Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013

Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trong thoi gian toi, khi hoat dong thi truong tien te on dinh ben vung va dieu kien kinh te vi mo cho phep, Ngan hang Nha nuoc se xem xet dan thao go cac bien phap hanh chinh”.

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh tra loi phong van TS ve ket qua dieu hanh chinh sach tien te nam 2012 va dinh huong cho nam 2013.

Co thoi diem du luan dua thong tin thieu chinh xac

O goc do ca nhan, dau la nhung diem ma ong hai long va chua hai long trong ket qua dieu hanh chinh sach tien te nam 2012?

Nhin lai mot nam qua, co the thay rang dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc da co nhung dong gop quan trong, giup tang cuong on dinh kinh te vi mo, lam phat duoc kiem che, ho tro tang truong o muc hop ly. Trong do, Ngan hang Nha nuoc da the hien ro net duoc vai tro chu dong dan dat va dinh huong thi truong, ung pho linh hoat va kip thoi voi nhung bien chuyen tren thi truong tien te.

Chung ta dat muc tieu ha lai suat va mat bang da giam tu 3 - 8%/nam so voi cuoi nam 2011, gop phan thao go kho khan, giam ap luc chi phi vay von cua cac doanh nghiep va ho dan, qua do ho tro tang tong cau cua nen kinh te.

Thi truong ngoai hoi va ty gia on dinh, long tin vao dong Viet Nam va cac giai phap dieu hanh cua Ngan hang Nha nuoc duoc cung co, tinh trang do la hoa tung buoc giam bot, du tru ngoai hoi tang manh, gop phan tang tiem luc tai chinh quoc gia.

Co che moi ve quan ly hoat dong kinh doanh vang theo Nghi dinh 24 da dat duoc cac muc tieu dinh huong dat ra, gop phan on dinh kinh te vi mo va ho tro on dinh thi truong ngoai hoi va ty gia.

Thanh khoan cua he thong ngan hang duoc cai thien, nhung thang cuoi nam 2011, nhieu to chuc tin dung kho khan ve thanh khoan nhung Ngan hang Nha nuoc da thanh cong trong viec giu vung on dinh he thong, den nay thanh khoan he thong co ban on dinh va cai thien tich cuc; qua trinh tai co cau cac to chuc tin dung da co nhung ket qua buoc dau.Tuy nhien, trong dieu kien chiu tac dong tu dien bien phuc tap cua kinh te the gioi va nhung kho khan noi tai cua nen kinh te, dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc van doi mat voi mot so kho khan.

Hoat dong cua he thong cac to chuc tin dung ve co ban an toan nhung no xau gia tang, la ket qua tich luy cua mot thoi gian dai truoc day. Tin dung tang truong thap so voi muc tieu de ra, chu yeu la do cac nhan to ben cau tin dung ngoai lai suat nhu suc cau trong nuoc va cau nuoc ngoai yeu; kha nang tieu thu san pham kho khan; hang ton kho tang cao nen nhieu doanh nghiep gap kho khan, khong du dieu kien vay von; ton kho bat dong san kha lon...

Dieu do cho thay, de luu thong dong von tin dung, can co su phoi hop dong bo cac chinh sach tu phia cac bo, nganh trong thoi gian toi.

O mot khia canh khac, toi thay rang, mac du trong thoi gian qua Ngan hang Nha nuoc da tich cuc tang cuong cong tac truyen thong de dinh huong du luan va tao long tin cho cong chung, tuy nhien van con mot so han che trong cong tac nay, co thoi diem xay ra du luan dua thong tin thieu chinh xac nen cong chung hieu chua ro ve chu truong, chinh sach cua Ngan hang Nha nuoc.


Se go dan cac bien phap hanh chinh

Nam 2012, co the noi Ngan hang Nha nuoc da thuc hien duoc muc tieu kiem che lam phat, giam duoc lai suat. Vay xin hoi Thong doc, trong nam 2013, dinh huong dieu hanh lai suat va muc do can thiep cua cac bien phap hanh chinh se nhu the nao?

Nam 2013, tren co so muc tieu cua Quoc hoi, Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc se dieu hanh chinh sach tien te than trong, hieu qua; su dung linh hoat cac cong cu cua chinh sach tien te; gan ket chat che voi chinh sach tai khoa theo muc tieu kiem che lam phat, tang cuong on dinh kinh te vi mo va bao dam tang truong hop ly.

Theo do, Ngan hang Nha nuoc dieu hanh lai suat phu hop voi dien bien kinh te vi mo, muc tieu kiem soat lam phat va ho tro tang truong kinh te o muc hop ly; dam bao thanh khoan va hoat dong cua he thong to chuc tin dung va cua nen kinh te.

Ve cac bien phap hanh chinh quan ly lai suat, day la nhung giai phap mang tinh chat tam thoi, ap dung trong dieu kien thi truong tien te va hoat dong ngan hang chua that su on dinh. Trong thoi gian toi, khi hoat dong thi truong tien te on dinh ben vung va dieu kien kinh te vi mo cho phep, Ngan hang Nha nuoc se xem xet dan thao go cac bien phap hanh chinh, tao dieu kien cho cac to chuc tin dung hoat dong hieu qua, lanh manh, phu hop voi co che thi truong.

Cuoi nam 2011 va nam 2012, Thong doc da lan luot dua ra dinh huong “gioi han” bien do cua ty gia USD/VND va da giu vung. Voi nam 2013, ong co the dua ra mot “gioi han” tuong tu hay khong?

Mot dau an khac biet trong dieu hanh ty gia va thi truong ngoai hoi trong giai doan gan day la viec Ngan hang Nha nuoc chu dong dua ra nhung cam ket manh me ve on dinh ty gia de the hien quyet tam cua co quan dieu hanh, on dinh tam ly thi truong va dinh hinh ky vong ve ty gia cua cong chung. Ca hai lan cam ket ve on dinh ty gia deu duoc thuc hien thanh cong.

De co thanh cong nay, khi dua ra cam ket, chung toi da co nhung phan tich ky luong cac yeu to anh huong den ty gia VND/USD cung nhu muc tieu dieu hanh chinh sach tien te noi rieng va chinh sach vi mo noi chung.

Con nam toi, toi cung luu y la boi canh va tinh hinh chung se co nhung khac biet so voi nam 2012, co nhieu thu thach. Song dinh huong chung la Ngan hang Nha nuoc tiep tuc giu on dinh ty gia, dieu hanh co su linh hoat, phu hop voi dien bien thi truong va tinh hinh cung cau ngoai te, gop phan nang cao tinh canh tranh cua hang hoa trong nuoc, khuyen khich xuat khau, giam nhap sieu, tiep tuc cai thien can can thanh toan quoc te va tang du tru ngoai hoi nha nuoc, giu on dinh gia tri dong Viet Nam, ho tro phat trien ben vung va chong do la hoa nen kinh te.

Ngan hang Nha nuoc se tiep tuc trien khai cac giai phap khac phuc can ban tinh trang do la hoa nen kinh te, cung nhu tap trung nguon ngoai te vao he thong to chuc tin dung de tao dieu kien dap ung tot nhu cau ngoai te hop phap, hop ly cua nen kinh te de ho tro cong tac dieu hanh ty gia.

Xu ly no xau, chong “vang hoa”


Mot kho khan noi bat trong nam 2012 la no xau tang cao. Vay nam 2013 Ngan hang Nha nuoc se tap trung xu ly nhu the nao, thua Thong doc?

Cuoi nam 2012, Ngan hang Nha nuoc da trinh Chinh phu de an xu ly no xau cua he thong to chuc tin dung. Trong nam 2013, trong tam cua Ngan hang Nha nuoc la trien khai thuc hien cac giai phap duoc Chinh phu thong qua tai de an nay.

Co the ke den cac giai phap lon nhu: thanh lap cong ty quan ly tai san Viet Nam de xu ly tap trung no xau; trien khai sua doi, bo sung cac quy dinh ve mua trai phieu doanh nghiep, cap tin dung; xay dung quy dinh moi ve phan loai no, trich lap du phong rui ro theo huong chat che hon va mo rong pham vi tai san co tiem an rui ro tin dung phai phan loai va trich lap du phong de phan anh day du hon thuc trang no xau va han che no xau gia tang; sua doi, bo sung va hoan thien cac quy dinh an toan trong hoat dong ngan hang; tang cuong cong tac thanh tra giam sat trong viec thuc hien cac quy dinh ve cap tin dung, an toan hoat dong va phan loai no, trich lap du phong rui ro...

Cac bo, nganh cung se trien khai dong bo va quyet liet cac giai phap nham xu ly hang ton kho; phat trien thi truong bat dong san; sua doi, bo sung va hoan thien cac quy dinh ve ban, xu ly tai san bao dam tien vay de giup ngan hang xu ly tai san dam bao, nhanh chong thu hoi no.

Ngoai ra, Ngan hang Nha nuoc se tiep tuc don doc cac to chuc tin dung tich cuc xu ly no xau thong qua cac bien phap nhu danh gia lai chat luong va kha nang thu hoi cua cac khoan no de co bien phap xu ly thich hop, tang cuong trich lap va su dung du phong rui ro de xu ly no xau...

Voi thi truong vang, Thong doc noi gi ve ket qua cua chinh sach quan ly nam qua? Mot so thong tin goi mo rang Ngan hang Nha nuoc se tham gia dieu tiet thi truong…

Co the khang dinh 2012 la nam danh dau su thanh cong buoc dau cua cong tac quan ly thi truong vang noi chung thong qua viec Ngan hang Nha nuoc da tung buoc hoan thien co so phap ly de quan ly thi truong vang, cham dut hoat dong huy dong va cho vay von bang vang vao ngay 25/11/2012.

Ket qua buoc dau sau khi Nghi dinh 24 duoc ban hanh cho thay voi su ket hop cua Nghi dinh 95 va cac bien phap Ngan hang Nha nuoc da trien khai, thi truong vang mieng trong nuoc co nhieu chuyen bien dang ke so voi truoc kia.

Chung ta thay rang, mac du gia vang trong nuoc va the gioi bien dong manh, nhung khong nhu thoi gian truoc day, khoang cach lon giua gia vang trong nuoc va gia vang the gioi khong di kem voi hien tuong “sot vang”. Ngan hang Nha nuoc khong cho phep nhap khau vang, khong thuc hien binh on gia nhung hau nhu khong dien ra viec thu gom ngoai te tren thi truong tu do de nhap lau, nho do ty gia va thi truong ngoai te on dinh, khong bi tac dong tieu cuc boi su bien dong cua gia vang.

Sau khi cham dut hoat dong huy dong va cho vay von bang vang, thi truong vang se khong con hoat dong huy dong vang de cho vay vang dau tu hoac chuyen doi vang huy dong thanh tien, khong duoc vay von mua vang, chi con quan he mua - ban vang theo dung chu truong cua Nha nuoc ve viec chong “vang hoa” trong nen kinh te, tu do giam nhu cau cat tru vang va giam tam ly nam giu vang trong dan, gop phan tang nguon cung vang tren thi truong.

Trong thoi gian toi, khi thi truong vang da hoat dong tuong doi on dinh, du kien Ngan hang Nha nuoc se tham gia voi vai tro la nguoi kien tao, mua ban cuoi cung de dam bao su luu thong cua thi truong va tang du tru ngoai hoi nha nuoc bang vang, phu hop voi muc tieu dieu hanh chinh sach tien te trong tung thoi ky. Day la kenh chinh de huy dong nguon luc vang trong nen kinh te nham muc tieu chuyen hoa nguon luc vang, phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh va su nghiep phat trien kinh te cua dat nuoc.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                     

Tap doan Mai Linh cam ket se khong no luong nguoi lao dong Bi doanh nghiep lua, sep ngan hang Vietcombank thanh nhan vien doi no Doi voi DN co phan, von gop cua Nha nuoc tien luong trung binh la 4.601.000d/nguoi/thang (giam 2,4%), khoang cach chenh lech ve tien luong cua cac DN la 4,25 lan.

Mai Linh hua khong no luong 28.000 lao dong

Bi doanh nghiep lua, sep ngan hang Vietcombank thanh nhan vien doi no

Lo dien mot doanh nghiep Viet thuong Tet bang xe hoi

VietBao.vn (Theo Vneconomy)
Comment :Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Governor and monetary operating direction 2013
Vietnam state-owned banks , monetary policy , credit institutions , in time , next time , the gold market , the bank's executive , activities , orientations and goals , the governor , had , bad
In the future , when money market operations sustainable and stable macroeconomic conditions permit, the State Bank will consider gradually removing administrative measures " ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thống đốc và định hướng điều hành tiền tệ 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thống đốc và định hướng điều hành tiền tệ 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong doc va dinh huong dieu hanh tien te 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0