TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

Nho doi moi co che chinh sach va cai thien dang ke moi truong dau tu kinh doanh, thoi gian qua, thanh pho Ho Chi Minh da thu hut nhieu nguon von trong va ngoai nuoc cho dau tu phat trien, gop phan chuyen dich co cau kinh te, thuc hien thang loi cac muc tieu kinh te - xa hoi cua thanh pho.

Ket qua buoc dau

Nho no luc doi moi moi truong dau tu kinh doanh cua TP Ho Chi Minh trong may nam qua co buoc tien phu hop hon voi thuc te va thong le quoc te. Nhan to quan trong hang dau tao su thong thoang moi truong dau tu la thuc hien nhat quan, dong bo Luat Ðau tu. Thu tuc thanh lap cong ty gon nhe. Doanh nghiep bot keu ca. So Ke hoach va Ðau tu thanh pho thuc hien dang ky kinh doanh qua mang, cap phep chi trong mot gio. Ðen nay, khoang mot nua so doanh nghiep lam thu tuc dang ky kinh doanh qua mang. Cac so Ke hoach va Ðau tu, Xay dung, Tai nguyen - Moi truong, Giao thong- Cong chinh, Buu chinh - Vien thong, Cuc Thue thanh pho cong khai quy trinh va tien do phu trach cac du an dau tu theo tham quyen tren he thong cung cap thong tin cua thanh pho. Doanh nghiep neu co thac mac gi co the gui email den va duoc giai dap qua mang.

"Ðong hanh cung doanh nghiep" khong con la khau hieu ma da tro thanh noi dung cong tac cua chinh quyen thanh pho. Cung voi thuc hien Luat Doanh nghiep, Luat Hai quan, Luat Thue, Luat Ðat dai, UBND thanh pho thong qua to chuc hoi nghi xuc tien dau tu, hop mat doanh nhan de nam bat nhu cau dau tu. Tren co so do thanh pho da ban hanh mot so chu truong thao go vuong mac cho doanh nghiep tao thuan loi cho nha dau tu trong va ngoai nuoc... Tap trung giai quyet kho khan cua doanh nghiep trong cac linh vuc boi thuong giai toa, tai dinh cu; quy hoach xay dung; giao dat cho thue dat; dang ky kinh doanh. Ðac biet thanh pho da tap trung nhieu cong suc thuc hien quyet liet cai cach hanh chinh phuc vu doanh nghiep coi day la khau dot pha de hoan thien moi truong dau tu kinh doanh.

Nho no luc doi moi co che chinh sach va cai thien moi truong dau tu kinh doanh, TP Ho Chi Minh trong thoi gian vua qua da thu hut nhieu nguon von trong va ngoai nuoc cho dau tu phat trien. Mot so mo hinh huy dong von da phat huy hieu qua nhu dau gia quyen su dung dat, phat hanh trai phieu do thi, chuong trinh kich cau thong qua dau tu. Thanh pho da huy dong von trong khu vuc kinh te tu nhan va trong dan cu ngay mot tang, chiem ty trong gan 50% tong von dau tu cua thanh pho nam 2005. Tu dau nam 2006 den nay, so luong doanh nghiep dan doanh moi thanh lap theo Luat Doanh nghiep la hon 1.700 doanh nghiep, tang hon 30% so luong doanh nghiep va 62% ve von dang ky so cung ky. Ðau tu truc tiep nuoc ngoai dat hon 700 trieu USD gap hon 5 lan so cung ky nam ngoai, trong do Cong ty Intel cua My dau tu vao khu cong nghe cao 300 trieu USD (giai doan 1).

Cac co che, chinh sach khuyen khich uu dai dau tu da thu hut cac doanh nghiep dau tu vao cac du an ha tang ky thuat lon (nha may nuoc, mang cap nuoc) va ha tang xa hoi (phat trien co so giao duc, y te, the thao ngoai cong lap). Gan day nhat, ngay 7-5-2006, Benh vien da khoa An Sinh - Benh vien tu nhan thu 22 o TP Ho Chi Minh da di vao hoat dong. Benh vien co dien tich su dung 10.000 m2, tong von xay dung va trang thiet bi y te la hon 100 ty dong do von tu nhan dau tu. Benh vien duoc xay dung theo mo hinh da khoa ky thuat cao voi nhieu chuyen khoa sau dat tieu chuan quoc te. Benh vien co 14 khoa, tam phong mo va co day du cac he thong chan doan hinh anh, chan doan chuc nang, xet nghiem, noi soi, ke ca phau thuat tao hinh, trung tam loc than, san phu khoa. Benh vien thuc hien ho so benh an dien tu, moi nguoi benh duoc cap ma vach rieng de quan ly, luu tru thong tin.

Tuy nhien, nhan thuc ve vai tro, tam quan trong cua viec hoan thien moi truong dau tu kinh doanh o cac cap, cac nganh thanh pho chua sau sac. Nhung viec lam nham cai thien moi truong dau tu kinh doanh vua qua phan nhieu con mang tinh tac nghiep, thieu dong bo. Do do, thanh pho chua co duoc mot chien luoc cai thien moi truong dau tu thu hut nguon von dau tu nuoc ngoai va dau tu trong nuoc. Moi truong dau tu kinh doanh chua du suc hap dan. Chi phi dau tu nhu gia cho thue dat, thue van phong con cao lam giam tinh canh tranh so voi cac dia phuong khac va cac nuoc trong khu vuc. Giai phong mat bang, den bu tai dinh cu khi thu hoi dat cho cac du an con gap nhieu kho khan la nguyen nhan quan trong nhat lam ach tac toan bo qua trinh trien khai du an, lam nan long cac nha dau tu. Quan 2, hien co hang chuc du an cac thanh phan kinh te dau tu. Nhu cau dinh cu cho cac du an la 14.000 can ho va 3.303 nen dat nhung sau hang chuc nam den nay moi bo tri duoc 473 can ho va 70 nen dat. O du an Khu do thi Thu Thiem, da cap 1.131 phieu dang ky can ho tai dinh cu nhung cung chi bo tri duoc 42 can. Thu tuc giai quyet mat bang kinh doanh con rac roi. Co so ha tang con yeu kem, o nhiem moi truong that su la kho khan lon. Dich vu tai chinh con han che. Thu tuc vay von con phuc tap, chua binh dang giua cac loai hinh doanh nghiep. Doanh nghiep dan doanh con rat kho khan tiep can nguon von. Cong thuc trong co quan quan ly nha nuoc con nhieu bieu hien "hanh" doanh nghiep lam gia tang chi phi doanh nghiep. Nhung bat cap ve moi truong dau tu o TP Ho Chi Minh hien nay da lam giam dang ke su hap dan cua cac nha dau tu.

Giai phap dong bo

Trong nhung nam toi thanh pho dung truoc nhieu co hoi moi nhung cung phai doi dien voi nhieu thach thuc, truoc het tren linh vuc kinh te. Thanh pho dat muc tieu GDP tren dia ban nam nam toi tang binh quan 12%/nam. Can huy dong tong von dau tu xa hoi nam nam tren dia ban la 434.500 ty dong (tuong duong 27,2 ty USD), trung binh moi nam la 5,45 ty USD thong qua nhieu co che chinh sach huy dong von tu trong dan, tu doanh nghiep va thu hut dau tu nuoc ngoai. Du kien co cau nguon von dau tu: Von ngan sach chiem 15%, doanh nghiep nha nuoc 15%, tu nhan 47%, FDI va ODA 23%. Trong khi do, viec canh tranh thu hut cac luong von quoc te cang tro nen gay gat. Viec thuc hien muc tieu kinh te - xa hoi cua thanh pho dang la thach thuc lon neu moi truong dau tu cua thanh pho khong that su duoc cai thien mot cach thong thoang va dong bo. Tang tong von dau tu va tang hieu qua dau tu la dieu kien quyet dinh toc do tang truong kinh te thanh pho do do phai co quyet tam cao, doi moi manh me dong bo chinh sach, co che nhat la nang luc dieu hanh trong viec huy dong va phan phoi hop ly nguon luc dau tu phat trien. Khuyen khich tao dieu kien dau tu cua tat ca cac thanh phan kinh te, tung ho gia dinh, ca nguon luc trong nuoc lan von dau tu nuoc ngoai.

Giai phap hang dau la cai thien nhanh chong moi truong dau tu tao dieu kien thu hut cac nguon von cho dau tu phat trien. Uu tien thu hut von cac nha dau tu nuoc ngoai vao du an phat trien cac nganh cong nghe cao, co so ha tang va phat trien khu do thi moi. Thi diem cho nha dau tu nuoc ngoai tham gia dau gia dat do thi de xay dung nha o, cho thue va cac muc dich thuong mai khac trong thoi han su dung nhat dinh. Gan dau tu san xuat voi mo rong thi truong noi dia va xuat khau, tao buoc dot pha trong cac linh vuc dich vu cao cap, tac dong lan nhau tang hieu qua dau tu lam cho moi truong dau tu o TP Ho Chi Minh hap dan hon nua, co tinh canh tranh khu vuc ngay cang cao.

Thanh pho tiep tuc cai cach hanh chinh trong quan ly dau tu va cai thien moi truong kinh doanh. Hoan thien va nang cao hieu qua co che mot cua trong dau tu. Mot cua tai Ban Quan ly Khu cong nghiep - Khu che xuat (doi voi du an trong khu) hoac tai So Ke hoach va Ðau tu (doi voi du an khac). Thuc hien triet de co che "mot cua" doi voi nha dau tu nuoc ngoai.

Cap phep dau tu qua mang va rut ngan hon nua thoi gian cap phep dau tu. Lap bo phan thuong truc lam dau noi voi cac doanh nghiep de giup chinh quyen thanh pho go vuong mac cho doanh nghiep.

Lap quy hoach va cong khai thong tin ve quy hoach, chinh sach uu dai, quy trinh giai quyet du an dau tu cua doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai.

Cong khai quy hoach, dieu kien kinh doanh doi voi cac nganh nghe kinh doanh co dieu kien de dan tham gia kinh doanh va giam sat co quan quan ly Nha nuoc. Kien nghi Chinh phu cho phep nha dau tu nuoc ngoai duoc hoat dong co tinh chat da nganh chu khong theo du an nhu hien nay.

Thuc hien cai cach hanh chinh, thay doi can ban moi quan he giua chinh quyen voi doanh nghiep theo huong dong hanh phuc vu doanh nghiep. Giai quyet cac vuong mac cho doanh nghiep va chong nhung nhieu doanh nghiep nham giam toi da chi phi ngam, giam phien ha, chong gian lan thuong mai de lanh manh hoa moi truong dau tu.

Tao moi truong dau tu con co nghia la thanh pho tao dieu kien cho doanh nghiep hoat dong san xuat kinh doanh co hieu qua sau khi dang ky kinh doanh. Ton trong va bao ve loi ich hop phap cua cac nha dau tu va doanh nghiep. Thanh pho tiep tuc ap dung mot so chinh sach nhu ho tro vay von kich cau doi moi cong nghe thiet bi, quy ho tro giam thieu o nhiem moi truong, xuc tien thuong mai, phat trien san pham chu luc... Tao dieu kien cho moi to chuc, ca nhan thuoc cac thanh phan kinh te co duoc mat bang san xuat theo dung yeu cau. Cap giay chung nhan quyen su dung dat cho doanh nghiep de doanh nghiep gop von, the chap vay von dau tu tai san xuat mo rong.

Tao moi truong thuan loi thu hut dau tu nuoc ngoai la mot chu truong quan trong cua thanh pho. Vi the trong giai doan 2006 - 2010, thanh pho quyet tam tao buoc dot pha trong thu hut dau tu nuoc ngoai. Ðen luc nay tai nguyen doi dao, lao dong re khong con la nhan to quan trong nhat de thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai. Trai lai, nang cao trinh do luc luong lao dong la huong di dung dan hap dan dau tu va phat huy tich cuc von dau tu nuoc ngoai den qua trinh tang truong kinh te. Muon moi truong dau tu hap dan, co tinh canh tranh khu vuc thi ngoai he thong luat phap hoan chinh, nhat quan va minh bach, thanh pho can chu dong co nhung hoat dong ho tro dap ung nhu cau cua cac nha dau tu nuoc ngoai ngay tu dau. Ðo la tim hieu nhu cau du kien cua cac nha dau tu, thong tin ve nhu cau lao dong, dao tao va kha nang dap ung, to chuc cho nha dau tu gap go co so dao tao nguon nhan luc. Can thong nhat nhan thuc, xay dung va thuc hien nhat quan he thong chinh sach bao dam su on dinh, minh bach, ro rang tao dieu kien kinh doanh hieu qua cua cac nha dau tu dang hoat dong, thu hut them cac cong ty da quoc gia dau tu moi.

Nhung nha dau tu nuoc ngoai hien nay chi muon dau tu san xuat tai nhung noi co phi ton thap nhat. Vi muc tieu loi nhuan, cac nha dau tu rat quan tam chat luong cua moi truong dau tu de giam chi phi kinh doanh. Thanh pho can chu dong to chuc van dong xuc tien dau tu tai nuoc ngoai nhat la cac dia ban trong diem, noi co cong nghe nguon, cac tap doan da quoc gia. Xay dung danh muc keu goi dau tu, thong tin moi goi dau tu qua mang in-to-net. Thanh pho chuan bi san quy dat de nha dau tu lua chon dia diem thuan loi. Xay san nha cho cac nha dau tu nuoc ngoai thue. Ðo la nhung nhu cau cua nhieu nha dau tu nuoc ngoai vao thanh pho hien nay. Ho tro chi phi boi thuong, giai phong mat bang va to chuc giai toa cho chu dau tu. Cung cap nhanh thong tin cho nha dau tu ve dia diem, kien truc, hien trang khu dat, thong tin phat trien nganh... Kiem soat chat che thi truong bat dong san de giam chi phi cho dat dai, qua do giam chi phi dau tu.

Voi quyet tam tao moi dieu kien thuan loi cho dau tu phat trien, TP Ho Chi Minh nhat dinh gat hai duoc nhieu ket qua trong thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi.

(Theo Nhan Dan)
Viet Bao
Comment :TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Ho Chi Minh City to improve the investment environment
Ho Chi Minh City, attracting foreign investment, Department of Planning and Investment, foreign investors, Ho Chi Minh, investment environment, reform environment, at home and abroad, facilitate, mechanisms, resettlement, last time, enterprises, business and most
Through innovation policies and improved business environment investment business, over time, Ho Chi Minh City has attracted many domestic and foreign capital for development investment, contributing to economic restructuring, successful implementation of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TP Hồ Chí Minh cải thiện môi trường đầu tư

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TP Hồ Chí Minh cải thiện môi trường đầu tư bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu

Nhan xet, hay lien he ve tin TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TP Ho Chi Minh cai thien moi truong dau tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0