Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua

Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay sau khi ket thuc phien hop thuong ky thang 6 cua Chinh phu (1/7), Thu tuong Nguyen Tan Dung da tra loi phong van bao chi ve ket qua chi dao dieu hanh phat trien kinh te - xa hoi trong 6 thang dau nam, muc tieu, nhiem vu va giai phap trong tam trong thoi gian toi. Xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

Phong vien: Truoc het, xin tran trong cam on Thu tuong da danh thoi gian tra loi bao chi ve cac van de ma du luan dang rat quan tam.

-Thua Thu tuong, Dang va Nha nuoc ta da danh su quan tam dac biet den viec kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo. Xin Thu tuong cho biet danh gia cua Chinh phu ve ket qua thuc hien trong 6 thang dau nam va nhiem vu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2011?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo duoc xac dinh la nhiem vu trong tam, uu tien hang dau trong nam 2011. Sau 6 thang no luc thuc hien, da dat duoc mot so ket qua tich cuc.

Anh minh hoa

Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi phong van bao chiMuc tang gia tieu dung da cham lai (thang 4 la 3,32%, thang 5 la 2,21%, thang 6 la 1,09%) va dang co xu huong tiep tuc giam. Thi truong ngoai te va vang duoc quan ly, kiem soat co hieu qua, ty gia on dinh; du tru ngoai hoi Nha nuoc tang; lai suat ngan hang da tung buoc duoc kiem soat, tinh thanh khoan cua ngan hang co buoc duoc cai thien. Xuat khau tang tren 30%, nhap khau duoc quan ly chat hon, nhap sieu 6 thang giam con 15,72%.

Viec tiet kiem chi tieu ngan sach va cat giam dau tu cong duoc thuc hien nghiem tuc cung voi viec thuc thi chinh sach tien te chat che, than trong da dua tong von dau tu xa hoi giam con 38,3% GDP so voi muc 45,6% cung ky nam 2010. Thu ngan sach dat tren 55% du toan nam, tang gan 23% so cung ky, bao dam nhu cau chi. Muc boi chi ngan sach 6 thang bang 23% muc boi chi ke hoach ca nam. Trong boi canh nhieu kho khan, kinh te van tang truong 5,57% so voi cung ky la mot no luc rat lon cua ca nuoc ta.

Nhung ket qua neu tren la dang mung nhung moi chi la buoc dau. Khong duoc chu quan. Tinh hinh 6 thang cuoi nam se con nhieu kho khan phuc tap. Lam phat va mat bang lai suat con dang o muc cao; nhap sieu van con lon; san xuat kinh doanh dang gap nhieu kho khan.

Kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo van phai duoc tiep tuc xac dinh la nhiem vu trong tam uu tien hang dau.

Phai tiep tuc thuc hien chinh sach tien te chat che, than trong va hieu qua; kiem soat toc do tang truong du no tin dung ca nam duoi 20% va tong phuong tien thanh toan tang khoang 15-16%. Nang cao chat luong va huong tin dung vao viec phuc vu san xuat kinh doanh, nhat la san xuat nong nghiep va san xuat cua cac doanh nghiep nho va vua; kiem soat chat viec cho vay bat dong san, khong de do vo, tieu cuc. Tang cuong kiem soat va keo giam dan lai suat tin dung phu hop voi muc giam lam phat. Duy tri ty gia hop ly, quan ly tot hon thi truong ngoai hoi va thi truong vang.

Ket hop tot hon chinh sach tai khoa that chat voi chinh sach tien te chat che, than trong, hieu qua. Phan dau kiem soat nhap sieu ca nam khoang 15% - 16%. Tiep tuc ra soat, dieu chuyen, cat giam von dau tu cong theo ke hoach va cac tieu chi da de ra va kiem soat chat che dau tu cua doanh nghiep nha nuoc de gop phan giam cau va nang cao hieu qua dau tu cong. Thuc hien nghiem viec tiet kiem them 10% chi thuong xuyen, dung khoan tiet kiem nay de chi cho an sinh xa hoi. Giam boi chi ngan sach xuong duoi 5% GDP. Bao dam can doi cung - cau cac hang hoa va dich vu thiet yeu phuc vu san xuat va doi song; ngan chan tinh trang dau co, thao tung thi truong, tang gia bat hop ly. Phan dau kiem soat lam phat (CPI) o muc 15% - 17%. Cung voi cac giai phap kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, can tang cuong cac giai phap thao go kho khan, nhat la doi voi cac doanh nghiep nho va vua, thuc day phat trien san xuat kinh doanh co hieu qua de co muc tang truong hop ly (khoang 6% ca nam) de co nguon luc thuc hien cac muc tieu an sinh xa hoi va tao tien de cho su phat trien tiep theo.

Phong vien: Thua Thu tuong, bao dam an sinh xa hoi cung la mot nhiem vu trong tam cua nam 2011. Xin Thu tuong cho biet ket qua thuc hien trong 6 thang dau nam va muc tieu nhiem vu 6 thang cuoi nam?.

Thu tuong Nguyen Tan Dung:Trong dieu kien ngan sach nha nuoc con nhieu kho khan va phai phan dau giam boi chi nhung Chinh phu van dac biet quan tam bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cho nhan dan. Cung voi viec uu tien nguon luc de thuc hien nhung chuong trinh, du an va chinh sach hien co, nhieu chinh sach moi da duoc thuc hien nham ho tro nguoi ngheo, nguoi co thu nhap thap, cac doi tuong chinh sach giam bot kho khan do anh huong cua lam phat.

Sau thang dau nam, da chi hon 9.000 ty dong de thuc hien tro cap kho khan doi voi can bo cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang, nguoi huong luong huu co muc luong thap, nguoi huong tro cap uu dai va ho ngheo; nang muc tien an cho chien sy luc luong vu trang; ho tro ho ngheo khi dieu chinh gia dien; dieu chinh tien luong, bao hiem xa hoi doi voi can bo, cong chuc, luc luong vu trang, nguoi ve huu va cac doi tuong chinh sach; mien giam hoc phi va ho tro hoc tap. Dieu chinh tang luong toi thieu vung doi voi lao dong lam viec trong cac doanh nghiep; dieu chinh chinh sach doi voi nguoi cao tuoi, da tang muc ho tro va co them khoang 600 nghin nguoi duoc huong tro cap thuong xuyen; ho tro co muc tieu cho 7 huyen co ty le ho ngheo cao duoc ap dung co che chinh sach dau tu co so ha tang nhu 62 huyen ngheo.

Sau thang dau nam da tao viec lam cho tren 720 nghin lao dong. Da kip thoi dua toan bo lao dong Viet Nam o Libya ve nuoc an toan va ho tro ho tung buoc on dinh doi song. Tich cuc trien khai chuong trinh muc tieu quoc gia ve xay dung nong thon moi. Dieu chinh nang muc tin dung cho hoc sinh, sinh vien vay de hoc tap. Tong du no cho vay cac chuong trinh, chinh sach an sinh xa hoi den 30/6/2011 uoc dat gan 95 nghin ty dong, tang 13,7% so cung ky. Ho tro tren 56 nghin tan gao cuu doi, khac phuc hau qua thien tai, tang gan 9% so cung ky nam ngoai. Da ban hanh chuan ngheo, can ngheo moi ap dung cho giai doan 2011 - 2015 va ban hanh Nghi quyet cua Chinh phu ve giam ngheo ben vung thoi ky 2011 - 2020.
Mac du vay, doi song cua nhan dan van con nhieu kho khan, nhat la nguoi ngheo, cong nhan lao dong co thu nhap thap.

Trong 6 thang cuoi nam, chung ta phai no luc lam tot hon nua de thuc hien bang duoc cac muc tieu nhiem vu ve an sinh xa hoi da de ra cho ca nam 2011, trong do tao viec lam cho 1,6 trieu lao dong; giam ty le ho ngheo 2% theo chuan ngheo moi; rieng 62 huyen ngheo giam 4%.

Chinh phu se tap trung chi dao thuc hien tot hon cac chinh sach an sinh xa hoi, cac chuong trinh quoc gia huong den vung ngheo, dia ban dac biet kho khan, nguoi co cong, nguoi ngheo va doi tuong kho khan trong xa hoi. Tiep tuc chi dao thuc hien cac Chuong trinh dau tu, ho tro xay dung nha o cho cac doi tuong kho khan va Chuong trinh xay dung nong thon moi. Phai kien quyet thuc hien dieu chinh tang muc luong toi thieu theo vung cho khu vuc doanh nghiep ap dung tu ngay 01/10/2011.

Chinh phu se quyet dinh gian (cho phep cham nop) so thue thu nhap doanh nghiep nam 2011 khoang 13 nghin ty dong va se trinh Quoc hoi xem xet quyet dinh viec mien, giam thue thu nhap doanh nghiep va thue thu nhap ca nhan khoang 7.000 ty dong. Tap trung giai quyet cac van de xa hoi nay sinh doi voi nguoi lao dong trong cac doanh nghiep. To chuc co hieu qua hon cac dich vu xa hoi co ban ve y te, giao duc. Tap trung nguon luc de phong chong thien tai, khoi phuc nhanh san xuat va on dinh doi song cho nhan dan vung bi thien tai. Tiep tuc ra soat, sua doi bo sung, ban hanh moi cac chuong trinh, chinh sach nham hoan thien he thong chinh sach ve an sinh xa hoi de thuc hien cho giai doan 2011 - 2015.

Phong vien: Ben canh cac linh vuc kinh te, xa hoi, xin Thu tuong khai quat nhung net noi bat trong thuc hien nhiem vu tren cac linh vuc quoc phong, an ninh, doi ngoai nua nam qua.

Thu tuong Nguyen Tan Dung:Thoi gian qua, Chinh phu da rat quan tam chi dao cac cong tac nay. Quoc phong, an ninh duoc tang cuong, on dinh chinh tri duoc giu vung, trat tu an toan xa hoi duoc bao dam, cong tac doi ngoai duoc trien khai thuc hien co hieu qua.

Chung ta da kien quyet thuc hien cac giai phap thich hop de bao dam an ninh trat tu o huyen Muong Nhe va bao dam chu quyen quoc gia tren Bien Dong. Nhieu su kien lon cua dat nuoc, dac biet la Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI, bau cu Quoc hoi va HDND cac cap duoc to chuc thanh cong tot dep.

Thoi gian toi, chung ta phai dac biet quan tam va trien khai thuc hien co hieu qua hon nua cac nhiem vu trong yeu va co y nghia rat dac biet quan trong nay cua dat nuoc. Khong giay phut nao duoc chu quan, lo la, mat canh giac. Phai hanh dong kien quyet, kip thoi, phu hop, dung chu truong cua Dang va Nha nuoc, bao dam an ninh trat tu va chu quyen quoc gia.

Phong vien: Cung voi viec phan dau thuc hien tot cac nhiem vu cua nam 2011, xin Thu tuong cho biet nhung dinh huong co ban de phat trien nen kinh te trong thoi gian toi?

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Trong khi phai tap trung suc thuc hien tot cac muc tieu, nhiem vu cua nam 2011, chung ta phai trien khai thuc hien nhung giai phap co tinh co ban, lau dai de bao dam cho phat trien nhanh va ben vung. Phai khan truong thuc hien tai cau truc nen kinh te va chuyen doi mo hinh tang truong tu chu yeu theo chieu rong dua vao tang von dau tu, khai thac tai nguyen va nguon lao dong chat luong thap sang mo hinh tang truong theo chieu sau tren co so ap dung nhung thanh tuu moi ve khoa hoc cong nghe, nguon nhan luc chat luong cao va ky nang quan ly hien dai.

Day la doi hoi khach quan vua co ban, vua cap thiet cua qua trinh phat trien, nhat la trong boi canh toan cau hoa va canh tranh ngay cang gay gat. Thuc hien tot cac muc tieu, nhiem vu cua nam 2011 cung se gop phan thiet thuc tao them cac tien de cho nhiem vu quan trong nay.

Thuc tien tinh hinh kinh te, xa hoi 6 thang dau nam da khang dinh Ket luan so 02 cua Bo Chinh tri va Nghi quyet so 11 cua Chinh phu la dung dan, phu hop. Ket qua dat duoc la cong suc chung cua ca nuoc.

Nhiem vu 6 thang cuoi nam la rat nang ne. Phai tiep tuc thuc hien nhat quan, quyet liet, dong bo va co hieu qua hon nua viec kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi. Toan Dang, toan dan, toan quan ta phai cung nhau chung suc dong long, phat huy ket qua dat duoc, ra suc khac phuc nhung han che yeu kem, lam tot hon nua cong tac thong tin tuyen truyen, no luc phan dau, vuot qua thach thuc kho khan, thuc hien voi quyet tam cao nhat cac muc tieu nhiem vu da de ra cho nam 2011, tao tien de de phat trien ben vung trong nhung nam tiep theo.

Phong vien: Xin tran trong cam on Thu tuong.

(theo Chinhphu.vn)

Viet Bao
Comment :Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Prime Minister: the last 6 months will implement aggressive and effective
Prime Minister Nguyen Tan Dung, social security, economic stability, macroeconomic, effectively, the government, the future, in time, implementation, 6 months, tasks, constraints, objectives, ensuring the reduction
Immediately after the end of June regular meeting of the Government (1/7), Prime Minister Nguyen Tan Dung press interview on the operating results of direct economic development - social in the first 6 months, objectives, tasks and solutions focus ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng: 6 tháng cuối năm sẽ thực hiện quyết liệt và hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng: 6 tháng cuối năm sẽ thực hiện quyết liệt và hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong 6 thang cuoi nam se thuc hien quyet liet va hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0