Thu tuong bao cao tinh hinh kinh te xa hoi tai Quoc hoi
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Thu tuong bao cao tinh hinh kinh te xa hoi tai Quoc hoi

Tags: Viet Nam, Nguyen Tan Dung, Thai Binh Duong, Bien Dong, Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, hiep dinh thuong mai tu do, Trat Tu An Toan Xa Hoi, phat trien kinh te-xa hoi, phat trien nguon nhan luc, kinh te vi mo, bao ve moi truong, ke hoach 5 nam, co hieu qua, duoc n
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang nay (21/10), tai phien khai mac ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XIII, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung trinh bay Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2013, ket qua 3 nam thuc hien ke hoach 5 nam (2011-2015) va nhiem vu 2014-2015. TS tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua Thu tuong Chinh phu.

Anh minh hoa

Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2013, ket qua 3 nam thuc hien ke hoach 5 nam (2011-2015) va nhiem vu 2014-2015. Anh: VGP


Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam,

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Thua cac dong chi lao thanh cach mang va cac vi khach,

Thua dong chi dong bao,

Thay mat Chinh phu, toi xin tran trong bao cao Quoc hoi va dong bao ca nuoc nhung noi dung chu yeu ve tinh hinh kinh te, xa hoi nam 2013, ket qua 3 nam thuc hien ke hoach 5 nam 2011-2015 va nhiem vu nam 2014-2015.

Phan thu nhat

TINH HINH KINH TE-XA HOI NAM 2013, KET QUA 3 NAM THUC HIEN KE HOACH 5 NAM 2011-2015

Cac muc tieu, nhiem vu cua Nghi quyet Dai hoi XI ve ke hoach 5 nam 2011-2015 duoc xay dung trong boi canh hau het cac nuoc tren the gioi thuc hien cac chinh sach ho tro tang truong nham doi pho voi khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau; nhieu du bao lac quan ve trien vong phuc hoi tang truong kinh te the gioi. Tinh hinh trong nuoc co nhieu thuan loi, chinh sach ho tro tang truong kinh te tu nam 2009 phat huy hieu qua. Ket thuc ke hoach 5 nam 2006-2010, tang truong kinh te dat binh quan khoang 7,0%/nam. Nuoc ta da ra khoi tinh trang kem phat trien va hoan thanh nhieu muc tieu Thien nien ky. Nhieu chi tieu chu yeu cua ke hoach 5 nam duoc de ra tren co so tang truong kha cao cua 5 nam truoc va chua luong het duoc hau qua tieu cuc cua khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau tac dong nang ne den nen kinh te nuoc ta.

Trong gan 3 nam qua, tinh hinh the gioi co nhieu dien bien rat phuc tap. Xung dot va thien tai xay ra o nhieu noi. Kinh te the gioi phuc hoi cham hon du bao. Cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau lan nay duoc danh gia la tram trong nhat ke tu Dai suy thoai kinh te the gioi 1929-1933. Nhieu nuoc cong nghiep phat trien da dieu chinh manh chinh sach de bao ho san xuat trong nuoc. Canh tranh quyet liet giua cac nuoc lon tai khu vuc va dien bien phuc tap tren Bien Dong, Bien Hoa Dong... Thuc trang tren tac dong bat loi den phat trien kinh te-xa hoi nuoc ta.

Trong nuoc, nhung han che yeu kem von co cua nen kinh te cung voi mat trai cua chinh sach ho tro tang truong da lam cho lam phat tang cao, anh huong nghiem trong den on dinh kinh te vi mo. Kinh te tang truong cham lai, san xuat kinh doanh va doi song nhan dan gap nhieu kho khan. Thien tai, dich benh gay thiet hai nang ne. Suc canh tranh cua nen kinh te con thap trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong. Nhu cau an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, cai thien moi truong song va bao dam quoc phong an ninh ngay cang cao trong khi nguon luc con han hep.

Truoc dien bien moi cua tinh hinh, ngay sau Dai hoi XI, Dang va Nha nuoc ta da kip thoi dieu chinh muc tieu va nhiem vu trong tam theo huong tap trung uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri tang truong hop ly, bao dam an sinh xa hoi... Quoc hoi da ban hanh cac nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam va hang nam. Chinh phu da quan ly, dieu hanh quyet liet thuc hien cac nghi quyet cua Dang va Nha nuoc phu hop voi thuc te tinh hinh. Day la nhung quyet sach kip thoi, dung dan, co y nghia rat quan trong doi voi su on dinh va phat trien kinh te-xa hoi cua dat nuoc.

Dong thoi, toan Dang, cac nganh, cac cap da danh nhieu thoi gian, cong suc de trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” va sua doi Hien phap.

Nho su no luc phan dau cua toan dan, toan quan, cong dong doanh nghiep va ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc, tinh hinh kinh te-xa hoi da co nhieu chuyen bien tich cuc, dung huong tren cac linh vuc.

Tren co so ket qua 9 thang dau nam va uoc thuc hien cac thang cuoi nam, Chinh phu xin bao cao Quoc hoi va dong bao ca nuoc tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2013 va ket qua 3 nam thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2011-2015 tren cac noi dung chu yeu sau:

I. NHUNG KET QUA DAT DUOC

1. Kinh te vi mo co ban on dinh, lam phat duoc kiem soat

Thuc hien dong bo cac giai phap de kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo. Dieu hanh linh hoat, hieu qua cac cong cu chinh sach tai khoa va tien te. Toc do tang gia tieu dung giam tu 18,13% nam 2011 xuong con 6,81% nam 2012, 9 thang nam 2013 la 4,63%, du bao ca nam khoang 7% (ke hoach khoang 8%).

Tong phuong tien thanh toan va du no tin dung duoc kiem soat phu hop voi muc tieu kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo va bao dam tang truong kinh te o muc hop ly. Mat bang lai suat huy dong va lai suat cho vay giam manh. Ty gia co ban on dinh, du tru ngoai hoi tang nhanh, dat muc khoang 12 tuan nhap khau. Tinh trang do-la hoa, vang hoa giam dang ke. Niem tin vao dong tien Viet Nam tang len.

Thuc hien dong bo nhieu giai phap de day manh xuat khau. Xuat khau 9 thang tang 15,7%, uoc ca nam tang 14,4% (ke hoach 10%); binh quan 3 nam tang 22%/nam (ke hoach 5 nam 12%/nam). Nhap khau nam 2013 uoc tang 15,6%, nhap sieu khoang 0,4% tong kim ngach xuat khau (ke hoach 8%). Can can thuong mai duoc cai thien ro ret. Quan he thuong mai va dau tu tiep tuc duoc mo rong voi hau het cac quoc gia va nen kinh te.

Tang cuong quan ly ngan sach, chong that thu va tiet kiem chi. Nam 2011-2012 da co gang can doi ngan sach theo ke hoach. Nam 2013, thu ngan sach kho khan, tong thu uoc dat 96,9%, tong chi uoc dat 100,8% du toan. Boi chi khoang 5,3% GDP. No chinh phu, no cong, no nuoc ngoai cua quoc gia trong gioi han an toan.

Thi truong trong nuoc tiep tuc phat trien. Hang ton kho giam manh. Gia ca cac hang hoa, dich vu cong thiet yeu nhu dien, xang dau, than, y te… tung buoc duoc thuc hien theo co che thi truong voi lo trinh phu hop gan voi ho tro cac doi tuong chinh sach, nguoi ngheo.

Moi truong kinh doanh tiep tuc duoc cai thien. Von FDI dang ky moi va thuc hien nam sau cao hon nam truoc, chiem khoang 25% tong von dau tu toan xa hoi va da tap trung hon vao cong nghiep che bien, che tao, cong nghe cao. Chin thang, von FDI dang ky tang 36,1%, von thuc hien tang 6,4%; von ODA ky ket tang 8,83%, giai ngan tang 8,68%. Cung voi cac nguon von khac dang duoc huy dong, tong von dau tu toan xa hoi nam 2013 uoc dat 29,1% GDP.

2. Kinh te co buoc phuc hoi

Da tap trung thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, ho tro thi truong, giai quyet no xau, hang ton kho va huong tin dung vao cac linh vuc uu tien. Nam 2011 tang truong GDP dat 6,24%, nam 2012 chi dat 5,25%; nam 2013 tang truong quy sau cao hon quy truoc (quy I tang 4,76%, quy II tang 5%, quy III tang 5,54%), ca nam uoc tang khoang 5,4%. Binh quan 3 nam, GDP tang khoang 5,6%/nam. San xuat cong nghiep, xay dung tung buoc duoc phuc hoi; khu vuc nong nghiep tiep tuc tang truong on dinh; cac nganh dich vu tang truong kha. Trong 9 thang, so doanh nghiep dang ky thanh lap moi tang 10,8% va co tren 11,2 nghin doanh nghiep da hoat dong tro lai.

Chat luong tang truong co buoc duoc nang len. Von dau tu duoc su dung hieu qua hon. He so ICOR giam tu 6,7 giai doan 2008-2010 xuong con 5,53 giai doan 2011-2013. Nang suat lao dong nam 2013 tang 10,1% so voi nam 2010. Tieu hao dien nang tren mot don vi GDP giam.

3. Tai co cau kinh te dat ket qua buoc dau

Da tap trung hoan thien the che, chinh sach tai co cau kinh te, doi moi mo hinh tang truong. Thuc hien De an tong the da duoc phe duyet, cac nganh, cac dia phuong tich cuc xay dung va trien khai cac de an, chuong trinh hanh dong; ra soat nang cao chat luong quy hoach; tang cuong ung dung khoa hoc cong nghe; thuc hien tai co cau doanh nghiep, san pham, thi truong.

Ve tai co cau dau tu, trong tam la dau tu cong. Da dieu chinh co cau va co che phan bo von dau tu; tap trung von cho cac cong trinh, du an quan trong, cap thiet va von doi ung cho cac du an ODA. Kiem soat chat che cac du an, cong trinh khoi cong moi, khac phuc mot buoc tinh trang dau tu dan trai, kem hieu qua. Thuc hien co che quan ly, can doi von dau tu theo ke hoach trung han. Hoan thien co che phan cap quan ly dau tu, bao dam quan ly thong nhat cua trung uong, tang cuong trach nhiem cua dia phuong va chu dau tu. Day manh thu hut dau tu xa hoi. Ty trong von dau tu khu vuc ngoai nha nuoc tang tu 61,3% giai doan 2006-2010 len 62,6% giai doan 2011-2013.

Ve tai co cau tai chinh, tin dung, trong tam la cac ngan hang thuong mai. Da trien khai dong bo cac giai phap co cau lai he thong cac to chuc tin dung va dat duoc ket qua buoc dau. Hoat dong cua he thong ngan hang duoc kiem soat va bao dam an toan. Cac ngan hang yeu kem duoc co cau lai. Da co phan hoa 4 ngan hang thuong mai nha nuoc. Chuyen Quy Tin dung Nhan dan Trung uong thanh Ngan hang Hop tac xa. Thanh khoan duoc cai thien, suc canh tranh cua nhieu ngan hang thuong mai duoc nang len. Hoan thien cac quy dinh ve an toan va tang cuong giam sat, thanh tra hoat dong cua cac to chuc tin dung. Chu dong xu ly no xau, kiem che no xau gia tang va da dua Cong ty Quan ly tai san cua cac to chuc tin dung (VAMC) vao hoat dong. Ra soat, ngan chan tinh trang so huu cheo trong he thong ngan hang. Thuc hien co cau lai, nang cao hieu qua hoat dong cua cac cong ty chung khoan, bao hiem.

Ve tai co cau doanh nghiep nha nuoc. Da tap trung hoan thien co che, chinh sach doi moi quan ly doanh nghiep Nha nuoc. Trien khai thuc hien nhieu van ban phap luat theo huong tang cuong quan ly Nha nuoc va xac dinh ro quyen, trach nhiem, nghia vu cua chu so huu Nha nuoc tai doanh nghiep; de cao trach nhiem, phat huy tinh tu chu va cong khai minh bach cua doanh nghiep trong kinh te thi truong theo quy dinh cua phap luat va thong le quoc te.

Da trien khai De an tai co cau doanh nghiep Nha nuoc giai doan 2011-2015, tap trung vao nhung nganh, linh vuc then chot va cung ung cac dich vu cong thiet yeu, quoc phong an ninh. Thuc hien tai co cau tung tap doan va tong cong ty, phe duyet dieu le to chuc va hoat dong, xac dinh nhiem vu va nganh nghe kinh doanh chinh, thoai von dau tu ngoai nganh, day manh co phan hoa, doi moi quan tri doanh nghiep, tang cuong kiem soat noi bo va cong tac quan ly can bo. Da thuc hien De an tai co cau Tap doan Cong nghiep Tau thuy va Tong cong ty Hang hai Viet Nam. Hieu qua hoat dong, suc canh tranh cua doanh nghiep Nha nuoc co buoc duoc cai thien. Doanh nghiep Nha nuoc co ban thuc hien duoc vai tro nhiem vu duoc giao. Quan ly Nha nuoc va quan ly cua chu so huu doi voi doanh nghiep Nha nuoc tiep tuc duoc hoan thien, phu hop voi the che kinh te thi truong va yeu cau hoi nhap quoc te.

Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa. Trong linh vuc cong nghiep va xay dung, da tap trung phat trien cac nganh co ham luong cong nghe cao, co gia tri gia tang lon, san xuat hang xuat khau, cong nghiep ho tro, cong nghiep che bien nong-lam-thuy san. Ty trong cong nghiep che bien, che tao tang tu 60,2% nam 2010 len khoang 78% nam 2013. Quan ly nha nuoc ve do thi duoc tang cuong. Ty le do thi hoa tang tu 30,5% nam 2010 len 33,4% nam 2013.

Da trien khai De an tai co cau nong nghiep theo huong nang cao gia tri gia tang va phat trien ben vung. Tap trung chuyen doi co cau cay trong vat nuoi, day manh ung dung tien bo khoa hoc ky thuat, xay dung cac vung chuyen canh, san xuat quy mo lon, khu nong nghiep cong nghe cao, lien ket san xuat voi che bien, bao quan va tieu thu san pham, tham gia mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Nhieu mo hinh to chuc san xuat moi phu hop voi nang luc san xuat, yeu cau cua thi truong va bao dam hai hoa loi ich duoc hinh thanh va tung buoc nhan rong.

Chuong trinh xay dung nong thon moi duoc tich cuc trien khai. Nong thon co nhieu doi moi, nhat la ve ket cau ha tang kinh te xa hoi; doi song vat chat va tinh than cua nguoi dan tiep tuc duoc cai thien. Co cau kinh te va co cau lao dong nong thon chuyen dich tich cuc; ty trong nong lam ngu nghiep trong kinh te nong thon giam; ty trong lao dong nong nghiep tren dia ban nong thon giam tu 49,5% nam 2010 xuong con 47% nam 2013. Nong nghiep va nong thon luon dong gop quan trong vao su on dinh va phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc.

Trong linh vuc dich vu, tung nganh va doanh nghiep thuc hien tai co cau theo huong nang cao hieu qua, suc canh tranh va tap trung phat trien cac linh vuc co tiem nang, loi the, co ham luong khoa hoc cong nghe va gia tri gia tang cao nhu cong nghe thong tin, truyen thong, tai chinh-ngan hang, van tai, logistics, du lich, thuong mai, phan phoi... Tang truong khu vuc dich vu dat kha cao lien tuc trong 3 nam qua.

4. Ba dot pha chien luoc duoc trien khai dong bo va da dat duoc mot so ket qua

The che kinh te thi truong va Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia tiep tuc duoc hoan thien, tao moi truong thuan loi cho phat trien kinh te xa hoi va phat huy quyen lam chu cua nguoi dan. To chuc tot viec lay y kien nhan dan ve sua doi Hien phap. Hoan thanh co ban chuong trinh xay dung luat, phap lenh. Chinh phu, Thu tuong Chinh phu va cac bo, co quan ngang bo ban hanh tren 2.200 van ban quy pham phap luat. Chat luong van ban duoc nang len va tung buoc khac phuc tinh trang cham ban hanh.

Day manh thuc hien Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc. Tiep tuc hoan thien chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may cac bo nganh, dia phuong. Doi moi che do cong vu, cong chuc, tang cuong cong khai minh bach, de cao trach nhiem nguoi dung dau va trach nhiem giai trinh. Day manh ung dung cong nghe thong tin. Trien khai tren dien rong co che mot cua, mot cua lien thong tai cap huyen. Da don gian hoa tren 3.600 thu tuc hanh chinh. Tiep tuc cai cach thu tuc, giay to cong dan va hoan thien cac co so du lieu lien quan den quan ly dan cu.

Ve phat trien nguon nhan luc. Da trien khai thuc hien quy hoach va tiep tuc hoan thien the che, chinh sach ve phat trien nguon nhan luc. Trinh Trung uong ban hanh Nghi quyet ve doi moi can ban, toan dien giao duc dao tao. Mang luoi va quy mo giao duc dao tao duoc mo rong, chat luong co buoc duoc nang len. Quan tam phat trien giao duc dao tao o cac vung kho khan, vung dong bao dan toc thieu so va cac doi tuong chinh sach. Noi dung, phuong phap giao duc dao tao tung buoc duoc dieu chinh. Da dang hoa cac hinh thuc dao tao gan voi nhu cau thi truong. Cong tac thi cu, kiem dinh chat luong, ung dung cong nghe thong tin, day va hoc ngoai ngu co buoc tien bo. Tang cuong dau tu co so vat chat cho day va hoc. Doi ngu giao vien phat trien manh ve so luong, chat luong co buoc duoc nang len. Quyen tu chu cua cac co so dao tao duoc mo rong. Thanh tra, kiem tra duoc tang cuong. Thuc hien co hieu qua chinh sach tin dung uu dai cho hoc sinh, sinh vien ngheo. Nhieu hoc sinh Viet Nam doat giai cao trong cac ky thi quoc te va khu vuc. Day manh day nghe, nhat la cho lao dong nong thon; phat trien thi truong lao dong, thu hut nguon nhan luc chat luong cao. Ty le lao dong qua dao tao tang tu 40% nam 2010 len 49% nam 2013.

Tich cuc trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong, Luat, chien luoc va cac chuong trinh ve khoa hoc cong nghe. Quan ly Nha nuoc ve khoa hoc cong nghe duoc doi moi. Tiem luc khoa hoc cong nghe duoc tang cuong mot buoc. So cong trinh nghien cuu khoa hoc duoc cong bo va trich dan quoc te nam 2012 tang khoang 28% so voi nam 2011. Da dua vao su dung 02 ve tinh vien thong va 01 ve tinh vien tham. Thi truong khoa hoc cong nghe co buoc phat trien, trong 3 nam da co khoang 11.700 giao dich voi tong gia tri tren 5.680 ty dong. Nhieu thanh tuu khoa hoc cong nghe hien dai duoc ung dung rong rai, nhat la trong cac linh vuc nong nghiep, xay dung, thong tin, y te… gop phan thiet thuc vao phat trien va bao ve dat nuoc.

Ve xay dung ket cau ha tang. Da ra soat, bo sung the che va quy hoach phat trien ket cau ha tang voi tam nhin tong the, dai han. Tap trung khac phuc tinh trang dau tu cong dan trai, kem hieu qua. Tang cuong thu hut cac nguon von dau tu ngoai Nha nuoc voi nhieu hinh thuc (BOT, BT, BOO, PPP) cho phat trien ket cau ha tang. Nhieu cong trinh giao thong, thuy loi, nang luong, vien thong, ha tang do thi da duoc dua vao su dung va phat huy hieu qua. Dang tiep tuc dau tu xay dung nhieu cong trinh moi quan trong thiet yeu.

5. Van hoa, xa hoi co tien bo; an sinh xa hoi duoc bao dam; doi song nhan dan co buoc cai thien

Thuc hien dong bo cac giai phap tao viec lam, nhat la dao tao nghe, ho tro tin dung. Uoc ca nam tao viec lam cho khoang 1,54 trieu nguoi; 3 nam khoang 4,6 trieu nguoi, trong do xuat khau lao dong 253 nghin nguoi. Ty le that nghiep o khu vuc thanh thi luon o muc duoi 4%, hien khoang 3,48%.

Chinh sach tien luong tung buoc duoc doi moi theo nguyen tac thi truong. Muc luong toi thieu duoc dieu chinh tang dan, phu hop voi dieu kien kinh te-xa hoi cua dat nuoc[35]. Thu nhap dan cu duoc nang len. Dieu kien lao dong va quan he lao dong co buoc duoc cai thien; tranh chap lao dong va dinh cong giam manh.

So nguoi tham gia bao hiem xa hoi tang. Chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung dat ket qua tich cuc. Ty le ho ngheo giam tu 14,2% cuoi nam 2010 con 9,6% cuoi nam 2012 va du kien con 7,8% vao cuoi nam 2013. Thanh tuu giam ngheo, bao dam an sinh xa hoi cua Viet Nam duoc cong dong quoc te danh gia cao.

Thuc hien tot chinh sach uu dai nguoi co cong va ho tro cac doi tuong chinh sach. Tren 98% gia dinh nguoi co cong co muc song bang hoac cao hon muc song trung binh cua nguoi dan noi cu tru. So nguoi huong tro cap xa hoi thuong xuyen tang tu 1,7 trieu cuoi nam 2010 len tren 2,5 trieu nam 2013. Mo rong dien va tang muc ho tro doi voi dong bao dan toc thieu so. Cap gao cho hoc sinh dan toc ban tru va hoc sinh o vung dac biet kho khan. Ho tro chi phi hoc tap, sinh hoat cho tre em ngheo, tre em dan toc thieu so va o vung kho khan. Thuc hien tot cong tac cuu tro dot xuat va khac phuc hau qua thien tai. Cac chuong trinh nha o xa hoi, cum tuyen dan cu o Dong bang song Cuu Long, nha o tranh lu o khu vuc mien Trung duoc tich cuc thuc hien. Du no tin dung cho chinh sach xa hoi den het thang 9 nam 2013 dat 118,5 nghin ty dong, tang 32,4% so voi cuoi nam 2010.

Mang luoi va co so vat chat ky thuat y te tiep tuc phat trien. Chat luong bao ve, cham soc suc khoe, kham chua benh duoc nang len. Y te du phong duoc quan tam, khong de bung phat dich benh lon. Da trien khai nhieu giai phap giam qua tai benh vien. Uu tien dau tu cho cac benh vien qua tai cao, nhat la tuyen trung uong va tuyen cuoi. Nhieu cong trinh benh vien tuyen tinh, tuyen huyen da va dang hoan thanh dua vao su dung. Tang cuong quan ly, kiem soat thuoc, gia thuoc va ve sinh an toan thuc pham. Ty le tham gia bao hiem y te tang tu 63% nam 2010 len 71,2% nam 2013. Ty le lay nhiem HIV/AIDS duoc khong che duoi 0,3% dan so.

Toc do tang dan so duoc kiem soat. Cong tac cham soc nguoi cao tuoi, bao ve, cham soc va giao duc tre em, gia dinh, binh dang gioi, vi su tien bo cua phu nu co tien bo.

Van hoa, the thao duoc quan tam phat trien. Da tong ket 15 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong ve xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc. Chu trong xay dung con nguoi Viet Nam phat trien toan dien; gin giu va phat huy gia tri van hoa dan toc. Phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa gan voi chuong trinh xay dung nong thon moi duoc day manh. Nhieu di san van hoa vat the va phi vat the duoc cong nhan la di san van hoa quoc gia va the gioi. Thuc hien nhieu giai phap phat trien van hoc nghe thuat. Cong tac quan ly le hoi duoc chan chinh mot buoc. Phat trien the duc the thao quan chung, the thao thanh tich cao va chuyen nghiep. Cac hoat dong giao luu van hoa, the thao quoc te duoc day manh. Thong tin truyen thong phat trien nhanh, dap ung nhu cau thong tin da dang cua nhan dan.

6. Tang cuong quan ly tai nguyen, bao ve moi truong va chu dong ung pho voi bien doi khi hau

Trien khai thuc hien dong bo cac giai phap tang cuong quan ly tai nguyen, khoang san, bao ve moi truong va chu dong ung pho voi bien doi khi hau. Da trinh Trung uong ban hanh Nghi quyet ve tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat dat dai va Nghi quyet ve chu dong ung pho voi bien doi khi hau, tang cuong quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Trinh Quoc hoi Luat dat dai (sua doi). Co ban hoan thanh cap giay chung nhan quyen su dung dat. Thuc hien nhieu giai phap de quan ly, su dung co hieu qua dat trong lua. Tich cuc thuc hien Chien luoc, Nghi quyet cua Chinh phu ve bao ve moi truong va chien luoc quoc gia ve tang truong xanh, tang truong ben vung. Kien quyet xu ly cac co so gay o nhiem moi truong nghiem trong. Thuc hien de an bao ve moi truong mot so luu vuc song. Trien khai cac chuong trinh muc tieu quoc gia ve nuoc sach va ve sinh moi truong nong thon; ve khac phuc o nhiem va cai thien moi truong va ung pho voi bien doi khi hau. Nang cao nang luc phong tranh va giam nhe thien tai. Tang cuong giam sat, thanh tra viec thuc thi va xu ly vi pham.

7. Phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi dat duoc mot so ket qua

Cong tac phong chong tham nhung tiep tuc duoc thuc hien gan voi trien khai Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” va viec hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Da tong ket thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 va Luat Phong chong tham nhung. Tiep tuc hoan thien the che, to chuc bo may va thuc hien nhieu giai phap phong chong tham nhung, lang phi, tap trung vao cac linh vuc de phat sinh tieu cuc. Tang cuong chi dao, don doc kiem tra va cong khai ket qua xu ly cac vu viec tham nhung. Trong gan 3 nam, qua thanh tra da phat hien 319 vu viec voi 517 ca nhan co hanh vi lien quan den tham nhung[46]; chuyen co quan dieu tra 111 vu va 235 ca nhan; xu ly trach nhiem 52 nguoi dung dau.

Nang cao hieu qua cong tac tiep cong dan va giai quyet khieu nai to cao. Tang cuong doi thoai, giai quyet khieu nai ngay tu co so, han che phat sinh moi cac khieu nai vuot cap. Da tap trung ra soat, ra quyet dinh xu ly cuoi cung theo quy dinh cua phap luat doi voi 466 trong so 528 vu viec ton dong keo dai, bao dam cong khai minh bach va loi ich hop phap cua nguoi dan.

8. Quoc phong, an ninh, chu quyen quoc gia duoc bao dam; hoat dong doi ngoai dat duoc nhieu ket qua tich cuc

Tiem luc quoc phong va the tran quoc phong toan dan duoc tang cuong. Suc manh tong hop va kha nang san sang chien dau cua quan doi nhan dan duoc nang len theo huong cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai. Di nhanh vao hien dai mot so luc luong can thiet va co tam chien luoc.

An ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi duoc bao dam. The tran an ninh nhan dan va luc luong cong an nhan dan duoc tang cuong. Bao ve an toan tuyet doi cac muc tieu va cac su kien quan trong cua dat nuoc. Giu vung an ninh trat tu tren cac dia ban chien luoc, trong diem. Ngan chan kip thoi cac am muu va hoat dong xam pham an ninh quoc gia va chong pha dat nuoc. Xu ly hieu qua cac vu viec phuc tap.

Cong tac phong chong toi pham va te nan xa hoi duoc tap trung chi dao. Toi pham xam pham trat tu xa hoi duoc kiem che. Da triet pha nhieu bang nhom toi pham co to chuc, nhat la toi pham kieu xa hoi den, toi pham ma tuy, toi pham kinh te, toi pham su dung cong nghe cao… Trat tu an toan giao thong co nhieu chuyen bien tich cuc. Tai nan giao thong giam; un tac giao thong o Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh da duoc khac phuc mot buoc.

Cong tac doi ngoai duoc day manh toan dien; ket hop chat che giua doi ngoai cua Dang, ngoai giao Nha nuoc, doi ngoai nhan dan va dat duoc nhieu thanh tuu quan trong. Da chu dong, kien dinh trong dau tranh khang dinh va bao ve chu quyen, loi ich chinh dang cua dat nuoc va bao ho cong dan.

Day manh hop tac quoc te va tang cuong doi thoai chien luoc voi nhieu doi tac quan trong. Da nang cap quan he song phuong voi mot so quoc gia thanh doi tac chien luoc, doi tac hop tac toan dien; dua quan he voi cac doi tac, nhat la cac doi tac lon, doi tac truyen thong di vao chieu sau. Da chu dong tham gia co trach nhiem vao cac hoat dong cua ASEAN va cua cac to chuc, cac dien dan khu vuc va quoc te; dong gop thiet thuc vao giai quyet nhung van de khu vuc va toan cau vi hoa binh, hop tac va phat trien. Xu ly phu hop truoc nhung dien bien phuc tap tren Bien Dong va nhung van de moi phat sinh. Tao duoc su dong tinh ung ho ngay cang cao cua cong dong quoc te trong dau tranh bao ve chu quyen bien dao cua ta.

Tich cuc khai thac thuan loi va khac phuc kho khan trong thuc hien cac Hiep dinh thuong mai dau tu da ky ket, dong thoi chu dong tham gia dam phan cac Hiep dinh thuong mai tu do khac de mo rong thi truong, huy dong nguon luc cho phat trien kinh te xa hoi va nang cao tinh tu chu cua nen kinh te.

Trong nhung nam qua, bang cac giai phap va su phoi hop hieu qua, cong tac quoc phong, an ninh, doi ngoai da gop phan quan trong tao moi truong va dieu kien thuan loi cho bao ve va phat trien dat nuoc; nang cao vi the cua Viet Nam tren truong quoc te.

Nhin lai viec thuc hien ke hoach nam 2013, trong 15 chi tieu duoc Quoc hoi thong qua, co 11 chi tieu uoc dat va vuot ke hoach, 2 chi tieu xap xi dat va 2 chi tieu khong dat. Trong boi canh kinh te toan cau suy giam, kinh te trong nuoc gap nhieu kho khan va phai tap trung kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va quoc phong an ninh, dat duoc ket qua neu tren la co gang lon cua ca he thong chinh tri, cua toan Dang, toan dan, toan quan.

Anh minh hoa

Nen kinh te co nhieu chuyen bien


II. NHUNG HAN CHE, YEU KEM

Ben canh ket qua dat duoc, kinh te-xa hoi van con nhung han che, yeu kem chu yeu sau:

1. Kinh te vi mo co ban on dinh, lam phat duoc kiem soat nhung chua vung chac. Can doi ngan sach kho khan, boi chi cao hon ke hoach. Viec thuc hien lo trinh gia thi truong doi voi mot so mat hang va dich vu thiet yeu con cham, chua tao duoc su dong thuan cao trong xa hoi. Hoat dong cua mot so to chuc tin dung chua that an toan. Thi truong bat dong san, thi truong chung khoan con tram lang. Tong von dau tu phat trien toan xa hoi so voi GDP khong dat ke hoach. Hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te con thap.

2. San xuat kinh doanh con nhieu kho khan. No xau con cao. So doanh nghiep giai the, ngung hoat dong con lon. Tang truong GDP chua dat ke hoach (5,4% so voi ke hoach 5,5%). Cong nghiep tang truong con cham. Xuat khau nong san kho khan, hieu qua con thap. Kha nang phong tranh, giam nhe tac hai cua thien tai doi voi san xuat va doi song, nhat la san xuat nong nghiep con nhieu han che.

3. Tai co cau kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong con cham so voi yeu cau. Nhieu nganh, san pham gia tri gia tang con thap, chua gan duoc nhieu voi mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Doi moi cong nghe con cham. Hieu qua su dung von dau tu con thap. Giai quyet no dong trong xay dung co ban con cham. Tai co cau doanh nghiep nha nuoc va cac to chuc tin dung chua dat yeu cau; quan tri doanh nghiep cham doi moi, hieu qua san xuat kinh doanh con thap. Chat luong quy hoach va quan ly quy hoach con nhieu han che. Tai co cau nong nghiep va xay dung nong thon moi con cham, ngan sach nha nuoc con han hep, chua huy dong duoc nhieu nguon luc xa hoi.

4. Trien khai thuc hien 3 dot pha chien luoc con cham. Cai cach the che chua dong bo, chua co co che chinh sach dot pha thuc day phat trien. Quy trinh xay dung, chat luong va to chuc thuc hien phap luat, chinh sach con nhieu bat cap. Cai cach hanh chinh chua dap ung duoc yeu cau. Ky luat ky cuong hanh chinh chua nghiem, cong tac giam sat, thanh tra con nhieu han che. Chat luong giao duc dao tao va nguon nhan luc chua dap ung yeu cau. Co cau dao tao chua hop ly, thieu lao dong chat luong cao. Chua chu trong dao tao lai va dao tao nang cao. Viec thu hut nguoi co trinh do cao vao bo may hanh chinh nha nuoc con nhieu vuong mac. Dong gop cua khoa hoc cong nghe vao phat trien kinh te - xa hoi chua nhieu. He thong ket cau ha tang van chua dap ung kip yeu cau phat trien, chua co co che chinh sach hieu qua de thu hut manh dau tu tu khu vuc ngoai nha nuoc.

5. Linh vuc van hoa, xa hoi con nhieu han che, yeu kem. Giai quyet viec lam chua dat ke hoach. Ty le ho ngheo, can ngheo con cao, nhat la vung dong bao dan toc thieu so. Khoang cach giau - ngheo con lon. Cham soc va bao ve suc khoe nhan dan nhieu mat con han che, mot so vu viec gay buc xuc trong xa hoi. Viec khac phuc tinh trang qua tai benh vien con cham. Quan ly nha nuoc ve ve sinh an toan thuc pham con nhieu yeu kem. Xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc chua dat yeu cau; tac dong cua mat trai co che thi truong va hoi nhap quoc te chua duoc ngan chan co hieu qua; nhieu bieu hien xau ve dao duc, loi song gay buc xuc trong xa hoi. Cong tac quan ly thong tin, bao chi, nhat la tren internet van con bat cap.

6. Cong tac quan ly tai nguyen, bao ve moi truong con nhieu han che, yeu kem. Ky luat ky cuong trong quan ly, khai thac va su dung dat dai, tai nguyen khoang san con chua nghiem. Mot so cong trinh thuy dien chua thuc hien tot yeu cau ve an toan va bao ve moi truong. O nhiem moi truong tai nhieu khu, cum cong nghiep, lang nghe, co so san xuat, luu vuc song cham duoc cai thien. Kha nang ung pho voi bien doi khi hau van con han che. Tinh trang ngap lut o mot so thanh pho lon cham duoc khac phuc.

7. Cong tac phong chong tham nhung, lang phi chua dat yeu cau so voi muc tieu de ra la ngan chan, tung buoc day lui. Tham nhung, lang phi van con nghiem trong. Cong tac giam sat, thanh tra, kiem tra hieu qua chua cao, it phat hien tham nhung. Xu ly cac vu viec tham nhung con cham. Tinh trang nhung nhieu cua mot bo phan can bo, cong chuc, vien chuc gay buc xuc trong nhan dan cham duoc khac phuc. Lang phi thoi gian, nguon luc con lon. Y thuc tiet kiem chua duoc de cao.

8. Bao ve chu quyen quoc gia con nhieu thach thuc. An ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi van con tiem an nhung nhan to co the gay mat on dinh o mot so dia ban. Cong tac bao dam an toan, an ninh thong tin mang con nhieu bat cap. Viec khac phuc tinh trang lo lot bi mat Nha nuoc va dau tranh ngan chan hanh vi loi dung internet gay phuong hai cho dat nuoc hieu qua chua cao. Toi pham va te nan xa hoi van con nhieu buc xuc. Tai nan giao thong con dien bien phuc tap. Khieu kien lien quan den dat dai van con nhieu.

III. NGUYEN NHAN VA MOT SO KINH NGHIEM

1. Nguyen nhan

Nhung han che, yeu kem tren day do ca nguyen nhan khach quan va chu quan. Ben canh nhung van de moi phat sinh van con nhung ton tai cua nhieu nam truoc.

1) Tinh hinh the gioi bien dong phuc tap, kho luong. Khoa hoc cong nghe phat trien vuot bac; canh tranh tren thi truong the gioi het suc gay gat, toan cau hoa dien ra nhanh, su tuy thuoc lan nhau giua cac nen kinh te ngay cang lon. Hoi nhap quoc te cua nuoc ta ngay cang sau rong. Nhung bien dong ben ngoai tac dong truc tiep, tuc thi den kinh te xa hoi trong nuoc; trong khi tu duy phat trien va kha nang nam bat, phan tich, du bao chua dap ung kip yeu cau nen nhieu chinh sach, giai phap de ra chua kip thoi, phu hop.

2) Nhan thuc tren mot so van de ve chu truong, quan diem da duoc de ra van con khac nhau dan den doi moi the che, chinh sach con ngap ngung, thieu nhat quan, nhat la ve vai tro cua nha nuoc va kinh te nha nuoc trong kinh te thi truong, bao dam quyen lam chu cua nhan dan, so huu va quyen su dung dat dai, gia ca mot so mat hang va dich vu cong thiet yeu… chua tao duoc dot pha de huy dong manh moi nguon luc cho phat trien. Phuong thuc lanh dao cua cap uy Dang, quan ly cua chinh quyen van chua du ro, chua dap ung kip yeu cau trong dieu kien kinh te thi truong va hoi nhap quoc te.

3) Quan ly nha nuoc con nhieu mat chua tot. To chuc thuc hien chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc da co nhieu co gang nhung con cham, hieu qua chua cao. Chua tap trung duoc cao nhat nguon luc va thoi gian de ung pho voi tac dong het suc nang ne cua khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau.

2. Mot so kinh nghiem buoc dau qua 3 nam thuc hien ke hoach

Mot la, trong boi canh moi, phai dot pha trong doi moi tu duy phat trien, lay loi ich quoc gia, dan toc lam muc tieu cao nhat de co chu truong, chinh sach huy dong moi nguon luc trong va ngoai nuoc phuc vu cong cuoc xay dung va bao ve To quoc. Dong thoi phai de cao tinh than thuong ton phap luat, giu nghiem ky luat ky cuong, tap trung hoan thien the che kinh te thi truong va Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia.

Hai la, phai bam sat thuc tien cua dat nuoc, nam bat nhanh nhung dien bien moi va nang cao nang luc phan tich du bao de kip thoi xac dinh muc tieu, chinh sach, giai phap phu hop voi thuc te tinh hinh. Dong thoi phai quyet liet, kien tri, sang tao to chuc thuc hien nhung chu truong dung dan da co cua Dang, Nha nuoc.

Ba la, trong quan ly dieu hanh phai tap trung cao nhat cho muc tieu uu tien kiem soat lam phat, on dinh kinh te vi mo; dong thoi phai bao dam dieu kien can thiet cho tang truong hop ly. Trong dieu kien kinh te kho khan van phai uu tien nguon luc de bao dam an sinh xa hoi, phat trien nong nghiep nong thon va tang cuong tiem luc can thiet cho quoc phong an ninh. Phat trien kinh te phai gan voi phat trien van hoa xa hoi va bao ve moi truong.

Bon la, trong boi canh kinh te xa hoi co nhieu kho khan van phai huy dong phu hop va su dung co hieu qua cao nhat cac nguon luc trong nuoc; dong thoi phai chu dong tang cuong hoi nhap quoc te de thu hut nhieu nguon luc tu ben ngoai va tao them dieu kien thuan loi cho phat trien va bao ve dat nuoc.

Nam la, ca he thong chinh tri phai lam tot cong tac thong tin, tuyen truyen; phat huy vai tro cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc; tao dong thuan xa hoi trong viec xay dung va thuc hien cac chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc va giu vung on dinh chinh tri, xa hoi.

Phan thu hai

MUC TIEU, NHIEM VU VA GIAI PHAP PHAT TRIEN KINH TE-XA HOI NAM 2014-2015

Tinh hinh the gioi dien bien phuc tap, kho luong. Canh tranh giua cac nuoc lon tai khu vuc chau A-Thai Binh Duong va tranh chap chu quyen tren bien dao tiep tuc dien ra gay gat. Kinh te the gioi phuc hoi cham va con nhieu kho khan. Lien ket kinh te quoc te, dac biet la trong khu vuc tiep tuc chuyen bien sau sac theo huong tang cuong hop tac va canh tranh thong qua cac Hiep dinh thuong mai tu do. Viec hinh thanh Cong dong ASEAN vao nam 2015, Hiep dinh doi tac xuyen Thai Binh Duong (TPP), cac Hiep dinh thuong mai tu do voi EU va voi cac doi tac lon khac se mo ra cho nuoc ta nhung thuan loi va co hoi phat trien moi nhung cung dat ra nhieu thach thuc, kho khan.

Trong nuoc, chinh tri xa hoi on dinh. Kinh te co nhieu chuyen bien tich cuc, dung huong. Kinh nghiem lanh dao, quan ly, dieu hanh co buoc duoc nang len. Tuy nhien, van con nhieu kho khan, han che, yeu kem nhu da neu o tren, nhat la suc canh tranh cua nen kinh te con thap, nhu cau nguon luc de thuc hien 3 dot pha chien luoc, tai co cau nen kinh te, bao dam an sinh xa hoi va quoc phong an ninh la rat lon trong khi ngan sach con han hep. Chung ta con phai danh nhieu cong suc de ung pho voi thien tai ngay cang dien bien phuc tap.

1. Muc tieu tong quat

Tiep tuc on dinh kinh te vi mo, kiem soat lam phat; phuc hoi tang truong va nang cao chat luong hieu qua suc canh tranh; day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc, tai co cau nen kinh te gan voi doi moi mo hinh tang truong. Bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, cai thien doi song nhan dan. Bao ve tai nguyen, moi truong va chu dong ung pho voi bien doi khi hau. Day manh cai cach hanh chinh, phong chong tham nhung, lang phi; cai thien moi truong kinh doanh. Bao dam quoc phong va an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Tang cuong va nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te.

Nam 2014 tap trung cao cho on dinh kinh te vi mo, kiem soat lam phat; dong thoi tranh thu thuan loi, thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, phan dau dat muc tang truong cao hon nam 2013.

2. Cac chi tieu chu yeu nam 2014-2015

Phan dau dat toc do tang truong kinh te binh quan khoang 6%/nam. GDP binh quan dau nguoi khoang 2.200-2.300 USD vao nam 2015. Gia tieu dung tang khoang 7%/nam. Kim ngach xuat khau tang binh quan 10%/nam. Tong von dau tu toan xa hoi bang khoang 31-32% GDP. Giai quyet viec lam cho 3,0-3,2 trieu lao dong; ty le that nghiep o khu vuc thanh thi duoi 4%. Ty le lao dong qua dao tao dat 55% vao nam 2015. Ty le ho ngheo giam binh quan khoang 1,5-2%/nam, rieng cac huyen ngheo giam 4%. Ty le che phu rung den nam 2015 dat 42%.

3. Cac chi tieu ke hoach nam 2014

Ve kinh te: Toc do tang truong kinh te dat khoang 5,8%. Gia tieu dung tang khoang 7%. Kim ngach xuat khau tang 10%. Ty le nhap sieu khoang 6%. Tong von dau tu toan xa hoi bang khoang 30% GDP. Boi chi ngan sach 5,3% GDP.

Ve xa hoi: Ty le ho ngheo giam khoang 1,7-2%, rieng cac huyen ngheo giam 4%. Tao viec lam cho khoang 1,6 trieu lao dong; ty le that nghiep o khu vuc thanh thi duoi 4%. Ty le lao dong qua dao tao dat 52%. Ty le tre em duoi 5 tuoi bi suy dinh duong duoi 15,5%. So giuong benh tren 1 van dan (khong tinh giuong tram y te xa) dat 22,5 giuong.

Ve moi truong: Ty le co so gay o nhiem moi truong nghiem trong duoc xu ly dat 85%. Ty le khu cong nghiep, khu che xuat dang hoat dong co he thong xu ly nuoc thai tap trung dat tieu chuan moi truong 80%. Ty le che phu rung dat 41,5%. Ty le dan so nong thon duoc su dung nuoc sinh hoat hop ve sinh dat 84%. Ty le dan so do thi duoc su dung nuoc sach 80%. Ty le chat thai ran o do thi duoc thu gom 84,5%.

4. Cac nhiem vu va giai phap chu yeu

1) Tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem soat lam phat

Kien dinh muc tieu on dinh kinh te vi mo, kiem soat lam phat. Tiep tuc thuc hien chinh sach tien te linh hoat, chinh sach tai khoa chat che. Dieu hanh lai suat phu hop voi muc tieu kiem soat lam phat. Tang du no tin dung phu hop va bao dam chat luong tin dung. Dieu hanh hieu qua ty gia, thi truong ngoai hoi, thi truong vang, bao dam gia tri dong tien Viet Nam. Day manh xuat khau, kiem soat nhap khau. Tang du tru ngoai hoi. Thuc day phat trien thi truong von, thi truong chung khoan.

Tang cuong quan ly ngan sach Nha nuoc, tap trung chong that thu, thuc hien triet de tiet kiem, kien quyet cat giam cac khoan chi chua that can thiet. De nghi Quoc hoi xem xet chap thuan muc boi chi ngan sach Nha nuoc nam 2013-2014 la 5,3% GDP, tu nam 2015 se dieu chinh giam dan. Danh boi chi ngan sach cho dau tu phat trien va tra no. Bao dam tong von dau tu tu ngan sach Nha nuoc va trai phieu Chinh phu nam 2014 khong thap hon nam 2013 de thuc day tai co cau kinh te, thuc hien ba dot pha chien luoc va phuc hoi tang truong. Phat hanh them trai phieu Chinh phu trong tran no cong cho phep (65% GDP). Kiem soat chat che no cong, no chinh phu, no nuoc ngoai cua quoc gia, bao dam trong gioi han an toan. Su dung co tuc tu cac doanh nghiep co co phan Nha nuoc chua giao ve Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von (SCIC) de bo sung von dau tu co so ha tang trong 2 nam 2013-2014.

Tiep tuc thuc hien co che gia thi truong doi voi cac mat hang, dich vu cong thiet yeu nhu dien, than, xang dau, nuoc, dich vu y te... theo lo trinh phu hop, bao dam yeu cau kiem soat lam phat, cong khai minh bach va co ho tro cho cac doi tuong chinh sach, nguoi ngheo. Tang cuong quan ly thi truong, gia ca.

2) Tap trung thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, bao dam tang truong hop ly

Tang tong cau va ho tro phat trien thi truong trong nuoc. Tiep tuc thuc hien cuoc van dong “Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam”. Thuc hien dong bo cac giai phap va khai thac co hieu qua cac co hoi, cac uu dai trong cam ket quoc te de mo rong thi truong xuat khau.

Han che phat sinh va day nhanh xu ly no xau theo De an da duoc phe duyet; de cao trach nhiem cua cac to chuc tin dung va phat huy vai tro cua Cong ty Quan ly tai san (VAMC). Uu tien von tin dung cho nong nghiep, nong thon, san xuat hang xuat khau, doanh nghiep nho va vua, cong nghiep ho tro, cong nghe cao. Dieu hanh lai suat cho vay phu hop va tao thuan loi cho doanh nghiep tiep can von.

Don gian hoa thu tuc hanh chinh, nhat la ve thue, hai quan, dat dai, thanh lap, giai the doanh nghiep... tao thuan loi va giam chi phi cho san xuat kinh doanh. Hoan thien co che chinh sach ho tro de phat trien manh doanh nghiep nho va vua. Thuc hien co hieu qua goi ho tro nha o xa hoi va cac giai phap thao go kho khan cho thi truong bat dong san.

Thuc hien cac giai phap ho tro san xuat kinh doanh theo dac thu nganh, cac chinh sach uu dai ve thue, tin dung dau tu cua nha nuoc, khuyen khich ung dung cong nghe cao; chinh sach khuyen cong, khuyen nong. Ho tro phu hop viec tieu thu doi voi cac mat hang chu luc va khac phuc hau qua thien tai, dich benh. Tao thuan loi day manh phat trien du lich va cac nganh dich vu.

3) Day manh tai co cau nen kinh te

Day manh thuc hien De an tong the tai co cau nen kinh te, cac quy hoach va de an tai co cau nganh, linh vuc; co muc tieu, ke hoach cu the, bao dam tinh dong bo, co trong tam trong diem va kip thoi ra soat, bo sung.

Ve tai co cau dau tu, trong tam la dau tu cong. Trien khai thuc hien hieu qua Luat dau tu cong, ke hoach dau tu trung han. Tap trung von cho cac cong trinh trong diem, cap thiet, von doi ung ODA, von giai phong mat bang va von tham gia cac du an hop tac cong-tu (PPP). Tang dau tu cho nong nghiep, xay dung nong thon moi, y te, giao duc va vung dac biet kho khan. Hoan thien co che phan cap quan ly dau tu gan voi tang cuong giam sat, thanh tra, bao dam quan ly thong nhat va de cao trach nhiem cua dia phuong, chu dau tu. Tich cuc xu ly no dong xay dung co ban. Tang cuong quan ly dau tu, bao dam chat luong va tien do cong trinh.

Day manh thu hut dau tu xa hoi, dau tu nuoc ngoai. Tao dieu kien thuan loi de doanh nghiep ngoai nha nuoc tiep can va su dung co hieu qua nguon luc va tai nguyen. Thu hut cac tap doan da quoc gia dau tu cac du an lon, cong nghe cao, thuc day phat trien cong nghiep ho tro, tao buoc chuyen manh trong chuyen dich co cau. Som xay dung, phe duyet, trien khai thuc hien mot so de an thanh lap khu hanh chinh - kinh te dac biet.

Ve tai co cau ngan hang, thi truong tai chinh. Tiep tuc tai co cau toan dien cac to chuc tin dung, nhat la cac ngan hang thuong mai co phan yeu kem. Nang cao nang luc quan tri va hieu qua hoat dong cua cac ngan hang thuong mai. Tiep tuc co phan hoa va nang cao suc canh tranh cua cac ngan hang thuong mai quoc doanh. Tang cuong giam sat, kiem tra, thanh tra, bao dam an toan he thong. Xu ly co hieu qua tinh trang so huu cheo. Thuc hien dong bo cac giai phap phat trien thi truong von, thi truong chung khoan; tang cuong quan ly nha nuoc doi voi cac cong ty chung khoan, cong ty bao hiem.

Ve tai co cau doanh nghiep nha nuoc, trong tam la cac tap doan kinh te va tong cong ty. Tiep tuc tai co cau cac tap doan va tong cong ty nha nuoc theo de an duoc duyet. Day manh sap xep, co phan hoa, tap trung vao nganh nghe kinh doanh chinh, thoai von dau tu ngoai nganh theo nguyen tac thi truong. Nang cao nang luc quan tri doanh nghiep, chu trong kiem soat noi bo va cong tac can bo. Tang cuong quan ly nha nuoc, quan ly cua chu so huu va cong tac giam sat, kiem tra, thanh tra. Thuc hien cong khai minh bach hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc theo quy dinh cua phap luat va thong le quoc te.

Ve tai co cau nong nghiep gan voi xay dung nong thon moi. Tong ket thuc hien Nghi quyet cua Trung uong ve nong nghiep, nong dan, nong thon. Day manh thuc hien De an tai co cau nong nghiep theo huong nang cao gia tri gia tang va phat trien ben vung. Hoan thien co che chinh sach de giu va su dung hieu qua dat lua va phat trien cac vung san xuat chuyen canh, chan nuoi quy mo lon, cac khu nong nghiep cong nghe cao. Tang cuong ung dung tien bo khoa hoc cong nghe. Khuyen khich hop tac, lien ket tu san xuat, bao quan, che bien den tieu thu san pham, bao dam hai hoa loi ich. Tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua hoat dong cua cac nong, lam truong quoc doanh. Uu tien nguon luc va huy dong toan xa hoi tham gia thuc hien co hieu qua chuong trinh xay dung nong thon moi. Khuyen khich dau tu phat trien san xuat kinh doanh o nong thon, nhat la cac nganh su dung nhieu lao dong de giai quyet viec lam, tang thu nhap va chuyen dich co cau lao dong. Day manh thuc hien Chien luoc Bien, phat trien co hieu qua cac nganh kinh te bien. Tiep tuc thuc hien chinh sach ho tro ngu dan khai thac hai san xa bo.

Ve tai co cau cong nghiep. Day manh tai co cau cac nganh cong nghiep theo huong chuyen tu gia cong che bien sang san xuat va tham gia sau hon vao chuoi gia tri toan cau. Tap trung phat trien cac nganh cong nghiep co ham luong cong nghe cao, co gia tri gia tang lon, san xuat hang xuat khau, cong nghiep ho tro, cong nghiep che bien nong lam thuy san. Chu trong doi moi cong nghe, nhat la cong nghe tiet kiem nguyen lieu, nang luong va phat trien cac dang nang luong tai tao. Day nhanh tien do thuc hien va bao dam chat luong dau tu cac du an cong nghiep trong diem. Co chinh sach ho tro de phat trien cong nghiep co khi che tao.

Ve tai co cau dich vu. Thuc hien co hieu qua Chien luoc phat trien khu vuc dich vu. Day manh phat trien du lich va cac nganh dich vu co tiem nang, loi the, co gia tri gia tang cao nhu cong nghe thong tin va truyen thong, van tai, logistics, tai chinh - ngan hang...

4) Thuc hien co hieu qua 3 dot pha chien luoc

Ve cai cach the che. Tiep tuc hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia va bao dam quyen lam chu cua nhan dan. Ra soat, sua doi bo sung he thong luat phap, truoc het la ve to chuc bo may nha nuoc cho phu hop voi Hien phap sua doi.

Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, tao moi truong canh tranh binh dang, tao dot pha trong thu hut dau tu va phat trien san xuat kinh doanh. Day nhanh tien do xay dung va nang cao chat luong cac van ban phap luat. Trien khai thuc hien cac Luat Dat dai, doanh nghiep, dau tu cong, xay dung, dau thau... va phat trien dong bo cac loai thi truong.

Trien khai thuc hien Ket luan cua Trung uong ve tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu trung uong den co so. Thuc hien co hieu qua Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh. Day manh trien khai De an don gian hoa thu tuc hanh chinh, giay to cong dan va cac co so du lieu lien quan den quan ly dan cu, tao thuan loi cho nguoi dan va doanh nghiep. Tiep tuc cai cach che do cong vu, tang cuong cong khai minh bach va trach nhiem giai trinh, tang cuong giam sat cua nhan dan. Cong khai chi so cai cach hanh chinh cua bo nganh va dia phuong. Hoan thien co che phan cong, phan cap quan ly gan voi tang cuong kiem tra, giam sat.

Ve phat trien nguon nhan luc. Trien khai thuc hien Nghi quyet cua Trung uong ve doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te. Thuc hien co hieu qua chien luoc, quy hoach phat trien nguon nhan luc, dap ung nhu cau cua xa hoi va thi truong lao dong. Chu trong tuyen chon, dao tao, thu hut, su dung nhan tai va nhan luc chat luong cao. Tich cuc chuan bi nguon nhan luc phuc vu phat trien dien hat nhan. Nang cao hieu qua day nghe, nhat la cho lao dong o nong thon.

Thuc hien co hieu qua Nghi quyet cua Trung uong, chien luoc va cac chuong trinh ve phat trien khoa hoc cong nghe. Tiep tuc doi moi quan ly Nha nuoc ve khoa hoc cong nghe. Phat trien manh dich vu tu van, tham dinh, giam dinh, thuc day thi truong khoa hoc cong nghe. Hoan thien chinh sach de khuyen khich manh doanh nghiep dau tu cho nghien cuu khoa hoc, doi moi cong nghe. Thuc hien co che dat hang, co che khoan, mua san pham khoa hoc cong nghe. Tang cuong bao ho so huu tri tue. Phat huy vai tro cac quy ho tro phat trien khoa hoc cong nghe. Tao dieu kien thuan loi de phat trien doanh nghiep khoa hoc cong nghe.

Ve xay dung he thong ket cau ha tang. Tap trung nguon luc phat trien nhanh ket cau ha tang kinh te xa hoi quan trong. Kiem soat chat che va nang cao hieu qua dau tu cong. Thuc hien dong bo cac giai phap van dong tai tro va day nhanh giai ngan von ODA. Khai thac va su dung co hieu qua nguon von vay thuong mai uu dai. Day nhanh giai phong mat bang, tap trung dau tu de hoan thanh cac cong trinh, du an cap thiet ve giao thong, thuy loi, nang luong[56]. Hoan thien co che, chinh sach de huy dong manh cac nguon luc ngoai Nha nuoc dau tu phat trien ket cau ha tang.

5) Phat trien van hoa xa hoi va bao dam an sinh xa hoi

Thuc hien co hieu qua Nghi quyet cua Trung uong ve mot so van de chinh sach xa hoi. Thuc hien dong bo cac giai phap giai quyet viec lam, nang cao thu nhap cua nguoi lao dong, nhat la lao dong o nong thon. Xay dung quan he lao dong hai hoa, giai quyet tot cac tranh chap lao dong.

Day manh thuc hien Chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung. Long ghep co hieu qua cac chuong trinh, du an huong vao nguoi ngheo, vung ngheo. Ra soat, bo sung chinh sach dac thu ho tro dong bao dan toc thieu so va cac vung dac biet kho khan, nhat la ve luong thuc, phat trien chan nuoi, trong va bao ve rung. Nang cao nhan thuc, trach nhiem va khuyen khich nguoi dan vuon len thoat ngheo.

Thuc hien tot chinh sach uu dai nguoi co cong, tro giup xa hoi va khac phuc hau qua thien tai. Mo rong dien tham gia va nang cao hieu qua thuc hien cac chinh sach bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep.

Lam tot cong tac y te du phong, chu dong phong chong, khong de xay ra dich lon. Thuc hien dong bo cac giai phap nang cao chat luong kham chua benh va giam qua tai benh vien. Tang cuong nhan luc y te chat luong cao va nang cao y duc. Trien khai xay dung mot so benh vien chuyen khoa tuyen trung uong va tuyen cuoi. Quan ly chat che gia va chat luong thuoc chua benh. Tang cuong quan ly nha nuoc ve an toan ve sinh thuc pham, duoc pham, vac-xin. Tiep tuc mo rong doi tuong tham gia bao hiem y te huong toi bao hiem y te toan dan. Tang cuong tu chu tai chinh cac don vi su nghiep y te cong lap.

Tich cuc thuc hien chien luoc, chuong trinh muc tieu quoc gia ve van hoa. Xay dung con nguoi Viet Nam phat trien toan dien. Bao ton va phat huy ban sac van hoa dan toc. Phat trien van hoc nghe thuat. Day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa. Thuc hien co hieu qua Chien luoc phat trien the duc, the thao. Tang cuong giao luu van hoa, the thao voi the gioi.

Tao moi truong song an toan, than thien va cac dieu kien can thiet de thanh thieu nien phat trien toan dien. Quan tam cham soc va phat huy vai tro nguoi cao tuoi. Thuc hien tot chinh sach ton giao. Chu trong cong tac gia dinh, bao ve ba me va tre em. Thuc hien binh dang gioi. Giam mat can bang gioi tinh. Thuc hien co hieu qua cac bien phap phong chong te nan xa hoi, nhat la ma tuy, mai dam.

6) Tang cuong quan ly tai nguyen, bao ve moi truong va ung pho voi bien doi khi hau

Trien khai Nghi quyet cua Trung uong ve chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Thuc hien Luat Dat dai sua doi va cac van ban phap luat lien quan. Quan ly, khai thac va su dung tai nguyen, khoang san theo quy hoach, dam bao hieu qua, tiet kiem. Giam xuat khau tai nguyen, khoang san tho. Thuc day phat trien, su dung nang luong moi, nang luong tai tao. Nang cao chat luong du bao, chu dong ung pho, giam thieu thiet hai cua thien tai va tac dong cua bien doi khi hau, nuoc bien dang.

To chuc thuc hien co hieu qua Nghi quyet cua Chinh phu ve mot so van de cap bach trong linh vuc bao ve moi truong. Kiem soat chat che cac nguon gay o nhiem, nhat la tai cac lang nghe, khu, cum cong nghiep, luu vuc song, co so san xuat co nguy co gay o nhiem nang. Xu ly triet de cac co so gay o nhiem moi truong nghiem trong. Xu ly nghiem cac vi pham phap luat ve moi truong. Bao ve, phat trien rung, bao ton thien nhien va da dang sinh hoc. Cai thien chat luong moi truong va dieu kien song cua nguoi dan. Ðay manh nghien cuu, ung dung tien bo khoa hoc ky thuat va hoan thien co che tai chinh trong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Tang cuong hop tac voi cac to chuc quoc te va cac nuoc trong khu vuc de co giai phap su dung hieu qua, ben vung nguon nuoc song Me Cong.

7) Ve phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi

Thuc hien nghiem phap luat ve phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi. Triet de tiet kiem, nhat la trong hoi hop, tiep khach, di cong tac nuoc ngoai... Hoan thien co che chinh sach, cong khai minh bach trong quan ly ngan sach, dat dai, tai nguyen, tai san nha nuoc, dau tu cong, doanh nghiep nha nuoc va cong tac can bo. Tang cuong giam sat, kiem tra, thanh tra; xu ly nghiem cac vi pham. De cao trach nhiem giai trinh trong thuc thi cong vu va trach nhiem cua nguoi dung dau. Kien toan to chuc va nang cao hieu qua hoat dong cua cac co quan chuyen trach ve phong chong tham nhung. Tang cuong cong tac giai quyet khieu nai, to cao. Xu ly phu hop tai co so, han che phat sinh khieu nai vuot cap. Tap trung giai quyet dut diem cac vu viec khieu nai con ton dong.

8) Tang cuong quoc phong an ninh; nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va chu dong hoi nhap quoc te

Trien khai thuc hien co hieu qua Nghi quyet cua Trung uong ve Chien luoc bao ve To quoc trong tinh hinh moi. Nhan thuc dung thoi co va thach thuc, thuc hien dong bo cac giai phap tao moi truong hoa binh va dieu kien thuan loi de phat trien va bao dam vung chac quoc phong an ninh cua dat nuoc.

Nang cao suc manh tong hop va kha nang san sang chien dau cua luc luong vu trang nhan dan. Tang cuong trang bi hien dai cho cac luc luong quan trong cap thiet. Cung co the tran quoc phong toan dan va an ninh nhan dan, nhat la tai cac dia ban trong diem. Bao dam vung chac an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi. Ngan chan kip thoi cac am muu va hoat dong chong pha dat nuoc. Tang cuong cong nghiep quoc phong. Ket hop chat che quoc phong an ninh voi phat trien kinh te xa hoi. Day manh phong chong toi pham va trat tu an toan giao thong.

Chu dong, tich cuc day manh toan dien cong tac doi ngoai. Thuc hien co hieu qua Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve hoi nhap quoc te. Lam sau sac hon quan he hop tac voi cac doi tac, nhat la voi cac nuoc lang gieng, cac nuoc ASEAN, cac nuoc ban be truyen thong va cac nuoc lon. Phat huy vai tro va trach nhiem trong ASEAN, trong cac to chuc va dien dan da phuong. Thuc hien dong bo, hieu qua cac giai phap va tranh thu su ung ho cua cong dong quoc te de bao ve chu quyen va loi ich quoc gia tren Bien Dong. Tich cuc chuan bi tham gia luc luong gin giu hoa binh cua Lien Hop quoc. Trien khai co hieu qua cac cam ket quoc te va chu dong tich cuc dam phan cac Hiep dinh thuong mai tu do, Hiep dinh doi tac xuyen Thai Binh Duong (TPP) tren nguyen tac binh dang, cung co loi va bao dam duoc loi ich quoc gia. Lam tot cong tac nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Tang cuong cong tac thong tin doi ngoai. Nang cao vi the cua Viet Nam tren truong quoc te.

9) Tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen tao dong thuan xa hoi

Thuc hien co hieu qua Chi thi cua Bo Chinh tri ve cong tac thong tin tuyen truyen. Bao dam nhu cau thong tin da dang cua nhan dan. Cac co quan nha nuoc phai chu dong thong tin chinh xac, kip thoi ve cac co che chinh sach, su chi dao dieu hanh thuoc pham vi quan ly cua minh. Tang cuong ky luat phat ngon. De cao trach nhiem cua cac co quan thong tan bao chi trong viec thong tin trung thuc, khach quan.

Tang cuong su lanh dao cua cac cap uy Dang va quan ly cua chinh quyen doi voi hoat dong thong tin truyen thong. Nang cao nang luc quan ly thong tin tren moi truong mang. De cao trach nhiem nguoi dung dau co quan chu quan va co quan bao chi. Xu ly nghiem cac hanh vi vi pham phap luat, loi dung quyen tu do ngon luan, tu do bao chi xam pham loi ich cua nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua to chuc, cong dan.

Phat huy vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan, cac co quan thong tan bao chi trong tuyen truyen van dong, tao dong thuan xa hoi, phat huy suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc trong xay dung va thuc hien cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc.

Thua Quoc hoi,

Thua dong chi dong bao,

Chung ta dang phan dau de dat ket qua cao nhat nhiem vu cua nam 2013. Buoc sang nam 2014, dat nuoc ta van phai doi mat voi rat nhieu kho khan, thach thuc. Nhiem vu dat ra la rat nang ne. Duoi su lanh dao cua Trung uong Dang, toan Dang, toan dan, toan quan, ca he thong chinh tri phai cung nhau chung suc chung long, quyet tam hoan thanh ke hoach nam 2014, gop phan tich cuc thuc hien Ke hoach 5 nam 2011 - 2015. Chinh phu mong nhan duoc su ung ho, giam sat cua Quoc hoi, Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan va dong chi dong bao.

Xin cam on cac vi dai bieu Quoc hoi, cac vi khach quy, dong chi dong bao./.


Bao dien tu VnMedia

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: Viet Nam, Nguyen Tan Dung, Thai Binh Duong, Bien Dong, Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, hiep dinh thuong mai tu do, Trat Tu An Toan Xa Hoi, phat trien kinh te-xa hoi, phat trien nguon nhan luc, kinh te vi mo, bao ve moi truong, ke hoach 5 nam, co hieu qua, duoc n

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong bao cao tinh hinh kinh te xa hoi tai Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong bao cao tinh hinh kinh te xa hoi tai Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong bao cao tinh hinh kinh te xa hoi tai Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0