Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XIIQuoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII
Chinh phu moi ra mat. Anh: TPO


– Sang nay, Quoc hoi (QH) da bo phieu phe chuan bo nhiem cac Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu. Truoc do, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung bao cao giai trinh, tiep thu y kien cua cac dai bieu Quoc hoi ve nhan su Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu.

Theo danh sach Chinh phu Khoa XII duoc QH phe chuan, gom co 5 Pho thu tuong:

Ong Hoang Trung Hai
(So phieu bau: 358 phieu (72,62%))

Anh minh hoa

- Ho va ten khai sinh: Hoang Trung Hai

- Ho va ten thuong goi : Hoang Trung Hai

- Sinh ngay : 27 thang 9 nam 1959

- Que quan : Quynh Giao, Quynh Phu, Thai Binh

- Dan toc : Kinh

- Ton giao: Khong co

-Trinh do chuyen mon : Ky su He thong dien - Thac sy

- Ngay vao Dang : 20/11/1990

- Ngay chinh thuc: 20/11/1991

- Dia chi co quan : 54 pho Hai Ba Trung, quan Hoan Kiem, Ha Noi

- Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam khoa IX, X

- Dai bieu Quoc hoi khoa XI, Bo truong Bo Cong nghiep


Ong Nguyen Thien Nhan
(So phieu bau: 391 phieu (79,31%))

Anh minh hoa

- Ho va ten: Nguyen Thien Nhan

- Sinh ngay: 12/06/1953

- Que quan: xa Phuong Tra, huyen Chau Thanh, tinh Tra Vinh

- Noi cu tru hien nay: so 72/1 duong Tran Quoc Toan, Phuong 8, Quan 3, Tp.Ho Chi Minh.

- Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Ban Thuong vu Thanh Uy, Pho Chu tich Thuong truc Uy Ban nhan dan Thanh pho Ho Chinh Minh, Dai bieu HDND Thanh pho khoa VI, Ung cu vien Dai bieu HDND Thanh pho Khoa VII (Nhiem ky 2004-2009).

- Trinh do hoc van: Giao su Kinh te, Tien si Dieu khien hoc, Thac si Quan ly cong dong, Cao cap Ly luan Chinh tri.

- Ngay vao Dang: 04/01/1980 .

Ong Nhan la dai bieu QH khoa 10 va vua trung cu dai bieu QH khoa 12 tai Bac Giang voi ty le phieu 80%.


Ong Nguyen Sinh Hung
(So phieu bau: 438 phieu (88,84%))

Anh minh hoa

- Ho va ten khai sinh: Nguyen Sinh Hung

- Ho va ten thuong goi: Nguyen Sinh Hung

- Gioi tinh: Nam

- Ngay sinh: 18/01/1946

- Dan toc: Kinh

- Ton giao: Khong co

- Que quan: Xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An

- Ngay vao Dang: 26/05/1977

- Ngay chinh thuc: 26/05/1978

- Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam; Pho Bi thu Ban can su Dang Chinh phu; Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu; Dai bieu Quoc hoi.


Ong Hung la dai bieu QH khoa 10, 11 va vua trung cu dai bieu QH khoa 12 tai Ha Tinh voi so phieu 97%.

Ong Pham Gia Khiem
(So phieu bau: 475 phieu (96,35%))

Anh minh hoa

- Ho va ten khai sinh: PHAM GIA KHIEM

- Ho va ten thuong goi: Pham Gia Khiem

- Gioi tinh: Nam

- Ngay sinh: 06/8/1944

- Dan toc: Kinh

- Que quan: Xa Duc Thang, huyen Tu Liem, thanh pho Ha Noi

- Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam; Uy vien Ban can su Dang Chinh phu; Pho Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Ngoai giao nuoc CHXHCN Viet Nam; Bi thu Ban can su Dang Bo Ngoai giao.
- Dai bieu Quoc hoi khoa: XI
- Noi lam viec: Van phong Chinh phu, so 1 Hoang Hoa Tham – Ba Dinh – Ha Noi
- Ngay vao Dang: 11/9/1978

- Ngay chinh thuc: 11/9/1979


Ong Khiem la dai bieu QH khoa 10, 11 va trung cu dai bieu QH khoa 12 tai Da Nang voi ty le phieu 86%.

Ong Truong Vinh Trong
(So phieu bau: 414 phieu (83,98%))

Anh minh hoa
- Ho va ten khai sinh: Truong Vinh Trong

- Ho va ten thuong goi: Hai Nghia

- Gioi tinh: Nam

- Ngay sinh: 11/11/1942

- Dan toc: Kinh

- Ton giao: Khong co

- Que quan: Xa Binh Hoa, huyen Giong Trom, tinh Ben Tre

- Noi cu tru (noi o hien nay): So 222D, Doi can, P. Cong vi, Ba Dinh, Ha Noi

- Trinh do hoc van: Tai chuc DH Van, Dai hoc Quan ly KT Lien Xo (cu)

- Ngay vao Dang: 11/11/1964

- Ngay chinh thuc: 11/11/1965

- Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam; Bi thu Trung uong Dang; Truong ban Noi chinh Trung uong; Uy vien Ban can su Dang Chinh phu; Pho Thu tuong Chinh phu; Dai bieu Quoc hoi khoa 8 va 11.

(Nguon: Website Chinh phu)


Cac Bo truong va nguoi dung dau cac co quan thuoc Chinh phu duoc QH phe chuan voi ty le phieu dong y nhu sau:


Danh sach 22 thanh vien Chinh Phu

Anh minh hoa Phung Quang Thanh - Bo truong Quoc phong: 484/489

- Sinh nam 1949
- Que quan: Vinh Phuc
- Trinh do: DH khoa hoc quan su.
- Ong Thanh la uy vien trung uong Dang, uy vien Bo Chinh tri, dai bieu QH khoa 11, 12.
- Hien ong dam trach chuc Bo truong Quoc phong.

Anh minh hoa Le Hong Anh - Bo truong Bo Cong an: 462/489

- Sinh nam 1949
- Que quan: Kien Giang
- Trinh do: Cu nhan luat, cu nhan chinh tri.
- Ong Hong Anh la uy vien trung uong Dang, uy vien Bo Chinh tri, hien la Bo truong Cong an. Ong cung la dai bieu QH khoa 11 va 12.

Anh minh hoa Pham Gia Khiem - Bo truong Bo Ngoai giao: 475/489

- Sinh nam 1944

- Que quan: Ha Noi

-Trinh do: Ttien si luyen kim.

- Ong Khiem la uy vien trung uong Dang, uy vien Bo Chinh tri, Pho thu tuong. Thang 6/2006, ong Khiem duoc QH phe chuan kiem Bo truong Ngoai giao. Ong la dai bieu QH khoa 10, 11 va 12.

Anh minh hoa Tran Van Tuan - Bo truong Noi vu: 453/489

- Sinh nam 1950

- Que quan: Hai Duong

- Trinh do: Tien si kinh te.

Ong Tuan la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 10 va 12. Hien ong la Thu truong thuong truc Bo Noi vu.


Anh minh hoa Ha Hung Cuong - Bo truong Tu phap: 469/489

Sinh nam 1953

Que quan: Vinh Phuc

Trinh do: Pho giao su, tien si luat.

Ong Cuong la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 12 va hien la Bi thu tinh uy Quang Binh.
Anh minh hoa Vo Hong Phuc - Bo truong Ke hoach Dau tu: 397/489

- Sinh nam 1945
- Que quan Ha Tinh
- Trinh do dai hoc
Ong Phuc la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 11 va 12. Hien ong la Bo truong Ke hoach Dau tu.

Anh minh hoa Vu Van Ninh - Bo truong Tai chinh: 472/489


- Sinh nam 1955,

- Que quan: Nam Dinh

- Trinh do: Thac si tai chinh - ngan sach quan tri kinh doanh.

Ong Ninh la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 12, hien giu chuc Bo truong Tai chinh.
Anh minh hoa Vu Huy Hoang - Bo truong Cong thuong: 453/489


- Sinh nam 1953

- Que quan: Hai Phong

- Trinh do: Tien si kinh te.

Ong Hoang la uy vien trung uong Dang, hien la Bi thu tinh uy Lang Son.

Anh minh hoa
Cao Duc Phat - Bo truong Nong nghiep va Phat trien Nong thon: 468/489

- Sinh nam 1956

- Que quan: Nam Dinh

- Trinh do: Tien si kinh te.

Ong Phat la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 12, hien dam trach chuc Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon.
Anh minh hoa Ho Nghia Dung - Bo truong Giao thong Van tai: 415/489

- Sinh nam 1950

- Que quan: Da Nang

- Trinh do: Ky su nganh luyen kim.

Ong Dung la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 12, hien la Bo truong Giao thong Van tai.


Anh minh hoa Nguyen Hong Quan - Bo truong Bo Xay dung: 455/489

- Sinh nam 1949

- Que quan: Hai Duong.

Ong Quan la uy vien trung uong Dang hien giu chuc Bo truong Xay dung.
Anh minh hoa Pham Khoi Nguyen - Bo truong Tai nguyen Moi truong: 474/489

- Sinh nam 1950

- Que quan: Ha Tay

- Trinh do: Tien si kinh te, thac si dia chat,

- La uy vien trung uong Dang.

- Hien ong Nguyen la Thu truong thuong truc Bo Tai nguyen va Moi truong va vua trung cu dai bieu QH khoa 12.

Anh minh hoa Le Doan Hop - Bo truong Thong tin va Truyen thong: 403/489

- Sinh nam 1951

- Que quan: Nghe An

- Trinh do: Tien si kinh te.

Ong Hop la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 11 va 12. Ong hien la Bo truong Van hoa Thong tin.
Anh minh hoa Nguyen Thi Kim Ngan - Bo truong Lao dong, Thuong binh Xa hoi: 452/489

- Sinh nam 1954

- Que quan: Ben Tre

-Trinh do: Thac si kinh te chuyen nganh Tai chinh - Tin dung.

Ba Ngan la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 12, hien la Thu truong Bo Thuong mai.
Anh minh hoa Hoang Tuan Anh - Bo truong Bo Van hoa, The thao va Du lich: 430/489

- Sinh nam 1952

- Que quan: Da Nang

- Trinh do: Ky su do dac hang khong, cu nhan luat.

- Ong Tuan Anh la uy vien trung uong Dang, hien la Tong cuc truong Du lich.
Anh minh hoa Hoang Van Phong - Bo truong Bo Khoa hoc Cong nghe: 473/489

- Sinh nam 1948

- Que quan: Ha Noi.

Ong Phong la uy vien trung uong Dang, hien la Bo truong Khoa hoc va Cong nghe.
Anh minh hoa Nguyen Thien Nhan - Bo truong Bo Giao duc: 462/489

- Sinh nam 1953

- Que quan: Tra Vinh,

- Trinh do: Giao su kinh te, tien si dieu khien hoc.

Ong Nhan la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 10 va 12, hien la Bo truong Giao duc va Dao tao.
Anh minh hoa Nguyen Quoc Trieu - Bo truong Bo Y te: 412/489

- Sinh nam 1951

- Que Bac Ninh

- Trinh do: Bac si, tien si xa hoi hoc.

Ong Trieu la uy vien trung uong Dang, hien la Chu tich UBND thanh pho Ha Noi.
Anh minh hoa Giang Seo Phu - Chu nhiem Uy ban Dan toc: 477/489

- Sinh nam 1951

- Que quan: Lao Cai

- Trinh do: Cu nhan kinh te, cu nhan chinh tri.

Ong Phu la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 11 va 12, hien giu chuc Pho ban To chuc trung uong.
Anh minh hoa Nguyen Van Giau - Thong doc Ngan hang Nha nuoc VN: 471/489

- Sinh nam 1957

- Que quan: An Giang

- Trinh do: Tien si kinh te.

Ong Giau la uy vien trung uong Dang, hien la Bi thu tinh uy Ninh Thuan.
Anh minh hoa Tran Van Truyen - Tong Thanh tra Chinh phu: 463/489

- Sinh nam 1950

- Que quan: Ben Tre

- Trinh do: Cu nhan luat.

Ong Truyen la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 10 va 12, hien la Tong thanh tra Chinh phu.
Anh minh hoa Nguyen Xuan Phuc - Chu nhiem Van phong Chinh phu: 460/489

- Sinh nam 1954

- Que quan: Quang Nam

- Trinh do: Cu nhan kinh te.

Ong Phuc la uy vien trung uong Dang, dai bieu QH khoa 11, hien giu chuc Pho chu nhiem Van phong Chinh phu.


(Nguon: Website Chinh phu)

Cung trong sang nay, QH da bieu quyet thong qua Nghi quyet phe chuan bo nhiem cac Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu voi 97,36% ty le tan thanh.

Ngay sau khi QH bo phieu thong qua danh sach Chinh phu Khoa XII, Thu tuong Nguyen Tan Dung thay mat Chinh phu phat bieu dinh huong chuong trinh hanh dong cua Chinh phu khoa XII.

Vao cuoi gio sang nay, Chu tich nuoc doc To trinh de nghi QH phe chuan danh sach cac thanh vien Hoi dong Quoc phong va An ninh. QH da bo phieu phe chuan bo nhiem cac thanh vien Hoi dong Quoc phong va An ninh. Theo do, Chu tich Hoi dong la ong Nguyen Minh Triet - Chu tich nuoc, Pho chu tich Hoi dong la ong Nguyen Tan Dung - Thu tuong Chinh phu, cac Uy vien hoi dong: ong Nguyen Phu Trong - Chu tich QH, ong Pham Gia Khiem – Pho Thu tuong, ong Phung Quang Thanh - Bo truong Bo Quoc phong, ong Le Hong Anh - Bo truong Bo Cong an.

Theo Chuong trinh moi, Ky hop thu nhat QH Khoa XII se ket thuc vao ngay 4/8, som hon du kien. Chieu nay, Tong Thanh tra Chinh phu se doc To trinh ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong, chong tham nhung. Chu nhiem Uy ban Tu phap cua Quoc hoi doc Bao cao tham tra ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong, chong tham nhung.

Le Quang

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Pho Thu, Ha Noi, Nguyen Tan Dung, Ben Tre, Da Nang, Bo Cong, Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam, Uy vien Bo Chinh tri, uy vien trung uong, dai bieu quoc hoi, Tien si Kinh Te, cac thanh vien, ho va ten, cua chinh phu, Pham Gia Khiem, phe chuan, QH

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội thông qua nhân sự Chính phủ khoá XII

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội thông qua nhân sự Chính phủ khoá XII bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi thong qua nhan su Chinh phu khoa XII de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0