Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

Tags: Bo Tai, thu nhap binh quan dau nguoi, Ngan hang Chinh sach xa hoi, uy ban nhan dan, thu tuong chinh phu, so tien cho vay, ho gia dinh, muc cho vay, trong thoi gian, tra het no, sinh vien, tra no, nguoi vay, thoi han, vay von, to


Cac bo nganh va Ngan hang Chinh sach xa hoi dang rao riet chuan bi de thuc hien viec cho sinh vien kho khan vay theo Chi thi cua Thu tuong Chinh phu. Theo cac chuyen vien Ngan hang Chinh sach va Bo Tai chinh, van de hien nay la viec xac dinh muc cho vay va nguon von cho vay. Con cac thu tuc cho vay se khong co gi thay doi so voi truoc day.

Cu the, hien nay, Ngan hang Chinh sach xa hoi khong con truc tiep cho vay den tung sinh vien ma thuc hien cho vay thong qua ho gia dinh. Ngan hang se ho tro chuyen tien mien phi den noi thuan tien nhat cho sinh vien nhan. Sinh vien co the lien he voi cac chi nhanh Ngan hang Chinh sach o cac quan huyen va khoang 8.500 diem giao dich cua Ngan hang Chinh sach de duoc huong dan cu the.

Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

Tu van va cho sinh vien kho khan vay tien o NHCSXH. (Anh: NHCSXH)

Tieu chuan va dieu kien cho vay

Theo cac huong dan, sinh vien co hoan canh kho khan la sinh vien mo coi ca cha lan me, hoac chi mo coi cha hoac me nhung nguoi con lai khong co kha nang lao dong.

Sinh vien la con (con de hoac con nuoi hop phap) cua ho gia dinh, thuoc dien ho ngheo theo quy dinh cua phap luat. Cu the, tieu chuan ngheo hien nay dang ap dung theo Quyet dinh so 170/2005/QD-TTg ngay 08/7/2005 cua Thu tuong Chinh phu chuan ngheo ap dung cho giai doan 2006-2010. Trong do, cac ho o khu vuc nong thon thu nhap binh quan dau nguoi tu 200.000 dong/thang (2.400.000 dong/nam) va o khu vuc thanh thi thi thu nhap binh quan dau nguoi tu 260.000 dong/thang (3.120.000 dong/nam) tro xuong duoc xem la ho ngheo.

Ben canh do, sinh vien la con trong ho gia dinh co muc thu nhap binh quan dau nguoi toi da bang 150% muc thu nhap binh quan dau nguoi cua ho ngheo cung duoc xep vao dien hoan canh kho khan duoc xem xet cho vay von.

Theo huong dan cua NHCSXH, tat ca sinh vien co hoan canh kho khan theo quy dinh duoc theo hoc va dang theo hoc he chinh quy tap trung tai cac truong dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep va day nghe trong nuoc co thoi gian dao tao tu mot nam tro len deu thuoc dien nay von.

Tuy nhien, cac sinh vien thuoc dien duoc vay nhung neu bi xu phat tu muc hanh chinh tro len ve cac hanh vi: co bac, nghien hut, trom cap hoac co hanh vi vi pham phap luat hoac la hoc sinh, sinh vien dang bi cac truong hoc ky luat tu hinh thuc canh cao tro len... se khong duoc huong uu dai.

De duoc vay von tai NHCSXH sinh vien phai co du cac dieu kien: dang sinh song trong ho gia dinh co ho khau thuong tru hoac co dang ky tam tru dai han tai dia phuong noi NHCSXH cho vay va dang theo hoc he chinh quy tap trung tai cac truong dao tao co thoi gian dao tao tu mot nam tro len. Sinh vien phai duoc Uy ban nhan dan cap xa xac nhan ve hoan canh kho khan. Ho gia dinh la nguoi dai dien cho hoc sinh, sinh vien truc tiep vay von, tra no NHCSXH va co nghia vu tra no.

Theo qui dinh, nguoi vay khong phai the chap tai san nhung phai la thanh vien To tiet kiem va vay von tai noi sinh song, duoc To binh xet cho vay lap thanh danh sach ho gia dinh de nghi vay von va phai co su xac nhan cua Uy ban nhan dan cap xa.

Truong hop ho gia dinh chua la thanh vien cua To tiet kiem va vay von tai noi sinh song thi phai gia nhap To tiet kiem va vay von. Sau do phai duoc To tiet kiem hop ket nap thanh vien moi va lap danh sach thanh vien bo sung co xac nhan cua Uy ban nhan dan cap xa de gui NHCSXH moi co the thuc hien cac thu tuc vay von.

Cac thu tuc va thoi han cho vay

Khi nguoi vay co nhu cau vay von cho con em di hoc dai hoc, gia dinh can lien he voi to chuc chinh tri - xa hoi cap xa de duoc gia nhap To tiet kiem va vay von tai noi cu tru. Sau do, nguoi vay viet giay de nghi vay von theo mau cua ngan hang, kem giay xac nhan cua nha truong hoac giay bao nhap hoc gui cho To tiet kiem va vay von. To se hop binh xet va tong hop danh sach vay von, sau do Uy ban nhan dan cap xa phe duyet.

Rieng doi voi truong hop hoc sinh, sinh vien co hoan canh kho khan la doc than, thi duoc lam thu tuc vay von tai chi nhanh NHCSXH hoac phong giao dich tai noi hoc sinh, sinh vien do dang theo hoc tai truong dao tao.

Hien nay, muc cho vay toi da de chi phi hoc tap cho mot hoc sinh, sinh vien theo quy dinh cua NHCSXH la 300.000 dong/thang (3.000.000 dong/nam). Truong hop hoc sinh, sinh vien thuoc dien duoc mien, giam hoc phi theo che do thi van duoc vay theo muc toi da. Tuy nhien, muc nay co the se duoc thay doi trong thoi gian toi.

Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

Sinh vien se duoc ho tro chuyen tien mien phi den chi nhanh NHCS gan nhat. (Anh: NHCSXH)

Thoi han cho vay tinh tu ngay nguoi vay nhan mon vay dau tien cho den ngay hoc sinh, sinh vien ket thuc khoa hoc, ke ca thoi gian nha truong cho phep nghi hoc co thoi han va duoc bao luu ket qua hoc tap. Nguoi vay chua phai tra no goc va lai tien vay. Tuy nhien, lai tien vay duoc tinh ke tu ngay nguoi vay nhan mon vay dau tien den ngay tra het no goc.

Ngoai viec giai ngan lan dau khi ky ket vay, NHCSXH se thuc hien giai ngan mot nam 2 lan vao dau cac ky hoc. So tien giai ngan tung lan do nguoi vay va NHCSXH thoa thuan nhung tong so tien giai ngan trong nam khong vuot qua so tien duoc cho vay toi da mot nam hoc cua mot sinh vien.

Cac yeu cau ve tra no

Ve thoi gian tra no, duoc tinh tu ngay hoc sinh, sinh vien ket thuc khoa hoc cho den khi nguoi vay tra het no goc va lai. Nguoi vay va Ngan hang Chinh sach thoa thuan thoi han tra no cu the nhung thoi han tra no toi da khong duoc vuot qua thoi han vay tien tren day. Cu the, sinh vien duoc vay trong thoi gian hoc o truong la 3 nam thi thoi han tra no toi da la 3 nam. Nhu vay, thoi han cho vay toi da la duoc vay von 3 nam + thoi han tra no 3 nam = 6 nam.

Truong hop mot ho gia dinh vay von de chi phi hoc tap cho nhieu sinh vien cung mot luc, nhung thoi han ra truong cua tung hoc sinh, sinh vien khac nhau, thi thoi han cho vay duoc xac dinh theo nguoi co thoi gian con phai theo hoc tai truong dai nhat.

Ve tra no, doi voi no goc, khi giai ngan so tien cho vay cua ky hoc cuoi cung, NHCSXH noi cho vay, cung nguoi vay thoa thuan viec dinh ky han tra no cua toan bo so tien cho vay. So tien cho vay duoc phan ky tra no toi da 6 thang 1 lan phu hop voi kha nang tra no cua nguoi vay do Ngan hang va nguoi vay thoa thuan. Nguoi vay phai tra no goc lan dau tien trong thoi gian 6 thang ke tu ngay hoc sinh, sinh vien ket thuc khoa hoc. Tuy nhien, neu den ky tra no ma nguoi vay chua tra duoc no thi chuyen tra vao ky han tiep theo.

Trong khi do, lai tien vay duoc tinh ke tu ngay nguoi vay nhan mon vay dau tien den ngay tra het no goc. So tien lai, ke ca so lai phat sinh trong thoi han phat tien vay, NHCSXH thoa thuan voi nguoi vay tra theo dinh ky thang, quy trong thoi han tra no. Lan thu lai dau tien la trong 6 thang ke tu ngay hoc sinh, sinh vien ra truong.

Tuy nhien, neu den ky han tra no cuoi cung, neu nguoi vay chua co kha nang tra no day du do nguyen nhan khach quan, thi duoc Ngan hang Chinh sach xem xet cho gia han no them mot khoang thoi gian nua. Khoang thoi gian cho gia han no toi da bang 1/2 thoi han tra no da thoa thuan khi vay.

  • Phuoc Ha
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tín dụng đang dần được khơi thông

Với mục tiêu và quyết tâm đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành về dưới 3%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định cụ thể và giao chỉ tiêu số nợ xấu phải được xử lý cho từng ngân hàng thương mại (gồm tự xử lý thu hồi nợ và bán nợ cho VAMC). Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN. Kết quả đạt được khả thi khi các ngân hàng đã hoàn tất việc bán nợ xấu cho VAMC trước thời hạn quy định.

Giá điện tại đảo không đắt hơn đất liền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Tìm hiểu: Bo Tai, thu nhap binh quan dau nguoi, Ngan hang Chinh sach xa hoi, uy ban nhan dan, thu tuong chinh phu, so tien cho vay, ho gia dinh, muc cho vay, trong thoi gian, tra het no, sinh vien, tra no, nguoi vay, thoi han, vay von, to

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sinh viên tiếp cận vốn vay ưu đãi thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sinh viên tiếp cận vốn vay ưu đãi thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0