Gia vang, Ty gia

Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu

Tags: Dow Jones, Viet Nam, chi so gia co phieu, phuong phap binh quan, nghien cuu khoa hoc, binh quan gia quyen, gia binh quan, phuong phap tinh, gia chung khoan, su bien dong, Quyen So, tinh toan, thay doi, niem yet, dai dien, diem


Day la cac phuong phap tinh duoc the hien trong de tai nghien cuu khoa hoc cap bo mang ten “Co so khoa hoc va thuc tien xay dung chi so gia chung khoan va mot so goi y cho Viet Nam”.

Muc tieu co ban cua viec xay dung chi so gia noi chung la xay dung he thong chi tieu phan anh su bien dong cua gia theo thoi gian. Chi so gia co phieu cung vay no la chi tieu phan anh su thay doi cua gia co phieu theo thoi gian.

Y tuong xuyen suot trong qua trinh xay dung chi so gia la phai co dinh phan luong, loai bo moi yeu to anh huong ve gia tri de khao sat su thay doi cua rieng gia. Co nhu vay chi so gia moi phan anh dung su bien dong ve gia. Moi cong thuc, phuong phap khong thuc hien duoc y tuong nay deu sai voi ly luan va chac chan chi so gia khong phan anh dung su bien dong cua gia.

Phuong phap tinh

Hien nay cac nuoc tren the gioi dung 5 phuong phap de tinh chi so gia co phieu, do la:

Phuong phap Passcher:

Day la loai chi so gia co phieu thong dung nhat va no la chi so gia binh quan gia quyen gia tri voi quyen so la so luong chung khoan niem yet thoi ky tinh toan. Ket qua tinh se phu thuoc vao co cau quyen so thoi ky tinh toan:

Nguoi ta dung cong thuc sau de tinh:

 

                                                 å qt  pt                                              

                                    I p   = -------------            

                                                 å qt po

Trong do: Ip  : La chi so gia Passcher

  pt : La gia thoi ky t

  po : La gia thoi ky  goc

  qt : La khoi luong (quyen so) thoi diem tinh toan ( t )

hoac co cau cua  khoi luong thoi diem tinh toan.

  i: La co phieu i tham gia tinh chi so gia

  n: la so luong co phieu dua vao tinh chi so

Chi  so gia binh quan Passcher la chi so gia binh quan gia quyen gia tri lay quyen so la quyen so thoi ky tinh toan, vi vay ket qua tinh se phu thuoc vao  co cau quyen so (co cau chung khoan niem yet) thoi tinh toan.

Cac chi so KOSPI (Han Quoc); S&P500(My); FT-SE 100 (Anh) ; TOPIX (Nhat) ; CAC (Phap); TSE (Dai Loan); Hangseng (Hong Kong); cac chi so cua Thuy Si,..  va Vn- Index cua Viet Nam ap dung phuong phap nay.

Phuong phap Laspeyres.

Chi  so gia binh quan Laspeyres la chi so gia binh quan gia quyen gia tri,  lay quyen so la so co phieu niem yet thoi ky goc. Nhu vay ket qua tinh se phu thuoc vao co cau quyen so thoi ky goc:

                                            å qo  pt                                                 

                                    I  l  = -------------                   

                                                 å qo  po

Trong do: IL : La chi so gia binh quan Laspeyres

pt: La gia thoi ky  bao cao

po : La gia thoi ky  goc

qo: La khoi luong (quyen so) thoi ky goc hoac co cau cua khoi luong c (so luong co phieu niem yet) thoi ky goc

i: La co phieu i tham gia tinh chi so gia

n: la so luong co phieu dua vao tinh chi so

Co it nuoc ap dung phuong phap nay, do la chi so  FAZ, DAX cua Duc.

Chi so gia binh quan Fisher

Chi so gia binh quan Fisher la chi so gia binh quan nhan giua chi so gia Passcher va chi so gia Laspayres: Phuong phap nay trung hoa duoc yeu diem cua hai phuong phap tren, tuc la gia tri chi so tinh toan ra phu thuoc vao quyen so cua ca 2 thoi ky: Ky goc va ky tinh toan

        I F    =    Ö IP  x   I L

 Trong do:I F :  La chi so gia Fisher

IP: La chi so gia Passcher

I L: La chi so gia binh quan Laspeyres

Ve mat ly luan co phuong phap nay, nhung trong thong ke khong thay no ap dung o bat ky mot quoc gia nao.

Phuong phap so binh quan gian don:

Ngoai cac phuong phap tren, phuong phap tinh gia binh quan gian don cung thuong duoc ap dung. Cong thuc don gian la lay tong thi gia cua chung khoan chia cho so chung khoan tham gia tinh toan:

             å   pi                                      

  Ip  = -------------   

                   n

Trong do: Ip: la gia binh quan;

Pi: la gia Chung khoan i;

n: la so luong chung khoan dua vao tinh toan.

Cac chi so ho Dow Jone cua My; Nikkei 225 cua Nhat; MBI cua Y ap dung phuong phap nay. Phuong phap nay se tot khi muc gia cua cac co phieu tham gia niem yet kha dong deu, hay do lech chuan ( ) cua no thap.

Phuong phap binh quan nhan gian don


I p   =   Ö  P Pi

Chung ta chi nen dung loai chi so nay khi do lech chuan kha cao. Cac chi so: Value line (My); FT-30 (Anh) ap dung phuong phap binh quan nhan gian don nay. 

Tuy nhien ve mat ly luan, chung ta co the tinh theo phuong phap binh quan cong hoac binh quan nhan gia quyen voi quyen so la so chung khoan niem yet. 

Quyen so thuong duoc dung trong tinh toan chi so gia co phieu la so chung khoan niem yet. Rieng o Dai Loan thi ho dung so chung khoan trong luu thong lam quyen so, boi vi ty le dau tu cua cong chung rat cao o day (80 .. 90%).

Chon ro dai dien

Mot nhiem vu thu hai quan trong trong viec xay dung chi so gia chung khoan la viec chon ro dai dien.

O So giao dich chung khoan New York co tren 3000 co phieu niem yet, nhung chi so tong hop Dow Jone chi bao gom 65 co phieu. Trong do chi so Dow Jones cong nghiep (DJIA) chi  bao gom 30 co phieu, Dow Jones van tai (DJTA) bao gom 20 co phieu va Dow Jones dich vu (DJUA) bao gom chi 15 co phieu.

Tuy chi bao gom mot so luong co phieu niem yet rat nho nhu vay trong tong the nhung cac chi so Dow Jones van truong ton qua nam thang, vi no phan anh duoc xu the, dong thai cua qua trinh van dong cua gia ca. Ro dai dien nay la tieu bieu, dai dien duoc cho tong the vi ho thuong xuyen thay nhung co phieu khong con tieu bieu nua bang co phieu tieu bieu hon. Vi du thang 11-1999 ho da thay 4 co phieu trong ro dai dien, cong ty IBM cung co luc phai loai khoi ro dai dien khi thi truong PC noi chung phat trien va lan at.

Ba tieu thuc quan trong de xac dinh su tieu bieu cua co phieu de chon vao ro dai dien la so luong co phieu niem yet, gia tri niem yet va ty le giao dich, mua ban chung khoan do tren thi truong (khoi luong va gia tri giao dich).

Doi voi Viet Nam, hay bat ky thi truong nao khi moi ra doi, so luong cac co phieu niem yet chua nhieu, thi ro dai dien nen bao gom tat ca cac co phieu. Tuy nhien cung nen chu y den khoi luong va gia tri giao dich. Neu mot co phieu nao do trong mot thoi gian dai khong co giao dich hoac giao dich khong dang ke thi nen tam loai khoi pham vi tinh toan. Co nhu vay chi so chung ta tinh ra moi phan anh duoc dong thai van dong thuc su cua gia ca thi truong.

Van de tru khu anh huong cua cac yeu to thay doi ve khoi luong va gia tri trong qua trinh tinh toan chi so gia co phieu

Trong qua trinh tinh toan mot so nhan to lam thay doi ve khoi luong va gia tri cua cac co phieu trong ro dai dien se anh huong den tinh lien tuc cua chi so.

Vi du nhu  pham vi, noi dung tinh toan cua ngay bao cao khong dong nhat voi ngay truoc do va lam cho viec so sanh bi khap khieng, chi so gia tinh ra khong phan anh dung su bien dong cua rieng gia. 

Cac yeu to do la: Them, bot co phieu khoi ro dai dien, thay co phieu trong ro dai dien; nhap, tach co phieu; thuong co phan, thuong tien, tang von bang cach phat hanh co phieu moi; ban chung quyen; co phieu trong ro dai dien bi giam gia trong nhung ngay giao dich khong co co tuc...

De tru khu anh huong cua cac yeu to thay doi ve khoi luong va gia tri trong qua trinh tinh toan chi so gia co phieu, lam cho chi so gia co phieu thuc su phan anh dung su bien dong cua rieng gia co phieu ma thoi nguoi ta dung ky thuat dieu chinh  he  so chia. Day la mot dac thu rieng cua viec xay dung chi so gia chung khoan.  

De hieu ban chat cua ky thuat nay, chung ta hay xem xet mot vi du don gian sau: Chi so tinh theo phuong phap binh quan gian don (phuong phap Dow Jones). Gia 3 co phieu hinh thanh nhu sau:

Co phieu

Gia ngay  giao dich 1

Gia ngay giao dich 2

Gia ngay giao dich 3

A

B

C

17

13

15

 

19

13

16

19

13

8

Tong gia

45

48

30

DJA ngay 1 la 45/3 =15 (ngan dong, hay diem)

DJA ngay 2 la 48/3 = 16 (ngan dong, hay diem), tang 1 diem hay  6.7%

Ngay thu 3 co phieu C tach lam hai va gia coi nhu khong  co gi thay doi (co phieu C giam con 8 khong coi la giam gia, ma chi vi co phieu tach doi.

Ve nguyen tac neu gia khong co gi thay doi, thi chi so van giu nguyen. Ta khong the lay tong moi chia cho 3: 30/3=10 de ket luan chi so gia da giam 5 ngan (diem) duoc. Vi thuc chat gia khong he thay doi . Boi vay chi so gia moi tinh ra phai bang 15 nhu ngay 2. Day la cot loi cua ky thuat tinh toan lai he so chia. Ky thuat het suc don gian: ap dung quy tac tam suat.

Cu the la:

48 == ====> He so chia la 3 (Do)

30 =======> He so chia la D1

Tu day suy ra D1 =(30 x 3)/48 = 1.875 va DJA ngay thu 3 la 30/1.875 = 16 khong co gi thay doi. Chi so nay phan anh dung dong thai cua gia (khong doi). Trong thuc te gia thuong co thay doi nen chi so se co giao dong. Nhung khi tinh lai he so chia nguoi ta luon gia dinh gia khong doi. Tuc la he so chia cua ngay giao dich duoc xac dinh truoc khi xay ra giao dich.

Chung ta cung co the tham khao them vi du sau ve phuong phap tinh chi so gia gia quyen gia tri  Passcher ma nuoc ta dang ap dung, cong thuc tinh nhu sau:

             å qt  pt                               å qt  pt                                               

     I p   = -------------          =>    --------------

               å qt po                                   Dt

Chung khoan

Khoi luong niem yet

Gia dong cua 21/7

Gia dong cua ngay 31/7

Gia dong cua ngay 2/8

A

B

C

1000

2000

5000

10

15

12

16

18

13

17

20

- Chi so gia ngay giao dich dau tien la 100%  (diem)

= 100x(1000x10+2000x15)/(1000x10+2000x15) = QoPo/Do =100

Phai nhan voi 100 boi vi chung ta quy uoc ngay dau la 100 diem

Do = 1000x10+2000x15 = 40000

- Chi so gia ngay 31/7 la 110 % (diem) tang 10% hay 10 diem

= 100x (1000x12 + 2000x16)/ (1000x10+2000x15) = P1 Q1/D1 =110

Trong truong hop nay Do =D1 = 40000 va ngay nay co phieu C chua duoc tham gia vao viec tinh chi so gia (vi moi co gia ban dau chua co thay doi). Do do chi so gia cua ngay 31-7 chi la chi so gia tong hop cua 2 co phieu A va B ma thoi.

- Chi so gia ngay 2-8 la 120, 67 diem  tang 10, 67 diem, phuong phap tinh nhu sau:

= 100x(13x1000+17x2000+20x5000)/ D2  = P2Q2/D2 = 120, 67 tang 10, 67 diem

Tinh D2 nhu sau:

( 12x1000 + 16x2000) ==> He so chia la (10x1000+ 15x2000)

( 12x1000 + 16x2000 +18x5000) ==> He so chia la D2

Tu do:

(10x1000+ 15x2000)x( 12x1000 + 16x2000 +18x5000)

D2  =  --------------------------------------------------------------------=  121818,1818

( 12x1000 + 16x2000)

He so chia da thay doi  tu 40 000 (Do va D1)  thanh 121 818,1818 (D2)

Trong 2 phien giao dich ngay 21 va 31 he so chia khong co gi thay doi va deu chia cho goc, vi vay chi so thuc su la tinh theo % so voi goc va vi the o  hai ngay nay chung ta co the goi la diem hay % cung dung. Den phien giao dich 2-8 thi dieu nay khong dung nua, boi vi ta da doi he so chia va vi vay ket qua tinh toan lan nay chi co the goi la diem.

Trung tam NCKH &DTCK

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Cách nhận biết thịt heo ‘ngậm’ thuốc tăng trọng
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Từ điển chứng khoán

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lọc dầu Dung Quất chịu mức thuế cao vẫn lãi lớn

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã khẳng định, mức thuế nhập khẩu xăng dầu như hiện hành vẫn đảm bảo được sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Sức hút của thị trường bán lẻ Việt Nam

Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam - một trong những ngành công nghiệp quan trọng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho kinh tế đất nước - đang chứng kiến sự “đổ bộ” ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn và doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài.

Lương tối thiểu vùng 2016: 'Chốt' đề xuất tăng 12,4%

Hội đồng tiền lương Quốc gia trưa 3-9 đã bỏ phiếu với tỉ lệ 14/15 phiếu thống nhất “chốt” mức đề xuất tăng 12,4% lương tối thiểu vùng năm 2016, tức tăng tương đương 250.000-400.000 đồng cho 4 vùng.

Ngân hàng với 'cuộc đua' huy động vốn

Cùng với việc đối phó với những biến động trên thị trường tiền tệ, các ngân hàng triển khai nhiều chương trình huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thường tăng mạnh vào cuối năm. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi… 

Tái cơ cấu đã tác động tới ngân hàng như thế nào trong 6 tháng đầu năm?

Nợ xấu tăng, nợ có khả năng mất vốn tăng, tổng tài sản sụt giảm, vốn điều lệ tăng lên, một vài ngân hàng bị biến mất… là điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2015 của hệ thống ngân hàng.

Tìm hiểu: Dow Jones, Viet Nam, chi so gia co phieu, phuong phap binh quan, nghien cuu khoa hoc, binh quan gia quyen, gia binh quan, phuong phap tinh, gia chung khoan, su bien dong, Quyen So, tinh toan, thay doi, niem yet, dai dien, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu

Nhan xet, hay lien he ve tin Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tham khao cac phuong phap tinh chi so gia co phieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0