Thu tuong nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phuThu tuong nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu
Thu tuong Nguyen Tan Dung

"Trong 51 nam qua, toi khong xin voi Dang cho toi dam nhiem chuc vu nay hay chuc vu khac. Mat khac, toi cung khong thoai thac hay tu choi bat cu nhiem vu gi ma Dang va Nha nuoc giao pho cho toi...." - Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi chat van dai bieu tai phien hop Quoc hoi sang 14/11/2012.

Tai phien chat van va tra loi chat van sang nay (14/11), tra loi mot so de nghi cua dai bieu Quoc hoi ve giai phap khac phuc han che, yeu kem trong dieu hanh Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung neu ro: Tai phien khai mac ky hop Quoc hoi, Thu tuong cung da nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu ve tat ca yeu kem, tat ca nhung han che, yeu kem, khuyet diem cua Chinh phu trong lanh dao, quan ly dieu hanh tren cac linh vuc, trong do co yeu kem, khuyet diem trong giam sat, kiem tra hoat dong cua DNNN, Tap doan kinh te, cac Tong cong ty Nha nuoc.

Tren tinh than nghiem tuc do, Thu tuong cung da trinh bay, Chinh phu se no luc phan dau lam het suc minh, khac phuc han che yeu kem, de hoan thanh chuc nang nhiem vu, trong trach ma Dang, nhan dan da tin cay giao pho.

Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh, voi tinh than do, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu da va dang trien trien khai thuc hien toan bo cac nhiem vu giai phap de khac phuc han che yeu kem cua minh, de nang cao nang luc lanh dao, quan ly dieu hanh . Trong do Chinh phu tap trung cac nhom nhiem vu, giai phap sau:

Thu nhat, nang cao nang luc va chat luong trong xay dung hoan thien the che, co che luat phap, nang cao hieu luc hieu qua trong thuc thi the che, co che, luat phap.

Thu tuong cho rang, nhung co che, the che luat phap vua ban hanh do Chinh phu de nghi Quoc hoi thong qua, vua ban hanh da co nhung dieu, nhung diem khong phu hop, khong sat cuoc song, phai sua doi bo sung. Hay co nhung the che, co che luat phap da ban hanh roi, nhung cho nghi dinh, thong tu huong dan nen cham di vao cuoc song. Tham chi co truong hop khi huong dan lai khong giong tinh than luat phap ban hanh.Hay the che luat phap da ban hanh roi nhung trien khai to chuc thuc thi lai kem hieu qua. Hay co nhung dieu khoan ban hanh truoc day la phu hop nhung thuc tien cuoc song khong phu hop, cham sua doi, sua cham chap.

Nhieu dieu trong cuoc song doi hoi phai co co che, the che luat phap de quan ly, de thuc day phat trien hoac de ngan chan nhung tieu cuc nay sinh do thieu the che, co che, nhung muon xay dung duoc co che, the che thi lai rat cham chap.

Thu tuong neu ro: Tom lai, de khac phuc, han che khuyet diem cung la de nang cao nang luc lanh dao, quan ly dieu hanh, truoc het Chinh phu tap trung vao nang cao nang luc chat luong xay dung the che, hoan thien the che va nang cao hieu luc hieu qua thuc thi the che, co che luat phap.

Thu hai, nang cao nang luc du bao, phan tich, danh gia tinh hinh, va nang luc phan ung chinh sach kip thoi, hieu qua trong dieu kien kinh te thi truong nang dong hoi nhap sau rong, dien bien nhanh, day bien dong, bat trac. Nang luc nay chua dap ung yeu cau.

Thu ba, Chinh phu da va dang tap trung nang cao nang luc, hieu qua quan ly trong xay dung hoan thien cac quy hoach, chien luoc ke hoach de quan ly. Viec quan ly phai dua vao quy hoach, ke hoach ma neu khong sat thi se dan den lang phi dau tu, cham, tham chi can tro tien trinh phat trien cua dat nuoc, tien trinh co cau lai nen kinh te. Day la han che yeu kem Chinh phu se tiep tuc hoan thien.

Thu tu, nhu y kien dai bieu neu, de nang cao nang luc lanh dao quan ly, Chinh phu da tap trung tang cuong ky luat, ky cuong trong quan ly, tang cuong thanh tra, kiem tra, giam sat. Dien hinh la tang cuong thanh tra, giam sat voi Tong cong ty, Tap doan Nha nuoc, xu ly nghiem kip thoi cac hanh vi vi pham.

Thu nam, Chinh phu dang tap trung chi dao hoan thien he thong to chuc bo may cua Chinh phu, bo may hanh chinh cac cap. Suc manh truoc het tu to chuc, rat quan trong. Vua qua bo may to chuc co ban da thuc hien duoc chuc trach nhiem vu, nhung con nhieu khiem khuyet. Chinh phu dang hoan thien bo may nay voi tinh than la tinh gon, hieu qua va lam ro chuc nang nhiem vu cua tung to chuc, khong de mot linh vuc nao ma khong co co quan quan ly Nha nuoc chiu trach nhiem chinh.

Phai hoan thien he thong to chuc bo may cua Chinh phu, chinh quyen bo may cac cap, bao dam nhu Hien phap quy dinh, de khong co viec nao ma khong co nguoi chiu trach nhiem hoac co nhung viec den 2-3 nguoi phu trach ma khong biet xac dinh trach nhiem cho ai…

Mot diem nua Chinh phu quan tam thuc hien, do la, thuc hien tot nguyen tac tap trung dan chu, phat huy tot trach nhiem cua tap the, dong thoi de cao trach nhiem cua nguoi dung dau trong thuc thi chuc trach nhiem vu, lang nghe y kien cua nhan dan, can bo, dang vien trong hoachdinh chinh sach, to chuc thuc hien, nang cao nang luc lang nghe cua can bo, dang vien, chuyen gia trong hoach dinh dieu hanh chinh sach…

"Ben canh nhung viec lam duoc, lam tot cua Chinh phu, dong gop vao thanh tuu chung cung con nhung han che yeu kem trong dieu hanh tren tat ca cac linh vuc ma toi da nhan. De khac phuc nhung han che nay, dong thoi nang cao nang luc dieu hanh, Chinh phu da co nhung chuong trinh ke hoach cu the de nang cao hieu luc hieu qua dieu hanh, trong do tap trung vao nhung van de da noi o tren, voi tinh than phan dau hoan thanh tot nhiem vu chuc trach duoc giao", Thu tuong chot lai noi dung nay.

Tra loi ve van hoa tu chuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung chia se: “ Doi voi toi, con 3 ngay nua tron 51 nam toi theo Dang, hoat dong cach mang, chiu su quan ly truc tiep cua Dang. Trong 51 nam qua, toi khong xin voi Dang cho toi dam nhiem chuc vu nay hay chuc vu khac. Mat khac, toi cung khong thoai thac hay tu choi bat cu nhiem vu gi ma Dang va Nha nuoc giao pho cho toi”.

La can bo, dang vien, Thu tuong cho biet da nghiem tuc bao cao voi Bo Chinh tri, Ban chap hanh Trung uong ve ban than. Va Dang, Ban chap hanh Trung uong da hieu ro ve Thu tuong, ca ve suc khoe, thuong tat, ca ve nang luc, pham chat, dao duc ca ve tam tu, nguyen vong cua Nguoi dung dau Chinh phu.

“Dang lanh dao truc tiep toi, hieu ro ve toi, Dang ta la dang cam quyen, lanh dao Nha nuoc va toan xa hoi. Dang da phan cong toi tiep tuc lam nhiem vu Thu tuong Chinh phu, Quoc hoi da bo phieu bau toi, toi nghiem tuc chap hanh quyet dinh cua Dang, Quoc hoi …” , Thu tuong noi.

Thu tuong khang dinh: “ Co the noi, gan suot cuoc doi toi theo Dang, hoat dong cach mang, duoi su lanh dao quan ly truc tiep cua Dang, toi khong chay, toi cung khong xin, toi khong thoai thac tu choi bat cu nhiem vu gi ma Dang, Nha nuoc phan cong. Toi se tiep tuc thuc hien nghiem tuc nhu da lam trong suot 51 nam qua”..

Nhieu giai phap thao go kho khan cho doanh nghiep

Tra loi cau hoi ve nhung giai phap co ban, ca truoc mat va lau dai giup doanh nghiep vuot qua kho khan, duy tri phat trien; nhung giai phap mang tinh quyet dinh, dot pha de tai cau truc nen kinh te, Thu tuong da nhan manh 4 nhom giai phap trong tam, trong diem de tiep tuc dong hanh cung doanh nghiep thao go kho khan, on dinh san xuat.

Nhom giai phap thu nhat duoc Thu tuong neu, do la phai dam bao, tang cuong on dinh kinh te vi mo. Trong do, nhiem vu can dac biet quan tam la phai kiem che lam phat, khong de lam phat quay tro lai.

Thu tuong cho rang, day la giai phap truoc mat va lau dai de giup do doanh nghiep. Lam phat cao, lai suat cao thi ti gia bien dong, gia tri dong tien Viet Nam giam, chi phi san xuat kinh doanh cua doanh nghiep tang len, tu do gay ra rat nhieu kho khan, doanh nghiep kho ma duy tri va phat trien san xuat.

Viec duy tri toc do tang truong cung duoc Thu tuong nhan manh: Khong duy tri toc do tang truong chung thi doanh nghiep se tiep tuc gap nhieu kho khan. Muon vay, phai giu muc tang tong cau hop ly, bao gom tang du no tin dung, tang dau tu cong, dau tu xa hoi

Ngoai ra, Chinh phu, cac bo, nganh, dia phuong cung se tap trung chi dao de tung buoc bao dam can doi hop ly cac can can thanh toan, bao gom can can xuat nhap khau, can can vang lai, can can thanh toan tong the. Cu the, se co nhung giai phap dong bo de day manh xuat khau, giam nhap khau.

Nhom giai phap thu hai, la day manh tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, gan lien voi thuc day manh me, hieu qua cac khau dot pha.

Nhom giai phap thu ba la giai quyet hang ton kho, no xau, tinh trang dong bang cua thi truong bat dong san.

Thu tuong Nguyen Tan Dung cho rang, de giup doanh nghiep vuot qua kho khan, on dinh san xuat, can thuc hien dong bo, dong thoi, co trong tam, trong diem cac giai phap ma Dang, Chinh phu da de ra.

Chi Chinh phu hanh dong la chua du, Thu tuong mong tung doanh nghiep, tung lanh dao doanh nghiep phai tu doi moi minh, co cau lai phuong an san xuat kinh doanh, giup doanh nghiep vuot qua kho khan bang chinh noi luc.

“Co nhu the, moi co the cung vuot qua kho khan, thuc hien duoc muc tieu on dinh kinh te vi mo, duy tri tang truong hop ly, thuc hien duoc ke hoach phat trien 5 (2011 – 2015) nam ma Dang, Quoc hoi da thong qua”, Thu tuong nhan manh.


Tien Vinh

Viet Bao

Video nổi bật

Video clip bàn thắng: U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam - Công Phượng Tỏa Sáng
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Những đại hội cổ đông … vắng hơi người!

Mùa ĐHCĐ năm 2015 đã bắt đầu gần 1 tháng nay. Cảm nhận ban đầu, đó là không gian các buổi họp ĐHCĐ của các DN đang ngày càng trở nên rộng hơn khi số cổ đông tham dự ngày một thưa thớt.

Tìm hiểu: Thu Tuong Nguyen Tan Dung, nguoi dung dau chinh phu, Dang va Nha nuoc, nhan trach nhiem, hop quoc hoi, cua chinh phu, thuc hien duoc, nhiem vu, giai phap, nang luc, quan ly, nang cao, doanh nghiep, thu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong nghiem tuc nhin nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0