gia canh theo luat co doi hoi luong nhan vien nganh thue tang len nhieu khong? (Nguyen Ngoc Bich, 52 tuoi, Nghe An)

- Luat Thue thu nhap ca nhan thong qua ky nay quy dinh, phuong phap quan ly thue duoc ke thua cac phuong phap quan ly thue hien hanh va cac quy dinh moi trong luat quan ly thue duoc thuc hien tu ngay 1/7/2007. Trong do, co bien phap thuc hien khau tru thue tai nguon, ca nhan chi tra thu nhap tru tien thue phai nop va nop vao ngan sach Nha nuoc truoc khi tra thu nhap cho nguoi co thu nhap chiu thue. Co quan thue ap dung cac bien phap quan ly thue hien dai, ung dung cong nghe thong tin trong quan ly thue, quan ly thue theo phuong phap rui ro, xay dung du lieu ve nguoi nop thue, cac ca nhan, co quan lien quan co trach nhiem cung cap thong tin ve nguoi nop thue cho co quan thue. Tren co so do viec quan ly thue thu nhap ca nhan se tot hon so voi hien hanh.

Giam tru gia canh la mot noi dung quan trong cua Luat nay. Tuy nhien, nguoi nop thue phai tu ke khai ve hoan canh cua minh, ve so luong nguoi phu thuoc va chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec ke khai do. Co quan thue se thuc hien cong tac tuyen truyen, ho tro nguoi nop thue, dong thoi kiem tra, xu ly nghiem minh nhung vi pham. Theo do, so luong nhan vien nganh thue tang len khong nhieu.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

- Theo toi, muc khoi diem chiu thue khong the "cao bang" tai moi khu vuc ma phai co quy dinh cho phu hop voi vung mien. Ba nghi sao? (Nguyen Thi Nguyet Minh, 36 tuoi, Ha Noi)

- Sac thue thu nhap ca nhan khong the dam bao moi su cong bang. Neu tinh giam tru khac nhau cho khu vuc thi phai giam tru cho cac nganh nghe khac nhau, cac doi tuong khac nhau va nhu vay se rat phuc tap va se tao ra su bat cong bang khac. Chang han nhu o nong thon thi muon duoc ve thanh thi...

Luat thue ap dung muc giam tru gia canh va bieu thue luy tien tung phan tu 5% den 35% thi muc dieu tiet ve thue da giam hon so voi Phap lenh thue thu nhap cao hien hanh. Ngoai ra, cac khoan phu cap khu vuc, phu cap thu hut (neu co) deu khong phai chiu thue de khuyen khich nguoi lao dong vao lam viec tai cac khu vuc nay.

- Muc song moi vung khac nhau, muc song thanh pho cao hon nong thon, viec danh thue mot muc cho tat ca cac vung la khong hop ly, dau the noi la vi phuc tap ma ta khong the lam, neu khong phuc tap, chi tiet va dam bao cong bang thi dau con goi la luat phap (Tran Thuy Thuy Dung, 24 tuoi, 15/8B Khu pho 6 thi tran Hoc Mon)

- Suy nghi cua ban la hop ly, tuy nhien o thanh pho sinh hoat dat do hon o nong thon va chi tieu cua ho cung cao hon. Doi lai o thanh pho cung duoc huong nhung dieu kien tot hon ve sinh hoat van hoa, xa hoi... Do vay, neu cho tru o thanh pho cao hon, o nong thon thap hon thi chi xu ly duoc khau gia ca sinh hoat. Tuy nhien dieu nay lai dan den mau thuan vi nguoi o nong thon cung muon len thanh pho de du sinh hoat co dat do nhung ho lai duoc huong nhung dieu kien tot hon.

Thuc te hien nay, luong lao dong o nong thon cung dang co xu huong do ra thanh thi de kiem viec lam va ai cung muon co thu nhap cao de co dieu kien tot va thuc hien nghia vu nop thue cho Nha nuoc. Theo toi, chi chinh sach thue thoi thi khong the giai quyet duoc cac van de xa hoi va dam bao cong bang nhu ban noi ma can ket hop nhieu chinh sach khac nua. Cam on ban.

Khong gioi han so nguoi phu thuoc, song khong duoc tinh trung

- Voi hai vo chong thu nhap tren 10 trieu dong va nuoi hai con nho thi mien tru gia canh duoc tinh nhu the nao? Moi nguoi deu duoc tinh la 2 con hay moi nguoi tinh 1 con? (Lan Nhi, TP HCM)

- Viec lua chon giam tru cho 2 con do nguoi nop thue lua chon, cho vo hoac chong, hoac moi nguoi giam tru 1 con nhung khong duoc tinh trung. Vi du tru cho vo thi tinh thue nhu sau:

Tru cho ban than nguoi nop thue 4 trieu, tru cho 2 con la 1,6 trieu x 2 = 3,2 trieu. Tong muc giam tru gia canh la 7,2 trieu dong.

Thu nhap tinh thue la: 2,8 trieu = 10 trieu – 7,2 trieu.

Thue phai nop la: 2,8 trieu x 5% = 140 nghin dong

- Neu nha co 2 vo chong di lam o 2 co quan khac nhau ma co 2 con nho thi tinh chiet tru gia canh nhu the nao? Ca 2 nguoi deu duoc tru hay chi 1 nguoi (vo hoac chong)? Lam nhu the nao de co quan thue co the tinh chinh xac duoc? (Nguyen Quang Huan, 42 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Viec lua chon giam tru cho 2 con do nguoi nop thue lua chon, cho vo hoac chong, hoac moi nguoi giam tru 1 con nhung khong duoc tinh trung.

Truoc het nguoi nop thue phai tu ke khai ve nguoi phu thuoc duoc giam tru va tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec ke khai cua minh. Co quan thue se tang cuong thuc hien viec thanh tra, kiem tra, phat hien vi pham va xu ly nghiem minh, truy thu va phat tu 1 den 3 lan tien thue. Truong hop vi pham nang, se bi truy cuu trach nhiem hinh su. Dong thoi thong qua viec cap ma so thue cho nguoi nop thue, trong do co thong tin ve nguoi phu thuoc, bo me, con, anh, chi, em.. co quan thue se ung dung cong nghe thong tin trao doi ket noi de kiem tra phat hien cac truong hop khai sai, khai trung.

- Lam on tinh dum toi, voi thu nhap 3.300 USD/thang va nguoi an theo toi la vo, con va bo, me (4 nguoi) thi hang thang toi phai nop bao nhieu tien thue thu nhap ca nhan, theo cach tinh thue moi. Xin cam on. (Pham Van Nguyen, 33 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truoc het, thu nhap cua ban duoc quy doi ra dong VND (gia su ty gia VND/USD la 16.000 dong) thi tuong ung 52,8 trieu dong. Ban duoc giam tru gia canh tong so la 10,4 trieu dong, trong do cho ban than la 4 trieu dong va cho 4 nguoi phu thuoc la 6,4 trieu dong. Thu nhap tinh thue cua ban con lai la 42,4 trieu dong.

Theo bieu thue luy tien tung phan, thu nhap cua ban se duoc tinh thue nhu sau:

Phan thu nhap den 5 trieu dong, thue suat 5% thi phai nop la 250.000 dong.

Phan thu nhap den 10 trieu dong, thue suat 10% thi phai nop la 500.000 dong. (10 trieu - 5 trieu da nop o bac 1)

Phan thu nhap den 18 trieu dong, thue suat 15% thi phai nop la 1,2 trieu dong.

Phan thu nhap den 32 trieu dong, thue suat 20% thi phai nop la 2,8 trieu dong.

Phan thu nhap den 42,4 trieu dong, thue suat 25% thi phai nop la 2,6 trieu dong.

Vay, tong thue thu nhap phai nop cua anh la 7,35 trieu dong, chiem 13,9% tren tong thu nhap.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Ba vui long giai thich ro ve viec giam tru, can cu vao dau ma so thanh vien phu thuoc duoc cong nhan. So thanh vien phu thuoc duoc bao gom nhung ai? (Thanh Tuyen, 35 tuoi, Tan Binh)

- Giam tru gia canh duoc can cu vao nhung nguoi phu thuoc ma nguoi nop thue co trach nhiem nuoi duong, gom con chua thanh nien, con bi tan tat, khong co kha nang lao dong.

Ngoai ra, cac ca nhan khac khong co thu nhap hoac co thu nhap nhung thap hon muc Chinh phu quy dinh ma nguoi nop thue truc tiep nuoi duong cung duoc giam tru canh ma khong han che so luong. Co the la con dang di hoc dai hoc hoac cao dang...vo hoac chong khong co kha nang lao dong, bo me da het tuoi lao dong hoac khong co kha nang lao dong. Nhung nguoi khac nhu ong ba, chu bac, co di, chau, anh chi em ruot khong noi nuong tua... Nguoi nop thue tu ke khai so nguoi phu thuoc ma minh nuoi duong va tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve tinh chinh xac cua so lieu ke khai.

- Chau muon hoi ro ve thu tuc xin giam dong thue thu nhap ca nhan: ap dung cho nhung doi tuong nao, thu tuc hanh chinh yeu cau gi? Hien tai, me chau da nghi huu va khong co luong huu. Chau co the xin giam dong thue TNCN de ho tro me chau khong? Chau cam on co. (Pham Giang Huong, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truoc het, truong hop nay cua chau khong phai thuoc dien giam thue. Me chau da nghi huu, neu co luong huu thi thu nhap tu luong huu cung duoc mien thue. Con neu me chau khong co thu nhap va chau co thu nhap chiu thue, chau nuoi duong me thi duong nhien chau se duoc giam tru cho ban than chau voi muc 4 trieu dong va cho me chau 1,6 trieu dong moi thang. Chau se duoc cap ma so thue va thuc hien ke khai theo thong tin do co quan thue cung cap, va duong nhien duoc giam tru, khong phai lam thu tuc xin giam.

- Neu nguoi co thu nhap 5trieu dong mot thang. Anh ta co vo co luong huu 1 trieu dong. Khi tru 4 trieu dong cho ban than,co con duoc tru 3 trieu dong them cho vo nua khong?(Duy luyen, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Dieu 19 Quy dinh nguoi phu thuoc duoc giam tru gia canh la nguoi khong co thu nhap hoac co thu nhap khong vuot qua muc quy dinh cua Chinh phu. Truong hop nay truoc het se duoc tru cho ban than ca nhan 4 trieu dong. Doi voi vo, neu thu nhap 1 trieu dong khong vuot qua muc quy dinh ve muc thu nhap duoc giam tru gia canh (Chinh phu se quy dinh muc co thu nhap tran duoc giam tru gia canh ) nhung khong co muc giam tru 3 trieu dong (Thu nhap cua ca nhan nop thue nay chi con lai 1 trieu dong).

- Hai vo chong toi song ly than va toi van phai nop tien cho vo de nuoi con. Vay viec mien tru gia canh thuc hien nhu the nao? (Chien, 33 tuoi, Hanoi)

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Anh co the dang ky de giam tru gia canh cho chau. Tuy nhien, chau chi duoc giam tru gia canh mot lan, neu anh da giam tru thi vo anh se khong duoc giam tru nua. Neu ca hai cung giam tru gia canh thi mot nguoi con duoc giam tru hai lan la tinh trung.

- Chau la con lon trong mot gia dinh gom 4 anh em. Chau da di lam va co thu nhap thuoc dien phai nop thue con hai em nho hien dang di hoc pho thong va dai hoc. Bo me lam nghe nong, hang thang chau phai chu cap hoan toan cho viec an hoc cua 2 em. Vay chau xin hoi bac la thu nhap cua chau co thuoc dien duoc khau tru gia canh hay khong? (Nguyen Van Dat, Ha Tay)

- Truong hop nay neu dung nhu chau trinh bay thi chau duoc giam tru gia canh cho ban than chau la 4 trieu va cho 3 em cua chau moi em 1,6 trieu dong. Chau can lam thu de duoc cap ma so thue, ke khai thong tin ve bo, me, cac em ve viec chau phai chiu trach nhiem nuoi duong cac em, bo me khong co kha nang nuoi duong.

- Toi song doc than, khi toi di lam co thu nhap cao va co dong thue thu nhap ca nhan, vay khi toi that nghiep thi Nha nuoc co gi ho tro toi trong giai doan cho xin viec khong co thu nhap? (La Dung, 28 tuoi, Ha Noi)

- Truoc het toi xin giai thich viec nop thue la thuc hien nghia vu cua cong dan voi dat nuoc. Nguoi dan duoc thu huong thanh qua cach mang cua dat nuoc dong thoi cung phai co nghia vu dong gop tien thue xay dung dat nuoc.

Hien nay tien thue chiem ty trong tren 97% tong thu ngan sach Nha nuoc va de chi cho co so ha tang, an ninh quoc phong, an sinh xa hoi, phat trien kinh te - xa hoi... Khi ngan sach co dieu kien thi se giai quyet tot hon cac van de xa hoi trong do co tro cap that nghiep.

Nhu vay, viec nop thue va chi tro cap that nghiep la hai van de khac nhau. Dieu nay khong co nghia la nop thue thu nhap ca nhan de chi cho that nghiep.

- Toi lam nghe ke toan, gio hanh chanh toi lam cong ty chinh voi muc luong 3,8 trieu dong/thang. Ngoai gio hanh chanh toi dung them ke toan truong cho 3 cong ty khac moi cong ty 2 trieu dong mot thang. Tong thu nhap la 9,8 trieu. Hang thang toi chu cap cho bo me o que 3 trieu. Vay toi se phai dong bao nhieu tien thue, thu nhap ngoai gio co duoc tinh khong? (Nguyen Dao Thanh Huy, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Truong hop nay thu nhap chiu thue cua anh duoc tinh cho ca 4 cong ty la 9,8 trieu. Khong xac dinh tien lam them o 3 cong ty la lam ngoai gio. Viec xac dinh muc giam tru gia canh cho bo me con tuy thuoc vao hoan canh cu the cua anh. Truong hop trong gia dinh chi co anh nuoi duong bo, me khong co thu nhap hoac thu nhap thap hon muc thu nhap cua Chinh phu quy dinh thi anh duoc giam tru cho ban than la 4 trieu, cho bo va me la 3,2 trieu. Thu nhap tinh thue cua anh la 2,6 trieu, thue nop la 130.000 dong.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Toi co vo lam o co quan hanh chinh su nghiep, luong khoang 1.600.000 dong. Con toi lam o mot cong ty lien doanh co luong khoang 10 trieu dong. Chung toi co 2 con nho (5 tuoi va 1 tuoi). Vay theo luat moi thue thu nhap moi toi phai dong thue nhu the nao?(Nguyen Ngoc Hoang - Cau giay – Ha Noi)

- Anh co the chon giam tru gia canh cho 2 con vao thu nhap cua anh. Nhu vay thu nhap tinh thue cua anh con lai la 2,4 trieu (duoc tru gia canh cho ban than va 2 con la 7,2 trieu). Thue phai nop la 140.000 dong.

- Sau khi anh trai toi mat va vo anh trai toi di buoc nua. Vo chong toi nhan nuoi 1 chau con anh trai toi. Vay trong truong hop nay toi co duoc chiet tru gia canh cho chau khong? (Quang, 35 tuoi, Ha Noi)

- Theo quy dinh tai Dieu 19, chau cua anh duoc giam tru trong truong hop chau khong co thu nhap va khong noi nuong tua, me chau khong nuoi duong chau. Doi voi truong hop cua anh, anh phai co nhung giay to de chung minh cac dieu kien tren va vo chong anh la truc tiep nuoi duong chau thi se duoc giam tru gia canh.

- Chau xin lay vi du mot nguoi moi 10 tuoi ma co thu nhap toi 10 trieu mot thang. Nguoi ay phai nuoi rat nhieu nguoi trong gia dinh vay co duoc chiet tru gia canh khong thua ba? (Tran Ngoc Hung, Ha Noi)

- Mot nguoi co thu nhap 10 trieu dong co nuoi 4 nguoi phu thuoc thi duoc giam tru gia canh 10,6 trieu dong va khong phai nop thue. Neu nguoi 10 tuoi co thu nhap va phai nuoi duong nhieu nguoi theo quy dinh la nguoi phu thuoc cua Luat cung duoc giam tru gia canh.

- Thua ba Cuc! Ba la nguoi tham gia soan thao luat, vay ngoai nhung giam tru cho nguoi phu thuoc ba co quan tam den nhung yeu to khac khong? Vi du nguoi co nha o va nguoi khong co nha o...(giua nguoi duoc Nha nuoc phan nha va nguoi ngu ban tai co quan) (Vu Nguyen, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Cac luat thue noi chung va thue thu nhap ca nhan noi rieng phai dam bao duoc tinh trung lap cua thue, khong the giai quyet duoc het tat ca cac van de nay sinh trong viec dam bao doi song cua cac thanh vien trong xa hoi trong do co truong hop cua anh neu. Viec tinh yeu to giam tru gia canh, nop thue theo bieu thue luy tien tung phan voi thue suat thap hon hien hanh la da giam muc dieu tiet ve thue cua ca nhan so voi hien hanh. Tang phan thu nhap con lai sau thue cua cac ca nhan de tieu dung, mua sam cho ca nhan.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

- Thua ba, toan dan se duoc cap ma so thue thi co duoc hieu rang moi mot cong dan duoc xem nhu la mot doanh nghiep hoat dong doc lap phai khong? Neu khac xin ba cho biet cu the ve su khac nhau nay khong? (Quach Van Thang, Ha Noi)

- Truoc mat co quan thue se cap ma so thue cho nhung ca nhan co thu nhap chiu thue, tien toi cap ma so thue cho nguoi phu thuoc. Viec ap dung cap ma so cong dan gan lien voi ma so thue se duoc thuc hien trong tuong lai. Ma so thue cua cac doanh nghiep khac han ma so thue cua cac ca nhan. Cac ca nhan khong coi nhu la mot doanh nghiep hoat dong doc lap ma chi la cac ca nhan hanh nghe doc lap hoac ca nhan kinh doanh. Doi voi cac ca nhan lam cong an luong thi cung duoc cap ma so thue nhung thu nhap cua ho khong phai la thu nhap tu kinh doanh ma thu nhap tu tien luong, tien cong. Doi voi cac ca nhan co dau tu von, chuyen nhuong von… thi thu nhap chiu thue cua ho khong the coi nhu hoat dong kinh doanh cua mot doanh nghiep.

- Neu nhu toi nghi viec tu mot co quan nay chuyen sang co quan khac thi cac khoan boi thuong mat viec tu co quan cu co phai chiu thue thu nhap hay khong? (Pham Hung Nam, 56 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy dinh cua Dieu 3, Luat thue thu nhap ca nhan thi thu nhap tu tro cap thoi viec, tro cap mat viec lam theo quy dinh cua bo Luat Lao dong khong phai chiu thue.

- Cho toi hoi, hien nay nguoi dong thue thu nhap co duoc giam tru gia canh khong? Neu duoc thi se phai lam nhung thu tuc gi? (le duc dung, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Hien nay theo Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao thi co thu nhap chiu thue tren 5 trieu dong moi thang se nop thue theo bieu thue luy tien tung phan chua ap dung muc giam tru gia canh. Tu 1/1/2009, khi Luat Thue thu nhap ca nhan co hieu luc thi moi ap dung muc giam tru gia canh.

- Co quan toi moi thang giu lai 10% thu nhap cua ca nhan, mac du thang do chua chac thu nhap da >=4 trieu dong, vay toi hoi la lam nhu vay co sai khong a? (Hung, 31 tuoi, Tu Liem - Ha Noi)

- Hien nay, theo Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, neu anh lam viec o co quan va chi co thu nhap tai co quan thi co quan khong khau tru thue 10%, chi thuc hien khau tru va nop thue trong truong hop thu nhap cua anh binh quan tren 5 trieu dong moi thang. Nhung neu anh co nhung khoan thu nhap vang lai khac ngoai tien luong tai co quan anh, thi noi chi tra khoan thu nhap nay se khau tru 10% thu nhap cua anh la dung. Cuoi nam, anh se tong hop ke khai toan bo thu nhap trong nam de quyet toan thue.

Thue chung khoan da tinh toi chuyen lo lai

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Viec danh thue thu nhap chung khoan voi muc 20%, ba co cho rang muc thue nhu vay van la rat cao, voi thi truong con nhieu rui ro nhu nuoc ta khong? (Nguyen Van The, 39 tuoi, Ha Noi)

- Co 2 phuong phap tinh thue: Doi voi thu nhap tu chung khoan ap dung thue suat 0,1% tren gia tri chuyen nhuong, khong phai quyet toan nam hoac ap dung thue suat 20% tren thuc lai ca nam (da bu tru lai lo giua cac lan chuyen nhuong). Nha dau tu duoc lua chon phuong phap nop thue va dang ky voi co quan thue tu dau nam. Viec xac dinh thue suat 20% tren co so nghien cuu thue hien hanh doi voi cong ty kinh doanh chung khoan (dang nop thue TNDN la 28%).

Khi sua luat thue TNDN du kien nam 2009 cac cong ty kinh doanh se nop 25%, nhu vay thue suat 20% la da co uu dai cho ca nhan dau tu. Mat khac neu nha dau tu bi lo thi duoc chuyen lo 5 nam. Trung Quoc hien dang ap dung thue doi voi chung khoan la 0,3% tren gia tri chuyen nhuong, cao gap 3 lan so voi Luat thue cua Viet Nam.

- Thua ba, co so nao de dua ra muc thue 20% thu nhap chuyen nhuong chung khoan?Khi xay dung muc thue nay lieu co quan thue co dua tren su dong gop ve mat khoa hoc cua cac nha kinh te khong? (Tran Minh Tri, 35 tuoi, Binh Dinh)

- Ve nguyen tac thue thu nhap doi voi ca nhan tuong duong voi thue thu nhap doanh nghiep kinh doanh trong cung mot loai hinh. Hien nay doanh nghiep dang nop thue 28%. Du kien thue suat doi voi thu nhap tu chuyen nhuong chung khoan cua ca nhan la 25%. Tiep thu y kien dong gop cua nhan dan, cac nha khoa hoc, cac nha kinh te, Quoc hoi da thong qua voi thue suat 20%, thap hon du kien 5% de khuyen khich thi truong phat trien.

- Toi co mot it co phieu ngan hang mua tu gia 15-16 trieu dong mot co phieu, gia hien nay la hon 6 trieu dong mot co phieu, neu tinh ve thu nhap toi bi am gan 10 trieu dong 1 co phieu. Vay nha nuoc co thu thue neu toi can tien phai sang nhuong khong?(Kim Anh, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Doi voi thu nhap tu chung khoan co 2 phuong phap tinh thue: ap dung thue suat 0,1% tren gia tri chuyen nhuong, khong phai quyet toan nam hoac ap dung thue suat 20% tren thuc lai ca nam (da bu tru lai lo giua cac lan chuyen nhuong). Nha dau tu duoc lua chon phuong phap nop thue va dang ky voi co quan thue tu dau nam.

Doi voi truong hop chuyen nhuong von ap dung thue suat tren thuc lai, neu lo thi khong thu.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Toi la nha dau tu chung khoan nghiep du. Xin hoi Nha nuoc da danh thue thu nhap doanh nghiep doi voi nhung cong ty ma chung toi dau tu, danh thue thu nhap ca nhan, tiep do la danh thue thu nhap tu dau tu chung khoan, vay co bi chong cheo nhau hay khong? (Vu Manh Truong, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thue thu nhap doi voi cong ty la thu vao loi nhuan tu hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep, trong do co doanh nghiep chung khoan. Con thue thu nhap cua ca nhan trong linh vuc chung khoan la thu doi voi hoat dong dau tu von, chuyen nhuong von, chuyen nhuong chung khoan cua ca nhan. Nhu vay, voi hai chu the khac nhau, hai loai thue khac nhau nen khong the goi la thu trung nhu anh hieu.

- De nghi ba cho biet khoan loi nhuan con lai ve kinh doanh chung khoan sau do co phai dong thue thu nhap ca nhan nua hay khong? (Nguyen Hong Dien, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Doi voi khoan lai tu kinh doanh, chuyen nhuong chung khoan cua ca nhan, sau khi nop thue ca nhan doi voi hoat dong chung khoan thi thu nhap con lai la cua ca nhan.

- Neu thu nhap trong nam cua toi chi co tu dau tu chung khoan, cuoi nam toi co duoc chiet tru gia canh khong? (Le Ngoc Tinh, 53 tuoi, Kim Ma Ba Dinh Ha Noi)

- Viec giam tru gia canh chi ap dung doi voi thu nhap tu tien luong, tien cong, tu kinh doanh, khong ap dung cho thu nhap tu dau tu chung khoan.

- Toi duoc biet thue suat cho hoat dong dau tu von la 5%. Vay khi toi dau tu vao co phieu va duoc nhan co tuc bang co phieu thi toi se dong thue nhu the nao? Vi du toi co 1.000 co phieu, nhan co tuc bang co phieu voi ty le 10%, tuc la duoc 100 co phieu, vay toi se nop thue bao nhieu tien? Cam on ba. (Nguyen Thanh Trung, 31 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo quy dinh tai Dieu 6, thu nhap chiu thue nhan duoc khong bang tien phai quy doi ra dong VND theo gia thi truong cua san pham, dich vu do hoac san pham, dich vu cung loai tuong duong tai thoi diem phat sinh thu nhap. Nhu vay, neu anh duoc nhan co tuc bang 100 co phieu thi se quy doi so co phieu nay theo gia thi truong tai thoi diem nhan co phieu de xac dinh thu nhap chiu thue, sau do nhan voi thue suat 5% thi se ra so tien anh phai nop.

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Neu toi mua mot co phieu voi gia 60.000 nhung sau do, co phieu nay chia tach voi quyen mua theo ty le 1:1 o gia 15.000. Vay khi toi ban tat ca cac co phieu nay o gia 55.00 thi gia tinh lai se duoc tinh nhu the nao? (Minh Thinh, 30 tuoi, Ha Noi)

- Thue doi voi thu nhap doi voi co phieu duoc tinh hai cach: Thu nhat la tinh theo thue suat 0,1% tren gia chuyen nhuong. Thu hai tinh tren thuc lai giua gia ban va gia mua, khong phan biet mua gia goc, gia uu dai hoac chia tach quyen mua.

- Luat thue da tinh toi yeu to cong bang giua kinh doanh chung khoan da niem yet va chua niem yet? Nha nuoc se co bien phap gi de tan thu thue doi voi hoat dong kinh doanh chung khoan tren thi truong tu do? (Sy Hung, 27 tuoi, Ha noi)

- Chinh phu dang chi dao Bo Tai chinh, UBCKNN tang cuong kiem soat thi truong chung khoan phi tap trung (OTC). Hoat dong kinh doanh chung khoan cua cac ca nhan se duoc thuc hien qua cac cong ty dai chung, cac nha dau tu se mo tai khoan tai cac trung tam giao dich hoac ngan hang.

Viec chuyen nhuong co phieu OTC cung nhu co phieu niem yet cung phai qua cac cong ty luu ky de dam bao thi truong chung khoan phat trien nhanh, phat trien ben vung, dam bao quyen loi cho cac nha dau tu.

Se khong danh phi chuyen nhuong nha dat

- Bo me toi du dinh chia cho anh em toi moi nguoi 2, 3 suat dat khi lap gia dinh. Vay xin hoi khi chung toi lap gia dinh chung toi co phai chiu thue TNCN khong? Va neu chiu thi tinh nhu the nao? (Thanh Cong, 29 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Theo Dieu 4 cua Luat thi thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san, tu thua ke, qua tang la bat dong san do bo me cho con thuoc thu nhap mien thue. Nhu vay, dat ma bo me chia cho anh se khong phai nop thue.

- Toi co manh dat o 240 m2, nay toi dinh chuyen nhuong 110 m2. Ngoai thue chuyen quyen su dung dat 45% va le phi truoc ba 5%, toi con phai dong thue thu nhap ca nhan nua khong? (Thanh Lam, 60 tuoi, TP Vinh - Nghe An)

- Theo quy dinh hien hanh, nguoi chuyen quyen su dung dat se nop thue chuyen quyen su dung dat theo Luat thue chuyen quyen su dung dat voi thue suat la 4% (chu khong phai 45% nhu ban noi). Nguoi nhan quyen su dung dat thi nop le phi truoc ba 1% (chu khong phai muc 5% nhu ban tuong). Ngoai hai khoan nay, nguoi chuyen nhuong khong phai nop thue thu nhap ca nhan.

Tu 1/1/2009, thu nhap ve chuyen quyen su dung dat se thuc hien theo Luat thue thu nhap ca nhan doi voi chuyen nhuong bat dong san. Theo do, se nop 2% tren gia tri chuyen nhuong hoac 25% tren thuc lai chuyen nhuong.

Chu doanh nghiep tu nhan khong phai dong thue thu nhap ca nhan

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Xin ba cho biet viec nop thue TNCN cua chu doanh nghiep tu nhan, giam doc cong ty TNHH se thuc hien nhu the nao, sau khi cong ty da dong 28% thue TNDN. (Mai Phuong, 35 tuoi, Hanoi)

- Ban khong phai lo lang ve dieu nay vi thu nhap tu kinh doanh cua chu doanh nghiep tu nhan sau khi cong ty dong 28% thue thu nhap doanh nghiep thi se khong phai nop thue nua. Doi voi cong ty TNHH, giam doc se dong thue doi voi phan co tuc duoc chia, thue suat la 5%.

- Theo nhu ba vua trinh bay thi chu doanh nghiep tu nhan sau khi dong thue thu nhap doanh nghiep 28% khong phai dong thue thu nhap ca nhan nua. Vay, cac co dong khac co phai dong thue thu nhap ca nhan cho tien co tuc cua minh khong? (Pham Quoc Long, 46 tuoi, Nguyen Cu Van Binh Thanh, TP HCM)

- Cac co dong khac duoc chia co tuc se nop thue thu nhap tu dau tu von theo thue suat 5%.

- Xin ba cho biet: Khi cong ty co phan ban tai san co dinh roi phan phoi phan loi nhuan thu duoc cho cac co dong theo ty le so huu von tai cong ty thi phan thu nhap do co tinh thue TNCN khong. Neu co thi tinh nhu the nao? (Pham Thai Hau, 24 tuoi, Binh Thanh, TP HCM)

- Cau hoi cua ban chua ro lam. Tuy nhien trong truong hop nay, khi cong ty co phan ban tai san co dinh thi cong ty phai nop thue gia tri gia tang, nop thue thu nhap doanh nghiep cua tai san nay. Phan thu nhap con lai sau khi nop thue, neu duoc tong hop vao thu nhap cua cong ty, roi chia cho cac co dong duoi dang co tuc thi cac co dong nay se nop thue doi voi co tuc theo thue suat 5%.

- Khi thuc hien Luat thue TNCN cac ho kinh doanh buon ban le hien nay dang nop thue theo hinh thuc khoan se co su thay doi gi khong? (Nguyen Quan Tam, 40 tuoi, Ha Noi)

- Khi thuc hien Luat thue thu nhap ca nhan, cac ho kinh doanh ca the dang nop thue thu nhap doanh nghiep se chuyen nop thue thu nhap ca nhan va duoc ap dung muc giam tru gia canh cho ca nhan va nguoi phu thuoc.

Doi voi cac ho giu so sach ke toan thi viec ke khai xac dinh thu nhap chiu thue duoc tinh tren co so lay doanh thu tru chi phi hop ly. Doi voi cac ca nhan chua tuan thu dung che do ke toan, hoa don chung tu, khong xac dinh duoc doanh thu, chi phi va thu nhap chiu thue thi co quan thue thuc hien an dinh doanh thu chi phi de xac dinh thu nhap chiu thue theo quy dinh cua Luat Quan ly Thue.

Khong danh thue voi kieu hoi, tien lam tu thien

- Toi xin hoi Luat Thue thu nhap ca nhan co cho phep khau tru thue doi voi phan thu nhap ma ca nhan da tu nguyen dong gop cho cac hoat dong tu thien, ung ho dong bao bi thien tai, bao lut, dich benh hoac cac quy khuyen hoc hay khong? (Truong Son, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Dieu 20 cua Luat cho phep tru truoc khi tinh thue doi voi cac khoan dong gop cho hoat dong tu thien, nhan dao, khuyen hoc.

- Toi dang song tai Canada, muon hoi la neu tien giup do tu than nhan o nuoc ngoai hoac tien giup do cho viec tu thien thi co phai dong thue thu nhap ca nhan? neu co thi % cua thue la bao nhieu? (Johnny Lam, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thu nhap tu kieu hoi chuyen ve Viet Nam giup do cho gia dinh hoac cho tu thien thi duoc mien thue.

- La nguoi Viet kieu lam viec cho mot cong ty tai ngoai Quoc, nhung cong tac tai Viet Nam. Toi dong thue thu nhap tai nuoc ngoai, nhu vay co chiu them mot khoang the nao nua tai Viet Nam hay khong? (Mike Tran)

- Thue thu nhap ca nhan khong phan biet nguoi Viet Nam, viet kieu, hay nguoi nuoc ngoai ma theo tieu thuc cu tru. Neu anh thuoc doi tuong cu tru tai Viet Nam thi nop thue cho thu nhap phat sinh trong va ngoai lanh tho Viet Nam. Neu la ca nhan khong cu tru thi nop thue cho thu nhap phat sinh trong lanh tho Viet Nam. Hien nay anh dang cong tac tai Viet Nam thu nhap phat sinh tai Viet Nam thi nop thue TNCN theo luat Viet Nam. Viet Nam cung da ky hiep dinh tranh danh thue 2 lan voi tren 45 nuoc de dam bao thue TNCN khong bi danh trung 2 noi.

Mot minh thue thu nhap kho chong tham nhung

- Ba co nghi rang luat nay danh vao nhung nguoi lam an chan chinh, lam cho lien doanh nuoc ngoai? The con cac vi quan chuc to, nguoi ta mang qua toi bieu xen nho va, co nen danh thue qua bieu khong thua ba? (Le Anh Tuan, 22 tuoi, Nha 95- ngo 281-duong tran khat chan-Ha Noi)

- Viec thu thue phai can cu vao phap luat va co quan thue chi thu thue doi voi cac khoan thu nhap duoc luat quy dinh. Nhung khoan thu nhap khac khong thuoc dieu chinh cua luat thue se duoc dieu chinh boi cac luat, phap lenh lien quan, vi du Luat Phong chong tham nhung, cac quy dinh lien quan toi dang ky ke khai tai san...

- Khi ca nuoc ta dang dung thanh toan bang tien mat nhu the nay thi Luat thue co quan ly het duoc nguon thu hay khong? (Phan Thanh Loc, 46 tuoi, Cong ty VCK DNB)

- Xin cam on ban vi cau hoi nay. Day cung la van de dat ra cho nganh thue. Trong luc viec thanh toan bang tien mat pho bien thi cung voi viec xuc tien de an trien khai thanh toan qua ngan hang cua Chinh phu, co quan thue cung ap dung cac phuong phap quan ly thue de tang cuong quan ly nguon thu.

Truoc het nganh thue se ap dung bien phap khau tru tien thue de nop vao ngan sach truoc khi tra thu nhap cho cac ca nhan co thu nhap chiu thue nhu: thu nhap tu tien luong tien cong, dau tu von, chuyen nhuong von, trung thuong... Doi voi cac khoan thu nhap khac thi nguoi nop thue phai tu khai, tu tinh, tu nop va tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve so lieu ke khai. Co quan thue se thuc hien cap ma so thue, ung dung cong nghe thong tin trong quan ly thue, xay dung co so du lieu ve nguoi nop thue, ket noi doi chieu thong tin voi cac co quan huu quan de kiem tra, doi chieu thu nhap...

Ben canh viec tuyen truyen chinh sach thue, ton vinh cac ca nhan thuc hien tot nghia vu thue, chung toi cung xu ly nghiem minh cac truong hop vi pham, co tinh tron tranh, gian lan thue de dam bao binh dang giua nhung nguoi nop thue voi nhau.

- Chao co! Chau rat muon biet thu nhap cua co phai nop thue thu nhap la bao nhieu? (Quang, 26 tuoi, Australia)

- Co la cong chuc Nha nuoc nen tien luong chua thuoc dien nop thue. Tuy nhien, co co cac them cac thu nhap tu tham gia de tai, giang day them... nen nam vua roi co da nop thue 5 trieu dong.

- Xin hoi ba mot cau hoi hoi ngoai le, ba nghi the nao khi phu nu lam cong tac ve thue. Ban than ba co cho rang Thue thu nhap ca nhan co lam tac dung the nao khi cong bo va thong qua dung vao thoi diem gia ca leo thang nhu hien nay? (Bui Phuoc Khanh, 25 tuoi, 44/5 Yen Do, phuong, Binh Thanh, TP HCM)

- Cong tac thue thuong gap kho khan do phai thu tien cua doanh nghiep, doanh nhan, ca nhan... de nop vao ngan sach Nha nuoc. Cong viec cua chung toi la lam the nao de moi nguoi hieu thue la nghia vu cua cong dan doi voi dat nuoc, tao dieu kien thuan loi cho nguoi nop thue thuc hien nghia vu cua minh, xu ly nghiem minh cac truong hop vi pham. Phu nu lam thue cung co nhung kho khan tren nhung cung co phan thuan loi hon trong cong tac tuyen truyen giai thich de nguoi nop thue thuc hien nghia vu cua minh.

Viec thao luan thong qua Luat Thue thu nhap ca nhan dung vao thoi diem gia ca leo thang cung la mot kho khan. Mot so y kien con cho rang muc giam tru gia canh la phai dam bao du song cho nguoi nop thue, co tinh den yeu to truot gia. Tuy nhien, giam tru gia canh thuc te chi la mot khoan duoc tru truoc khi tinh thue de co xet den hoan canh cu the cua nguoi nop thue chu khong phai la muc song cua nguoi nop thue. Phan thu nhap con lai sau khi nop thue moi duoc coi la thu nhap cua nguoi nop thue.

Chang han nguoi co thu nhap 10 trieu dong mot thang duoc giam tru gia canh cho ban than 4 trieu, cho hai con 3,2 trieu, thu nhap tinh thue la 2,8 trieu, thue nop 140.000. Thu nhap thuc nhan la 9,86 trieu khong phai chi chi tieu trong muc giam tru gia canh. Kho nhu vay cho nen, dieu khoan giam tru gia canh trong De an Luat co nhieu y kien tham gia nhat va ty le tan thanh cua dai bieu Quoc hoi khong cao bang cac dieu khoan khac.

- Luat da thong qua va ba da hoan thanh cong viec cua minh. Toi muon biet du dinh toi day cua ba khi da thoi chuc Pho tong cuc truong Tong cuc Thue? Xin gui loi chuc suc khoe toi ba va cac thanh vien trong gia dinh. (Minh Thuy, Ha Noi)

Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi- Luat ra doi van con nhieu cong viec phai lam: nhu ban hanh cac van ban huong dan thi hanh Luat. Do do, toi van con phai tiep tuc cong viec nay them mot thoi gian nua. Toi rat gan bo voi nganh thue cung nhu voi cac doanh nghiep, doanh nhan, ca nhan nop thue. Hien nay, toi dang lam thu tuc de thanh lap Hoi dai ly thue VN (nhung to chuc, ca nhan lam cong tac ke khai, thu tuc ve thue…) va dang la Truong ban van dong thanh lap hoi. Khi hoi thanh lap co the toi se la Chu tich Hoi dau tien trong linh vuc nay. Hoi se la cau noi giua co quan thue, doanh nghiep doanh nhan… nham tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi nop thue thuc hien nghia vu voi dat nuoc, dong thoi giup cac doanh nghiep, doanh nhan thuc hien dung cac chinh sach, phap luat ve thue.

Toi hy vong rang, minh van con co ich cho nganh cung nhu nguoi nop thue. Rat cam on cac ban da tham gia buoi truc tuyen nay va mong cac ban tiep tuc dong hanh voi nganh thue, giup cho chiec banh cua ngan sach Nha nuoc ngay cang lon len de co dieu kien chi nhieu hon cho cac hoat dong an sinh xa hoi. Cac ban dung ngai dong thue vi nop thue la “lay tien cua dan de lam loi cho dan”.

Neu trong chien tranh nguoi yeu nuoc la nhung nguoi dung cam dam hy sinh de bao ve dat nuoc thi trong thoi binh nguoi yeu nuoc la nhung nguoi kinh doanh gioi, co thu nhap cao de lam giau cho chinh minh, gia dinh va nop thue cho ngan sach Nha nuoc, gop phan lam giau dat nuoc.

Vi thoi gian cua chuong trinh han hep, toi rat tiec la chua the tra loi het cau hoi cua doc gia. Tuy nhien, qua TS, chung toi ghi nhan tat ca cac y kien va se som giai dap cho nhung thac mac nay.

Mot lan nua xin cam on cac ban

Ban Kinh Doanh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Người Mỹ cân nhắc gì khi đầu tư vào Việt Nam?

'Quan hệ mậu dịch, thương mại chắc chắn sẽ ngày càng tốt…, tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhìn thấy khả năng ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, các nhà đầu tư Mỹ ồ ạt vào Việt Nam'.

Kinh doanh casino: những dự án tỷ USD vẫn chờ 7 năm qua

Sau 7 năm đề xuất, sau nhiều lần trình - sửa - trình lại sửa, Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino vẫn chưa thể thông qua, trong khi nhiều nhà đầu tư rất trông chờ nghị định này để sớm có các quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, lịch sử chứng khoán có tiếp tục lặp lại?

Cả hai lần Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước đều có những diễn biến hết sức khởi sắc. Liệu lịch sử có lặp lại trong lần tới thăm này của Tổng thống Obama?

Tìm hiểu: Viet Nam, Ha Noi, TP HCM, Luat Thue, Nguyen Thi Cuc, thue thu nhap ca nhan, thue thu nhap doanh nghiep, thu nhap chiu thue, quyen su dung dat, co thu nhap cao, nguoi nop thue, nguoi phu thuoc, nhu the nao, cho ban than, giam tru, chau

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Thuế thu nhập khó đảm bảo công bằng tuyệt đối"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Thuế thu nhập khó đảm bảo công bằng tuyệt đối" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

Nhan xet, hay lien he ve tin Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0