Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

Van phong Dai dien Thuong mai Hoa Ky - USTR hom qua (31/5) da cong bo mot danh sach chi tiet cac cam ket cat giam thue va do bo cac hang rao phi thue quan cua Viet Nam theo thoa thuan dam phan gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO).

Theo do, Viet Nam cam ket mo cua thi truong tren nhieu linh vuc quan trong nhu cho phep thanh lap chi nhanh bao hiem (phi nhan tho), cong ty chung khoan nuoc ngoai tai Viet Nam, cung nhu thuc hien nhung cam ket cat giam thue nhap khau doi voi san pham cong nghiep, nong nghiep.

Linh vuc dich vu

Khi Viet Nam tro thanh thanh vien chinh thuc cua WTO, cac nha cung cap dich vu cua Hoa Ky se tiep thi truong Viet Nam mot cach de dang hon va se duoc huong quy che dai ngo quoc gia tren nhieu linh vuc nhu bao hiem, ngan hang, chung khoan, vien thong, nang luong, chuyen phat nhanh, xay dung, vv. Ngoai ra, Viet Nam cung da dong y xem xet viec mo cua thi truong mot cach rong hon so voi nhung gi da duoc thoa thuan.

Ngan hang va chung khoan: Hien tai, Viet Nam cho phep cac ngan hang nuoc ngoai nam giu muc co phan toi da la 49%. Cac ngan hang nuoc ngoai duoc phep thanh lap chi nhanh tai Viet Nam nhung cac cong ty chung khoan nuoc ngoai chi duoc phep thanh lap van phong dai dien tai day. Thoa thuan giua Viet Nam va Hoa Ky bao gom:

Ke tu ngay 1/4/2007, cac ngan hang My va cac ngan hang nuoc ngoai khac se duoc phep thanh lap cac chi nhanh 100% von nuoc ngoai tai Viet Nam. Cung nhu cac phap nhan Viet Nam, cac chi nhanh va van phong dai dien nay se duoc huong che do doi xu khong phan biet (dai ngo quoc gia) ngay sau khi Viet Nam gia nhap WTO. Cac ngan hang cua My se duoc phep thanh lap chi nhanh 100% von nuoc ngoai, nhan tien gui bang VND khong gioi han tu cac phap nhan dong thoi phat hanh the tin dung.

Ke tu ngay Viet Nam gia nhap WTO, cac cong ty chung khoan nuoc ngoai co the tham gia thanh lap lien doanh voi so co phan toi da la 49%. 5 nam sau do, so co phan toi da cua phia nuoc ngoai tai cac lien doanh nay co the duoc tang len toi 100% va cac cong ty chung khoan nay co the dua vao Viet Nam mot so hoat dong chung khoan cua minh nhu quan ly tai san, tu van, v..v.
Cac cong ty dau tu nuoc ngoai se duoc huong che do dai ngo quoc gia trong linh vuc tai chinh. Cac quy che ve tiep can thi truong nuoc ngoai se tuong tu hoac cao hon so voi cac quy che nay cua cac nuoc OECD.

Bao hiem:

Hien tai, cac cong ty bao hiem nuoc ngoai duoc phep hoat dong o Viet Nam duoi dang lien doanh voi mot cong ty Viet Nam. Hoat dong cua cac cong ty nay cung bi gioi han trong mot so linh vuc. Viec thanh lap chi nhanh truc tiep khong duoc chap nhan. Sau khi Viet Nam gia nhap WTO, cac cong ty bao hiem nuoc ngoai se duoc phep hoat dong tai day theo nhung quy tac nhu sau:

Viet Nam se cho phep cac cong ty bao hiem nuoc ngoai thanh lap chi nhanh 100% von nuoc ngoai va 5 nam sau khi Viet Nam gia nhap WTO, cac cong ty nay se duoc phep cung cap dich vu bao hiem phi nhan tho.

Cac gioi han doi voi hoat dong cua cac cong ty bao hiem nuoc ngoai tai Viet Nam se o muc thap nhat. Chang han, trong vong 1 nam sau khi Viet Nam gia nhap WTO, cac cong ty bao hiem nuoc ngoai se khong duoc phep cung cap mot so loai bao hiem bat buoc nhung sau do se khong con gioi han nao nua.

Viet Nam se cho phep cac cong ty bao hiem nuoc ngoai huong che do dai ngo quoc gia mot cach day du. Hon nua, Viet Nam se thuc thi cam ket cua minh ve chi nhanh cua cac cong ty bao hiem nuoc ngoai theo cach phu hop voi cac tieu chuan duoc cong nhan quoc te cua Hiep hoi cac nha quan ly bao hiem quoc te (IAIS).

Vien thong: Viet Nam se mo cua thi truong vien thong cua minh va cho phep cac cong ty ma co phan nuoc ngoai chiem da so cung cap trong 4 linh vuc phan anh nhung uu tien thuong mai chinh cua My, do la: cac dich vu vien thong cong cong co ban ma phia nha cung cap khong co co so ha tang (cung cap dich vu dien thoai co dinh va di dong nho duong truyen thue cua mot cong ty Viet Nam); mang du lieu noi bo (truoc het de phuc vu cac nha dau tu nuoc ngoai; cung cap cac dich vu dua tren mang Internet); dich vu ve tinh va dich vu cap ngam duong bien.

Viet Nam cung da chap nhan nhung quy dinh tham chieu co ban ve vien thong cua WTO, thiet lap mot co quan giam sat doc lap va cac quy che bat buoc nham phong ngua cac hanh vi han che canh tranh cua cac nha cung cap chinh tren thi truong. Tai lieu nay quy dinh mot cach ro rang cac quy che bat buoc cung nhu nhung yeu cau co quan he qua lai chat che.

Nang luong: Viet Nam da dua ra hang loat cac cam ket ve mo cua thi truong nang luong cua minh theo tung giai doan. Viet Nam se cho phep cac cong ty dich vu nang luong cua My tham gia vao cac du an nang luong lien quan den khao sat va phat trien dau khi, tu van quan ly, phan tich va kiem dinh ky thuat, sua chua va bao duong thiet bi...

Sau khi gia nhap, Viet Nam se cho phep cac cong ty nuoc ngoai trong linh vuc nay thanh lap lien doanh voi mot cong ty Viet Nam trong thoi han 3 hoac 5 nam tuy thuoc vao linh vuc hoat dong. Sau thoi gian do, cac cong ty dich vu nang luong nuoc ngoai se duoc phep thanh lap doanh nghiep 100% von nuoc ngoai. Viet Nam cung da cam ket se cho phep cac cong ty dich vu nang luong nuoc ngoai huong che do dai ngo quoc gia mot cach day du.

Dich vu chuyen phat nhanh: Ngay sau khi gia nhap, Viet Nam se cho phep cac cong ty cung cap dich vu chuyen phat nhanh nuoc ngoai thanh lap lien doanh voi cac cong ty Viet Nam trong do phia nuoc ngoai nam da so co phan. 5 nam sau do, cac nha cung cap nuoc ngoai co the thanh lap doanh nghiep 100% von nuoc ngoai. Dia vi thanh vien WTO cua Viet Nam se cho phep dich vu chuyen phat khong han che doi voi cac loai tai lieu, bao goi, hang hoa, vv theo moi phuong thuc. Dong thoi, cac nha cung cap nuoc ngoai cung se duoc doi xu nhu Buu chinh Viet Nam.

Dich vu van tai: Viet Nam se mo cua thi truong trong cac linh vuc sua chua va bao duong may bay, cho phep cac cong ty nuoc ngoai thanh lap lien doanh voi phia Viet Nam ngay sau khi gia nhap va 5 nam sau do, cac nha cung cap nuoc ngoai co the thanh lap 100% von nuoc ngoai.

Dich vu kinh doanh: Viet Nam se mo cua thi truong rong hon nua cho cac nha cung cap dich vu kinh doanh nhu tu van luat, ke toan, kien truc, quang cao, thi truong, thu y, vv. Doanh nghiep nuoc ngoai trong phan lon cac linh vuc nay duoc phep thanh lap cong ty 100% von nuoc ngoai ngay sau thoi diem gia nhap hoac mot thoi gian ngan sau do.

Viet Nam cung se mo cua thi truong rong hon cho dich vu may tinh va cac dich vu lien quan khac, cho phep thanh lap doanh nghiep 100% von nuoc ngoai trong linh vuc dang tang truong rat nhanh chong ma cac cong ty My co kha nang canh tranh toan cau nay.

Dich vu phan phoi: Viet Nam se tu do hoa linh vuc ban buon, ban le va nhuong quyen kinh doanh. Sau thoi diem gia nhap, cac doanh nghiep My trong linh vuc nay duoc phep thanh lap lien doanh voi phia Viet Nam va tu 1/1/2009, cac doanh nghiep My duoc phep thanh lap cong ty 100% von nuoc ngoai. Cac doanh nghiep phan phoi co von dau tu nuoc ngoai se duoc cung cap ca cac hang hoa nhap khau va san xuat trong nuoc.

Dich vu moi truong: Viet Nam se tu do hoa thi truong dich vu moi truong, cho phep cac cong ty cua My cung cap nhieu loai dich vu tu thoat nuoc den han che tieng on, voi tu cach la lien doanh voi phia Viet Nam ngay sau thoi diem gia nhap va doanh nghiep 100% von nuoc ngoai 5 nam sau thoi diem gia nhap. Viet Nam cung da cam ket se cho phep cac doanh nghiep nuoc ngoai trong linh vuc nay duoc huong che do dai ngo quoc gia mot cach day du.

Khach san – Nha hang: Viet Nam se mo cua thi truong rong hon nua cho dau tu cua cac doanh nghiep My vao nganh cong nghiep nay o Viet Nam dong thoi tao co hoi cho cac cong ty quan ly khach san cua My.

San pham nong nghiep

Nam 2005, My xuat khau vao Viet Nam tren 192 trieu USD hang nong nghiep, chiem 17% tong kim ngach xuat khau cua My vao thi truong Viet Nam. Theo thoa thuan song Viet Nam cam ket giam thue va chap nhan he thong kiem tra tieu chuan ve sinh an toan thuc pham cua My. Cu the:

Ve thue quan, hien Viet Nam ap muc thue suat trung binh len cac san pham nong nghiep la 27%. Theo cam ket, se co khoang 3/4 san pham nong nghiep cua My duoc huong muc thue duoi 15%, trong do co cac mat hang: bong, thit bo, thit lon, qua hanh, nho tuoi, le, nho kho…

Ve co che kiem tra ve sinh an toan thuc pham, Viet Nam cam ket ap dung thoa thuan cua WTO ve cac tieu chuan kiem tra an toan ve sinh thuc pham tren tat ca cac san pham nong nghiep.

Mot so san pham cu the:

Thit bo: Muc thue danh vao mat hang thit bo loai kem (noi tang, phan thua…) se giam ngay lap tuc tu 20% xuong 15% va giam xuong 8% trong vong 4 nam tiep theo. San pham thit bo loc xuong se duoc giam tu 20% xuong 14% trong vong 5 nam. Xuc xich bo hien dang bi ap muc thue 50% cung se duoc giam ngay lap tuc xuong 40% va giam xuong 20% theo lo trinh 5 nam.

Thit lon: Mat hang thit lon loai kem se duoc giam thue ngay tu 20% xuong 15% va trong 4 nam tiep theo se giam xuong 8%. Nhung san pham chat luong cao nhu thit giam bong, thit lon nguyen con se duoc giam thue tu 30% xuong 15% trong vong 4 nam. Thit lon da qua che bien duoc huong thue 10% (muc hien tai la 20%) sau 5 nam.

Bo sua: Mat hang vang sua se duoc huong muc thue 10% theo lo trinh 5 nam. Muc thue doi voi san pham pho mat se duoc giam ngay lap tuc tu 20% xuong 10%. Muc thue doi voi kem giam tu 50% xuong 20% sau 5 nam.

Hoa qua: Thue suat doi voi cac mat hang tao, le, nho tuoi se giam ngay lap tuc tu 40% xuong 20% va xuong muc 10% sau 5 nam. Muc thue toi hue quoc doi voi san pham nho kho hien tai la 40% se duoc giam xuong 25% va sau 5 nam giam xuong 13%.

Cac san pham da che bien: Hau het cac san pham thuc pham da che bien cua My vao Viet Nam se duoc huong muc thue thap. Vi du san pham khoai tay chien se duoc giam ngay tu 50% xuong 40% va giam toi muc 18% sau 5 nam. San pham bo lac cung duoc huong thue suat va lo trinh tuong tu. Mat hang socola duoc giam tu 40% xuong 20%. Banh cookies va ngu coc duoc giam thue tu 40% xuong 15% trong vong 5 nam.

Dau tuong: Muc thue doi voi cac san pham dau tuong duoc giam tu 15% xuong 5% trong vong 3 nam. Voi san pham dau nanh, thue suat duoc giam tu 50% xuong 30% va sau 5 nam se giam xuong muc 20%. Mat hang bot dau tuong giam tu 30% xuong 8% trong 5 nam.

Cac san pham bong, da thuoc va chua thuoc: Cac mat hang nay se duoc huong muc thue suat 0% ngay lap tuc.

San pham cong nghiep

Theo cam ket dam phan, Viet Nam se giam thue suat dang ke danh vao cac san pham cong nghiep che tao. Tren 94% cac san pham cua My vao Viet Nam se duoc huong muc thue tu 15% tro xuong. Lo trinh giam thue trung binh doi voi cac san pham cong nghiep va tieu dung la 2 nam va nhieu cat giam duoc cam ket thuc hien ngay lap tuc.

Mot so mat hang cu the:

San pham cong nghe thong tin: Viet Nam se gia nhap Hiep uoc ve Cong nghe thong tin (ITA), theo do se xoa bo cac muc thue doi voi san pham cong nghe thong tin nhu may tinh, dien thoai di dong va modem. Nam 2005, kim ngach xuat khau nhung mat hang nay cua My vao Viet Nam dat tren 40 trieu USD.

Hoa my pham va duoc pham: Viet Nam cam ket giam thue de tuong thich voi Hiep uoc CHA (Chemical Harmonization Agreement). Thue suat doi voi mat hang my pham duoc giam tu 49% xuong 17,9%. San pham duoc pham se duoc huong thue trung binh 2,5% sau 5 nam khi Viet Nam gia nhap.

Thiet bi may bay dan dung: Thue suat cua Viet Nam voi san pham may bay va dong co se duoc xoa bo trong vong 7 nam. Muc thue trung binh doi voi linh kien may bay se giam xuong duoi 9% theo lo trinh tuong tu.

Motor va linh kien: Muc thue suat doi voi nhung san pham xe da dung co tinh nang the thao (SUV) se duoc giam 50% sau khi Viet Nam thuc hien day du cam ket. Muc thue doi voi linh kien o to giam xuong con 13%. Doi voi cac xe mo to phan khoi lon, thue suat se duoc giam khoang 56% va linh kien cung duoc giam 32%.

Thiet bi xay dung va nong nghiep: Viet Nam cam ket giu o muc 5% hoac thap hon doi voi khoang 90% dong thue doi voi cac mat hang nay.

Thiet bi khoa hoc va y te: Viet Nam cam ket giu muc thue 0% doi voi 91% san pham thiet bi y te trong vong 5 nam. Muc thue trung binh doi voi linh vuc nay se thap hon 1%. Viet Nam cung cam ket bo thue doi voi 96% san pham thiet bi khoa hoc trong vong 3 nam ke tu khi gia nhap.

Viet Nam cung se do bo cac hang rao phi thue quan, cu the nhu sau:

Linh vuc xe may: Do bo quy dinh cam nhap khau xe phan khoi lon voi dong co tren 175 phan khoi. Trong vong 1 nam, Viet Nam se thiet lap mot he thong khong phan biet doi xu va minh bach ve viec nhap khau, phan phoi va su dung cac loai xe phan khoi lon cua cac ca nhan va doanh nghiep thoa man cac tieu chi ma hai ben da thoa thuan.

Cac san pham su dung cong nghe ma hoa: Viet Nam se mien tru cac han che ap dung viec nhap khau cac loai may moc va phan mem va cong nghe ma hoa doi voi cac loai hang hoa thuong mai bao gom cac san pham duoc quy dinh trong Hiep dinh ve cong nghe thong tin (ITA).

Sat va cac phe lieu kim loai khac: Viet Nam se giam thue xuat khau doi voi cac loai nguyen lieu cho nganh cong nghiep san xuat thep nay toi 51% so voi muc hien tai trong vong 5 den 7 nam toi.
Doanh nghiep nha nuoc va doanh nghiep co phan nha nuoc nam quyen chi phoi: Nhung doanh nghiep nay se duoc tham gia cac hoat dong thuong mai quoc te dua tren cac thoa thuan thuong mai.

(theo TBKT)

Viet Bao
Comment :Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Content details pledged U.S. - Vietnam in WTO talks
Vietnam, the United States, Chemical Harmonization Agreement, as Vietnam, the regime of national treatment, Energy Service Company, the securities companies, service companies, insurance companies, industrial products, agricultural products, products, foreign capital, an instant
Office of the United States Trade Representative - USTR yesterday ( 31/5) has published a detailed list of commitments to cut taxes and remove non-tariff barriers to Vietnam's accession agreement to negotiate the World Trade Organization (WTO). Accordingly, the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nội dung chi tiết cam kết Việt - Mỹ trong đàm phán gia nhập WTO

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nội dung chi tiết cam kết Việt - Mỹ trong đàm phán gia nhập WTO bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

Nhan xet, hay lien he ve tin Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0