Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan voi nhung thong tin ve viec nguoi dan co thu nhap 1 trieu dong/thang da phai dong thue dang khien nguoi lao dong co thu nhap thap lo ngai va du luan phan ung du doi .

Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai
Se khau tru thue thu nhap ngay tren nhung dong luong it oi?
Tai sao lai co chuyen nhu vay, ban soan thao dang huong toi dich gi khi dua ra nhung dieu khoan nhu vay? De rong duong du luan, bao gioi da phong van Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung, thanh vien ban soan thao du luat. Ong Trung cho biet:

- Nghi rang cu co thu nhap 1 trieu dong la se bi danh thue ngay la chua chinh xac. Khi xay dung luat nay, quan diem cua chung toi la xay dung tai Viet Nam hai luat “me” ve thue: neu anh la phap nhan thi chiu su dieu chinh cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep, con neu anh la ca nhan thi chiu su dieu tiet cua Luat Thue thu nhap ca nhan. Huong cai cach thue cua chung ta da xac dinh nhu vay va no cung giong nhu cac quoc gia co he thong cac luat thue hoan chinh khac.

Cung vi vay, Luat Thue thu nhap ca nhan se khac co ban so voi phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao khi huong toi qui dinh: neu ca nhan co thu nhap thi se co nghia vu dong thue cho Nha nuoc. Theo chinh sach thue hien hanh, thu nhap cua cac ca nhan duoc dieu chinh boi cac sac thue khac nhau: Ca nhan co thu nhap tien luong, tien cong thi duoc dieu chinh boi phap lenh ve thue doi voi nguoi co thu nhap cao.

Ca nhan ho kinh doanh co thu nhap tu hoat dong san xuat kinh doanh thi bi dieu chinh boi thue thu nhap doanh nghiep. Ca nhan co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat thi nop thue chuyen quyen su dung dat... Vi the, Luat Thue thu nhap ca nhan dang duoc soan thao co muc tieu thong nhat tat ca cac chinh sach dieu tiet ve thue cua cac sac thue co lien quan den thu nhap cua ca nhan. Day la ly do doi tuong cua luat nay rong hon.

Do la ly do khien mot so phuong an cua du thao luat dua ra bieu thue ap dung ngay tu dong thu nhap dau tien. Tuy nhien, qui dinh nhu vay nhung khong co nghia la tat ca moi nguoi deu se phai nop thue ngay khi co thu nhap. Trong luat thue moi, nguoi lao dong se duoc tinh toan de chiet giam mot so khoan nhat dinh dam bao cho cuoc song. Day chinh la cai tien bo hon han, giai quyet duoc nhung bat cap ma phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao dang con ton tai la khong co phan biet giua cac doi tuong chiu thue.

Nhung neu muc chiet giam gia canh thap nhu ban du thao vua qua dua ra thi lieu co phai la dang keo tut cuoc song cua nguoi lao dong, thua ong?

Hien tai chua co mot du thao chinh thuc nao duoc dua ra, toi co the khang dinh nhu vay. Cai ma bao chi vua qua de cap chi la mot trong nhung phuong an ma cac to chuyen vien cua ban soan thao dang de nghi. Luat Thue, khi xay dung va dua vao cuoc song deu phai dam bao muc tieu khuyen khich lao dong, phat trien kinh te - xa hoi va doi song nguoi dan nen chac chan se duoc can nhac ky de khong anh huong den muc song hien tai cua nguoi dan.

Ngay nhu viec chuyen cac ho kinh doanh ca the, ho gia dinh sang thuoc dien doi tuong chiu thue thu nhap ca nhan, theo toi nghi, cung da the hien quan diem nay. Neu tinh toan cu the giua thue thu nhap doanh nghiep ma cac ho kinh te nay phai chiu voi thue thu nhap ca nhan, ro rang muc thue sau se co loi hon doi voi cac ho kinh te vi no co muc thue suat luy tien ma chac chan se thap hon thue suat 28% cua thue thu nhap doanh nghiep hien tai.

Cho du la phuong an chu chua phai du thao chinh thuc, ong nghi lieu xay dung muc chiet giam gia canh nhu vay co hop ly?

Vi day chi la mot phuong an nen toi khong muon binh luan. Nhung chac chan muc thue ma du thao chinh thuc dua ra se phai phu hop voi muc song ngay cang di len cua nguoi dan. Voi thoi gian du kien ap dung luat thue moi la tu nam 2009, chung toi se tinh toan de muc chiet giam la hop ly so voi toc do tang truong cua nen kinh te, thu nhap va muc song cua nguoi dan.

Muc chiet giam cu the nhu the nao, hien nay toi chua the dua ra mot con so cu the. Nhung day moi chi la mot ve. Cai co ban, theo toi nghi, la luat thue nay phai co su phan biet ro rang ve hoan canh cua tung nguoi lao dong co thu nhap de tu do tinh toan so thue phai nop. Ro rang mot anh dang song doc than va mot anh co gia dinh nhung phai dong cung mot muc thue thi se khong hop ly.

Toi day, toi con muon rang du thao luat se con phai xem xet ca viec phan biet nhung van de khac nua khi tinh thue, vi du nhu phan biet giua nguoi lao dong da qua dai hoc va nguoi lao dong chua qua dai hoc. Tinh toan day du cac chi phi dau vao de nguoi lao dong co the tao duoc thu nhap de chiet giam khi tinh thue la dich ma chung toi nham toi.

Nhu voi nhung nguoi tot nghiep dai hoc chang han, nhung khoan chi phi cho qua trinh hoc tap truoc do cung se duoc tinh toan cong vao phan chi phi vi do ro rang la phan chi phi co hoi de ho co the co duoc khoan thu nhap cao hon ve sau.

Vay dau se la co so de ban soan thao dua ra muc chiet giam gia canh, thua ong?

Khi xay dung muc chiet giam, ban soan thao da dua ra nguyen tac la phan chiet giam nay phai du de nguoi lao dong co the dam bao chi tieu cho cuoc song, co tinh den viec tang muc song, co tich luy ca nhan.

Chinh vi vay, muc chiet giam nay se duoc xac dinh tren co so cac ket qua dieu tra dinh ky cua Tong cuc Thong ke ve chi tieu va muc song cua nguoi dan, ket hop voi cac yeu to cua cai cach tien luong theo lo trinh da duoc duyet va muc tang truong du kien cua nen kinh te, trong nhung nam toi.

Sau khi tru di cac khoan giam tru noi tren, thu nhap con lai cua nguoi nop thue moi coi la thu nhap de tinh thue va du kien ap dung thue suat thap hon muc 10% khoi diem hien nay.

Vay neu so voi cac qui dinh hien nay cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, nguoi dong thue lieu co duoc giam so thue phai nop?

So voi bieu thue thu nhap ve tien luong, tien cong cua phap lenh hien nay thi muc dong vien theo cac phuong an cua Luat Thue thu nhap ca nhan se it hon. Nhin chung, nhung nguoi dang dong thue theo phap lenh thue doi voi nguoi co thu nhap cao hien nay se phai dong it hon, cac ho kinh doanh cung vay.

Voi nhung gi ma ban soan thao dang tinh toan de dua vao du thao Luat Thue thu nhap ca nhan, se xay ra tinh huong nhung nguoi co thu nhap hien tam goi la cao thi duoc giam thue, trong khi nhung nguoi dang co thu nhap duoi muc nay lai phai dong thue. Ong nghi nhu vay co hop ly?

Chua the ket luan nhu vay duoc vi phai can cu vao tung truong hop cu the cua muc chiet tru cho nguoi nop thue. Co truong hop se khong phai dong thue neu nhu sau khi tru di cac khoan giam tru.

Van de o day, toi muon nhan manh mot lan nua, la dam bao nguyen tac tinh dung, tinh du, co xem xet toi gia canh cu the cua tung ca nhan.

Nhung van co cam giac la Bo Tai chinh khi xay dung luat nay dang muon tan thu cho ngan sach tu cac ca nhan nguoi lao dong.

Neu muon tan thu thi chung toi da khong chuyen doi tuong ho kinh doanh sang chiu su dieu chinh cua luat thue nay. Cai ma chung toi huong toi la tao su binh dang ve nghia vu giua tat ca cac ca nhan trong xa hoi.

Quyen va nghia vu ve thue cua nguoi co thu nhap thap va thu nhap cao la nhu nhau, nhung khi tinh toan de nop thue, Nha nuoc se xet cu the tung truong hop, neu anh co thu nhap thap, chi du de dam bao cuoc song thi Nha nuoc se khong thu. Do chinh la ly do ma chung toi dua ra khai niem chiet giam gia canh.

Nghia vu cua nguoi dan la dong thue de phat trien dat nuoc. Nhung van de la nhung dong tien thue hien van chua duoc su dung hieu qua, van bi tham nhung, tham o. Lieu toi day Luat Thue thu nhap ca nhan co giup lam ro duoc viec tien thue thu nhap ca nhan cua nguoi dan di dau, duoc su dung nhu the nao?

Dung la viec su dung ngan sach, trong do co phan dong gop tu thue cua cac ca nhan, van con nhung khoan chua hieu qua, bi that thoat va toi day, viec ra soat, cong khai ve chi tieu ngan sach va hieu qua su dung von ngan sach se phai duoc nang cao hon nua.

Day la dieu ma Luat Ngan sach nha nuoc da de cap roi va toi day phai tiep tuc lam. Nhung con neu noi ro dong tien thue thu nhap ca nhan tieu vao dau thi hoi kho vi no duoc tinh chung nhu mot phan cua thu ngan sach chu khong phai la thu roi thi se tinh ro la su dung vao khoan nao. Khong the tinh toan su dung ngan sach nhu vay duoc.

Hien tai, nhieu cuc thue da than viec thu thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao rat kho khan va bi “bo sot” nhieu. Lieu Bo Tai chinh da tinh toan toi day viec thu thue thu nhap ca nhan se duoc thuc hien nhu the nao khi se co them rat nhieu doi tuong bo sung vao dien chiu thue?

Viec khau tru thue se tinh ngay tu nguon nen toi nghi khong co van de gi dang ngai. Vi du nhu voi tien lai tu chung khoan, tu tien gui ngan hang thi duoc khau tru ngay tu ngan hang, tu cong ty chung khoan. Ban than cac ho kinh doanh ma con so len toi tren 2 trieu ho, vua qua chung toi van quan ly duoc thi toi day cung se khong co van de gi dang ke.

Nhung nhu vay co nghia la co quan thue moi chi nam duoc “nguoi co toc” chu khong nam duoc “ke troc dau” khi ma nhieu nguoi co cac khoan thu nhap khong the hien qua tai khoan, khong qua co quan, to chuc nao?

Qua that day la van de lon, xuat phat tu dac diem cua nen kinh te Viet Nam la nen kinh te tien mat. De khac phuc dac diem nay thi phai qua hang loat chinh sach va phai co thoi gian moi co the dat duoc. Neu cho den khi du cac dieu kien day roi moi lam thi se rat lau, nen bay gio minh lam dan tung buoc chu khong the cho doi duoc.

Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
PIT: does not affect the current standard of living?
Tax Law, Personal income tax, personal income tax, corporate income tax, high income, the economy, workers, affecting the draft law, pay taxes, so, people have living standards, calculations, giving, down
Draft Law on Personal Income Tax with information about people earning 1 million / month to pay taxes is that the low-income workers worried problems and public opinion backlash ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thuế TNCN : không ảnh hưởng đến mức sống hiện tại ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thuế TNCN : không ảnh hưởng đến mức sống hiện tại ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

Nhan xet, hay lien he ve tin Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0