Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhan dip nam moi 2014, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung co bai viet voi tieu de: “ Hoan thien the che, phat huy quyen lam chu cua Nhan dan, thuc hien thang loi nhiem vu nam 2014, tao nen tang phat trien nhanh va ben vung". Bao dien tu TS xin tran trong gioi thieu toan van bai viet nay.


Trong nam qua, toan Dang, toan quan, toan dan ta da no luc vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, dat duoc nhung ket qua quan trong. Kinh te vi mo on dinh tot hon, tang truong cao hon va lam phat thap hon nam 2012. Van hoa, xa hoi, bao ve moi truong co buoc tien bo. Quoc phong, an ninh duoc bao dam. Hoat dong doi ngoai dat nhieu thanh tuu. Chinh tri - xa hoi on dinh. Vi the nuoc ta tren truong quoc te duoc nang cao.

Anh minh hoa

Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan DungThuc hien Ket luan cua Trung uong Dang, Quoc hoi va Chinh phu da co Nghi quyet ve phat trien kinh te - xa hoi nam 2014. Trong do xac dinh Tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem soat lam phat, thao go kho khan, tao thuan loi cho san xuat kinh doanh, day manh tai co cau nen kinh te, phan dau dat muc tang truong cao hon nam 2013. Bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi va cai thien doi song nhan dan. Tang cuong quoc phong, an ninh. Nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te .

Mac du kinh te the gioi da co nhung tin hieu phuc hoi; kinh te - xa hoi nuoc ta chuyen bien tich cuc nhung kho khan, thach thuc con lon, doi hoi ca he thong chinh tri
phai thong nhat hanh dong voi quyet tam cao de hoan thanh thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2014. Dong thoi trien khai quyet liet, dong bo cac nhiem vu trung va dai han nham tao nen tang cho phat trien nhanh va ben vung. Tap trung no luc xay dung Nha nuoc phap quyen, phat huy manh me quyen lam chu cua Nhan dan, hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va tai co cau nong nghiep gan voi xay dung nong thon moi.

I

Chung ta dang song trong thoi dai toan cau hoa va hoi nhap quoc te sau rong. Viec tham gia cac Hiep dinh thuong mai tu do voi yeu cau cao hon, toan dien hon tao ra nhieu co hoi cho hop tac cung phat trien nhung su tuy thuoc lan nhau cung tang len va canh tranh ngay cang gay gat. Bao cao thuong nien cua nhieu to chuc quoc te deu xep hang nang luc canh tranh cua cac nen kinh te. Day la chi bao tham khao quan trong ve vi tri cua tung quoc gia trong cuoc ganh dua toan cau. Quoc gia nao co nang luc canh tranh cao se co nhieu co hoi de vuot len, phat trien nhanh va ben vung.

Nang luc canh tranh duoc quyet dinh boi nhieu yeu to, trong do chat luong the che va moi truong kinh doanh co tam quan trong hang dau. Chat luong the che khong chi tac dong nhu mot yeu to tu than ma con anh huong co tinh quyet dinh den moi truong kinh doanh, nang luc canh tranh cua ca nen kinh te, cua tung doanh nghiep va la dieu kien tien quyet de phat huy co hieu qua loi the quoc gia. Khong the co duoc nang luc canh tranh cao neu khong co mot the che chat luong cao va mot nen quan tri quoc gia hien dai.

Nhin lai gan 30 nam qua, nhung buoc phat trien vuot bac cua dat nuoc ta deu gan lien voi nhung doi moi co tinh quyet dinh ve the che, ban chat la mo rong dan chu, thuc hien co che thi truong trong hoat dong kinh te ma buoc dot pha lon va toan dien la tu Dai hoi VI cua Dang.

Dot pha trong quan ly nong nghiep bat dau tu Khoan 10 da dua Viet Nam tu thieu luong thuc tro thanh nuoc xuat khau gao va nhieu nong san hang dau the gioi. Mo rong manh me quyen tu do kinh doanh voi viec ban hanh Luat cong ty, Luat doanh nghiep tu nhan, Luat dau tu nuoc ngoai... da dua nen kinh te nuoc ta ra khoi tri tre, phat trien nang dong voi toc do cao. Chu dong hoi nhap kinh te quoc te da tao ra khong gian phat trien moi, rong mo hon.

Nhung quyet sach doi moi phu hop cua Dang va Nha nuoc ta da dua Viet Nam tu mot nuoc kem phat trien tro thanh quoc gia dang phat trien co thu nhap trung binh va cong cuoc xoa doi giam ngheo dat thanh tuu an tuong, duoc cong dong quoc te danh gia cao.

Trong nhung nam gan day, nang luc canh tranh cua nuoc ta cham duoc cai thien. Tang truong va chuyen dich co cau kinh te cung da cham lai. Xa hoi co khong it van de buc xuc. Mot trong nhung nguyen nhan la dong luc ma nhung cai cach truoc day tao ra da khong con du manh de thuc day phat trien. Day la luc chung ta can co them dong luc de lay lai da tang truong nhanh va phat trien ben vung. Nguon dong luc do phai den tu Doi moi the che va phat huy manh me quyen lam chu cua Nhan dan.

Dan chu la tu tuong lon cua Chu tich Ho Chi Minh. Nguoi da chi ro Nuoc ta la mot nuoc dan chu, moi quyen luc deu thuoc ve Nhan dan. Dang ta da khang dinh Dan chu vua la muc tieu vua la dong luc trong xay dung va bao ve To quoc. Dan chu cung la xu the khach quan trong tien trinh phat trien cua xa hoi loai nguoi. Tu che do no le len che do phong kien va tu che do phong kien len che do tu ban la nhung buoc tien dai ve dan chu. Che do xa hoi chu nghia ma chung ta dang xay dung phai uu viet hon ve dan chu va Dang ta phai nam chac ngon co dan chu. Tang cuong su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc cung la nham phat huy tot hon quyen lam chu cua Nhan dan. Dan chu se phat huy kha nang sang tao cua moi nguoi, gop phan xoa bo mac cam, tang cuong gan ket xa hoi va khoi Dai doan ket toan dan toc.

Trong dieu kien khoa hoc va cong nghe phat trien rat nhanh, dac biet la cong nghe thong tin, the he tre nuoc ta duoc trang bi kien thuc ngay cang cao va phan lon thuong xuyen truy cap internet de giao luu, hoc hoi, kham pha va chiem nghiem thuc te. The he nay dang va se dong vai tro quyet dinh doi voi su phat trien cung nhu van menh cua dat nuoc. Day vua la ap luc vua la dieu kien thuan loi de chung ta tang cuong dan chu va hoan thien the che.

Dan chu va Nha nuoc phap quyen la cap “song sinh” trong mot the che chinh tri hien dai. Cung voi bao dam quyen dan chu, Chu tich Ho Chi Minh dac biet quan tam den viec xay dung Nha nuoc phap quyen. Day la moi quan he giua dan chu va ky cuong. Nguoi viet “Tram dieu phai co than linh phap quyen”. Nha nuoc phap quyen phai thuong ton phap luat. Phap luat phai bao dam duoc cong ly va le phai. Moi han che quyen tu do cua cong dan phai duoc xem xet can trong va chu yeu nham bao ve To quoc, bao dam an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi va nhung gia tri van hoa, lich su, dao duc tot dep cua dan toc. Nguoi dan co quyen lam tat ca nhung gi phap luat khong cam va su dung phap luat de bao ve quyen va loi ich hop phap cua minh. Co quan nha nuoc va can bo, cong chuc chi duoc lam nhung gi ma phap luat cho phep. Moi quyet dinh quan ly cua Nha nuoc deu phai minh bach.

Hien phap sua doi nam 2013 vua duoc Quoc hoi thong qua da mo ra khong gian Hien dinh moi de chung ta thuc hien tu tuong lon cua Chu tich Ho Chi Minh. Khong mot quoc gia nao co the thuc hien quyen dan chu truc tiep o tat ca cac cap cung nhu trong tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi nhung dan chu truc tiep cang sau rong va thuc chat thi dan chu dai dien cang hieu qua. Vi vay, phai dat moi quan he giua dan chu truc tiep va dan chu dai dien trong tong the cac giai phap bao dam quyen lam chu cua Nhan dan. Phai mo rong dan chu truc tiep va hoan thien co che bau cu Quoc hoi va Hoi dong nhan dan cac cap. Som thuc hien thi diem Nhan dan truc tiep bau Chu tich Uy ban nhan dan xa theo Nghi quyet Trung uong 5 khoa X. Dong thoi, phai hoan thien co che phan bien xa hoi, tang cuong su tham gia cua nguoi dan vao qua trinh xay dung chinh sach va lua chon can bo. Nang cao chat luong hoat dong chat van cua Quoc hoi, Hoi dong nhan dan cac cap va trach nhiem giai trinh cua nguoi dung dau co quan hoach dinh chinh sach.

De phat huy tot nhat quyen lam chu cua Nhan dan, Nha nuoc phai lam tot chuc nang kien tao phat trien. Nha nuoc khong lam thay dan ma phai tap trung xay dung khuon kho the che phu hop va tao dieu kien can thiet de moi nguoi phat huy nang luc va suc sang tao vi loi ich cua chinh minh va dong gop cho xa hoi. Chi khi dan giau thi nuoc moi manh. Xa hoi hoa khong chi de huy dong cac nguon luc ma con tao dieu kien cho xa hoi thuc hien nhung chuc nang, nhung cong viec ma xa hoi co the lam tot hon. Va chi nhu vay moi co the xay dung duoc mot bo may hanh chinh nha nuoc tinh gon, hieu luc, hieu qua.

Nha nuoc phai bao dam va phat huy duoc quyen lam chu thuc su cua nguoi dan, nhat la quyen tham gia xay dung chinh sach, quyen lua chon nguoi dai dien cho minh va quyen so huu tai san. Quyen lam chu phai di doi voi trach nhiem xa hoi va nghia vu cong dan ma truoc het la phai tuan thu phap luat.

Nha nuoc phai tao moi truong canh tranh binh dang theo co che thi truong; kiem soat chat che va xoa bo doc quyen doanh nghiep cung nhu nhung co che chinh sach dan den bat binh dang trong canh tranh. Phap luat va co che chinh sach phai tao thuan loi nhat cho moi nguoi dan va doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh. Tai nguyen, nguon luc cua quoc gia phai duoc phan bo toi nhung chu the co nang luc su dung mang lai hieu qua cao nhat cho dat nuoc.

Nha nuoc phai co chinh sach dao tao nguon nhan luc chat luong cao va huy dong cac nguon luc dau tu xay dung ket cau ha tang kinh te - xa hoi dap ung yeu cau phat trien. Phai chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, tao moi truong va dieu kien thuan loi de xay dung va bao ve dat nuoc.

Nha nuoc phai xay dung cho duoc bo may tinh gon, hieu luc hieu qua voi doi ngu can bo, cong chuc co pham chat, nang luc va tinh chuyen nghiep cao. Moi co quan, cong chuc deu phai duoc giao nhiem vu ro rang. Viec danh gia to chuc, can bo, cong chuc phai can cu vao ket qua hoan thanh nhiem vu. Phai hoan thien tieu chi danh gia va co che kiem soat thuc thi cong vu. Nguoi dung dau co quan hanh chinh phai chiu trach nhiem ve ket qua thuc hien chuc nang nhiem vu duoc giao va phai duoc trao quyen quyet dinh tuong ung ve to chuc can bo.

Phai tang cuong tuong tac giua cac co quan trong bo may nha nuoc va giua bo may nha nuoc voi cac to chuc Chinh tri - xa hoi. Mo rong doi thoai voi nguoi dan va doanh nghiep bang nhieu hinh thuc de Nha nuoc, can bo, cong chuc gan dan hon va chu truong, chinh sach, phap luat sat voi thuc tien hon. Su phoi hop giua cac co quan lap phap, hanh phap, tu phap phai tren co so bao dam tinh doc lap theo chuc nang duoc phan cong va yeu cau kiem soat lan nhau, bo tro cho nhau theo quy dinh cua phap luat. Day manh phan cap, phat huy chu dong, sang tao cua cap duoi, dong thoi bao dam quan ly thong nhat cua ca he thong. Thuong xuyen tang cuong on dinh chinh tri - xa hoi.

Tren tinh than do, nam 2014 phai tap trung suc cao nhat xay dung, sua doi cac luat de thuc hien Hien phap. Dong thoi ra soat bo sung the che - co che chinh sach, kien toan to chuc bo may nham tiep tuc day manh xay dung nha nuoc phap quyen, phat huy manh me quyen lam chu cua Nhan dan va hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Tang cuong hieu luc hieu qua thuc thi phap luat, ky luat ky cuong, xay dung bo may nha nuoc trong sach, vung manh. De cao trach nhiem cua tap the Chinh phu va tung thanh vien Chinh phu trong viec xay dung va ban hanh cac van ban quy pham phap luat, bao dam tien do va chat luong.

II

Trong nhung nam qua, chung ta da co buoc tien dai ve Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh. Day cung la mot dot pha chien luoc da duoc neu trong Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu XI. Trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, truoc het phai ton trong day du cac quy luat cua kinh te thi truong, dong thoi phai co cong cu dieu tiet va chinh sach phan phoi de bao dam cong bang va tien bo xa hoi. Thoi gian toi phai tiep tuc trien khai dong bo cac giai phap de thuc hien tot dot pha chien luoc neu tren, trong do tap trung giai quyet hai van de quan trong co lien quan chat che voi nhau la thuc hien gia thi truong doi voi hang hoa, dich vu thiet yeu va bao dam canh tranh binh dang.

Phai thuc hien nhat quan co che gia thi truong doi voi tat ca cac hang hoa, dich vu. Nhung hang hoa, dich vu thiet yeu ma Nha nuoc dang dinh gia phai tinh dung, tinh du chi phi, cong khai minh bach cac yeu to hinh thanh gia va kien dinh thuc hien gia thi truong theo lo trinh phu hop. Dong thoi co chinh sach ho tro nguoi ngheo, doi tuong chinh sach, dong bao dan toc thieu so, vung sau, vung xa.


Anh minh hoa

Moi doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te phai hoat dong theo co che thi truong. Xoa bo tinh trang doc quyen doanh nghiep va nhung co che chinh sach tao ra bat binh dang trong kinh doanh, nhat la trong tiep can cac nguon luc.

Phai kien quyet thuc hien tai co cau doanh nghiep nha nuoc, trong tam la co phan hoa, ke ca cac tap doan kinh te; thoai von dau tu ngoai nganh va ban phan von ma Nha nuoc khong can nam giu theo nguyen tac thi truong, bao gom ca doanh nghiep dang kinh doanh co hieu qua. Doanh nghiep nha nuoc chi tap trung vao linh vuc then chot, thiet yeu, dia ban quan trong va quoc phong an ninh. Tach bach nhiem vu san xuat kinh doanh voi nhiem vu chinh tri, cong ich. Hoan thien co che thuc hien quyen chu so huu nha nuoc va dai dien chu so huu nha nuoc tai doanh nghiep. Tang cuong quan ly, giam sat, kiem tra cua chu so huu nha nuoc. Kien toan can bo quan ly va nang cao nang luc quan tri doanh nghiep. Thuc hien cong khai minh bach ket qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc theo quy dinh cua phap luat. Xu ly nghiem cac hanh vi vi pham phap luat va khong nghiem tuc thuc hien De an tai co cau da duoc phe duyet.

Chi co nhu vay, chung ta moi tao duoc moi truong canh tranh binh dang va nang cao duoc hieu qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc, tang cuong suc manh cua kinh te nha nuoc, gop phan on dinh kinh te vi mo va tai co cau nen kinh te.

III

Thuc hien duong loi Doi moi, nen nong nghiep nuoc ta da co buoc phat trien vuot bac, dong gop to lon vao thanh tuu chung cua dat nuoc. Nhung nam gan day, toc do tang truong nong nghiep dang giam dan va boc lo nhung han che yeu kem cua mot nen nong nghiep dua tren kinh te ho manh mun, thieu lien ket, nang suat va chat luong thap trong boi canh canh tranh ngay cang gay gat. Vi vay, phai thuc hien hieu qua ba dot pha chien luoc, doi moi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te dac biet la day nhanh tai co cau nong nghiep theo huong nang cao gia tri gia tang, phat trien ben vung gan voi xay dung nong thon moi. Day la noi dung quan trong trong tai co cau nen kinh te va cung la doi hoi buc xuc can phai duoc trien khai manh me bang nhieu giai phap dong bo, trong do phai tap trung thuc hien dong thoi viec day manh ung dung khoa hoc ky thuat va to chuc lai san xuat nong nghiep.

Phai dat nguoi nong dan vao vi tri trung tam va vai tro chu the de thuc hien tai co cau nong nghiep va xay dung nong thon moi. Nha nuoc co co che chinh sach thuc day ung dung sau rong khoa hoc cong nghe, nhat la cong nghe sinh hoc, cong nghe thong tin vao san xuat, quan ly nong nghiep va day nhanh cong nghiep hoa nong nghiep, hien dai hoa nong thon. Khuyen khich phat trien cac hinh thuc hop tac, lien ket da dang, nhat la giua nguoi nong dan va doanh nghiep trong san xuat, dich vu voi quy mo phu hop. Hinh thanh chuoi gia tri, bao dam hai hoa loi ich cua cac chu the tham gia tu san xuat, che bien den tieu thu. Tap trung phat trien san pham co loi the so sanh, co kha nang canh tranh va thi truong tieu thu. Tung buoc hinh thanh nhung to hop nong - cong nghiep - dich vu cong nghe cao, gan ket chat che voi nguoi nong dan va huong toi xay dung mo hinh san xuat nong nghiep da chuc nang, phat trien ben vung.

Thu hut manh doanh nghiep dau tu vao dia ban nong thon, phat trien san xuat kinh doanh trong nong nghiep, cong nghiep, dich vu; chu trong cong nghiep che bien nong san va cong nghiep su dung nhieu lao dong de thuc day tap trung ruong dat, chuyen dich co cau lao dong va kinh te nong thon. Doi moi phuong thuc va nang cao hieu qua dao tao nghe. Huy dong cac nguon luc dau tu xay dung ket cau ha tang. Thuc hien hieu qua chuong trinh giam ngheo ben vung. Quan tam bao ve moi truong; giu gin va phat huy ban sac van hoa va truyen thong, tap quan tot dep cua lang que Viet Nam.

Khan truong so ket thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 khoa X ve nong nghiep, nong dan, nong thon de day nhanh tien trinh co cau lai nen nong nghiep va xay dung nong thon moi.

IV

Ba nam qua, ke tu Dai hoi Dang lan thu XI, toan Dang, toan quan, toan dan ta phai duong dau voi nhieu kho khan, thach thuc. Chung ta da danh nhieu cong suc, nguon luc de giai quyet nhung van de truoc mat va dat duoc nhung ket qua quan trong. Dong thoi cung da chu trong thuc hien nhiem vu trung va dai han nhung ket qua dat duoc chua dap ung yeu cau. Thuc tien cho thay neu khong giai quyet tot nhung nhiem vu nay thi se khong bao dam duoc on dinh kinh te vi mo vung chac, khong khai thac co hieu qua duoc tiem nang cua dat nuoc va co hoi trong hoi nhap quoc te va cung khong tao lap duoc nen tang cho phat trien nhanh, ben vung.

Nhiem vu dat ra la rat nang ne. Kho khan, thach thuc la rat lon. Nhung day la co hoi de thuc day Doi moi manh me hon. Doi hoi phai co quyet tam va ban linh chinh tri rat cao. Ban linh cua Dang va Nhan dan ta da toa sang trong dau tranh gianh doc lap dan toc va thong nhat dat nuoc. Ban linh do cung da toa sang khi dat nuoc ta doi mat voi khung hoang kinh te - xa hoi nhung nam dau thap nien 80 cua the ky truoc de hinh thanh duong loi Doi moi.

Ngay nay, the va luc cua chung ta da manh hon nhieu. Nhat dinh ban linh do se lai toa sang de Day manh toan dien cong cuoc Doi moi theo tinh than Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, dua su nghiep xay dung va bao ve To quoc len tam cao moi vi mot nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia - dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh./.

Nguyen Tan Dung
Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phuViet Bao
Comment :Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
New Year Message by Prime Minister Nguyen Tan Dung
Vietnam , socialist orientation , Prime Minister Nguyen Tan Dung , President Ho Chi Minh, competitiveness , the prime minister , the market economy economy , the main mechanism , owners , farmers , make, people , whole
On the occasion of new Year 2014 , Prime Minister Nguyen Tan Dung article titled " institutional improvements promote ownership of the People , the successful implementation of tasks in 2014 , laying the foundation for sustainable development and fast . " Electronic Press VM please ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong diep dau nam moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0