Thu hut dau tu nuoc ngoai tren da thuan loiThu hut von dau tu nuoc ngoai nam 2005 da co nhung ket qua rat an tuong voi ky luc ve so luong va chuyen bien ve chat luong. Duong nhu nhan dinh ve mot lan song dau tu moi vao Viet Nam dang tro thanh hien thuc. Voi nhieu dieu kien thuan loi moi cong voi nhung no luc cai thien moi truong kinh doanh, thu hut dau tu nuoc ngoai duoc danh gia la dang tren da thuan loi.

Trao doi ve van de nay, ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc dau tu nuoc ngoai, Bo Ke hoach dau tu (KH - DT) cho biet, nam 2006, thu hut dau tu nuoc ngoai da dat muc ky luc ke tu khi ban hanh luat Dau tu nuoc ngoai den nay, du kien so von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) dang ky co the dat hon 9 ty.

Ben canh do, thu hut von FDI nam 2006 da danh dau mot buoc chuyen moi ve chat ma cu the chung ta da thu hut duoc nhieu du an lon cua cac tap doan xuyen quoc gia co cong nghe cao. Lan dau tien Viet Nam co nhung du an cong nghiep lon tren mot ty USD va lan dau tien chung ta thu hut duoc nhung du an cong nghe cao nhu du an dau tu san xuat chip dien tu cua Intel voi so von an 1 ty USD. Nhieu tap doan cong nghiep lon tren the gioi da chon Viet Nam la diem dau tu san xuat cho ca khu vuc, dua Viet Nam tham gia vao chu trinh san xuat mang tinh toan cau cua cac tap doan lon.

Thu hut dau tu nuoc ngoai tren da thuan loi
Ong Phan Huu Thang. (Anh: Phuoc Ha)

Ket qua tot dep nay da duoc du luan nuoc ngoai danh gia la hien tuong Viet Nam. Trong nam 2006, vi the cua nuoc ta tren the gioi duoc nang cao sau khi tro thanh thanh vien 150 cua WTO va to chuc thanh cong Hoi nghi cap cao APEC lan thu 14 tai Ha Noi, tiep tuc lam gia tang moi quan tam cua cac nha dau tu nuoc ngoai. Dong thoi, moi truong kinh doanh cua nuoc ta da tiep tuc duoc hoan thien nang cao nham tao mot mat bang phap ly chung cho ca dau tu trong nuoc va dau tu nuoc ngoai, tao moi truong kinh doanh minh bach thong thoang hon phu hop voi thong le quoc te.

Voi ket qua thuan loi nay, ong co nhan dinh gi ve kha nang thu hut dau tu nuoc ngoai trong nam 2007 toi?

Co the noi, nam 2007, thu hut dau tu nuoc ngoai tiep tuc co nhieu thuan loi nhat la khi Viet Nam da chinh thuc tro thanh thanh vien WTO. Tinh hinh chinh tri on dinh, nen kinh te tang truong nhanh cung voi hinh anh Viet Nam ngay cang duoc nang cao tren truong quoc te se tiep tuc tao nen suc thu hut su quan tam cua cac nha dau tu.

Ben canh do, moi truong kinh doanh cang duoc cai thien theo co che thi truong. Hang loat luat quan trong nhu Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu, Luat Dau thau cung nhu viec phan cap triet de viec cap giay chung nhan dau tu cho cac dia phuong se tao ra mot su thong thoang va thuan tien hon cho nha dau tu. He thong ket cau ha tang ngay cang duoc thay doi gop phan de moi truong kinh doanh ngay cang thuan tien hon.

Dong thoi cung phai ke den yeu to thuan loi ve dong von dau tu tren the gioi dang hoi phuc manh me va co xu huong do vao cac quoc gia dang phat trien co su on dinh va coi mo. Viet Nam cung nam trong chien luoc phan bo dau tu cua nhieu tap doan ra khoi Trung quoc de tranh rui ro. Du kien nam 2007 thu hut von dau tu nuoc ngoai se dat khoang 9,2 ty USD. Trong do, se tap trung vao cac doi tac lon nhu Nhat Ban. Chung ta cung hy vong su tang truong manh me ve dau tu tu Hoa Ky, EU ma nhat la Duc... Day la cac doi tac tiem nang ve von va cong nghe, giup chung ta dat duoc muc tieu phat trien co so ha tang, thu hut cong nghe cao. Cac doi tac, linh vuc khac se tiep tuc duoc quan tam xuc tien va ho tro nham thu hut gia tang nguon von FDI vao Viet Nam.

Viet Nam da tro thanh thanh vien WTO, dieu nay se co tac dong the nao toi thu hut FDI cua Viet Nam?

Co the noi rang, khi tro thanh thanh vien WTO, viec thu hut FDI co trien vong rat sang sua. Gia nhap WTO, luat phap cua ta phu hop voi thong le quoc te, cac rao can do bo... se co tac dong thuc day FDI trong nhung nam toi day.

Khi da la thanh vien WTO, Viet Nam cam ket tuan thu toan bo cac hiep dinh va nghi dinh mang tinh rang buoc cua to chuc nay voi nguyen tac chinh la mo cua thi truong ve hang hoa va dich vu. Khong phan biet doi xu giua cac doi tac. Thuc hien cac quy dinh ve dau tu, bao ho so huu tri tue, cong khai minh bach ve chinh sach, giai quyet tranh chap thong quan co quan cua WTO... se co tac dong den moi truong kinh doanh ngay cang hap dan hon, tao long tin cho cac nha dau tu khi den Viet Nam.

Tuy nhien, gia nhap WTO suc ep canh tranh se tang len tren thi truong Viet Nam. Hang hoa san xuat trong nuoc se phai canh tranh voi san pham va dich vu tu ben ngoai vao. Mot so doanh nghiep FDI co the se gap kho khan... dieu nay se co nhung tac dong den viec thu hut FDI cua chung ta.

Viec phan cap quan ly dau tu duoc xem la mot dot pha, the hien tinh than coi mo cua Luat Dau tu moi. Hien nay cong tac nay duoc trien khai nhu the nao, thua ong?

Phan cap la mot yeu cau hop ly, trong qua trinh xay dung luat Bo KH - DT da de xuat va duoc Thu tuong Chinh phu chap thuan. Ngay sau khi luat co hieu luc, cu the la tu thoi diem 25/10 ngay nghi dinh 108 co hieu luc, Bo KH - DT da khong xem xet viec cap phep dau tu va da ban giao lai het cho cac dia phuong. Toan bo quy trinh cap phep bay gio se do dia phuong la dau moi. Bo se chuyen sang xay dung chinh sach, huong dan thuc hien va di vao kiem tra giam sat.

Nham dam bao thuc hien viec phan cap khong gay ra nhung kho khan, vuong mac cho cac nha dau tu, Bo KH - DT da co cong van yeu cau cac So KH - DT o dia phuong pho bien cac noi dung luat mot cach rong rai, tien hanh kien toan bo may, nang cao nang luc tham tra, tham dinh du an, dap ung yeu cau theo quy dinh. Trong qua trinh thuc hien, neu co nhung van de kho khan Bo KH - DT san sang giup do, tu van va cu can bo ho tro.

Gan day Bo co nhac den viec trien khai co che "mot cua" trong thu hut dau tu, viec nay se duoc trien khai cu the the nao?

Co che mot cua cung se do cac dia phuong trien khai. Theo do, co quan chiu trach nhiem dau moi cua co che nay la la So KH - DT cac dia phuong. Cac nha dau tu chi can den So KH - DT nop ho so va cho nhan dang ky dau tu. Con cac van de khac ve quy hoach, xay dung, nha dat... la cau chuyen noi bo cua cac so nganh dia phuong. Cac co quan nay se phoi hop voi nhau de giai quyet, nha dau tu khong mat nhieu thoi gian de chay di tat ca cac noi de giai quyet cong viec nua.

Ben canh do, cac co quan quan ly cung can thuc hien nghiem tuc viec quy dinh ro rang, minh bach thu tuc hanh chinh o moi khau va moi cap. Cong khai, quy trinh, thoi han, trach nhiem xu ly cac thu tuc ve dau tu.

Viec dau tu xay dung ha tang nham gop phan cai thien moi truong kinh doanh se duoc thuc hien the nao trong nam toi?

Mot trong cac linh vuc tap trung thu hut dau tu giai doan 2006 - 2010 la nang cap co so ha tang hien co o Viet Nam bao gom ca he thong cac nha may dien, he thong duong xa, san bay, ben cang... Chung ta biet rang, nhu cau dau tu san xuat kinh doanh hien la lon; thu hut dau tu nuoc ngoai gia tang, dau tu trong nuoc gia tang, nen kinh te tang truong cao doi hoi nhat thiet phai co su nang cap manh me ve co so ha tang.

Hien nay, ben canh nguon von dau tu cua nha nuoc dau tu lon cho cac cong trinh ha tang. Chung ta dang tap trung keu goi dau tu vao ha tang kinh te lon, co anh huong toi su phat trien cua ca vung va dat nuoc. Mot so hang muc keu goi nhu Cang Van Phong, cac nha may dien, cac du an ha tang do thi... da thu hut duoc su quan tam cua nhieu nha dau tu. Ben canh do, chung ta cung tap trung thu hut dau tu vao cong nghe cao, cong nghe nguon tap trung vao cac khu nhu Lang - Hoa Lac; dao tao nguon nhan luc de dap ung cho dau tu san xuat.

Trong tinh hinh moi va yeu cau thu hut dau tu ngay cang cao, cong tac xuc tien dau tu nam toi se duoc tien hanh the nao thua ong?

Nam 2007, Viet Nam da gia nhap WTO, vi the va suc hut se duoc nang len; ben canh do, cung voi viec phan cap triet de cho cac dia phuong... da tao ra moi truong dau tu moi Viet Nam. Dieu nay, doi hoi xuc tien dau tu cung phai co nhung thay doi phu hop voi tinh hinh moi.

Bo KH - DT ma Cuc Dau tu nuoc ngoai phai di vao nhung du an that lon, co tam anh huong den chuyen dich co cau kinh te, bo mat cac vung. Vi du tap trung trien khai 3 de an lon ma Thu tuong da lam viec voi phia Nhat Ban la lap day khu cong nghe cao Hoa Lac, duong sat cao toc, duong cao toc Bac - Nam. Chung toi cung se tap trung thu hut vao 5 khu kinh te ma Thu tuong da phe duyet.

Ben canh do, cac du an cu the cung da duoc phan cap cho cac dia phuong. Nhung voi vai tro cua minh Bo KH - DT se co gang huong dan cac dia phuong phoi hop, tranh chong cheo, khong co hieu qua, hoac canh tranh khong lanh manh. Moi day, Chinh phu da giao cho Bo KH - DT xay dung quy che de hinh thanh nen chuong trinh xuc tien dau tu - thuong mai va du lich. Truoc khi di vao nam moi chuong trinh nay se hoan thanh de Thu tuong phe duyet lam co so cho cong tac xuc tien. Trong nam toi, Viet Nam cung se phoi hop voi 16 hang thong tan bao chi lon cua khu vuc se to chuc mot hoi nghi ve xuc tien dau tu vao khu vuc va Viet Nam. Day co the coi la su kien xuc tien dau tu lon cua nam 2007. Ben canh do chung ta van se tien hanh cac hoat dong khac mot cach hieu qua huong toi cac nha dau tu cu the cho tung du an cu the.

Xin cam on ong.

  • Phuoc Ha
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo KH, So KH, thu hut dau tu nuoc ngoai, von dau tu nuoc ngoai, cai thien moi truong, dau tu san xuat, tro thanh hien thuc, nha dau tu, cac dia phuong, ben canh do, cong nghe cao, kinh doanh, chung ta, tap trung, moi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thu hút đầu tư nước ngoài trên đà thuận lợi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thu hút đầu tư nước ngoài trên đà thuận lợi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu hut dau tu nuoc ngoai tren da thuan loi

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu hut dau tu nuoc ngoai tren da thuan loi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu hut dau tu nuoc ngoai tren da thuan loi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0