Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc

Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hai nam 2010-2011, toc do tang GRDP cua 63 tinh thanh deu tren hai con so, trong khi cua ca nuoc lan luot la 6,42% va 6,24%.

>> “Cac con so thong ke khong chuan tu lau roi”

>> Bat thuong cac con so thong ke kinh te VN

>> 6 thang, GDP cua Ha Noi tang 7,67%, Tp.HCM tang 7,9%

>> Giai phap tang truong GDP 3 thang cuoi nam

>> GDP chay... loanh quanh

Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc
Ong Nguyen Bich Lam

"GDP tinh nao cung tang cao ma chi tieu ca nuoc chi 5,5%, thi khong biet GDP chay di dau?". Thac mac nay cua Truong ban Kinh te Trung uong Vuong Dinh Hue tai mot hoi thao cuoi thang 9 vua qua chi la mot trong nhung y kien nghi ngo ve so lieu thong ke kinh te vi mo thoi gian qua.

Cung tai hoi thao noi tren, nguyen Pho thu tuong Vu Khoan co cung tam tu: "Thu that, toi thay cac con so thong ke no the nao ay, toi khong dam tin. No xau do ai biet chinh xac ra sao, toi khong dam tin con so nao vi hom nay noi the nay mai lai noi the khac… Neu cu can cu vao nhung con so nay de phan tich thi di den dau

?".

Truoc tinh hinh nay, ong Nguyen Bich Lam, quyen Tong cuc truong Tong cuc Thong ke, da len tieng. Khang dinh rang muc do chenh lech cua mot so chi tieu "khong den muc bi quan nhu mot so phat bieu gan day", ong Lam noi:

- Viec cac chi tieu thong ke, viec co su khac nhau giua cac don vi la boi thuc te hien nay nguon thong tin con nhieu bat cap. Do nen kinh te nuoc ta trong nhung nam qua phat trien nhanh voi nhieu doanh nghiep, tap doan, tong cong ty hoat dong da nganh, da linh vuc. Nhieu doanh nghiep dang ky kinh doanh tai mot dia phuong nhung lai hoat dong trai rong o nhieu dia phuong khac nhau.

Ben canh do con co nhung linh vuc hach toan toan nganh nhu: dien, hang khong, duong sat, ngan hang, buu chinh vien thong, bao hiem... Thuc trang nay cho thay viec boc tach rieng biet cho tung dia phuong doi voi mot so linh vuc kinh doanh co cac chi nhanh tren dia ban nhieu tinh, thanh pho hoac xac dinh ket qua san xuat cua nhung linh vuc hach toan toan nganh cho tung dia phuong la rat phuc tap, dan den tinh trang tinh trung, bo sot giua cac dia phuong va giua dia phuong va trung uong.

Mat khac, su hop tac trong cung cap thong tin cua doanh nghiep cho nganh thong ke con bat cap, nhat la cac doanh nghiep co hoat dong san xuat kinh doanh o nhieu dia ban, voi nhieu linh vuc nhung khong boc tach thong tin de cung cap theo yeu cau phieu dieu tra thong ke.

Vay GDP da chay di dau?

Ben canh do, hien nay Tong cuc Thong ke tinh toan cac chi tieu thong ke tren co so ap dung theo thong le quoc te. Tuy nhien, mot so bo, nganh chua su dung dong nhat voi Tong cuc Thong ke ve khai niem, pham vi hoac phuong phap thu thap thong tin doi voi mot so chi tieu do bo, nganh tinh toan nhu: ty le ngheo, ty le lao dong da qua dao tao, so luong doanh nghiep.

Mot bo phan doanh nghiep, co so san xuat, kinh doanh ca the thi cung cap so lieu ban dau thieu chinh xac va khong kip thoi… cung khien cho viec tap hop thong ke gap nhieu kho khan.

Nhung, co the noi, chenh lech so lieu o mot so chi tieu thong ke co the noi la "noi niem dau dau, la mon no chua tra duoc" cua nhung nguoi lam cong tac thong ke trong nhieu nam qua.

Vay, ong giai thich the nao voi cau chuyen GDP "chay di dau" khi ma cac tinh thanh thi cao ngat nguong, trong khi o cap Trung uong chi la con so khiem ton?

Cau chuyen nay bat nguon tu thuc te, do la viec xac dinh chi tieu tang truong kinh te cua mot so dia phuong hang nam, trong do do ap luc phai phan dau hoan thanh cac chi tieu phat trien kinh te - xa hoi va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi da de ra.

Hau het nghi quyet dang bo cap tinh deu dat chi tieu tang tong san pham tren dia ban (GRDP) kha cao so voi thuc te va cao hon nhieu so voi muc tieu tang GDP cua toan quoc.

Tuy nhien, thuc te thi muc tieu tang truong cua nhieu dia phuong dat ra vuot qua nang luc va kha nang san xuat cua dia phuong va doi khi co yeu to cam tinh. Vi du, binh quan gian don so ke hoach toc do tang GRDP hang nam thoi ky 2011-2015 cua 63 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong la gan 13,4%, trong khi nghi quyet Quoc hoi dat ra cho ca nuoc chi la 7-7,5%.

Tu day, cong them voi "benh thanh tich" cua mot so dia phuong, dan den co su chenh lech nhu chung ta da biet.

Tat nhien, van con tinh trang mot so cuc thong ke chua chap hanh chua nghiem ve quy trinh san xuat so lieu thong ke, hoac trinh do can bo thong ke con nhieu bat cap.

Nhung sai so hay su chenh lech giua cap tinh va Trung uong, dac biet la o chi tieu GDP nhieu nam qua la rat lon, thua ong?

Toi cho rang, neu danh gia mot cach khach quan thi muc do chenh lech cua mot so chi tieu khong den muc bi quan "mot troi, mot vuc" nhu mot so phat bieu gan day.

Thuc te thi trong hai nam qua, Tong cuc Thong ke da day manh thuc hien de an khac phuc chenh lech so lieu GDP giua Trung uong va dia phuong va da co nhung ket qua cu the.

Trong hai nam 2010-2011, toc do tang GRDP cua 63 tinh thanh deu tren hai con so, trong khi cua ca nuoc lan luot la 6,42% va 6,24%.

Den nam 2012 thi da co nhieu dia phuong o muc mot con so va nhat la trong 6 thang dau nam 2013, mot so dia phuong da tinh toan toc do tang truong tong san pham tren dia ban GRDP sat hon voi thuc te, gan hoac thap hon muc tang truong cua toan quoc, vi du nhu Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Thai Nguyen, Phu Tho, Binh Thuan…

Vay lieu co hay khong viec "moi nha mot kieu" trong ap dung cac phuong phap thong ke?

Toi cho rang, nhin chung phuong phap thong ke cua he thong chi tieu thong ke quoc gia trong thoi gian qua da duoc hoan chinh mot buoc kha dong bo va phu hop voi thong le quoc te. Khi xay dung, Tong cuc Thong ke da tham khao tai lieu, huong dan, khuyen nghi cua quoc te, dong thoi xin y kien cua cac bo, nganh. Do do, co the noi lan dau tien he thong chi tieu thong ke quoc gia voi 350 chi tieu thong ke da co duoc khai niem, noi dung, phuong phap tinh, nguon so lieu di kem de ap dung thong nhat trong ca nuoc.

Tat nhien, trong qua trinh thu thap, tong hop, bien soan so lieu cua mot so chi tieu van con co su chua thong nhat ve khai niem, pham vi va phuong phap thu thap thong tin dan den co su chenh lech so lieu giua Tong cuc Thong ke voi bo, nganh nhu ty le ho ngheo, ty le lao dong qua dao tao…

Sap toi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu se lam viec voi Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi de ban ve phoi hop trong cong tac thong ke giua hai bo.

Tong cuc Thong ke da va se lam gi de giai bai toan "nhieu thong tin thong ke" hien nay?

Truoc thuc trang chat luong thong tin thong ke nhu vay va truoc doi hoi, yeu cau cua nguoi su dung, gan day Tong cuc Thong ke da co nhieu co gang trong viec giam thieu tinh trang chenh lech so lieu. Chung toi da day nhanh viec thuc hien de an khac phuc chenh lech so lieu GDP.

Vua qua, Tong cuc Thong ke da cu 5 doan cong tac den Ha Noi, Hai Duong, Khanh Hoa, Dong Nai va Lam Dong de cung voi cac cuc thong ke ra soat, kiem tra, tinh toan lai so lieu GRDP cua nam 2011 cua cac dia phuong nay.

Ket qua la, GRDP cua 5 dia phuong nay sau khi duoc tinh lai deu thap hon tu 2 - 5,5% so voi so lieu da bao cao. Kinh nghiem cua viec ra soat nay duoc nhan rong, lam co so de ra soat, tinh toan lai GRDP nam 2011 cung nhu giai doan 2006 - 2010 cua cac dia phuong tren ca nuoc.

Sau khi co du thong tin, Tong cuc Thong ke se bao cao Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu de cong bo so lieu GRDP nam 2011 va giai doan 2006 - 2010 cua 63 tinh, thanh pho.

Viec ra soat duoc thuc hien cho cac nam tiep theo voi muc tieu den nam 2015 se giam thieu duoc tinh trang chenh lech so lieu giua trung uong va dia phuong, lam can cu quan trong trong qua trinh xay dung cac ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nhiem ky 2016 - 2020 tren pham vi toan quoc cung nhu tai cac dia phuong.

Tu nam 2016, so lieu GDP cua ca nuoc va GRDP cua cac dia phuong se do Tong cuc Thong ke tinh toan va cong bo. Ngoai ra, chung toi cung chi dao cac don vi trong nganh thong ke tang cuong chat luong thong tin thong ke dau vao va ky luat trong thu thap, tong hop, tiep tuc ra soat nghien cuu, hoan thien cac chi tieu thuoc he thong chi tieu thong ke quoc gia cung nhu tang cuong vai tro dieu phoi va quan ly nha nuoc cua trong hoat dong thong ke…

Xin cam on ong

VietBao.vn (Theo Vneconomy)

----------------------------------------

Nghe chai long cho doanh thu 2 ty USD Tin dung ngoai luong phinh toi 50 ty USD

>> Nghe chai long cho doanh thu 2 ty USD

>> Cong bo thanh tra tai EVN, Agribank

>> Tin dung ngoai luong "phinh" toi 50 ty USD (!?)

 
du an, Cho Mo, VPCapital, thuong mai, Vinaconex, dau khi, dau tu {keywords} Chu dau tu khong man ma voi quyen tu quyet dien tich can ho

>> Chu dau tu Du an Cho Mo 'doi trang thay den'?

>> Song khong bang chet, DN vui mung pha san >> Chieu 'lua" co dong duoc hoan nghenh cua Bau Duc

>>  Khach hang Duong Noi gui 'toi hau thu'cho chu dau tu Nam Cuong

>> Mang tien di xay biet thu, EVN da dung?

>> Thi truong bat dong san co nguy co vo chum

>> Chu tich WB canh bao tac hai den kinh te toan cau neu My khong nang tran no

>> CPI thang 10 tang khoang 0,5%

>> Ngan hang Nha nuoc tro lai mua vao ngoai te

>> ATM: Phi cu tang, chat luong van bo ngo

>> Choang voi chinh sach hau mai hi huu tren thi truong

>> Binh phap cua Dai tuong Vo Nguyen Giap trong kinh doanh

>> Nam sau gia dien co the tang, tang nua

---------------------------------


Comment :Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Why GDP is higher than 63 provinces throughout the country ?
GSO , economic development , growth , local , two numbers , we can say , targets , data and country , some provinces , communication, GDP , the , 63
two years 2010-2011 , the GRDP growth rate of 63 provinces are in double digits , while the country respectively 6.42 % and 6.24 % ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tại sao GDP 63 tỉnh thành cao hơn cả nước?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tại sao GDP 63 tỉnh thành cao hơn cả nước? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tai sao GDP 63 tinh thanh cao hon ca nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phan tich trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phan tich
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0