Thong tu so 422003THONG TU SO 42/2003

       Thong tu so 42/2003/TT-BTC ngay 7/5/2003 Huong dan bo sung, sua doi Thhong tu So 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 cua Bo Tai Chinh huong dan thuc hien Nghi Dinh so 75/2002/ND-CP ngay 30/8/2002 cua Chinh Phu ve viec dieu chinh muc thue mon Bai.

  BO TAI CHINH                            CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

       --------------                                               Doc lap - Tu do - Hanh phuc

 So:   42/ 2003/TT-BTC                                ---------------------------------

                                                 Ha Noi, ngay  7 thang 5 nam 2003

 

 

 

THONG TU

Huong dan bo sung, sua doi Thong tu so 96/2002/TT-BTC

ngay 24/10/2002 cua Bo Tai chinh huong dan thuc hien Nghi dinh so

75/2002/ND-CP ngay30/8/2002 cua Chinh phu ve viec dieu chinh muc thue Mon bai

----------------------------------------

                         

 

Thuc hien Nghi dinh so 75/2002/ND-CP ngay 30/8/2002 cua Chinh phu ve viec dieu chinh muc thue Mon bai va Cong van so 492/VPCP-KTTH ngay 29/1/2003 cua Van phong Chinh phu thong bao y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve thue  Mon bai, Bo Tai chinh huong dan sua doi, bo sung Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 huong dan thuc hien Nghi dinh so 75/2002/ND-CP ngay 30/8/2002 cua Chinh phu ve viec dieu chinh muc thue Mon bai va Thong tu so 113/2002/TT-BTC ngay 16/12/2002 huong dan bo sung Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 cua Bo Tai chinh nhu sau:

 

1- Thay the diem 1 muc I cua Thong tu so 96/2002/TT-BTC va Thong tu so 113/2002/TT-BTC nhu sau:

 

 

  Cac to chuc kinh te bao gom:

 

- Cac Doanh nghiep Nha nuoc, Cong ty co phan, Cong ty trach nhiem huu han, Doanh nghiep tu nhan, Doanh nghiep hoat dong theo Luat dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam, to chuc va ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai Viet nam khong theo Luat dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam, cac to chuc kinh te cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, don vi vu trang nhan dan, cac to chuc, don vi su nghiep khac va to chuc kinh doanh hach toan kinh te doc lap khac;

 

- Cac Hop tac xa, Lien hiep Hop tac xa va cac Quy tin dung nhan dan (goi chung la cac HTX);

 

- Cac co so kinh doanh la chi nhanh, cua hang, cua hieu (thuoc cong ty hoac thuoc chi nhanh ).. .  hach toan phu thuoc hoac bao so duoc cap giay chung nhan (dang ky kinh doanh), co dang ky nop thue, va duoc cap ma so thue ( loai 13 so );

 

Cac to chuc kinh te neu tren nop thue Mon bai can cu vao von dang ky  ghi trong giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac giay phep dau tu theo bieu nhu sau:

                                                                                  Don vi: dong

 

BAC

 THUE MON  BAI

VON DANG KY

 

MUC THUE MON BAI CA NAM

 

 

 

- Bac 1

Tren 10 ty

3.000.000      

- Bac 2

Tu 5 ty den 10 ty

   2.000.000

- Bac 3

Tu 2 ty den duoi 5 ty

1.500.000

- Bac 4

Duoi  2 ty

1.000.000

 

 

- Von dang ky doi voi tung truong hop cu the duoc xac dinh nhu sau:

 

+ Doi voi Doanh nghiep Nha nuoc la von dieu le.

 

+ Doi voi Doanh nghiep co von dau tu Nuoc ngoai la von dau tu.

 

+ Doi voi Cong ty trach nhiem huu han, Cong ty co phan, Hop tac xa la von dieu le.

 

+ Doi voi doanh nghiep tu nhan la von dau tu.

 

Truong hop von dang ky duoc ghi trong Giay Chung nhan dang ky kinh doanh hoac Giay phep dau tu bang ngoai te thi quy doi von dang ky ra tien dong Viet Nam theo ty gia ngoai te mua, ban thuc te binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo tai thoi diem tinh thue.

 

- Can cu xac dinh muc thue mon bai la von dang ky cua nam truoc nam tinh thue, vi du: Cong ty TNHH A von dang ky cua nam 2002 la 6 ty dong thi muc Mon bai nam 2003 se duoc xac dinh can cu vao von dang ky la 6 ty dong va muc thue Mon bai phai nop nam 2003 la 2.000.000 dong/nam. Trong nam 2003 neu co dieu chinh tang, giam von dang ky thi muc thue Mon bai nam 2003 van duoc xac dinh theo von dang ky nam 2002. Von dang ky moi tinh den cuoi nam 2003 la can cu de phan bac Mon bai cua nam 2004.

 

Moi khi co thay doi tang hoac giam von dang ky, co so kinh doanh phai ke khai voi co quan thue truc tiep quan ly de lam can cu xac dinh muc thue Mon bai cua nam sau. Neu khong ke khai se bi xu phat vi pham hanh chinh ve thue va bi an dinh muc thue Mon bai phai nop.

 

2. Quy dinh viec xac dinh bac thue Mon bai doi voi mot so truong hop cu the nhu sau:

 

 - Doi voi co so kinh doanh moi thanh lap can cu vao von dang ky ghi trong DKKD nam thanh lap de xac dinh muc thue Mon bai.

 

- Cac doanh nghiep thanh vien tai cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong cua cac Doanh nghiep hach toan toan nganh nop thue Mon bai theo muc thong nhat 2.000.000 dong/nam. Cac doanh nghiep thanh vien neu tren neu co cac chi nhanh tai cac quan, huyen, thi xa va cac diem kinh doanh khac nop thue Mon bai theo muc thong nhat 1.000.000 dong/nam.

 

Vi du: Tong cong ty Bao hiem Viet Nam la doanh nghiep hach toan toan nganh, co cac doanh nghiep thanh vien tai cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Doanh nghiep thanh vien co cac chi nhanh o cac quan, huyen, thi xa. Tong cong ty bao hiem nop thue Mon bai 3 trieu dong/nam, cac Doanh nghiep thanh vien tai cac tinh, Thanh pho truc thuoc trung uong nop thue Mon bai 2 trieu dong/nam, chi nhanh o cac quan, huyen, thi xa nop thue mon bai 1 trieu dong/ nam.

 

- Cac co so kinh doanh la chi nhanh hach toan phu thuoc hoac bao so, cac to chuc kinh te khac... khong co giay chung nhan DKKD hoac co giay chung nhan DKKD nhung khong co von dang ky thi thong nhat thu thue Mon bai theo muc 1.000.000 dong/nam.

 

- Cac truong hop sau day ap dung muc thue Mon bai theo muc doi voi ho kinh doanh ca the, quy dinh tai diem 2 muc I Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 cua Bo Tai chinh.

 

+ Cac cua hang, quay hang, cua hieu kinh doanh... truc thuoc co so kinh doanh hach toan kinh te doc lap hoac truc thuoc chi nhanh hach toan phu thuoc.

 

+ Nhom nguoi lao dong thuoc cac co so kinh doanh nhan khoan kinh doanh.

 

 

3/ Quy dinh ve mien giam thue Mon bai:

 

 - Tam thoi mien thue Mon bai doi voi:

 

+ Ho san xuat muoi; diem buu dien van hoa xa; cac loai bao (bao in, bao noi, bao hinh) theo cong van so 237/CP-KTTH ngay 25/3/1998 cua Chinh phu ve viec thue doi voi bao chi.

 

+To dich vu va cua hang, cua hieu, kinh doanh truc thuoc Hop tac xa hoat dong dich vu ky thuat truc tiep phuc vu san xuat nong nghiep.

 

 - Tam thoi giam 50% muc thue Mon bai doi voi ho danh bat hai san; cac quy tin dung nhan dan xa; cac HTX chuyen kinh doanh dich vu phuc vu san xuat nong nghiep; cac cua hang, quay hang, cua hieu ...cua HTX va cua Doanh nghiep tu nhan kinh doanh tai dia ban mien nui.

 

(Dia ban duoc xac dinh la mien nui de ap dung giam thue Mon bai thuc hien theo quy dinh hien hanh cua Chinh phu )

 

Thong tu nay co hieu luc thi hanh tu 1/4/2003 thay the diem 1 muc I Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 va Thong tu so 113/2002/TT-BTC ngay 16/12/2002 cua Bo Tai chinh ve thue Mon bai, va ap dung ngay cho cac co so kinh doanh moi thanh lap. Truong hop co so san xuat, kinh doanh duoc thanh lap tu ngay 1/4/2003 da nop thue Mon bai theo muc quy dinh tai diem 1 muc I Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 cua Bo Tai chinh se duoc dieu chinh lai theo muc thue Mon bai moi duoc xac dinh theo quy dinh tai Thong tu nay, neu muc thue Mon bai moi cao hon muc thue Mon bai da nop thi co so kinh doanh khong phai nop them;  neu muc thue Mon bai da nop lon hon muc thue Mon bai moi thi so thue nop thua  duoc co quan thue hoan tra hoac bu tru vao so thue Mon bai nam 2004 theo de nghi cua co so kinh doanh. Doi voi cac co so san xuat, kinh doanh da thanh lap va hoat dong truoc ngay Thong tu nay co hieu luc thi hanh (01/4/2003) thi thue mon bai phai nop nam 2003 van thuc hien theo quy dinh tai Thong tu so 96/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 va Thong tu so 113/2002/TT-BTC ngay 16/12/2002 cua Bo Tai chinh, huong dan thuc hien Nghi dinh so 75/2002/ND-CP ngay 30/8/2002 cua Chinh phu ve viec dieu chinh muc thue Mon bai, tu nam 2004 thue mon bai cua cac co so san xuat, kinh doanh duoc thuc hien theo quy dinh tai Thong tu nay.

 

Trong qua trinh thuc hien neu co vuong mac, de nghi cac to chuc, ca nhan phan anh kip thoi ve Bo Tai chinh de nghien cuu giai quyet./.

 

Noi nhan:                                                                     KT/ BO TRUONG BO TAI CHINH

- Van phong TW Dang                                                                   Thu truong

- Van phong Quoc hoi

- Van phong Chu tich nuoc                                          

- Vien kiem sat nhan dan toi cao                                                  

- Toa an nhan dan toi cao

- Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc

  Chinh phu                                                                                               (Da ky)

- Cong bao,

- Co quan TW cua cac doan the                                                     

- UBND, So TC VG, Cuc thue cac tinh,

 TP truc thuoc TW                                                                         Truong Chi Trung

- Cac Tong cuc, Cuc, Vu, Vien, don vi truc thuoc Bo                        

- Dai dien TCT  tai cac tinh phia nam                                                     

 -  Luu: VP ( HC, TH)

           TCT ( HC, NV6)     

 

Video nổi bật

Quá trình sản xuất điện thoại cỏ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Tìm hiểu: Viet Nam, I Thong, Thanh pho truc thuoc Trung uong, co so kinh doanh, cua bo Tai Chinh, dau tu nuoc ngoai, thue mon bai, von dang ky, cua chinh phu, dieu chinh muc, thong tu, to chuc, doi voi, thuc hien, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tư số 42/2003

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tư số 42/2003 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tu so 422003

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tu so 422003 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tu so 422003 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chinh sach trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chinh sach
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0