Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

Chuong III

Thuong mai dich vu

Dieu 1

Pham vi va Dinh nghia

1. Chuong nay ap dung doi voi cac bien phap cua cac Ben tac dong den thuong mai dich vu.

2. Theo Chuong nay, thuong mai dich vu duoc dinh nghia la viec cung cap mot dich vu:

A. Tu lanh tho cua mot Ben vao lanh tho cua Ben kia.

B. Tai lanh tho cua mot Ben cho nguoi su dung dich vu cua Ben kia


C. Boi mot nha cung cap dich vu cua mot Ben, thong qua su hien dien thuong mai tai lanh tho cua Ben kia.

D. Boi mot nha cung cap dich vu cua mot Ben, thong qua su hien dien cua cac the nhan cua mot Ben tai lanh tho cua Ben kia.

3. Trong pham vi dieu chinh cua Chuong nay:

A. "Cac bien phap cua mot Ben" la cac bien phap duoc tien hanh boi:

(i) Cac co quan chinh phu va chinh quyen o cap trung uong, vung va dia phuong.

(ii) Cac co quan phi chinh phu khi thi hanh cac chuc nang theo su uy quyen cua cac co quan chinh phu va chinh quyen o cap trung uong, vung va dia phuong.

Khi thi hanh cac nghia vu va cam ket cua minh theo Chuong nay, moi Ben tien hanh cac bien phap hop ly san co nham bao dam rang, cac co quan chinh phu va chinh quyen o cap vung va dia phuong va cac co quan phi chinh phu tuan thu cac nghia vu va cam ket do trong pham vi lanh tho cua minh.

B. "Cac dich vu" bao gom bat ky dich vu nao trong bat ky linh vuc nao, tru cac dich vu duoc cung cap khi thi hanh tham quyen cua chinh phu.

C. "Mot dich vu duoc cung cap khi thi hanh tham quyen cua chinh phu" la moi dich vu duoc cung cap khong tren co so thuong mai cung nhu khong co canh tranh voi mot hay nhieu nha cung cap dich vu.

Dieu 2

Doi xu Toi hue quoc

1. Doi voi bat ky bien phap nao duoc Chuong nay dieu chinh, moi Ben danh ngay lap tuc va vo dieu kien cho cac dich vu va nha cung cap dich vu cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu ma Ben do danh cho cac dich vu va nha cung cap dich vu tuong tu cua bat ky nuoc nao khac.

2. Mot Ben co the duy tri mot bien phap trai voi khoan 1, voi dieu kien la bien phap nhu vay duoc liet ke trong Danh muc cac Ngoai le cua Dieu 2 trong Phu luc G.

3. Cac quy dinh cua Chuong nay khong duoc hieu la de can tro bat ky Ben nao trao hay danh cac uu dai cho cac nuoc lang gieng nham thuc day su luu thong thuong mai dich vu duoc cung cap va tieu thu tai cho trong cac vung tiep giap bien gioi.

Dieu 3

Hoi nhap Kinh te

1. Chuong nay khong ap dung doi voi cac uu dai do mot Ben dua ra do viec Ben do la thanh vien hoac tham gia vao mot hiep dinh tu do hoa thuong mai dich vu giua cac ben trong cac hiep dinh do, voi dieu kien la hiep dinh do:

A. Co pham vi bao quat nhieu linh vuc dich vu.

B. Co quy dinh viec khong co hoac loai bo hau het moi phan biet doi xu giua cac ben, theo tinh than cua Dieu 7, trong nhung linh vuc dich vu thuoc dien dieu chinh cua muc (A), thong qua:

(i) Viec loai bo cac bien phap phan biet doi xu hien co.

(ii) Viec cam cac bien phap phan biet doi xu moi hoac cao hon.

tai thoi diem hiep dinh do co hieu luc hoac tren co so mot khoang thoi gian nhat dinh, tru nhung bien phap duoc phep theo cac Dieu 1, 2 va 3 cua Chuong VII.

2. Mot nha cung cap dich vu cua bat ky Ben nao la mot phap nhan duoc thanh lap theo luat phap cua mot ben trong mot hiep dinh duoc dan chieu tai khoan 1 se duoc huong su doi xu theo quy dinh cua hiep dinh do, voi dieu kien la nha cung cap dich vu do co cac hoat dong kinh doanh dang ke tren lanh tho cua cac ben trong hiep dinh do.

Dieu 4

Phap luat Quoc gia

1. Trong cac linh vuc ma cac cam ket cu the duoc dua ra, moi Ben bao dam rang, tat ca cac bien phap ap dung chung co anh huong den thuong mai dich vu duoc quan ly mot cach hop ly, khach quan va vo tu.

2. A. Ngay khi thuc tien cho phep, moi Ben duy tri hay thiet lap cac co quan tai phan hay thu tuc tu phap, trong tai hay hanh chinh de bao dam nhanh chong xem xet lai cac quyet dinh hanh chinh anh huong den thuong mai dich vu theo de nghi cua nguoi cung cap dich vu bi anh huong va trong truong hop chinh dang, co cac bien phap khac phuc thich hop. Trong truong hop cac thu tuc do khong doc lap voi co quan da dua ra quyet dinh hanh chinh co lien quan, Ben nay bao dam tren thuc te rang cac thu tuc nay cho phep xem xet lai mot cach vo tu va khach quan.

B. Cac quy dinh trong muc (A) khong duoc hieu la yeu cau mot Ben thiet lap cac co quan tai phan hay thu tuc nhu vay neu nhu viec do trai voi co cau hien phap hay dac diem cua he thong phap luat cua Ben do.

3. Khi dua ra yeu cau cap phep doi voi viec cung cap mot dich vu ma mot cam ket cu the ve dich vu do da duoc dua ra, cac co quan co tham quyen cua mot Ben se, trong khoang thoi gian hop ly sau khi ho so duoc coi la hoan chinh theo luat va qui dinh quoc gia da duoc nop, thong bao cho nguoi nop don ve quyet dinh lien quan den don. Theo de nghi cua nguoi nop don, cac co quan co tham quyen cua mot Ben se cung cap khong cham tre hoac neu cham tre phai co ly do hop ly, cac thong tin lien quan den tinh trang giai quyet cua don.

4. A. Mot Ben khong dua ra cac doi hoi ve cap phep va tieu chuan nghe nghiep, va tieu chuan ky thuat lam vo hieu hoa hay phuong hai den cac cam ket cu the ma theo cach thuc do se:

(i) Khong tuan thu nhung tieu chi sau:

(a) Cac yeu cau hay tieu chuan do dua tren cac tieu chi khach quan va minh bach, chang han nhu nang luc va kha nang cung cap dich vu.

(b) Cac yeu cau hay tieu chuan do khong nang ne hon muc can thiet de bao dam chat luong dich vu.

(c) Doi voi cac thu tuc cap phep, ban than chung khong tao ra su han che doi voi viec cung cap dich vu.

(ii) Khong duoc mong doi mot cach hop ly boi Ben do tai thoi diem cac cam ket ve cac linh vuc do duoc dua ra.

B. Khi quyet dinh viec mot Ben co tuan thu cac nghia vu cua muc 4.A hay khong, se tinh den cac tieu chuan quoc te cua cac to chuc quoc te lien quan duoc Ben do ap dung.

5. Trong cac linh vuc ma cac cam ket cu the doi voi cac dich vu nghe nghiep da duoc dua ra, moi Ben quy dinh day du cac thu tuc de kiem tra nang luc cua cac nha chuyen mon cua Ben kia.

Dieu 5

Doc quyen va nha cung cap dich vu doc quyen

1. Moi Ben bao dam rang, bat ky nha cung cap dich vu doc quyen nao tren lanh tho nuoc minh, khi cung cap dich vu doc quyen tai thi truong lien quan, khong hanh dong trai voi cac nghia vu cua Ben do theo Dieu 2 va cac cam ket cu the.

2. Khi mot nha cung cap dich vu doc quyen cua mot Ben canh tranh mot cach truc tiep hay thong qua mot cong ty phu thuoc, trong viec cung cap mot dich vu nam ngoai pham vi doc quyen duoc phep cua minh va thuoc dien dieu chinh cua cac cam ket cu the da duoc Ben do dua ra, Ben nay bao dam rang, nha cung cap dich vu do khong lam dung vi tri doc quyen cua minh de hoat dong tren lanh tho cua Ben do mot cach khong phu hop voi cac cam ket do.

3. Cac quy dinh cua Dieu nay cung ap dung doi voi truong hop cac nha cung cap dich vu doc quyen, khi mot Ben, ve hinh thuc hay tren thuc te, (a) cho phep hay thanh lap mot so luong nho cac nha cung cap dich vu va (b) can tro mot cach dang ke su canh tranh giua cac nha cung cap dich vu do tren lanh tho cua minh.

Dieu 6

Tiep can thi truong

1. Doi voi su tiep can thi truong thong qua cac phuong thuc cung cap dich vu qui dinh tai Dieu 1, moi Ben danh cho cac dich vu va nha cung cap dich vu cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu da duoc quy dinh theo cac quy dinh, han che va dieu kien da duoc thoa thuan va chi ro trong Lo trinh Cam ket cu the cua minh tai Phu luc G.

2. Trong cac linh vuc ma cac cam ket ve tiep can thi truong da duoc dua ra, cac bien phap ma mot Ben khong duy tri hoac ap dung tren mot phan hay toan bo lanh tho cua minh, tru khi duoc qui dinh khac trong Lo trinh Cam ket cu the cua minh, duoc xac dinh la:

A. Cac han che ve so luong nha cung cap dich vu duoi cac hinh thuc han ngach so luong, doc quyen, cac nha cung cap dich vu doc quyen hay cac doi hoi kiem dinh nhu cau kinh te can thiet.

B. Cac han che ve tong tri gia cua cac giao dich dich vu hay tai san duoi cac hinh thuc han ngach so luong hay cac doi hoi kiem dinh nhu cau kinh te can thiet.

C. cac han che ve tong so cac giao dich dich vu hay tong so luong dau ra cua dich vu thong qua cac don vi so luong da duoc cac dinh duoi hinh thuc han ngach hay doi hoi kiem dinh nhu cau kinh te can thiet.

D. Cac han che ve tong so the nhan ma co the duoc thue trong mot linh vuc dich vu cu the hay mot nha cung cap dich vu co the thue va ho la nhung nguoi can thiet, va lien quan truc tiep toi viec cung cap mot dich vu nhat dinh duoi hinh thuc han ngach so luong hay doi hoi kiem dinh nhu cau kinh te can thiet;

E. Cac bien phap han che hay doi hoi phai theo cac hinh thuc thuc the phap ly nhat dinh hay lien doanh thong qua do mot nha cung cap dich vu co the cung cap mot dich vu.

F. Cac han che ve su tham gia gop von nuoc ngoai nhu han che ty le toi da doi voi phan nam giu von cua ben nuoc ngoai hay tong tri gia cua tung du an hay tong so du an dau tu nuoc ngoai.

Dieu 7

Doi xu Quoc gia

1. Trong cac linh vuc dich vu neu trong Lo trinh Cam ket cua minh trong Phu luc G, phu hop voi cac dieu kien va cac chuan muc duoc dua ra tai do, moi Ben danh cho cac dich vu va nha cung cap dich vu cua Ben kia, doi voi tat ca cac bien phap anh huong den viec cung cap cac dich vu, su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu ma Ben do danh cho cac dich vu va nguoi cung cap dich vu tuong tu cua minh.

2. Mot Ben co the dap ung yeu cau cua khoan 1 thong qua viec danh cho cac dich vu va nha cung cap dich vu cua Ben kia su doi xu tuong dong hay khac biet ve hinh thuc so voi su doi xu ma Ben do danh cho cac dich vu hay nha cung cap dich vu tuong tu cua minh.

3. Su doi xu tuong dong hay khac biet ve hinh thuc duoc coi la kem thuan loi hon neu no lam thay doi cac dieu kien canh tranh co loi hon cho cac dich vu va nha cung cap dich vu cua Ben nay so voi cac dich vu va nha cung cap dich vu tuong tu cua Ben kia.

Dieu 8

Cac cam ket bo sung

Cac Ben co the dam phan cac cam ket doi voi cac bien phap anh huong den thuong mai dich vu khong phai la doi tuong dieu chinh cua Dieu 6 hoac 7, bao gom cac cam ket ve chuan muc, tieu chuan hay cac van de ve cap phep. Cac cam ket nay se duoc dua vao Lo trinh cam ket cua moi Ben.

Dieu 9

Lo trinh cam ket cu the

1. Moi Ben quy dinh ro trong Phu luc G cac cam ket cu the ma Ben do dua ra theo Dieu 6 va 7 cua Chuong nay. Doi voi cac linh vuc ma cac cam ket nay duoc dua ra, Phu luc do se chi ro:

A. Cac quy dinh, han che va dieu kien ve tiep can thi truong.

B. Cac dieu kien va chuan muc ve doi xu quoc gia.

C. Cac nghia vu lien quan den cac cam ket bo sung.

D. Lich trinh thuc hien cac cam ket do neu can.

E. Thoi diem cac cam ket do co hieu luc.

2. Cac bien phap khong phu hop voi ca Dieu 6 va Dieu 7 se duoc liet ke trong cot lien quan den Dieu 6. Trong truong hop nay, viec liet ke se duoc coi la su quy dinh mot dieu kien hay chuan muc doi voi ca Dieu 7.

3. Lo trinh cam ket cu the se la phu luc cua Chuong nay va la bo phan khong the tach roi cua Chuong nay.

Dieu 10

Khuoc tu Loi ich

Mot Ben co the tu choi cac loi ich cua Chuong nay:

1. Doi voi viec cung cap mot dich vu, neu Ben nay xac dinh rang dich vu do duoc cung cap tu hoac tai lanh tho cua mot nuoc khong phai la mot Ben cua Hiep dinh nay.

2. Doi voi viec cung cap mot dich vu van tai duong bien, truong hop co the ap dung, neu Ben nay xac dinh rang dich vu do duoc cung cap boi:

A. Mot tau duoc dang ky theo luat cua mot nuoc khong phai la mot Ben cua Hiep dinh nay.

B. Mot nguoi dieu hanh hay su dung toan bo hay mot phan tau do nhung cua mot nuoc khong phai la mot Ben cua Hiep dinh nay.

3. Doi voi mot nha cung cap dich vu la mot phap nhan, neu Ben do xac dinh rang do khong phai la nha cung cap dich vu cua Ben kia.

Dieu 11

Cac dinh nghia

Trong pham vi dieu chinh cua Chuong nay va Phu luc G:

1. "Bien phap" la bat ky bien phap nao cua mot Ben, duoi hinh thuc luat, qui dinh, the le, thu tuc, quyet dinh, hanh vi hanh chinh, hay duoi bat ky mot hinh thuc nao khac.

2. "Cung cap mot dich vu" bao gom viec san xuat, phan phoi, tiep thi, ban va cung ung mot dich vu.

3. "Cac bien phap cua cac Ben anh huong den thuong mai dich vu" bao gom cac bien phap doi voi:

A. Viec mua, thanh toan hay su dung mot dich vu.

B. Viec tiep can va su dung cac dich vu ma mot Ben yeu cau phai chao cho cong chung cung voi viec cung cap mot dich vu.

C. Su hien dien, bao gom ca su hien dien thuong mai, cua cac the nhan cua mot Ben de cung cap mot dich vu tai lanh tho cua Ben kia.

4. "Su hien dien thuong mai" la mot hinh thuc to chuc kinh doanh hay nganh nghe bat ky, ke ca thong qua:

A. Viec thiet lap, mua lai hay duy tri mot phap nhan.

B. Viec thiet lap hay duy tri mot chi nhanh hay van phong dai dien,

tai lanh tho cua mot Ben nham muc dich cung cap mot dich vu.

5. "Linh vuc" cua mot dich vu la:

A. Mot hay nhieu, hay tat ca, cac nganh cua dich vu do khi dan chieu den mot cam ket cu the, nhu da duoc chi ro trong Lo trinh cam ket cua mot Ben.

B. Toan bo linh vuc dich vu do, bao gom tat ca cac nganh dich vu cua no neu khong dan chieu toi mot cam ket cu the.

6. "Dich vu cua Ben kia" la mot dich vu duoc cung cap:

A. Tu hay tai lanh tho cua Ben kia, hay doi voi dich vu van tai hang hai, boi tau duoc dang ky theo luat cua Ben kia, hay boi mot the nhan cua Ben do cung cap dich vu thong qua van hanh hay su dung mot phan hay toan bo tau do.

B. Trong truong hop cung cap dich vu thong qua su hien dien thuong mai, hay su hien dien cua the nhan, boi nha cung cap dich vu cua Ben kia.

7. "Nha cung cap dich vu" la bat ky nguoi cung cap mot dich vu nao.

8. "Nha cung cap dich vu doc quyen" la bat ky nguoi nao, thuoc nha nuoc hay tu nhan, duoc mot Ben cho phep hay thanh lap mot cach chinh thuc hay tren thuc te nhu la mot nha cung cap duy nhat dich vu do tai thi truong lien quan tren lanh tho cua Ben do.

9. "Nguoi tieu dung dich vu" la bat ky nguoi nao tiep nhan hay su dung mot dich vu.

10. "Nguoi" la mot the nhan hoac phap nhan.

11. "The nhan cua Ben kia" la mot the nhan cu tru tai lanh tho cua Ben kia, va theo luat cua Ben kia:

A. La cong dan cua Ben kia.

B. Co quyen cu tru dai han tai Ben kia, trong truong hop mot Ben ma:

i) Khong co cong dan.

ii) Danh cho nguoi cu tru dai han cua minh su doi xu ve co ban giong het nhu su doi xu danh cho cong dan cua minh lien quan den cac bien phap co anh huong den thuong mai dich vu.

12. "Phap nhan" la mot thuc the phap ly bat ky duoc thiet lap hay to chuc mot cach hop phap theo luat ap dung, bat ke vi muc dich loi nhuan hay phi loi nhuan, va duoi hinh thuc so huu tu nhan hay Nha nuoc, bao gom moi cong ty, cong ty tin thac, cong ty hop danh, lien doanh, doanh nghiep mot chu hay hiep hoi.

13. "Phap nhan cua Ben kia" la mot phap nhan:

A. Duoc thiet lap hay to chuc theo luat cua Ben kia va tien hanh hoat dong kinh doanh mot cach dang ke tai lanh tho cua Ben kia.

B. Trong truong hop cung cap mot dich vu thong qua su hien dien thuong mai, duoc so huu hay kiem soat boi:

i) Cac the nhan cua Ben kia.

ii) Cac phap nhan cua Ben kia duoc xac dinh theo muc (i).

14. Mot phap nhan duoc coi la:

A. "Thuoc so huu" cua nhung nguoi cua mot Ben neu nhung nguoi do so huu hon 50% von co phan cua phap nhan do.

B. "Bi kiem soat" boi nhung nguoi cua mot Ben neu nhung nguoi do co quyen chi dinh da so cac giam doc cua phap nhan hay chi dao mot cach hop phap cac hoat dong cua phap nhan nay.

C. "Phu thuoc" voi mot nguoi khac khi phap nhan kiem soat hay bi kiem soat boi nguoi khac nay; hoac khi phap nhan va nguoi khac nay nam duoi su kiem soat cua cung mot nguoi.

15. "Cong ty" la bat ky thuc the nao duoc thiet lap hay to chuc theo luat ap dung, bat ky vi muc dich loi nhuan hay phi loi nhuan, va do chinh phu hay tu nhan so huu hay kiem soat, va bao gom mot cong ty, cong ty tin thac, cong ty hop danh, doanh nghiep mot chu, chi nhanh, lien doanh, hiep hoi hay to chuc khac.

16. "Doanh nghiep" la mot cong ty.

Chuong IV

Phat trien quan he dau tu

Dieu 1

Cac dinh nghia

Theo Chuong nay, Phu luc H, cac thu trao doi ve Che do cap giay phep dau tu va cac Dieu 1, 4 cua Chuong VII lien quan den dau tu theo Hiep dinh nay:

1. "Dau tu" la moi hinh thuc dau tu tren lanh tho cua mot Ben do cac cong dan hoac cong ty cua Ben kia so huu hoac kiem soat truc tiep hay gian tiep, bao gom cac hinh thuc:

A. Mot cong ty hoac mot doanh nghiep.

B. Co phan, co phieu va cac hinh thuc gop von khac, trai phieu, giay ghi no va cac quyen loi doi voi khoan no duoi cac hinh thuc khac trong mot cong ty.

C. Cac quyen theo hop dong, nhu quyen theo cac hop dong chia khoa trao tay, hop dong xay dung hoac hop dong quan ly, cac hop dong san xuat hoac hop dong phan chia doanh thu, to nhuong hoac cac hop dong tuong tu khac.

D. Tai san huu hinh, gom ca bat dong san va tai san vo hinh, gom ca cac quyen nhu giao dich thue, the chap, cam co va quyen luu giu tai san.

E. Quyen so huu tri tue, gom quyen tac gia va cac quyen co lien quan, nhan hieu hang hoa, sang che, thiet ke bo tri (topography) mach tich hop, tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa, thong tin bi mat (bi mat thuong mai), kieu dang cong nghiep va quyen doi voi giong cay trong.

F. Cac quyen theo quy dinh cua phap luat nhu cac giay phep va su cho phep.

2. "Cong ty" la bat ky thuc the nao duoc thanh lap hoac to chuc theo luat ap dung, bat ke hoat dong vi muc dich loi nhuan hay phi loi nhuan, do chinh phu hay tu nhan so huu hoac kiem soat, gom cong ty, cong ty tin thac, cong ty hop danh, doanh nghiep mot chu, chi nhanh, lien doanh, hiep hoi, hoac to chuc khac.

3. "Cong ty cua mot Ben" la mot cong ty duoc thanh lap hoac to chuc theo phap luat cua Ben do.

4. "Dau tu theo Hiep dinh nay" la dau tu cua cong dan hoac cong ty cua mot Ben tai lanh tho cua Ben kia.

5. "Doanh nghiep nha nuoc" la cong ty do mot Ben so huu hoac kiem soat thong qua cac quyen loi ve so huu cua Ben do.

6. "Chap thuan dau tu" la su chap thuan cua co quan quan ly dau tu nuoc ngoai cua mot Ben doi voi khoan dau tu theo Hiep dinh nay hoac doi voi cong dan hoac cong ty cua Ben kia.

7. "Thoa thuan dau tu" la su thoa thuan bang van ban giua cac co quan quan ly nha nuoc cua mot Ben voi khoan dau tu theo Hiep dinh nay hoac voi cong dan hay cong ty cua Ben kia de: (i) trao cac quyen lien quan den tai nguyen thien nhien hoac tai san khac do cac co quan nha nuoc quan ly va (ii) lam co so de khoan dau tu, cong dan hoac cong ty thanh lap hoac mua lai dau tu theo Hiep dinh nay.

8. "Quy tac trong tai UNCITRAL" la cac quy tac trong tai cua Uy ban Lien hop quoc ve Luat Thuong mai Quoc te.

9. "Cong dan" cua mot Ben la mot the nhan va la cong dan cua mot Ben theo luat ap dung cua Ben do.

10. "Tranh chap dau tu" la tranh chap giua mot Ben va cong dan hoac cong ty cua Ben kia phat sinh tu hoac co lien quan den mot chap thuan dau tu, mot thoa thuan dau tu hoac su vi pham bat ky quyen nao duoc qui dinh, thiet lap hoac thua nhan tai Chuong nay, Phu luc H, cac thu trao doi ve Che do cap giay phep dau tu, cac Dieu 1, 4 cua Chuong VII lien quan den khoan dau tu theo Hiep dinh nay.

11. "Doi xu khong phan biet" la su doi xu it nhat phai thuan loi bang doi xu quoc gia hoac doi xu toi hue quoc, tuy thuoc su doi xu nao thuan loi nhat.

12. "Cong uoc ICSID" la Cong uoc ve Giai quyet Tranh chap Dau tu giua Nha nuoc va Cong dan cua Nha nuoc khac lam tai Washington ngay 18 thang 3 nam 1965.

13. "Trung tam" la Trung tam Quoc te ve Giai quyet cac Tranh chap Dau tu duoc thanh lap theo Cong uoc ICSID.

Dieu 2

Doi xu quoc gia va doi xu toi hue quoc

1. Doi voi viec thanh lap, mua lai, mo rong, quan ly, dieu hanh, van hanh, ban hoac dinh doat bang cach khac cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay, trong nhung hoan canh tuong tu, moi Ben danh su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu danh cho cac khoan dau tu cua cong dan hoac cong ty cua minh tren lanh tho nuoc minh (sau day goi la "doi xu quoc gia") hoac su doi xu danh cho cac khoan dau tu cua cong dan hoac cong ty cua nuoc thu 3 tren lanh tho nuoc minh (sau day goi la "doi xu toi hue quoc"), tuy thuoc vao su doi xu nao thuan loi nhat (sau day goi la "doi xu quoc gia" va "doi xu toi hue quoc"). Moi Ben bao dam rang cac doanh nghiep nha nuoc cua minh danh cho cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay doi xu quoc gia va doi xu toi hue quoc trong viec cung cap hang hoa va dich vu cua ho phu hop voi quy dinh tai khoan 4.3 cua Phu luc H.

2. A. Moi Ben co the ban hanh hoac duy tri nhung ngoai le doi voi cac nghia vu neu tai khoan 1 trong cac linh vuc hoac doi voi nhung van de qui dinh tai Phu luc H cua Hiep dinh nay. Khi ban hanh ngoai le do, moi Ben khong the yeu cau cat bo toan bo hay mot phan dau tu theo Hiep dinh nay dang trien khai tai thoi diem ngoai le bat dau co hieu luc.

B. Nhung nghia vu quy dinh tai khoan 1 khong ap dung doi voi cac thu tuc qui dinh tai cac hiep dinh da bien duoc ky ket duoi su bao tro cua To chuc So huu Tri tue The gioi (WIPO) lien quan toi viec xac lap hay duy tri cac quyen so huu tri tue.

Dieu 3

Tieu chuan chung ve doi xu

1. Moi Ben luon danh cho cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay su doi xu cong bang, thoa dang va su bao ho, an toan day du va trong moi truong hop, danh su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu theo yeu cau cua cac quy tac ap dung cua phap luat tap quan quoc te.

2. Moi Ben khong ap dung cac bien phap bat hop ly va phan biet doi xu de gay phuong hai doi voi viec quan ly, dieu hanh, van hanh, ban hoac dinh doat bang cach khac cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay.

Dieu 4

Giai quyet tranh chap

1. Moi Ben danh cho cac cong ty va cong dan cua Ben kia cac cong cu huu hieu de khieu nai va thuc thi cac quyen lien quan den cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay.

2. Trong truong hop co tranh chap dau tu, cac ben tranh chap can no luc giai quyet thong qua tham van va thuong luong, co the bao gom ca viec su dung thu tuc khong rang buoc co su tham gia cua ben thu ba. Phu hop voi khoan 3 cua Dieu nay, neu tranh chap chua giai quyet duoc thong qua tham van va thuong luong, cong dan hoac cong ty cua mot Ben la mot ben trong tranh chap dau tu co the dua tranh chap ra giai quyet theo mot trong cac phuong thuc sau:

A. Dua ra cac toa an hoac co quan tai phan hanh chinh co tham quyen tren lanh tho cua mot Ben noi dau tu theo Hiep dinh nay duoc thuc hien.

B. Phu hop voi bat ky thu tuc giai quyet tranh chap nao co the ap dung da duoc thoa thuan truoc do.

C. Phu hop voi cac quy dinh tai khoan 3.

3. A. Voi dieu kien la cong dan hoac cong ty co lien quan chua dua vu tranh chap ra giai quyet theo quy dinh tai cac muc 2.A hoac 2.B va sau chin muoi ngay ke tu ngay vu tranh chap phat sinh, cong dan hoac cong ty co lien quan co the dua tranh chap ra giai quyet theo thu tuc trong tai rang buoc sau:

(i) Dua ra giai quyet tai Trung tam, khi ca hai Ben la thanh vien cua Cong uoc ICSID va neu Trung tam co tham quyen giai quyet.

(ii) Dua ra giai quyet theo Co che Phu tro cua Trung tam, neu Co che nay co tham quyen giai quyet.

(iii) Dua ra giai quyet theo Quy tac Trong tai UNCITRAL.

(iv) Dua ra bat ky to chuc trong tai nao khac hoac phu hop voi moi quy tac trong tai khac neu cac ben tranh chap deu dong y.

B. Cong dan hoac cong ty, du co the da dua tranh chap ra giai quyet tai trong tai rang buoc theo quy dinh tai muc 3.A, van co the de nghi toa an hoac co quan tai phan hanh chinh cua mot Ben thuc hien cac bien phap ngan chan tam thoi khong lien quan den viec thanh toan thiet hai, truoc khi bat dau hoac trong qua trinh to tung cua trong tai nham bao toan cac quyen va loi ich cua minh.

4. Moi Ben chap thuan viec dua ra giai quyet moi tranh chap dau tu bang trong tai rang buoc theo su lua chon cua cong dan hoac cong ty duoc neu tai muc 3.A(i), (ii) va (iii) hoac theo su thoa thuan chung giua cac ben tranh chap duoc neu tai muc 3.A (iv). Su chap thuan nay va viec dua ra giai quyet tranh chap cua cong dan hoac cong ty theo muc 3.A phai dap ung cac yeu cau:

A. "Thoa thuan bang van ban" theo quy dinh tai Dieu II Cong uoc Lien Hop Quoc ve Cong nhan va Thi hanh Phan quyet cua Trong tai Nuoc ngoai lam tai New York ngay 10 thang 6 nam 1958.

B. Dong thuan bang van ban cua cac ben tranh chap theo quy dinh tai Chuong II cua Cong uoc ICSID (tham quyen giai quyet tranh chap cua Trung tam) va nhung Quy tac cua Co che Phu tro.

5. Bat ky viec giai quyet trong tai nao theo quy dinh tai muc 3.A (ii), (iii) va (iv) deu phai duoc tien hanh tai mot quoc gia la thanh vien Cong uoc Lien Hop Quoc ve Cong nhan va Thi hanh Phan quyet cua Trong tai Nuoc ngoai lam tai New York ngay 10 thang 6 nam 1958.

6. Bat ky phan quyet trong tai nao duoc dua ra theo quy dinh cua Chuong nay deu la chung tham va rang buoc cac ben tranh chap. Moi Ben thuc hien khong cham tre cac quy dinh cua phan quyet do va thi hanh phan quyet do tren lanh tho nuoc minh. Viec thi hanh phan quyet trong tai duoc dua ra tren lanh tho cua moi Ben do luat quoc gia cua Ben do dieu chinh.

7. Trong bat ky qua trinh to tung nao lien quan den tranh chap dau tu, mot Ben khong duoc vien co rang, viec den bu hoac boi thuong toan bo hoac mot phan cac thiet hai da duoc nhan hoac se duoc nhan theo mot hop dong bao hiem hoac hop dong bao lanh de bao chua, kien nguoc, bu tru no hoac vi bat ky ly do nao khac.

8. Phu hop voi muc dich cua Dieu nay va Dieu 25 (2) (b) cua Cong uoc ISCID lien quan den khoan dau tu theo Hiep dinh nay, cong ty cua mot Ben, ngay truoc khi xay ra mot hoac nhieu su kien dan den tranh chap dau tu va da la mot khoan dau tu theo Hiep dinh nay phai duoc doi xu nhu cong ty cua Ben kia.

Dieu 5

Tinh minh bach

Moi Ben dam bao rang, cac luat, cac quy dinh va cac thu tuc hanh chinh duoc ap dung chung cua minh co lien quan hoac anh huong den cac khoan dau tu, cac thoa thuan dau tu va cac chap thuan dau tu se nhanh chong duoc dang, hoac co san cho cong chung.

Dieu 6

Cac thu tuc rieng

Chuong nay khong ngan can mot Ben quy dinh cac thu tuc rieng lien quan den cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay, nhu yeu cau cac khoan dau tu do phai duoc thanh lap hop phap theo cac luat va quy dinh cua Ben do hoac yeu cau viec chuyen tien hay cac cong cu tien te khac phai duoc bao cao, voi dieu kien la cac thu tuc nhu vay se khong duoc lam anh huong den ban chat cua bat ky quyen nao duoc quy dinh tai Chuong nay, Phu luc H, cac thu trao doi ve Che do cap giay phep dau tu, cac Dieu 1, 4 cua Chuong VII lien quan toi khoan dau tu theo Hiep dinh nay.

Dieu 7

Chuyen giao cong nghe

Khong Ben nao duoc ap dat hoac thi hanh bat ky yeu cau nao (bao gom bat ky mot cam ket hoac bao dam lien quan den viec nhan duoc su cho phep hay chap thuan cua chinh phu) doi voi viec chuyen giao cong nghe, quy trinh san xuat hoac kien thuc thuoc quyen so huu khac nhu la mot dieu kien de duoc thanh lap, mua lai, mo rong, quan ly, dieu hanh hoac hoat dong cua khoan dau tu theo Hiep dinh nay, tru truong hop:

1. Ap dung cac luat co hieu luc chung ve moi truong phu hop voi cac quy dinh cua Hiep dinh nay.

2. pPu hop voi lenh, cam ket hay bao dam duoc toa an, co quan tai phan hanh chinh hoac co quan co tham quyen quan ly ve canh tranh thi hanh de xu ly mot vi pham phap luat ve canh tranh dang bi khieu kien hay xet xu.

Dieu 8

Nhap canh, tam tru va tuyen dung nguoi nuoc ngoai

1. Phu hop voi phap luat cua minh ve nhap canh va tam tru cua nguoi nuoc ngoai, moi Ben cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia luu chuyen nhan vien thuoc moi quoc tich de phuc vu cho hoat dong cua ho tren lanh tho cua minh trong truong hop nhung nhan vien nay la nhung nguoi dieu hanh hoac quan ly hay co nhung kien thuc dac biet lien quan den hoat dong cua ho.

2. Phu hop voi phap luat cua minh ve nhap canh va tam tru cua nguoi nuoc ngoai, moi Ben cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia thue nhan vien quan ly cao nhat cua cong ty tren lanh tho cua minh theo su lua chon cua ho ma khong phu thuoc vao quoc tich.

3. Cac khoan tren day khong ngan can moi Ben ap dung phap luat ve lao dong cua minh neu luat phap nay khong lam anh huong den ban chat cac quyen quy dinh tai Dieu nay.

Dieu 9

Bao luu cac quyen

Chuong nay, Phu luc H, cac thu trao ve Che do cap giay phep dau tu va cac Dieu 1, 4 cua Chuong VII lien quan den khoan dau tu theo Hiep dinh nay khong duoc lam giam gia tri cua bat ky quy dinh nao sau day cho phep cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay, trong nhung hoan canh tuong tu, duoc huong su doi xu thuan loi hon su doi xu duoc quy dinh tai Chuong nay:

1. Cac luat, quy dinh va cac thu tuc hanh chinh, hoac cac quyet dinh hanh chinh hoac tu phap cua mot Ben.

2. cCc nghia vu phap ly quoc te.

3. Cac nghia vu do mot Ben dam nhan, bao gom nhung nghia vu duoc quy dinh trong mot thoa thuan dau tu hoac chap thuan dau tu.

Dieu 10

Tuoc quyen so huu va boi thuong thiet hai do chien tranh

1. Khong Ben nao duoc tuoc quyen so huu hoac quoc huu hoa cac khoan dau tu mot cach truc tiep hoac gian tiep bang cac bien phap tuong tu nhu tuoc quyen so huu hoac quoc huu hoa (sau day duoc goi la "tuoc quyen so huu") tru truong hop vi muc dich cong cong, theo phuong thuc khong phan biet doi xu, dua tren viec thanh toan boi thuong nhanh chong, day du va co hieu qua, phu hop voi thu tuc luat dinh va cac nguyen tac chung ve doi xu duoc quy dinh tai Dieu 3. Viec boi thuong phai theo dung gia thi truong cua khoan dau tu bi tuoc quyen so huu tai thoi diem ngay truoc khi viec tuoc quyen so huu duoc thuc hien, phai duoc thanh toan khong cham tre, bao gom tien lai theo lai suat thuong mai hop ly tinh tu ngay tuoc quyen so huu, phai duoc thuc hien day du va co the duoc chuyen doi tu do theo ty gia chuyen doi thinh hanh tren thi truong vao ngay tuoc quyen so huu. Gia dung cua thi truong khong duoc phan anh bat cu su thay doi nao ve gia tri do hanh dong tuoc quyen so huu da duoc biet truoc ngay thuc hien.

2. Moi Ben danh doi xu quoc gia va doi xu toi hue quoc cho cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay doi voi bat ky bien phap nao lien quan den cac ton that ma cac khoan dau tu do phai ganh chiu tai lanh tho cua minh do chien tranh hoac xung dot vu trang, cach mang, tinh trang khan cap quoc gia, khoi nghia, noi chien hoac cac su kien tuong tu khac.

3. Moi Ben chap thuan phuc hoi hoac boi thuong phu hop voi khoan 1 trong truong hop cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay bi ton that tai lanh tho cua minh do chien tranh hoac xung dot vu trang, cach mang, tinh trang khan cap quoc gia, khoi nghia, noi chien hoac cac tinh trang tuong tu khac phat sinh tu viec:

A. Trung dung toan bo hoac mot phan cac khoan dau tu do boi cac luc luong vu trang hoac cac co quan co tham quyen cua Ben do.

B. Pha huy toan bo hoac mot phan cac khoan dau tu do boi cac luc luong vu trang hoac cac co quan co tham quyen cua Ben do ma tinh hinh khong can thiet phai lam nhu vay.

Dieu 11

Cac bien phap dau tu lien quan den thuong mai

1. Phu hop voi cac quy dinh tai khoan 2, khong Ben nao duoc ap dung bat ky bien phap dau tu lien quan den thuong mai nao (sau day goi la TRIMs) khong phu hop voi Hiep dinh ve cac bien phap dau tu lien quan den thuong mai cua WTO. Danh muc minh hoa cac TRIMs duoc quy dinh tai Hiep dinh WTO ve TRIMs (sau day goi la Danh muc) duoc neu tai Phu luc I cua Hiep dinh nay. TRIMs trong Danh muc duoc coi la khong phu hop voi Dieu nay cho du chung duoc ap dat trong cac luat, quy dinh hoac nhu la dieu kien doi voi cac hop dong hay giay phep dau tu cu the.

2. Cac Ben dong y xoa bo toan bo TRIMs (bao gom cac bien phap quy dinh trong cac luat, quy dinh, hop dong hoac giay phep) duoc neu tai muc 2(a) (cac yeu cau can doi thuong mai) va muc 2(b) (kiem soat ngoai hoi doi voi hang nhap khau) cua Danh muc vao thoi diem Hiep dinh nay co hieu luc. Viet Nam se loai bo toan bo TRIMs khac khong muon hon nam nam ke tu ngay Hiep dinh nay co hieu luc hoac vao ngay duoc yeu cau theo qui dinh va dieu kien Viet Nam gia nhap WTO, tuy thuoc thoi diem nao dien ra truoc.

Dieu 12

Viec ap dung doi voi cac doanh nghiep nha nuoc

Khi mot doanh nghiep nha nuoc cua mot Ben duoc uy quyen thuc hien quyen han quan ly nha nuoc, hanh chinh hoac chuc nang khac cua chinh quyen thi doanh nghiep nay phai thuc hien cac nghia vu cua Ben do.

Dieu 13

Dam phan ve Hiep dinh dau tu song phuong trong tuong lai

Cac Ben se no luc dam phan voi tinh than thien chi mot hiep dinh dau tu song phuong trong mot thoi han thich hop.

Dieu 14

Viec ap dung doi voi cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay

Cac quy dinh cua Chuong nay, Phu luc H, cac thu trao doi ve Che do cap giay phep dau tu, va cac Dieu 1, 4 cua Chuong VII duoc ap dung doi voi cac khoan dau tu theo Hiep dinh nay dang ton tai vao thoi diem Hiep dinh nay bat dau co hieu luc cung nhu cac khoan dau tu duoc thanh lap hoac mua lai sau do.

Dieu 15

Tu choi cac loi ich

Moi Ben bao luu quyen tu choi danh cho mot cong ty cua Ben kia huong nhung loi ich cua Chuong nay va Chuong V Hiep dinh nay neu cac cong dan cua nuoc thu 3 so huu hoac kiem soat cong ty do:

1. Ben tu choi khong duy tri cac quan he kinh te binh thuong voi nuoc thu ba do.

2. Cong ty do khong co hoat dong kinh doanh dang ke tren lanh tho cua Ben ma theo luat cua Ben do, cong ty duoc thanh lap hoac to chuc.

Chuong V

Tao thuan loi cho kinh doanh

Dieu 1

De tao thuan loi cho hoat dong kinh doanh, va tuy thuoc vao cac quy dinh cua cac Chuong I (ke ca cac Phu luc A, B, C, D va E), III (ke ca cac Phu luc F va G), va IV (ke ca cac Phu luc H va I) cua Hiep dinh nay, moi Ben:

A. Cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia duoc nhap khau va su dung phu hop voi cac thuc tien thuong mai thong thuong, thiet bi van phong va cac thiet bi khac, nhu may chu, may photocopy, may tinh, may fax lien quan den viec tien hanh cac hoat dong cua ho tren lanh tho cua minh.

B. Tuy thuoc vao cac luat va thu tuc cua minh ve nhap canh va cac co quan dai dien nuoc ngoai, cho phep cac cong dan va cac cong ty cua Ben kia duoc tiep can va su dung noi lam viec va noi o tren co so khong phan biet doi xu va theo gia thi truong;

C. Tuy thuoc vao cac luat, quy dinh va thu tuc cua minh ve nhap canh va cac co quan dai dien nuoc ngoai, cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia thue cac dai ly, nha tu van va phan phoi cua mot trong hai Ben cho hoat dong san xuat va dau tu theo hiep dinh nay cua ho theo gia ca va dieu kien duoc thoa thuan giua cac ben.

D. Cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia quang cao cac san pham va dich vu cua ho (i) bang cach thoa thuan truc tiep voi cac to chuc thong tin quang cao, bao gom dai truyen hinh, dai phat thanh, don vi kinh doanh in an va bang hieu, va (ii) bang cach gui thu truc tiep, bao gom ca viec su dung cac phong bi thu va buu thiep duoc ghi san dia chi den cong dan hoac cong ty do.

E. Khuyen khich lien he va cho phep ban truc tiep nhung hang hoa va dich vu giua cac cong dan va cong ty cua Ben kia voi nguoi su dung cuoi cung va cac khach hang khac, va khuyen khich lien he truc tiep voi cac co quan, to chuc ma quyet dinh cua ho se anh huong den kha nang ban hang.

F. Cho phep cac cong dan va cac cong ty cua Ben kia tien hanh nghien cuu thi truong tren lanh tho cua minh mot cach truc tiep hoac thong qua hop dong.

G. Cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia duoc du tru day du hang mau va phu tung thay the phuc vu dich vu sau ban hang doi voi cac san pham cua dau tu theo Hiep dinh nay.

H. Cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia tiep can cac san pham va dich vu do chinh phu cung cap, bao gom cac tien ich cong cong, tren co so khong phan biet doi xu va theo gia ca cong bang va thoa dang (va trong moi truong hop khong cao hon gia ca ap dung cho cac cong dan va cong ty cua cac nuoc thu ba khi cac gia ca do duoc quy dinh hoac kiem soat boi chinh phu lien quan den hoat dong cua cac hien dien thuong mai cua ho).

Dieu 2

Theo Chuong nay, thuat ngu "khong phan biet doi xu" la su doi xu it nhat la thuan loi bang su doi xu quoc gia hoac su doi xu toi hue quoc, tuy theo su doi xu nao tot hon.

Dieu 3

Trong truong hop co xung dot giua cac qui dinh cua Chuong nay va cac quy dinh cua Chuong I (bao gom phu luc A, B, C, D va E), Chuong III (bao gom phu luc F va G) va Chuong IV (bao gom phu luc H va I) thi cac quy dinh cua cac Chuong I, III va IV se duoc ap dung doi voi cac xung dot nay.

Chuong VI

Cac quy dinh lien quan toi Tinh minh bach, Cong khai va quyen khieu kien

Dieu 1

Moi Ben cong bo mot cach dinh ky va kip thoi tat ca cac luat, quy dinh va thu tuc hanh chinh co tinh ap dung chung, lien quan den bat ky van de nao duoc qui dinh trong Hiep dinh nay. Viec cong bo cac thong tin va cac bien phap neu tren duoc tien hanh sao cho cac co quan chinh phu, xi nghiep va cac ca nhan tham gia hoat dong thuong mai co the lam quen voi chung truoc khi chung co hieu luc va ap dung chung theo dung qui dinh. Viec cong bo nhu vay can bao gom thong tin ve ngay co hieu luc cua bien phap, cac san pham (theo dong thue) hoac dich vu bi tac dong boi bien phap do, thong tin ve tat ca cac co quan xet duyet hoac phai duoc tham van trong qua trinh thuc thi cac bien phap do va cung cap dia chi lien he tai moi co quan ma tu do co the nhan duoc cac thong tin lien quan.

Dieu 2

Moi Ben cho phep cac cong dan va cong ty cua Ben kia duoc tiep can du lieu ve nen kinh te quoc dan va tung khu vuc kinh te, ke ca nhung thong tin ve ngoai thuong. Cac quy dinh cua khoan nay va khoan tren khong doi hoi phai tiet lo cac thong tin mat neu nhu viec tiet lo ay co the gay can tro cho viec thi hanh luat phap, hoac trai voi loi ich cong cong, hoac phuong hai den cac quyen loi thuong mai chinh dang cua mot so doanh nghiep cu the nao do, du la doanh nghiep nha nuoc hay doanh nghiep tu nhan. Trong pham vi cua Hiep dinh nay, nhung thong tin mat ma co the lam phuong hai den quyen loi thuong mai chinh dang cua mot so doanh nghiep cu the nao do duoc hieu la cac thong tin dac thu co lien quan den viec nhap khau mot mat hang nao do ma co anh huong bat loi dang ke den gia ca hoac so luong san co cua san pham do, nhung khong bao gom nhung thong tin phai duoc cong bo theo cac hiep dinh trong khuon kho WTO.

Dieu 3

O muc do co the, moi Ben cho phep Ben kia va cac cong dan cua Ben kia co hoi dong gop y kien doi voi viec xay dung luat, quy dinh va thu tuc hanh chinh co tinh ap dung chung ma co the anh huong den viec tien hanh cac hoat dong thuong mai qui dinh trong Hiep dinh nay.

Dieu 4

Tat ca cac luat, quy dinh va thu tuc hanh chinh co tinh ap dung chung duoc neu tai khoan 1 cua Dieu nay ma tai ngay ky Hiep dinh nay chua duoc cong bo hoac co san cho cac co quan chinh phu va cac ca nhan khac hoat dong trong linh vuc thuong mai, thi se duoc cong bo va co san nhanh chong. Chi nhung luat, quy dinh va thu tuc hanh chinh co tinh ap dung chung ma da duoc cong bo va co san cho cac co quan chinh phu va cac ca nhan tham gia vao hoat dong thuong mai moi duoc thi hanh va co kha nang thuc thi.

Dieu 5

Cac Ben co hoac giao cho mot hoac mot so tap chi chinh thuc dang tat ca cac bien phap co tinh ap dung chung. Cac Ben xuat ban dinh ky cac tap chi nay va co san cac ban cua chung cho cong chung.

Dieu 6

Cac Ben dieu hanh mot cach thong nhat, vo tu va hop ly tat ca cac luat, quy dinh va thu tuc hanh chinh co tinh ap dung chung cua minh thuoc tat ca cac loai duoc neu tai khoan 1 cua Dieu nay.

Dieu 7

Cac Ben duy tri cac co quan tai phan va thu tuc hanh chinh va tu phap nham muc dich, ngoai nhung dieu khac, xem xet va sua doi nhanh chong theo yeu cau cua nguoi bi anh huong cac quyet dinh hanh chinh lien quan den cac van de duoc qui dinh tai Hiep dinh nay. Cac thu tuc nay can bao gom co hoi khieu kien ma khong bi trung phat cho nguoi bi anh huong boi quyet dinh co lien quan. Neu nhu quyen khieu kien ban dau la quyen khieu nai len mot co quan hanh chinh thi phai co co hoi de khieu nai quyet dinh cua co quan hanh chinh do len mot co quan tu phap. Ket qua giai quyet khieu kien phai duoc trao cho nguoi khieu kien va cac ly do cua quyet dinh do phai duoc cung cap bang van ban. Nguoi khieu kien cung phai duoc thong bao ve quyen duoc khieu kien tiep.

Dieu 8

Cac Ben dam bao rang cac thu tuc cap phep nhap khau, tu dong va khong tu dong, duoc thuc hien theo cach thuc minh bach va co the du doan truoc duoc, va phu hop voi cac tieu chuan cua Hiep dinh cua WTO ve Thu tuc Cap phep Nhap khau.

CHUONG VII

Nhung dieu khoan chung

Dieu 1

Giao dich va chuyen tien qua bien gioi

1. Tru phi cac ben trong nhung giao dich nay thoa thuan khac di, tat ca moi giao dich thuong mai qua bien gioi, va tat ca viec chuyen tien lien quan toi mot dau tu theo Hiep dinh nay se duoc tien hanh bang dong dola My hoac bat ky dong tien nao khac co the duoc Quy Tien te Quoc te chi dinh la dong tien tu do su dung o tung thoi diem.

2. Lien quan den thuong mai hang hoa va dich vu, moi Ben danh su doi xu toi hue quoc hay su doi xu quoc gia, tuy theo su doi xu nao tot hon, cho cac cong ty va cong dan cua Ben kia doi voi:

A. Viec mo va duy tri tai khoan bang ca ban te va ngoai te va duoc tiep can toi tien gui cua minh trong cac dinh che tai chinh nam tren lanh tho cua mot Ben.

B. Cac khoan thanh toan, chuyen tra tien va viec chuyen cac dong tien co kha nang chuyen doi sang dong tien tu do su dung theo ty gia hoi doai tren thi truong hoac nhung chung tu tai chinh lien quan giua lanh tho cua hai Ben, cung nhu giua lanh tho cua mot Ben va lanh tho cua mot nuoc thu ba.

C. Ty gia hoi doai va cac van de lien quan, bao gom viec tiep can cac dong tien tu do su dung.

3. Moi Ben danh cho cac dau tu theo Hiep dinh nay cua Ben kia su doi xu quoc gia hoac su doi xu toi hue quoc, tuy thuoc su doi xu nao tot hon, doi voi moi khoan chuyen tien vao va ra khoi lanh tho cua minh. Cac khoan chuyen tien do bao gom:

A. Cac khoan gop von.

B. Cac khoan loi nhuan, lai co phan, thu nhap tu von, va cac khoan tien thu duoc tu viec ban toan bo hoac mot phan cua dau tu hoac tu viec thanh ly toan bo hay mot phan cua dau tu.

C. Tien lai, phi ban quyen, phi quan ly, phi ho tro ky thuat va cac loai phi khac.

D. Cac khoan thanh toan theo hop dong, ke ca hop dong vay no.

E. Khoan boi thuong theo qui dinh tai Dieu 10 cua Chuong IV va cac khoan thanh toan phat sinh tu mot tranh chap dau tu.

4. Trong moi truong hop, su doi xu doi voi cac giao dich va chuyen tien qua bien gioi do se phu hop voi cac nghia vu cua moi Ben doi voi Quy Tien te Quoc te.

5. Moi Ben cho phep thu nhap bang hien vat duoc thuc hien nhu duoc cho phep hoac quy dinh trong mot chap thuan dau tu, thoa thuan dau tu, hoac thoa thuan bang van ban khac giua Ben do voi mot dau tu theo Hiep dinh nay hay mot cong dan hoac cong ty cua Ben kia.

6. Khong phu thuoc vao cac quy dinh tai cac khoan tu 1 den 5, mot Ben co the ngan can mot khoan chuyen tien thong qua viec ap dung mot cach cong bang, khong phan biet doi xu va trung thuc phap luat cua minh (bao gom viec yeu cau thuc hien cac bien phap ngan chan tam thoi nhu cac quyet dinh cuong che thi hanh va lenh phong toa tai san tam thoi cua toa an) co lien quan den:

A. Pha san, mat kha nang thanh toan hoac bao ve quyen cua cac chu no.

B. Phat hanh, kinh doanh hoac buon ban cac chung khoan, hop dong ky han, quyen chon hoac cac san pham tai chinh phai sinh.

C. Cac bao cao hoac chung tu chuyen tien.

D. Cac toi pham hinh su hay chap hanh an hinh su.

E. Bao dam su tuan thu cac quyet dinh hoac ban an trong to tung tu phap hay hanh chinh.

7. Cac quy dinh lien quan toi cac chuyen tien tai chinh cua dieu nay khong ngan can:

A. Viec yeu cau rang cong dan hoac cong ty (hay dau tu theo Hiep dinh nay cua cong ty hay cong dan do) tuan thu cac thu tuc va quy dinh ngan hang co tinh tap quan, voi dieu kien la cac thu tuc va quy che do khong lam phuong hai toi ban chat cua cac quyen duoc quy dinh theo dieu nay.

B. Viec ap dung cac bien phap than trong nham bao ve quyen loi cua cac chu no, su on dinh va tinh toan ven cua he thong tai chinh quoc gia.

Dieu 2

An ninh Quoc gia

Hiep dinh nay khong ngan can mot Ben ap dung cac bien phap ma Ben do coi la can thiet de bao ve cac loi ich an ninh thiet yeu cua minh. Khong co quy dinh nao trong Hiep dinh nay duoc hieu la yeu cau Ben nao cung cap bat ky thong tin gi, ma viec tiet lo thong tin do duoc Ben do coi la trai voi loi ich an ninh thiet yeu cua minh.

Dieu 3

Cac ngoai le chung

1. Voi yeu cau rang, cac bien phap dua ra khong duoc ap dung theo cach tao nen mot phuong tien phan biet doi xu tuy tien hoac khong cong bang giua cac nuoc co hoan canh tuong tu nhu nhau hoac tao ra mot han che tra hinh doi voi thuong mai quoc te, khong co quy dinh nao trong Hiep dinh nay duoc hieu la cam mot Ben thong qua hoac thi hanh cac bien phap:

A. Doi voi Chuong I, Thuong mai Hang hoa, cac bien phap can thiet de bao dam tuan thu cac luat va quy dinh khong trai voi cac quy dinh cua Hiep dinh nay, bao gom ca cac bien phap lien quan den bao ho cac quyen so huu tri tue va ngan chan nhung hanh vi lua dao.

B. Doi voi Chuong I, Thuong mai hang hoa, cac bien phap duoc neu trong Dieu XX cua GATT 1994.

C. Doi voi Chuong III, Thuong mai Dich vu, cac bien phap duoc quy dinh tai Dieu XIV cua Hiep dinh chung ve thuong mai va dich vu GATS.

2. Khong quy dinh nao trong Hiep dinh nay ngan can mot Ben ap dung luat cua minh lien quan toi co quan dai dien nuoc ngoai nhu da duoc quy dinh trong luat phap ap dung.

3. Khong co quy dinh nao trong Hiep dinh nay han che viec ap dung bat ky hiep dinh nao hien co hay se dat duoc trong tuong lai giua cac Ben ve thuong mai hang det va san pham det.

Dieu 4

Thue

1. Khong mot qui dinh nao trong Hiep dinh nay ap dat cac nghia vu doi voi cac van de ve thue, ngoai tru:

A. Chuong I, tru Dieu 2.1 cua Chuong do, chi ap dung doi voi cac loai thue khong phai la thue truc thu nhu duoc quy dinh tai khoan 3 cua Dieu nay.

B. Trong pham vi Chuong IV.

i) Dieu 4 va 10.1 se ap dung doi voi viec tuoc quyen so huu.

ii) Dieu 4 se ap dung doi voi mot thoa thuan dau tu hoac chap thuan dau tu.

2. Doi voi viec ap dung Dieu 10.1 cua Chuong IV, khi nha dau tu cho rang mot bien phap ve thue co lien quan toi viec tuoc quyen so huu thi nha dau tu do co the dua tranh chap do ra giai quyet bang trong tai theo Dieu 4.3 cua Chuong IV, voi dieu kien la nha dau tu do truoc het da dua ra cac co quan co tham quyen ve thue cua ca hai Ben van de lieu bien phap ve thue do co lien quan den viec tuoc quyen so huu hay khong. Tuy nhien, nha dau tu nay khong the dua van de tranh chap ra giai quyet bang trong tai, neu trong vong 9 thang ke tu ngay van de duoc dua ra, cac co quan co tham quyen ve thue cua ca hai Ben xac dinh rang bien phap ve thue do khong lien quan toi viec tuoc quyen so huu.

3. "Thue truc thu" bao gom cac loai thue danh vao tong thu nhap, vao toan bo von hay tung bo phan cua thu nhap hay cua von, bao gom thue danh vao loi nhuan tu viec chuyen nhuong tai san, thue bat dong san, thua ke va qua tang; thue danh vao tong so tien luong ma doanh nghiep tra cung nhu thue danh vao gia tri tang them cua von.

Dieu 5

Tham van

1. Cac Ben dong y tien hanh tham van dinh ky de ra soat viec thuc hien Hiep dinh nay.

2. Cac Ben dong y tien hanh tham van nhanh chong thong qua cac kenh thich hop theo yeu cau cua mot trong hai Ben de thao luan bat cu van de gi lien quan den viec giai thich hoac thuc hien Hiep dinh nay va cac khia canh lien quan khac trong quan he giua cac Ben.

3. Cac Ben thoa thuan thanh lap Uy ban Hon hop ve Phat trien Quan he Kinh te va Thuong mai giua Viet Nam va Hoa Ky (goi tat la Uy ban). Uy ban co cac nhiem vu sau:

A. Theo doi va dam bao viec thuc hien Hiep dinh nay va dua ra cac khuyen nghi de dat duoc cac muc tieu cua Hiep dinh nay.

B. Dam bao mot su can bang thoa dang ve cac thoa nhuong trong thoi han hieu luc cua Hiep dinh.

C. La kenh thich hop de cac Ben tien hanh tham van theo yeu cau cua mot Ben de thao luan va giai quyet cac van de phat sinh tu viec giai thich hay thuc hien Hiep dinh nay.

D. Tim kiem va de xuat kha nang nang cao va da dang hoa cac quan he kinh te va thuong mai giua hai nuoc.

4. Uy ban se co cac dong chu tich la dai dien cua cac Ben o cap Bo truong, va cac thanh vien se la dai dien cua cac co quan huu quan co lien quan den viec thuc hien Hiep dinh nay. Uy ban se hop dinh ky hang nam hoac theo yeu cau cua mot trong hai Ben. Dia diem hop se luan phien giua Ha Noi va Washington D.C, tru khi cac Ben co thoa thuan khac. Co cau to chuc va quy che hoat dong cua Uy ban se do Uy ban thong qua tai phien hop dau tien cua minh.

Dieu 6

Quan he giua Chuong IV, Phu luc H, Thu trao doi va Phu luc G

Doi voi bat ky van de nao lien quan toi dau tu trong cac linh vuc dich vu ma khong duoc quy dinh cu the trong Phu luc G, cac quy dinh cua Phu luc H se duoc ap dung. Tuy nhien, trong truong hop co xung dot giua mot quy dinh tai Chuong IV, Phu luc H hoac cac thu trao doi, va mot quy dinh tai Phu luc G, quy dinh tai Phu luc G se duoc ap dung cho xung dot do. Phu luc H va cac thu trao doi se khong duoc hieu hoac ap dung theo cach ma co the tuoc di cac quyen cua mot Ben duoc quy dinh tai Phu luc G.

Dieu 7

Phu luc, Bang cam ket va Thu trao doi

Cac phu luc, Bang cam ket va Thu trao doi cua Hiep dinh nay la mot bo phan khong the tach roi cua Hiep dinh nay.

Dieu 8

Dieu khoan cuoi cung, Hieu luc, Thoi han, Dinh chi va Ket thuc

1. Hiep dinh nay se co hieu luc vao ngay ma cac Ben trao doi thong bao cho nhau rang moi Ben da hoan tat cac thu tuc phap ly can thiet de dua Hiep dinh co hieu luc, va co hieu luc trong thoi han ba (03) nam.

2. Hiep dinh nay duoc gia han tiep tuc ba nam mot, neu khong Ben nao gui thong bao cho Ben kia, it nhat 30 ngay truoc khi Hiep dinh het hieu luc, y dinh cham dut Hiep dinh nay cua minh.

3. Neu mot trong hai Ben khong co tham quyen phap ly trong nuoc de thuc hien nghia vu cua minh theo Hiep dinh nay, thi mot trong hai Ben co the dinh chi viec ap dung Hiep dinh nay, hoac bat ky bo phan nao cua Hiep dinh nay, ke ca quy che toi hue quoc, voi su thoa thuan cua Ben kia. Trong truong hop do, cac Ben se tim cach, o muc do toi da co the theo phap luat trong nuoc, de giam den muc toi thieu nhung tac dong bat loi doi voi quan he thuong mai san co giua cac Ben.

Voi su chung kien o day, duoc su uy quyen cua chinh phu minh nhung nguoi ky ten duoi day da ky Hiep dinh nay.

Lam tai Washington, D.C. ngay 13 thang 7 nam 2000, thanh hai ban bang tieng Viet va tieng Anh, ca hai ban co gia tri ngang nhau.

Phu luc A

Viet Nam - Ngoai le ve Doi xu Quoc gia

Cac quy dinh cua Dieu 2, Chuong I khong ap dung doi voi :

1. Thue tieu thu dac biet danh vao xe co duoi 12 cho ngoi va nguyen lieu san xuat thuoc la dieu, xi ga.

2. Phu thu danh vao nhien lieu, sat thep, phan bon.

Cac ngoai le neu tai Phu luc nay (khoan 1 va 2) se duoc loai bo trong vong 3 nam ke tu ngay Hiep dinh nay co hieu luc.

K.D.

Viet Bao

Comment :Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Contents Vietnam Bilateral Trade Agreement - the United States (the end)
Each Party, Parties, Chapter IV, Chapter I, Chapter VII, A Party, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam Bilateral Trade Agreement - United States, service providers, providing a service, expropriation, discrimination, Administrative Procedures, the treatment, related to, the parties, their
Government of the Socialist Republic Republic of Vietnam and the Government of the United States (hereinafter referred to as "Parties" and individually as "Party") wish to establish and develop economic relations and trade of equality and mutual benefit on the basis of religion ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nội dung Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (phần cuối)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nội dung Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (phần cuối) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0