Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau;

Nhan thuc rang, viec cac Ben chap nhan va tuan thu cac quy tac va tieu chuan thuong mai quoc te se giup phat trien quan he thuong mai cung co loi, va lam nen tang cho cac moi quan he do;

Ghi nhan rang, Viet Nam la mot nuoc dang phat trien co trinh do phat trien thap, dang trong qua trinh chuyen doi kinh te va dang tien hanh cac buoc hoi nhap vao kinh te khu vuc va the gioi, trong do co viec tham gia Hiep hoi cac Quoc gia Dong Nam A (ASEAN), Khu vuc Mau dich Tu do ASEAN (AFTA), va Dien dan Hop tac Kinh te chau A - Thai Binh Duong (APEC) va dang tien toi tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO).

Thoa thuan rang, cac moi quan he kinh te, thuong mai va viec bao ho quyen so huu tri tue la nhung nhan to quan trong va can thiet cho viec tang cuong cac moi quan he song phuong giua hai nuoc; va

Tin tuong rang, mot hiep dinh ve quan he thuong mai giua cac Ben se phuc vu tot nhat cho loi ich chung cua cac Ben;

Da thoa thuan nhu sau:

CHUONG I

Thuong mai hang hoa

Dieu 1

Quy che Toi hue quoc (Quan he Thuong mai Binh thuong) va Khong phan biet doi xu

1. Moi Ben danh ngay lap tuc va vo dieu kien cho hang hoa co xuat xu tai hoac duoc xuat khau tu lanh tho cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu danh cho hang hoa tuong tu co xuat xu tai hoac duoc xuat khau tu lanh tho cua bat cu nuoc thu ba nao khac trong tat ca cac van de lien quan toi:

A. Moi loai thue quan va phi danh vao hoac co lien quan den viec nhap khau hay xuat khau, bao gom ca cac phuong phap tinh cac loai thue quan va phi do;

B. Phuong thuc thanh toan doi voi hang nhap khau va xuat khau, va viec chuyen tien quoc te cua cac khoan thanh toan do;

C. Nhung quy dinh va thu tuc lien quan den xuat nhap khau, ke ca nhung quy dinh ve hoan tat thu tuc hai quan, qua canh, luu kho va chuyen tai;

D. Moi loai thue va phi khac trong nuoc danh truc tiep hoac gian tiep vao hang nhap khau;

E. Luat, quy dinh va cac yeu cau khac co anh huong den viec ban, chao ban, mua, van tai, phan phoi, luu kho va su dung hang hoa trong thi truong noi dia; va

F. Viec ap dung cac han che dinh luong va cap giay phep.

2. Cac quy dinh tai khoan 1 cua Dieu nay se khong ap dung doi voi hanh dong cua moi Ben phu hop voi nghia vu cua Ben do trong To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va cac hiep dinh trong khuon kho cua to chuc nay. Tuy vay, mot Ben se danh cho cac san pham co xuat xu tai lanh tho Ben kia su doi xu Toi hue quoc trong viec giam thue do cac dam phan da phuong duoi su bao tro cua WTO mang lai, voi dieu kien la Ben do cung danh loi ich do cho tat ca cac thanh vien WTO.

3. Nhung quy dinh tai khoan 1 cua Dieu nay khong ap dung doi voi:

A. Nhung thuan loi ma mot trong hai Ben danh cho lien minh thue quan hoac khu vuc mau dich tu do ma Ben do la thanh vien day du; va

B. Nhung thuan loi danh cho nuoc thu ba nham tao thuan loi cho giao luu bien gioi.

4. Cac quy dinh tai muc 1.F cua Dieu nay khong ap dung doi voi thuong mai hang det va san pham det.

Dieu 2

Doi xu Quoc Gia

1. Moi Ben dieu hanh cac bien phap thue quan va phi thue quan co anh huong toi thuong mai de tao cho hang hoa cua Ben kia nhung co hoi canh tranh co y nghia doi voi cac nha canh tranh trong nuoc.

2. Theo do, khong Ben nao, du truc tiep hay gian tiep, quy dinh bat cu loai thue hoac phi noi dia nao doi voi hang hoa cua Ben kia nhap khau vao lanh tho cua minh cao hon muc duoc ap dung cho hang hoa tuong tu trong nuoc, du truc tiep hay gian tiep.

3. Moi Ben danh cho hang hoa co xuat xu tai lanh tho cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu danh cho hang hoa noi dia tuong tu ve moi luat, quy dinh va cac yeu cau khac co anh huong den viec ban hang, chao ban, mua, van tai, phan phoi, luu kho va su dung trong nuoc.

4. Ngoai nhung nghia vu ghi trong khoan 2 va 3 cua Dieu nay, cac khoan phi va bien phap quy dinh tai khoan 2 va 3 cua Dieu nay se khong duoc ap dung theo cach khac doi voi hang nhap khau hoac hang hoa trong nuoc nham tao ra su bao ho doi voi san xuat trong nuoc.

5. Cac nghia vu tai cac khoan 2, 3 va 4 cua Dieu nay phai tuan thu cac ngoai le duoc quy dinh tai Dieu III cua GATT 1994 va trong Phu luc A cua Hiep dinh nay.

6. Phu hop voi cac quy dinh cua GATT 1994, cac Ben bao dam khong soan thao, ban hanh hoac ap dung nhung quy dinh va tieu chuan ky thuat nham tao ra su tro ngai doi voi thuong mai quoc te hoac bao ho san xuat trong nuoc. Ngoai ra, moi Ben danh cho hang nhap khau tu lanh tho cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu tot nhat danh cho hang noi dia tuong tu hoac hang tuong tu co xuat xu tu bat cu nuoc thu ba nao lien quan den nhung quy dinh va tieu chuan ky thuat neu tren, ke ca viec kiem tra va chung nhan dat tieu chuan. Theo do, cac Ben:

A. Bao dam rang, moi bien phap ve sinh hoac ve sinh thuc vat khong trai voi cac quy dinh cua GATT 1994 chi duoc ap dung o muc can thiet de bao ve cuoc song hoac suc khoe cua con nguoi, dong vat hoac thuc vat, duoc dua tren co so cac nguyen ly khoa hoc va khong duoc duy tri neu khong co bang chung day du (cu the nhu danh gia muc do rui ro), co tinh den cua nhung thong tin khoa hoc san co va dieu kien khu vuc co lien quan, chang han nhu nhung vung khong co con trung gay hai;

B. Bao dam rang, nhung quy dinh ve ky thuat khong duoc soan thao, ban hanh hoac ap dung nham tao ra hoac co tac dung tao ra nhung tro ngai khong can thiet doi voi thuong mai quoc te. Vi muc tieu nay, nhung quy dinh ve ky thuat se khong mang tinh chat han che thuong mai cao hon muc can thiet de hoan thanh mot muc tieu chinh dang co tinh den nhung rui ro ma viec khong thi hanh co the gay ra. Nhung muc tieu chinh dang nhu vay bao gom nhung yeu cau an ninh quoc gia; ngan ngua nhung hanh vi lua dao; bao ve suc khoe va an toan cho con nguoi; doi song va suc khoe dong thuc vat, hoac moi truong. Trong viec danh gia nhung rui ro nhu vay, cac yeu to lien quan de xem xet bao gom nhung thong tin khoa hoc va ky thuat co san, cong nghe che bien co lien quan hoac cac y dinh su dung cuoi cung cua san pham.

7. Ngay sau khi Hiep dinh nay co hieu luc, moi Ben danh cho cong dan va cong ty Ben kia quyen kinh doanh. Doi voi Viet Nam, quyen kinh doanh do duoc danh theo lo trinh sau:

A. Ngay sau khi Hiep dinh nay co hieu luc va phu hop voi cac han che duoc quy dinh tai Phu luc B va C, tat ca cac doanh nghiep trong nuoc duoc phep kinh doanh xuat nhap khau moi hang hoa;

B. Ngay sau khi Hiep dinh nay co hieu luc va phu hop voi cac han che duoc quy dinh tai Phu luc B va C, cac doanh nghiep co von dau tu truc tiep cua cong dan va cong ty Hoa Ky duoc phep nhap khau cac hang hoa va san pham de su dung vao/hay co lien quan den hoat dong san xuat, hoac xuat khau cua doanh nghiep do cho du cac san pham nhap khau do co duoc xac dinh mot cach cu the hay khong trong giay phep dau tu ban dau cua ho.

C. Ba nam sau khi Hiep dinh nay co hieu luc va phu hop voi cac han che duoc quy dinh tai Phu luc B, C va D, cac doanh nghiep co von dau tu truc tiep cua cac cong dan va cong ty Hoa Ky vao cac linh vuc san xuat va che tao duoc phep kinh doanh xuat nhap khau, voi dieu kien la cac doanh nghiep nay (i) co cac hoat dong kinh doanh to lon trong linh vuc san xuat va che tao; va (ii) dang hoat dong hop phap tai Viet Nam;

D. Ba nam sau khi Hiep dinh nay co hieu luc, phu hop voi cac han che quy dinh tai phu luc B, C va D, cac cong dan va cong ty Hoa Ky duoc phep tham gia lien doanh voi cac doi tac Viet Nam de tien hanh kinh doanh xuat nhap khau tat ca cac mat hang. Phan gop von cua cac cong ty Hoa Ky trong lien doanh khong vuot qua 49% von phap dinh cua lien doanh. Ba nam sau do muc han che doi voi ve so huu cua Hoa Ky la 51%.

E. Bay nam sau khi Hiep dinh nay co hieu luc, phu hop voi cac han che quy dinh tai Phu luc B, C va D, cac cong ty Hoa Ky duoc phep thanh lap cong ty 100% von Hoa Ky de kinh doanh xuat nhap khau moi mat hang.

8. Neu mot Ben chua tham gia Cong uoc Quoc te ve He thong Hai hoa ve Ma va Mieu ta Hang hoa, thi Ben do se no luc hop ly de tham gia Cong uoc do ngay khi co the, nhung khong muon qua mot nam ke tu ngay Hiep dinh co hieu luc.

Dieu 3

Nhung nghia vu chung ve Thuong mai

1. Cac Ben no luc tim kiem nham dat duoc su can bang thoa dang ve cac co hoi tiep can thi truong thong qua viec cung cat giam thoa dang thue va cac hang rao phi quan thue doi voi thuong mai hang hoa do dam phan da phuong mang lai.

2. Cac Ben se, tru khi duoc quy dinh cu the trong Phu luc B va C cua Hiep dinh nay, loai bo tat ca cac han che, han ngach, yeu cau cap phep va kiem soat xuat khau va nhap khau doi voi moi loai hang hoa va dich vu, ngoai tru nhung han che, han ngach, yeu cau cap phep va kiem soat duoc GATT 1994 cho phep.

3. Trong vong hai (02) nam ke tu khi Hiep dinh nay co hieu luc, cac Ben han che tat ca cac loai phi va phu phi duoi bat ky hinh thuc nao (tru thue xuat nhap khau va cac loai thue khac theo Dieu 2 cua Chuong nay) ap dung doi voi hay co lien quan den xuat nhap khau, o muc tuong xung voi chi phi cua dich vu da cung ung va dam bao rang nhung loai phi va phu phi do khong phai la mot su bao ho gian tiep doi voi san xuat trong nuoc hoac la thue danh vao hang nhap khau hay xuat khau vi muc dich thu ngan sach;

4. Trong vong hai (02) nam ke tu khi Hiep dinh nay co hieu luc, cac Ben ap dung he thong dinh gia hai quan dua tren gia tri giao dich cua hang nhap khau de tinh thue hoac cua hang hoa tuong tu, chu khong dua vao gia tri cua hang hoa theo nuoc xuat xu, hoac gia tri duoc xac dinh mot cach vo doan hay khong co co so, voi gia tri giao dich la gia thuc te da thanh toan hoac phai thanh toan cho hang hoa khi duoc ban de xuat khau sang nuoc nhap khau phu hop voi nhung tieu chuan duoc thiet lap trong Hiep dinh ve viec Thi hanh Dieu VII cua GATT 1994; va

5. Trong vong hai (02) nam ke tu khi Hiep dinh nay co hieu luc, cac Ben bao dam rang, cac khoan phi va phu phi quy dinh tai khoan 3 cua Dieu nay va he thong dinh gia hai quan quy dinh tai khoan 4 cua Dieu nay duoc quy dinh hay thuc hien mot cach thong nhat va nhat quan tren toan bo lanh tho hai quan cua moi Ben.

6. Ngoai cac nghia vu quy dinh tai Dieu I, Viet nam danh su doi xu ve thue cho cac san pham co xuat xu tu lanh tho hai quan cua Hoa ky phu hop voi cac quy dinh cua Phu luc E.

7. Khong Ben nao yeu cau cac cong dan hoac cong ty cua nuoc minh tham gia vao phuong thuc giao dich hang doi hang hay thuong mai doi luu voi cong dan hoac cong ty cua Ben kia. Tuy nhien, neu cac cong dan hoac cong ty quyet dinh tien hanh giao dich theo phuong thuc hang doi hang hay thuong mai doi luu, thi cac Ben co the cung cap cho ho thong tin de tao thuan loi cho giao dich va tu van cho ho nhu khi cac Ben cung cap doi voi hoat dong xuat khau va nhap khau khac.

8. Hoa Ky se xem xet kha nang danh cho Viet Nam Che do Uu dai Thue quan Pho cap.

Dieu 4

Mo rong va Thuc day Thuong mai

Moi Ben khuyen khich va tao thuan loi cho viec to chuc cac hoat dong xuc tien thuong mai, nhu hoi cho, trien lam, trao doi cac phai doan va hoi thao thuong mai tai lanh tho nuoc minh va lanh tho cua Ben kia. Tuong tu, moi Ben khuyen khich va tao thuan loi cho cac cong dan va cong ty cua nuoc minh tham gia vao cac hoat dong do. Tuy thuoc vao luat phap hien hanh tai lanh tho cua minh, cac Ben dong y cho phep hang hoa su dung trong cac hoat dong xuc tien do duoc nhap khau va tai xuat khau ma khong phai nop thue xuat nhap khau, voi dieu kien hang hoa do khong duoc ban hoac chuyen nhuong duoi hinh thuc khac.

Dieu 5

Van phong Thuong mai Chinh phu

1. Tuy thuoc vao luat phap va quy che cua minh ve co quan dai dien nuoc ngoai, moi Ben cho phep van phong thuong mai chinh phu cua Ben kia duoc thue cong dan cua nuoc chu nha va, phu hop voi luat va thu tuc nhap cu, duoc phep thue cong dan cua nuoc thu ba.

2. Moi Ben bao dam khong ngan can cac cong dan cua nuoc chu nha tiep can van phong thuong mai chinh phu cua Ben kia.

3. Moi Ben cho phep cong dan va cong ty cua minh tham du vao cac hoat dong vi muc dich thuong mai cua van phong thuong mai chinh phu cua Ben kia.

4. Moi Ben cho phep nhan vien cua van phong thuong mai chinh phu cua Ben kia duoc tiep can cac quan chuc lien quan cua nuoc chu nha ke ca cac dai dien cua cong dan va cong ty cua Ben chu nha.

Dieu 6

Hanh dong Khan cap doi voi Nhap khau

1. Cac Ben dong y tham van nhanh chong theo yeu cau cua mot Ben khi viec nhap khau hien tai hay trong tuong lai hang hoa co xuat xu tu lanh tho Ben kia gay ra hoac de doa gay ra hay gop phan dang ke lam roi loan thi truong. Su roi loan thi truong xay ra trong mot nganh san xuat trong nuoc khi viec nhap khau mot san pham tuong tu hay canh tranh truc tiep voi mot san pham do nganh san xuat trong nuoc do san xuat ra, tang len mot cach nhanh chong, hoac la tuyet doi hay tuong doi, va la mot nguyen nhan dang ke gay ra, hay de doa gay ra thiet hai ve vat chat doi voi nganh san xuat trong nuoc do. Viec tham van duoc quy dinh tai khoan nay nham muc dich: (a) trinh bay va xem xet cac yeu to lien quan toi viec nhap khau do ma viec nhap khau do co the gay ra hoac de doa gay ra, hay gop phan dang ke lam roi loan thi truong, va (b) tim ra bien phap ngan ngua hay khac phuc su roi loan thi truong do. Viec tham van nhu vay se duoc ket thuc trong vong sau muoi ngay ke tu ngay dua ra yeu cau tham van, tru khi cac Ben co thoa thuan khac.

2. Tru khi cac ben thoa thuan duoc mot giai phap khac trong thoi gian tham van, Ben nhap khau co the: (a) ap dat cac han che dinh luong nhap khau, cac bien phap thue quan hay bat ky cac han che nao khac hoac bien phap nao khac ma Ben do cho la phu hop, va trong khoang thoi gian ma Ben do cho la can thiet, de ngan chan hay khac phuc tinh trang thi truong thuc te bi roi loan hay de doa bi roi loan, va (b) tien hanh cac bien phap thich hop de bao dam rang, viec nhap khau tu lanh tho cua Ben kia tuan thu cac han che dinh luong hay cac han che khac duoc ap dung lien quan den su roi loan cua thi truong. Trong truong hop nay, Ben kia duoc tu y dinh chi viec thi hanh cac nghia vu cua minh theo Hiep dinh nay voi gia tri thuong mai co ban tuong duong.

3. Neu theo danh gia cua Ben nhap khau, hanh dong khan cap la can thiet de ngan chan hay khac phuc su roi loan thi truong nhu vay thi Ben nhap khau co the tien hanh hanh dong do vao bat ky thoi diem nao ma khong phai thong bao truoc hoac tham van, voi dieu kien la viec tham van se duoc thuc hien ngay sau khi tien hanh hanh dong do.

4. Cac Ben thua nhan rang, viec chi tiet hoa cac quy dinh tu ve nham chong roi loan thi truong tai Dieu nay khong lam ton hai den quyen cua moi Ben ap dung phap luat va cac quy dinh cua minh doi voi thuong mai hang det va san pham det, va luat va quy dinh cua minh doi voi thuong mai khong lanh manh ke ca cac dao luat chong pha gia va luat thue doi khang.

Dieu 7

Tranh chap Thuong mai

Theo Chuong I cua Hiep dinh nay:

1. Cong dan va cong ty cua moi Ben duoc danh su doi xu quoc gia trong viec tiep can tat ca cac toa an va co quan hanh chinh co tham quyen tai lanh tho cua Ben kia, voi tu cach la nguyen don, bi don hoac nhung nguoi lien quan khac. Ho khong duoc quyen doi hoac duoc huong quyen mien bi kien hoac mien thuc hien quyet dinh cua toa an, thu tuc cong nhan va thi hanh cac quyet dinh trong tai, hoac nghia vu phap ly khac tren lanh tho cua Ben kia lien quan toi cac giao dich thuong mai. Ho cung khong duoc doi hoac huong quyen mien thue doi voi cac giao dich thuong mai tru khi duoc quy dinh trong cac hiep dinh song phuong khac.

2. Cac Ben khuyen khich viec su dung trong tai de giai quyet cac tranh chap phat sinh tu cac giao dich thuong mai duoc ky ket giua cac cong dan va cong ty cua Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va cac cong dan va cong ty cua Hop Chung Quoc Hoa Ky. Viec giai quyet tranh chap bang trong tai nhu vay co the duoc quy dinh bang cac thoa thuan trong cac hop dong giua cac cong dan va cong ty do hoac bang van ban thoa thuan rieng re giua ho.

3. Cac ben trong cac giao dich nay co the quy dinh viec giai quyet tranh chap bang trong tai theo bat ky quy tac trong tai nao da duoc quoc te cong nhan, ke ca cac Quy tac cua UNCITRAL ngay 15 thang 12 nam 1976 va moi sua doi cua cac qui tac nay, trong truong hop nay cac ben can xac dinh mot Co quan Chi dinh theo nhung quy tac noi tren tai mot nuoc khong phai la Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam hoac Hop Chung Quoc Hoa Ky.

4. Cac ben tranh chap, tru truong hop co thoa thuan khac, can cu the hoa dia diem trong tai tai mot nuoc khong phai la Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam hoac Hop Chung Quoc Hoa Ky va nuoc do la thanh vien tham gia Cong uoc New York ngay 10 thang 6 nam 1958 ve Cong nhan va Thi hanh cac phan quyet trong tai nuoc ngoai.

5. Khong co quy dinh nao trong Dieu nay duoc hieu la ngan can, va cac Ben khong ngan cam cac ben tranh chap thoa thuan ve bat cu hinh thuc trong tai nao khac, hoac ve luat duoc ap dung trong giai quyet trong tai, hoac nhung hinh thuc giai quyet tranh chap khac ma cac Ben cung mong muon va cho la phu hop nhat cho cac nhu cau cu the cua minh.

6. Moi Ben bao dam tai lanh tho cua minh co mot co che hieu qua de cong nhan va thi hanh cac phan quyet trong tai.

Dieu 8

Thuong mai Nha nuoc

1. Cac Ben co the thanh lap hoac duy tri doanh nghiep nha nuoc, hay danh cho mot doanh nghiep nha nuoc bat ky, tren thuc te hay tren danh nghia, su doc quyen hay dac quyen nhap khau va xuat khau cac san pham liet ke tai Phu luc C, tuy nhien voi dieu kien la doanh nghiep bat ky do, trong hoat dong mua va ban cua minh lien quan den hang xuat khau hay hang nhap khau, cung phai hoat dong phu hop voi nhung nguyen tac chung la khong phan biet doi xu, nhu duoc quy dinh trong Hiep dinh nay doi voi cac bien phap cua chinh phu co anh huong den hang nhap khau va xuat khau cua cac cong ty thuong mai tu nhan.

2. Cac quy dinh tai khoan 1 cua Dieu nay se duoc hieu la yeu cau cac doanh nghiep nhu vay, co can nhac thich dang toi cac quy dinh khac cua Hiep dinh nay, thuc hien nhung viec mua va ban noi tren hoan toan chi can cu vao cac tinh toan thuong mai, bao gom gia ca, chat luong, kha nang cung ung, kha nang tiep thi, van tai va cac dieu kien mua hoac ban khac, va danh cho cac doanh nghiep cua Ben kia co hoi thoa dang, phu hop voi tap quan kinh doanh thong thuong, de canh tranh trong viec tham gia vao cac vu mua hoac ban do.

3. Nhung quy dinh trong khoan 1 cua Dieu nay khong ap dung doi voi viec nhap khau cac san pham cho tieu dung truoc mat hoac lau dai cua Chinh phu va khong duoc ban lai hoac su dung de san xuat ra hang hoa de ban. Doi voi viec nhap khau nay, moi Ben danh su doi xu cong bang va binh dang cho thuong mai cua Ben kia.

Dieu 9

Dinh nghia

Cac thuat ngu dung trong Chuong nay duoc hieu nhu sau:

1. "cong ty" co nghia la bat ky mot thuc the nao duoc thanh lap hay to chuc theo luat ap dung, bat ky vi muc dich loi nhuan hay phi loi nhuan, va do chinh phu hay tu nhan so huu hoac kiem soat, va bao gom cong ty, cong ty tin thac, cong ty hop danh, doanh nghiep mot chu, chi nhanh, lien doanh, hiep hoi hay cac to chuc khac.

2. "doanh nghiep" la mot cong ty.

3. "cong dan" la mot the nhan va la cong dan cua mot Ben theo luat ap dung cua Ben do.

4. "tranh chap thuong mai" la tranh chap phat sinh giua cac ben trong mot giao dich thuong mai.

5. "quyen kinh doanh" la quyen tham gia vao cac hoat dong nhap khau hay xuat khau.

Chuong II

Quyen so huu tri tue

Dieu 1

Muc tieu, nguyen tac va pham vi cua cac nghia vu

1. Moi Ben danh cho cong dan cua Ben kia su bao ho va thuc thi day du va co hieu qua doi voi quyen so huu tri tue trong lanh tho cua minh.

2. Cac Ben thua nhan cac muc tieu ve chinh sach xa hoi co ban cua cac he thong quoc gia ve bao ho so huu tri tue, ke ca muc tieu phat trien va muc tieu cong nghe va bao dam rang cac bien phap bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue khong can tro hoat dong thuong mai chinh dang.

3. De bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue mot cach day du va co hieu qua, moi Ben toi thieu phai thuc hien Chuong nay va cac quy dinh co noi dung kinh te cua:

A. Cong uoc Geneva ve bao ho nguoi san xuat ban ghi am chong su sao chep trai phep, nam 1971 (Cong uoc Geneva);

B. Cong uoc Berne ve bao ho tac pham van hoc va nghe thuat, nam 1971 (Cong uoc Berne);

C. Cong uoc Paris ve bao ho so huu cong nghiep, nam 1967 (Cong uoc Paris);

D. Cong uoc Quoc te ve bao ho giong thuc vat moi, nam 1978 (Cong uoc UPOV (1978)), hoac Cong uoc quoc te ve bao ho giong thuc vat moi, nam 1991 (Cong uoc UPOV (1991)); va

E. Cong uoc ve phan phoi tin hieu mang chuong trinh truyen qua ve tinh (1974).

Neu mot Ben chua tham gia bat ky Cong uoc nao neu tren vao ngay hoac truoc ngay Hiep dinh nay co hieu luc thi Ben do phai nhanh chong co gang tham gia Cong uoc do.

4. Mot Ben co the thuc hien viec bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue theo phap luat quoc gia cua minh o muc do rong hon so voi yeu cau tai Chuong nay, voi dieu kien la viec bao ho va thuc thi do khong mau thuan voi Chuong nay.

Dieu 2

Dinh nghia

Trong Chuong nay:

1. "thong tin bi mat" bao gom bi mat thuong mai, thong tin dac quyen va thong tin khong bi tiet lo khac chua tro thanh doi tuong phai bi tiet lo cong khai khong han che theo phap luat quoc gia cua Ben lien quan.

2. "tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa" la tin hieu ve tinh mang chuong trinh duoc truyen di duoi dang ma trong do cac dac tinh am thanh hoac cac dac tinh hinh anh, hoac ca hai dac tinh do da duoc bien doi hoac thay doi nham muc dich ngan can thu trai phep chuong trinh truyen trong tin hieu do duoc thuc hien boi nhung nguoi khong co thiet bi hop phap duoc thiet ke nham loai bo tac dung cua viec bien doi hoac thay doi do.

3. "quyen so huu tri tue" bao gom quyen tac gia va quyen lien quan, nhan hieu hang hoa, sang che, thiet ke bo tri (topography) mach tich hop, tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa, thong tin bi mat (bi mat thuong mai), kieu dang cong nghiep va quyen doi voi giong thuc vat.

4. "nguoi phan phoi hop phap tin hieu ve tinh da duoc ma hoa" trong lanh tho mot Ben la nguoi dau tien truyen di tin hieu do.

5. "cong dan" cua mot Ben, tuong ung voi tung loai quyen so huu tri tue, duoc hieu la nhung the nhan hoac phap nhan co the dap ung cac tieu chuan de duoc huong su bao ho quy dinh trong Cong uoc Paris, Cong uoc Berne, Cong uoc Geneva, Cong uoc ve phan phoi tin hieu mang chuong trinh truyen qua ve tinh, Cong uoc Quoc te ve bao ho nguoi bieu dien, nguoi ghi am va to chuc phat song, Cong uoc UPOV (1978), Cong uoc UPOV (1991), hoac Hiep dinh ve quyen so huu tri tue doi voi mach tich hop duoc lap tai Washington nam 1989, nhu the moi Ben deu la thanh vien cua cac Cong uoc do, va doi voi cac quyen so huu tri tue khong phai la doi tuong cua cac Cong uoc noi tren thi khai niem "cong dan" cua mot Ben it nhat duoc hieu la bao gom bat ky nguoi nao la cong dan cua Ben do hoac nguoi thuong tru tai Ben do.

6. "cong chung" - doi voi cac quyen truyen dat va bieu dien tac pham quy dinh tai Dieu 11, 11bis(1) va 14(1)(ii) cua Cong uoc Berne, doi voi tac pham kich, nhac kich, am nhac va dien anh - bao gom it nhat bat ky tap hop nhung ca nhan nao duoc du tinh la doi tuong cua su truyen dat hay bieu dien tac pham do va co kha nang cam nhan duoc chung, bat ke la nhung ca nhan nay co the thuc hien duoc dieu do tai cung mot thoi diem hay tai nhieu thoi diem khac nhau, tai cung mot dia diem hay tai nhieu dia diem khac nhau, voi dieu kien la tap hop nhung ca nhan do phai o quy mo lon hon mot gia dinh cong them nhung nguoi co moi quan he than thich truc tiep cua gia dinh do, hoac khong phai la mot nhom voi so luong nguoi han che co moi quan he gan gui tuong tu, duoc lap ra khong phai voi muc dich chinh la thu nhan chuong trinh bieu dien va su truyen dat tac pham do.

7. "nguoi co quyen" bao gom ban than nguoi co quyen, bat ky the nhan hoac phap nhan nao khac duoc nguoi co quyen cap li-xang doc quyen doi voi quyen do, hoac la nhung nguoi duoc phep khac, ke ca cac lien doan, hiep hoi co tu cach phap ly de thu huong cac quyen do theo quy dinh cua phap luat quoc gia.

Dieu 3

Doi xu Quoc gia

1. Moi Ben danh cho cong dan cua Ben kia su doi xu khong kem thuan loi hon su doi xu ma Ben do danh cho cong dan cua minh trong viec xac lap, bao ho, huong va thuc thi tat ca cac quyen so huu tri tue va moi loi ich co duoc tu cac quyen do.

2. Mot Ben khong doi hoi nhung nguoi co quyen phai tuan thu bat ky yeu cau ve thu tuc hinh thuc hoac dieu kien nao (ke ca viec dinh hinh, cong bo hoac khai thac trong lanh tho cua mot Ben) nhu la mot dieu kien de duoc huong su doi xu quoc gia quy dinh tai Dieu nay nham xac lap, huong, thuc thi va thuc hien cac quyen va loi ich lien quan den quyen tac gia va quyen lien quan.

3. Mot Ben co the khong thi hanh quy dinh tai khoan 1 doi voi cac thu tuc tu phap va hanh chinh lien quan den viec bao ho va thuc thi cac quyen so huu tri tue, ke ca bat ky thu tuc nao yeu cau cong dan cua Ben kia phai chi dinh dia chi tiep nhan giay to tong dat to tung tai lanh tho cua Ben do hoac phai chi dinh mot dai dien tai lanh tho cua Ben do neu viec khong thi hanh nay la phu hop voi cac Cong uoc lien quan duoc liet ke o khoan 3 Dieu 1 tren day, voi dieu kien la viec khong thi hanh quy dinh noi tren:

A. La can thiet de bao dam viec thi hanh cac bien phap khong trai voi quy dinh cua Hiep dinh nay; va

B. Khong duoc ap dung theo phuong thuc co the gay han che doi voi thuong mai.

4. Khong Ben nao phai co bat ky nghia vu gi theo Dieu nay doi voi cac thu tuc quy dinh trong cac thoa thuan da phuong duoc ky ket duoi su bao tro cua To chuc So huu Tri tue The gioi lien quan den viec xac lap hoac duy tri quyen so huu tri tue.

Dieu 4

Quyen tac gia va Quyen lien quan

1. Moi Ben bao ho moi tac pham co su the hien nguyen goc theo nghia quy dinh tai Cong uoc Berne. Cu the la:

A. Moi loai chuong trinh may tinh deu duoc coi la cac tac pham viet theo nghia quy dinh tai Cong uoc Berne va moi Ben bao ho cac doi tuong nay nhu tac pham viet; va

B. Moi suu tap du lieu hoac suu tap tu lieu khac, bat ke duoi dang co the doc duoc bang may hoac duoi dang khac, ma viec lua chon va sap xep noi dung la su sang tao tri tue, deu duoc bao ho nhu tac pham.

Su bao ho ma mot Ben quy dinh theo muc B khong ap dung doi voi chinh du lieu hoac tu lieu, hoac lam phuong hai den quyen tac gia dang ton tai doi voi du lieu hoac tu lieu do.

2. Moi Ben danh cho tac gia va nhung nguoi ke thua quyen loi cua ho nhung quyen duoc liet ke tai Cong uoc Berne doi voi cac tac pham thuoc khoan 1, va danh cho ho quyen cho phep hoac cam:

A. Nhap khau vao lanh tho cua Ben do ban sao cua tac pham;

B. Phan phoi cong khai lan dau ban goc va moi ban sao tac pham duoi hinh thuc ban, cho thue hoac cac hinh thuc khac;

C. Truyen dat tac pham toi cong chung; va

D. Cho thue ban goc hoac ban sao chuong trinh may tinh nham dat loi ich thuong mai.

Khong ap dung muc D trong truong hop ban sao chuong trinh may tinh khong phai la doi tuong chu yeu de cho thue. Moi Ben quy dinh rang viec dua ban goc hoac ban sao mot chuong trinh may tinh ra thi truong voi su dong y cua nguoi co quyen khong lam cham dut quyen cho thue.

3. Moi Ben quy dinh rang doi voi quyen tac gia va quyen lien quan:

A. Bat ky nguoi nao co duoc hoac nam giu bat ky quyen kinh te nao deu co the chuyen giao mot cach tu do va rieng re quyen do bang hop dong; va

B. Bat ky nguoi nao co duoc hoac nam giu quyen kinh te theo hop dong, ke ca nhung hop dong lao dong la co so de sang tao tac pham va ban ghi am, deu duoc tu dung ten thuc hien cac quyen do va duoc huong day du cac loi ich thu duoc tu cac quyen do.

4. Moi Ben quy dinh rang, truong hop thoi han bao ho cua mot tac pham duoc tinh khong can cu theo doi nguoi, thi thoi han do khong it hon 75 nam ke tu khi ket thuc nam lich ma tac pham duoc cong bo hop phap lan dau tien, hoac neu tac pham khong duoc cong bo hop phap trong vong 25 nam ke tu khi tac pham duoc tao ra, thi thoi han do khong it hon 100 nam ke tu khi ket thuc nam lich ma tac pham duoc tao ra.

5. Khong Ben nao duoc cap phep dich hoac sao chep theo quy dinh tai Phu luc cua Cong uoc Berne khi nhu cau hop phap ve ban dich hoac ban sao tac pham trong lanh tho cua Ben do co the duoc nguoi co quyen dap ung mot cach tu nguyen neu khong gap nhung tro ngai do Ben do tao ra.

6. Moi Ben danh cho nguoi co quyen doi voi ban ghi am quyen cho phep hoac cam:

A. Truc tiep hoac gian tiep sao chep toan bo hoac mot phan ban ghi am;

B. Nhap khau vao lanh tho cua Ben do ban sao cua ban ghi am;

C. Phan phoi cong khai lan dau ban goc hoac ban sao cua ban ghi am duoi hinh thuc ban, cho thue hoac cac hinh thuc khac; va

D. Cho thue, muon ban goc hoac ban sao cua ban ghi am nham dat loi ich thuong mai.

Moi Ben quy dinh rang viec dua ban goc hoac ban sao mot ban ghi am ra thi truong voi su dong y cua nguoi co quyen khong lam cham dut quyen cho thue cua nguoi co quyen.

7. Moi Ben danh cho nhung nguoi bieu dien quyen cho phep hoac cam:

A. Dinh hinh cac buoi bieu dien nhac song cua ho trong ban ghi am;

B. Sao chep ban dinh hinh trai phep cua cac buoi bieu dien nhac song cua ho; va

C. Phat hoac truyen dat theo cach khac toi cong chung am thanh cua buoi bieu dien nhac song; va

D. Phan phoi, ban, cho thue, dinh doat hoac chuyen giao cac ban dinh hinh trai phep cac buoi bieu dien truc tiep cua ho, bat ke viec dinh hinh do duoc thuc hien o dau.

8. Moi Ben, thong qua viec thuc hien Hiep dinh nay, ap dung cac quy dinh cua Dieu 18 Cong uoc Berne doi voi cac tac pham va, voi nhung sua doi can thiet, doi voi cac ban ghi am dang ton tai.

9. Moi Ben gioi han cac han che hoac ngoai le doi voi cac quyen duoc quy dinh tai Dieu nay trong mot so truong hop dac biet nhat dinh ma khong mau thuan voi viec khai thac binh thuong tac pham va khong gay phuong hai mot cach bat hop ly toi cac loi ich chinh dang cua nguoi co quyen.

Dieu 5

Bao ho tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa

1. Doi voi cac vi pham nghiem trong lien quan den viec bao ho tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa, moi Ben quy dinh cac bien phap xu ly thich hop, bao gom cac bien phap, che tai dan su va hinh su.

2. Vi pham nghiem trong lien quan den viec bao ho tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa bao gom cac hanh vi sau:

A. San xuat, lap rap, bien doi, hoac phan phoi (bao gom nhap khau, xuat khau, ban hoac cho thue) mot thiet bi hoac he thong, do bat ky nguoi nao thuc hien khi biet hoac co co so de biet rang thiet bi hoac he thong do chu yeu de giup cho viec giai ma trai phep mot tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa; va

B. Co y thu hoac tiep tuc phan phoi mot tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa khi tin hieu da duoc giai ma ma khong duoc phep cua nguoi phan phoi hop phap tin hieu do (bat ke nguoi do o dau) hoac cua bat ky nguoi hoac nhung nguoi nao duoc nguoi dau tien phat tin hieu chi dinh la nguoi duoc phep phan phoi tin hieu tai Ben do.

3. Moi Ben quy dinh rang nhung bien phap che tai dan su duoc quy dinh phu hop voi khoan 1 Dieu nay duoc danh cho bat cu nguoi nao co loi ich doi voi tin hieu ve tinh mang chuong trinh da duoc ma hoa hoac doi voi noi dung cua tin hieu do.

Dieu 6

Nhan hieu hang hoa

1. Trong Hiep dinh nay, nhan hieu hang hoa duoc cau thanh boi dau hieu bat ky hoac su ket hop bat ky cua cac dau hieu co kha nang phan biet hang hoa hoac dich vu cua mot nguoi voi hang hoa hoac dich vu cua nguoi khac, bao gom tu ngu, ten nguoi, hinh, chu cai, chu so, to hop mau sac, cac yeu to hinh hoac hinh dang cua hang hoa hoac hinh dang cua bao bi hang hoa. Nhan hieu hang hoa bao gom ca nhan hieu dich vu, nhan hieu tap the va nhan hieu chung nhan.

2. Moi Ben danh cho chu mot nhan hieu hang hoa da dang ky quyen ngan can tat ca nhung nguoi khong duoc phep cua chu so huu khoi viec su dung trong kinh doanh cac dau hieu trung hoac tuong tu cho cac hang hoa va dich vu ma la trung hoac tuong tu voi cac hang hoa, dich vu da duoc dang ky cua chu so huu nhan hieu hang hoa do, neu viec su dung nhu vay co nguy co gay nham lan. Truong hop su dung mot dau hieu trung voi nhan hieu da duoc dang ky cho cac hang hoa, dich vu trung voi cac hang hoa, dich vu da dang ky thi bi coi la co nguy co gay nham lan. Cac quyen ke tren khong anh huong den bat ky quyen nao ton tai truoc va khong anh huong den kha nang quy dinh rang cac quyen co the dat duoc tren co so su dung.

3. Mot Ben co the quy dinh kha nang mot nhan hieu duoc dang ky phu thuoc vao viec su dung. Tuy nhien, viec su dung thuc su mot nhan hieu khong duoc la mot dieu kien de nop don dang ky. Khong Ben nao duoc phep tu choi don dang ky chi vi ly do du dinh su dung chua duoc thuc hien truoc khi ket thuc thoi han ba nam ke tu ngay nop don.

4. Moi Ben quy dinh mot he thong dang ky nhan hieu hang hoa bao gom:

A. Viec xet nghiem don;

B. Viec thong bao cho nguoi nop don ve cac ly do tu choi dang ky mot nhan hieu hang hoa;

C. Co hoi hop ly danh cho nguoi nop don trinh bay y kien ve thong bao do;

D. Viec cong bo nhan hieu hang hoa truoc hoac ngay sau khi nhan hieu duoc dang ky; va

E. Co hoi hop ly danh cho nhung nguoi co lien quan duoc yeu cau huy bo hieu luc dang ky nhan hieu hang hoa.

5. Trong moi truong hop, tinh chat cua hang hoa hoac dich vu se mang nhan hieu hang hoa deu khong duoc can tro viec dang ky nhan hieu hang hoa.

6. Dieu 6 bis Cong uoc Paris duoc ap dung, voi sua doi can thiet, doi voi dich vu. De xac dinh mot nhan hieu hang hoa co phai la noi tieng hay khong phai xem xet den su hieu biet ve nhan hieu hang hoa trong bo phan cong chung co lien quan, gom ca su hieu biet dat duoc trong lanh tho cua Ben lien quan do ket qua cua hoat dong khuyech truong nhan hieu hang hoa nay. Khong Ben nao duoc yeu cau rang su noi tieng cua nhan hieu hang hoa phai vuot ra ngoai bo phan cong chung thuong tiep xuc voi hang hoa hoac dich vu lien quan hoac yeu cau rang nhan hieu hang hoa do phai duoc dang ky.

7. Moi Ben su dung Bang phan loai quoc te ve hang hoa va dich vu cho viec dang ky. Khong Ben nao duoc su dung phan loai do lam co so duy nhat de xac dinh kha nang gay nham lan.

8. Moi Ben quy dinh rang dang ky ban dau cua mot nhan hieu hang hoa co thoi han it nhat la 10 nam va duoc gia han khong han che so lan, moi lan gia han co thoi han khong it hon 10 nam, khi cac dieu kien gia han duoc dap ung.

9. Moi Ben yeu cau viec su dung nhan hieu hang hoa la dieu kien de duy tri hieu luc cua viec dang ky. Viec dang ky co the bi dinh chi hieu luc do khong su dung chi sau thoi gian it nhat la ba nam lien tuc khong su dung, tru truong hop chu nhan hieu hang hoa chung minh duoc rang viec khong su dung do la co ly do chinh dang vi co nhung can tro doi voi viec su dung do. Phap luat phai cong nhan nhung dieu kien phat sinh ngoai y muon cua chu nhan hieu hang hoa gay can tro cho viec su dung nhan hieu hang hoa, chang han nhu viec chinh phu han che nhap khau hoac qui dinh cac yeu cau khac doi voi cac hang hoa hoac dich vu mang nhan hieu hang hoa, la ly do chinh dang cua viec khong su dung.

10. Moi Ben cong nhan viec nguoi khong phai la chu nhan hieu hang hoa su dung mot nhan hieu hang hoa duoi su kiem soat cua chu la hanh vi su dung nhan hieu hang hoa nham muc dich duy tri hieu luc dang ky.

11. Khong Ben nao duoc gay tro ngai cho viec su dung mot nhan hieu hang hoa trong thuong mai bang cac yeu cau dac biet, chang han nhu su dung theo cach thuc lam giam chuc nang chi dan nguon goc cua nhan hieu hang hoa, hoac phai su dung cung voi nhan hieu hang hoa khac.

12. Mot Ben co the quy dinh cac dieu kien cap li-xang va chuyen nhuong quyen so huu mot nhan hieu hang hoa, nhung khong duoc cho phep li-xang khong tu nguyen doi voi nhan hieu hang hoa. Chu nhan hieu hang hoa da duoc dang ky co quyen chuyen nhuong nhan hieu hang hoa cua minh cung voi hoac khong cung voi viec chuyen nhuong doanh nghiep co nhan hieu hang hoa do. Tuy nhien, mot Ben co the yeu cau viec chuyen nhuong hop phap mot nhan hieu hang hoa bao gom viec chuyen giao uy tin cua nhan hieu hang hoa do.

13. Mot Ben co the quy dinh mot so luong co gioi han cac ngoai le doi voi cac quyen ve nhan hieu hang hoa, nhu viec su dung trung thuc cac thuat ngu co tinh mo ta, voi dieu kien la cac ngoai le nhu vay co tinh den cac loi ich hop phap cua chu nhan hieu hang hoa va nhung nguoi khac.

14. Mot Ben co the tu choi dang ky nhung nhan hieu hang hoa gom hoac chua cac dau hieu trai dao duc, mang tinh lua doi hoac gay tai tieng, hoac dau hieu co the beu xau hoac gay hieu sai ve mot nguoi dang song hay da chet, to chuc, tin nguong hoac bieu tuong quoc gia cua mot Ben hoac lam cho cac doi tuong do bi khinh thi hoac mat uy tin. Moi Ben deu cam dang ky nhu la nhan hieu hang hoa cac tu ngu chi dan chung ve hang hoa hoac dich vu hoac loai hang hoa hoac dich vu mang nhan hieu do.

Dieu 7

Sang che

1. Cung voi viec tuan thu quy dinh tai khoan 2 Dieu nay, moi Ben bao dam kha nang cap bang doc quyen doi voi moi sang che, bat ke do la mot san pham hay mot quy trinh, trong tat ca cac linh vuc cong nghe, voi dieu kien la sang che do co tinh moi, co trinh do sang tao va co kha nang ap dung cong nghiep. Trong Dieu nay, moi Ben co the coi thuat ngu "trinh do sang tao" va "co kha nang ap dung cong nghiep" dong nghia tuong ung voi thuat ngu "khong hien nhien" va "huu ich".

2. Cac Ben co the loai tru kha nang cap bang doc quyen cho:

A. Nhung sang che can phai bi cam khai thac vao muc dich thuong mai trong lanh tho cua minh de bao ve trat tu cong cong hoac dao duc xa hoi, ke ca de bao ve cuoc song, suc khoe cua con nguoi, dong vat hoac thuc vat hoac de tranh gay nguy hai nghiem trong cho moi truong, voi dieu kien la su loai tru do duoc quy dinh khong phai chi vi ly do duy nhat la viec khai thac noi tren bi phap luat cua Ben do ngan cam;

B. Cac phuong phap chan doan, cac phuong phap noi khoa va ngoai khoa de chua benh cho nguoi va dong vat;

C. Cac quy trinh co ban chat sinh hoc de san xuat thuc vat hoac dong vat ma khong phai la quy trinh phi sinh hoc va quy trinh vi sinh; giong dong vat; giong thuc vat. Viec loai tru giong thuc vat chi gioi han o nhung giong thuc vat theo dinh nghia tai Dieu 1(vi) cua Cong uoc UPOV (1991); dinh nghia nay cung ap dung tuong tu cho giong dong vat, voi nhung sua doi can thiet. Viec loai tru giong thuc vat va giong dong vat khong ap dung doi voi nhung sang che ve thuc vat va dong vat bao ham nhieu giong. Ngoai ra, cac Ben bao ho giong thuc vat theo mot he thong rieng, huu hieu, phu hop voi khoan 3.D Dieu 1 Chuong nay.

3. Moi Ben quy dinh rang:

A. Neu doi tuong cua mot bang doc quyen la mot san pham, thi bang doc quyen se danh cho chu bang quyen ngan cam nguoi khac che tao, su dung, ban, chao ban, hoac nhap khau nham cac muc dich tren doi tuong cua bang doc quyen do trong truong hop khong duoc su dong y cua chu bang; va

B. Neu doi tuong cua bang doc quyen la mot quy trinh, thi bang doc quyen se danh cho chu bang quyen ngan cam nguoi khac su dung quy trinh do va su dung, ban, chao ban, hoac nhap khau nham cac muc dich tren, it nhat la doi voi cac san pham thu duoc truc tiep tu quy trinh do trong truong hop khong duoc su dong y cua chu bang.

4. Mot Ben co the quy dinh mot so luong co gioi han cac ngoai le doi voi doc quyen theo bang doc quyen, voi dieu kien cac ngoai le do khong mau thuan voi viec khai thac binh thuong sang che do va khong gay phuong hai mot cach bat hop ly den cac loi ich chinh dang cua chu bang doc quyen.

5. Bang doc quyen va viec huong cac quyen theo bang doc quyen phai duoc dap ung mot cach khong phan biet doi xu boi ly do linh vuc cong nghe hoac san pham duoc nhap khau hay duoc san xuat tai cho.

6. Mot Ben chi co the rut lai viec cap mot bang doc quyen khi ton tai nhung can cu ma dua vao do sang che dang le da bi tu choi cap bang doc quyen.

7. Moi Ben cho phep cac chu bang doc quyen duoc quyen chuyen nhuong va de lai lam thua ke cac bang doc quyen cua ho va duoc quyen ky ket cac hop dong li-xang.

8. Mot Ben co the tu choi cho phep su dung sang che khi khong duoc phep cua nguoi co quyen doi voi sang che. Tuy nhien, neu luat phap cua mot Ben cho phep su dung doi tuong bang doc quyen khi khong duoc phep cua nguoi co quyen, ngoai nhung truong hop su dung duoc phep theo quy dinh tai khoan 4, bao gom ca viec su dung do chinh phu hoac do nguoi khac duoc phep cua chinh phu thuc hien, thi Ben do phai ton trong cac quy dinh sau:

A. Viec cho phep su dung do phai duoc xem xet trong tung truong hop cu the;

B. Viec su dung do chi duoc phep neu truoc khi su dung nguoi de nghi duoc su dung da co no luc de xin phep nguoi co quyen voi nhung dieu kien thuong mai hop ly, nhung nhung co gang do khong dat duoc ket qua trong mot thoi han hop ly. Yeu cau thuc hien nhung no luc neu tren co the duoc mot Ben bo qua trong tinh trang khan cap quoc gia hoac cac tinh huong dac biet khan cap khac hoac trong cac truong hop su dung cong cong khong mang tinh thuong mai. Tuy nhien, trong tinh trang khan cap quoc gia hoac cac tinh huong dac biet khan cap khac, nguoi co quyen phai duoc thong bao trong thoi han hop ly som nhat. Trong truong hop su dung cong cong khong mang tinh thuong mai, neu chinh phu hoac nguoi duoc uy quyen tuy khong thuc hien viec tra cuu sang che nhung biet hoac co co so ro rang de biet rang mot bang doc quyen co hieu luc dang hoac se duoc chinh phu su dung, hay dang hoac se duoc su dung cho chinh phu, thi nguoi co quyen phai duoc thong bao kip thoi;

C. Pham vi va thoi han cua viec su dung phai duoc gioi han trong muc dich cap phep, va doi voi cong nghe ban dan thi chi duoc su dung cho muc dich cong cong khong mang tinh thuong mai hoac nham xu ly hanh vi duoc xac dinh la phan canh tranh theo thu tuc tu phap hoac hanh chinh;

D. Viec su dung do la khong doc quyen;

E. Viec su dung do khong duoc chuyen nhuong, tru truong hop chuyen nhuong cung voi mot phan cua co so kinh doanh hoac uy tin gan voi viec su dung do;

F. Viec su dung do chu yeu nham cung cap cho thi truong noi dia cua Ben do;

G. Phu hop voi viec bao ve day du loi ich chinh dang cua nhung nguoi duoc phep su dung, viec cho phep su dung noi tren bi dinh chi neu va khi cac tinh huong dan den viec cho phep su dung do cham dut va it co kha nang tai dien. Co quan co tham quyen phai xem xet lai su tiep tuc ton tai cua cac dieu kien do theo yeu cau cua ben lien quan;

H. Nguoi co quyen phai duoc tra thu lao thoa dang tuy hoan canh cua moi truong hop, co tinh den gia tri kinh te cua viec cap phep;

I. Hieu luc phap ly cua bat ky quyet dinh nao lien quan den viec cap phep su dung do co the duoc xem xet lai theo thu tuc tu phap hoac thu tuc doc lap khac boi co quan co tham quyen cao hon;

J. Bat ky quyet dinh nao lien quan den thu lao tra cho viec su dung do co the duoc xem xet lai theo thu tuc tu phap hoac thu tuc khac boi co quan co tham quyen cao hon;

K. Ben do khong co nghia vu phai ap dung cac dieu kien quy dinh tai cac diem B va F khi viec cap phep su dung nham xu ly hanh vi duoc xac dinh la phan canh tranh theo thu tuc tu phap hoac thu tuc hanh chinh. Muc do can thiet phai dieu chinh cac hanh vi phan canh tranh co the duoc tinh den khi xac dinh muc thu lao trong cac truong hop do. Cac co quan tham quyen duoc phep tu choi viec dinh chi giay phep su dung neu va khi cac dieu kien dan den viec cap phep do co kha nang tai dien; va

L. Ben do khong duoc cap phep su dung doi tuong cua mot bang doc quyen de khai thac mot bang doc quyen khac, tru khi do la che tai ap dung doi voi mot hanh vi da bi phan xet la vi pham phap luat quoc gia ve canh tranh.

9. Neu doi tuong cua bang doc quyen la quy trinh san xuat mot san pham, thi trong bat ky thu tuc xu ly xam pham nao, moi Ben phai yeu cau bi don chung minh rang san pham bi khieu kien la xam pham da duoc san xuat theo mot quy trinh khac voi quy trinh duoc cap bang doc quyen trong mot hoac mot so tinh huong sau day:

A. San pham duoc san xuat theo quy trinh duoc cap bang doc quyen la san pham moi; hoac

B. Rat co kha nang san pham bi khieu kien la xam pham da duoc san xuat theo quy trinh noi tren va chu bang doc quyen mac du da co nhung no luc thich hop nhung khong the xac dinh duoc quy trinh thuc su duoc su dung.

Trong qua trinh thu thap va danh gia chung cu, cac loi ich hop phap cua bi don trong viec bao ve cac bi mat thuong mai cua ho phai duoc quan tam.

10. Moi Ben quy dinh thoi han bao ho doi voi bang doc quyen khong duoi hai muoi nam ke tu ngay nop don. Moi Ben co the keo dai thoi han bao ho trong cac truong hop can thiet de bu lai su cham tre do thu tuc cap bang gay ra.

Dieu 8

Thiet ke bo tri (Topography) mach tich hop

1. Moi Ben bao ho thiet ke bo tri (topography) mach tich hop ("thiet ke bo tri") theo quy dinh tu Dieu 2 den Dieu 7, Dieu 12 va Dieu 16(3), tru quy dinh cua Dieu 6(3) cua Hiep dinh ve so huu tri tue doi voi mach tich hop dang duoc de ngo cho cac ben ky ket tu ngay 26 thang 5 nam 1989 va tuan thu cac quy dinh tu khoan 2 den khoan 8 Dieu nay.

2. Dong thoi voi viec tuan thu quy dinh cua khoan 3, moi Ben coi cac hanh vi sau day la bat hop phap neu do bat ky nguoi nao khong duoc phep cua nguoi co quyen thuc hien: lam ban sao, nhap khau hoac phan phoi thiet ke bo tri da duoc bao ho, mach tich hop co thiet ke bo tri da duoc bao ho hoac mot vat pham chua mach tich hop noi tren chung nao ma vat pham do van con chua thiet ke bo tri bi sao chep mot cach bat hop phap.

3. Khong Ben nao duoc coi la bat hop phap bat ky hanh vi nao duoc neu trong khoan 2 doi voi mach tich hop co thiet ke bo tri bi sao chep mot cach bat hop phap, hoac doi voi bat ky vat pham nao chua mach tich hop nhu vay neu tai thoi diem tiep nhan mach tich hop hoac vat pham chua mach tich hop, nguoi thuc hien hanh vi do hoac dat hang cho nguoi khac thuc hien hanh vi do da khong biet va khong co can cu hop ly de biet rang mach tich hop co thiet ke bo tri bi sao chep mot cach bat hop phap.

4. Moi Ben quy dinh rang, sau khi da nhan duoc thong bao day du rang thiet ke bo tri da bi sao chep mot cach bat hop phap, nguoi duoc de cap tai khoan 3 co the thuc hien bat ky hanh vi nao neu tren doi voi hang hoa da co hoac da dat hang truoc khi nhan duoc thong bao do, nhung phai tra cho nguoi co quyen mot khoan tien tuong duong voi khoan tien thu lao thoa dang, chang han nhu khoan co the thanh toan theo hop dong li-xang tu nguyen doi voi thiet ke bo tri do.

5. Khong Ben nao duoc cho phep cap li-xang khong tu nguyen doi voi thiet ke bo tri mach tich hop.

6. Bat ky Ben nao yeu cau dang ky la dieu kien bao ho thiet ke bo tri deu quy dinh thoi han bao ho khong it hon 10 nam ke tu ngay nop don dang ky hoac tu ngay thiet ke bo tri do lan dau tien duoc dua ra khai thac thuong mai tren the gioi, tuy thuoc thoi diem nao la som hon.

7. Neu mot Ben khong yeu cau dang ky la dieu kien bao ho thiet ke bo tri thi Ben do quy dinh thoi han bao ho khong it hon 10 nam ke tu ngay thiet ke bo tri duoc dua ra khai thac thuong mai lan dau tien o bat ky noi nao tren the gioi.

8. Khong phu thuoc vao cac quy dinh tai cac khoan 6 va 7, mot Ben co the quy dinh viec bao ho cham dut sau 15 nam ke tu ngay thiet ke bo tri duoc tao ra.

Dieu 9

Thong tin bi mat (Bi mat thuong mai)

1. De bao dam su bao ho co hieu qua chong canh tranh khong lanh manh theo quy dinh tai Dieu 10bis Cong uoc Pari (1967), moi Ben bao ho thong tin bi mat phu hop voi quy dinh tai khoan 2 duoi day va bao ho cac du lieu nop trinh cho chinh phu hoac cac co quan cua chinh phu phu hop voi quy dinh tai cac khoan 5 va 6 duoi day.

2. Moi Ben quy dinh cac bien phap phap ly cho bat ky nguoi nao cung co the ngan chan de thong tin bi mat khong bi tiet lo cho nguoi khac, bi nguoi khac tiep can hoac su dung ma khong duoc su dong y cua nguoi co quyen kiem soat hop phap thong tin do theo cach thuc trai voi hoat dong thuong mai trung thuc, o muc do va trong chung muc ma:

A. Thong tin do khong phai la hieu biet thong thuong hoac khong de dang co duoc;

B. Thong tin do co gia tri thuong mai vi co tinh bi mat; va

C. Nguoi co quyen kiem soat hop phap thong tin do da thuc hien cac bien phap phu hop voi hoan canh de giu bi mat thong tin do.

3. Trong Chuong nay, "theo phuong thuc trai voi hanh vi thuong mai trung thuc" it nhat co nghia la nhung hanh vi nhu tu minh hoac sai khien nguoi khac vi pham hop dong, boi tin, ke ca viec chiem doat thong tin bi mat do ben thu ba thuc hien khi da biet hoac do bat can nen khong biet rang cac hanh vi do lien quan den viec chiem doat thong tin do;

4. Khong Ben nao duoc can tro hoac han che viec cap li-xang tu nguyen ve thong tin bi mat bang viec ap dat nhung dieu kien qua muc hoac dieu kien co tinh phan biet doi xu doi voi viec cap li-xang hoac dat ra nhung dieu kien lam giam gia tri cua thong tin bi mat.

5. Neu mot Ben yeu cau trinh ket qua thu nghiem hoac du lieu bi mat khac thu duoc do dau tu cong suc dang ke nhu mot dieu kien de duoc phep dua duoc pham hoac nong hoa pham ra thi truong, thi Ben do bao ve cac du lieu do chong viec su dung nham muc dich thuong mai khong lanh manh. Ngoai ra, moi Ben deu phai bao ve cac du lieu do khoi bi boc lo, tru truong hop can thiet nham bao ve loi ich cong cong.

6. Moi Ben quy dinh rang doi voi cac du lieu thuoc loai neu tai khoan 5 duoc nop trinh cho Ben do sau khi Hiep dinh nay co hieu luc, neu khong duoc phep cua nguoi da nop trinh du lieu do, khong nguoi nop don xin phe duyet san pham nao khac duoc su dung cac du lieu do lam du lieu ho tro cho don trong mot thoi han thich hop ke tu khi du lieu duoc nop trinh. Nham muc dich do, thoi han thich hop thong thuong khong it hon 5 nam ke tu ngay Ben do phe duyet don cua nguoi da trinh du lieu de xin phep dua san pham cua minh ra thi truong, co tinh den tinh chat cua du lieu va su dau tu, chi phi trong viec tao ra cac du lieu do.

Dieu 10

Kieu dang cong nghiep

1. Moi Ben quy dinh viec bao ho cac kieu dang cong nghiep duoc tao ra mot cach doc lap, co tinh moi hoac nguyen goc. Mot Ben co the quy dinh rang:

A. Kieu dang khong co tinh moi hoac nguyen goc neu khong khac biet dang ke so voi cac kieu dang da biet hoac su ket hop cac dac diem cua cac kieu dang da biet; va

B. Viec bao ho noi tren khong ap dung cho nhung kieu dang duoc xac dinh chu yeu boi cac dac diem ky thuat hoac chuc nang.

2. Moi Ben bao dam rang cac yeu cau doi voi viec bao ho cac kieu dang hang det, dac biet ve chi phi, xet nghiem va cong bo, khong anh huong mot cach bat hop ly den co hoi de moi nguoi tim kiem va dat duoc su bao ho do. Mot Ben co the thuc hien nghia vu nay thong qua luat kieu dang cong nghiep hoac luat quyen tac gia.

3. Moi Ben danh cho chu so huu kieu dang cong nghiep dang duoc bao ho quyen ngan cam nhung nguoi khong co su dong y cua chu so huu duoc che tao, ban, nhap khau hoac phan phoi duoi cac hinh thuc khac cac san pham mang hoac the hien mot kieu dang la ban sao hoac co ban la ban sao cua kieu dang dang duoc bao ho, neu cac hanh vi do duoc thuc hien nham muc dich thuong mai.

4. Mot Ben co the quy dinh mot so ngoai le nhat dinh doi voi viec bao ho kieu dang cong nghiep, voi dieu kien la cac ngoai le do khong mau thuan voi viec khai thac binh thuong kieu dang cong nghiep dang duoc bao ho va khong gay phuong hai mot cach bat hop ly den cac loi ich hop phap cua chu so huu kieu dang dang duoc bao ho.

5. Moi Ben quy dinh rang thoi han bao ho kieu dang cong nghiep tong cong it nhat la 10 nam

Dieu 11

Thuc thi Quyen so huu tri tue

1. Theo quy dinh cu the tai Dieu nay va cac Dieu tu 12 den 15 cua Chuong nay, moi Ben quy dinh trong luat quoc gia cua minh nhung thu tuc cho phep hanh dong mot cach co hieu qua chong lai viec xam pham cac quyen so huu tri tue thuoc pham vi Chuong nay. Cac thu tuc do bao gom cac bien phap kip thoi de ngan chan xam pham va cac che tai du manh de ngan ngua xam pham. Moi Ben phai ap dung cac thu tuc thuc thi quyen theo cach thuc khong gay can tro doi voi hoat dong thuong mai chinh dang va co cac bien phap bao ve co hieu qua chong su lam dung.

2. Moi Ben bao dam rang cac thu tuc thuc thi quyen cua minh la dung dan va cong bang, khong qua phuc tap hoac ton kem va khong co nhung gioi han bat hop ly ve thoi gian hoac su cham tre khong chinh dang.

3. Moi Ben bao dam rang cac quyet dinh giai quyet vu viec theo thu tuc hanh chinh va thu tuc xet xu phai:

A. Bang van ban va neu ro cac ly do la can cu cua cac quyet dinh do;

B. Duoc san sang cung cap khong cham tre qua dang, it nhat cho cac ben tham gia vu kien;

C. Chi dua tren chung cu ma cac ben lien quan da co co hoi duoc trinh bay y kien.

4. Moi Ben bao dam rang cac ben tham gia vu kien co co hoi duoc de nghi co quan tu phap cua Ben do xem xet lai nhung quyet dinh hanh chinh cuoi cung va, tuy thuoc vao quy dinh ve tham quyen tai phan cua phap luat quoc gia cua Ben do ve muc do quan trong cua vu kien, duoc de nghi xem xet lai it nhat la cac khia canh phap ly cua cac quyet dinh xet xu vu viec o cap so tham. Khong phu thuoc vao quy dinh tren day, khong Ben nao phai quy dinh viec xem xet lai theo thu tuc tu phap doi voi quyet dinh vo toi trong vu an hinh su.

Dieu 12

Cac quy dinh cu the ve thu tuc va che tai trong to tung dan su va hanh chinh

1. Moi Ben danh cho nguoi co quyen duoc tham gia thu tuc to tung dan su de thuc thi cac quyen so huu tri tue thuoc pham vi Hiep dinh nay. Moi Ben quy dinh rang:

A. Bi don co quyen duoc thong bao bang van ban mot cach kip thoi va day du cac chi tiet, ke ca co so cua cac khieu kien;

B. Cac ben tham gia vu kien duoc phep duoc dai dien thong qua luat su doc lap;

C. Cac thu tuc thuc thi khong duoc bao gom viec ap dat nhung yeu cau qua muc ve viec bat buoc duong su co mat;

D. Tat ca cac ben tham gia vu kien duoc quyen chung minh yeu cau cua minh va dua ra chung cu lien quan; va

E. Cac thu tuc phai bao gom ca bien phap de xac dinh va bao ve thong tin bi mat.

2. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh:

A. Trong truong hop mot ben trong vu kien da dua ra chung cu co the co duoc du de chung minh cho yeu cau cua ben do va chi ro chung cu thich hop de chung minh nhung yeu sach cua ben do nam duoi su kiem soat cua phia ben kia, duoc quyen buoc phia ben kia dua ra chung cu neu tren, va tuy vao vu viec thich hop, tuan theo cac dieu kien bao dam viec bao ve thong tin bi mat;

B. Trong truong hop mot ben trong vu kien tu y va khong co ly do chinh dang tu choi khong cho tiep can voi chung cu, hoac khong cung cap chung cu lien quan dang nam duoi su kiem soat cua ben do trong mot thoi han hop ly, hoac gay can tro dang ke cho tien trinh thuc thi quyen, duoc quyen dua ra ket luan so bo va cuoi cung, co tinh chat khang dinh hoac phu dinh, can cu vao chung cu da duoc dua ra, bao gom ca don khieu nai hoac cao buoc cua ben bi anh huong bat loi do viec tu choi khong cho tiep can voi chung cu, nhung phai danh cho cac ben co hoi duoc trinh bay y kien ve cac ly le hoac chung cu;

C. Buoc mot ben trong vu kien cham dut su xam pham, ke ca cac bien phap ngan ngua su xam nhap vao cac kenh thuong mai cua nhung hang hoa nhap khau xam pham quyen so huu tri tue, ngay sau khi hoan thanh thu tuc hai quan doi voi hang hoa do;

D. Buoc nguoi xam pham quyen so huu tri tue tra cho nguoi co quyen mot khoan boi thuong thoa dang de den bu thiet hai ma nguoi co quyen da phai chiu do hanh vi xam pham va tra nhung loi nhuan ma nguoi xam pham thu duoc tu hanh vi xam pham nhung khong duoc tinh trong thiet hai thuc te;

E. Buoc nguoi xam pham quyen so huu tri tue tra cac chi phi cua nguoi co quyen, trong do co the bao gom ca chi phi hop ly thue luat su; va

F. Buoc mot ben tham gia vu kien, ma theo yeu cau cua ben do cac bien phap thuc thi da duoc ap dung va ben do da lam dung nhung thu tuc thuc thi, phai boi thuong thoa dang cho bat ky ben nao da bi cuong che hoac bi ngan can mot cach sai trai, nhung thiet hai ma ben do da phai chiu do su lam dung tren gay ra va phai tra cac chi phi cua ben bi thiet hai do, trong do co the bao gom ca chi phi hop ly thue luat su.

3. Doi voi tham quyen neu tai khoan 2.D, it nhat la doi voi cac tac pham duoc bao ho quyen tac gia hoac quyen lien quan, mot Ben danh cho cac co quan tu phap quyen buoc boi thuong thiet hai theo muc an dinh truoc. Cac co quan tu phap duoc tu quyet dinh viec thuc hien quyen do.

4. Nham ngan ngua mot cach co hieu qua hanh vi xam pham va lam hang gia, moi Ben phai cho phep cac co quan tu phap cua minh duoc ra lenh:

A. Xu ly ngoai kenh thuong mai, ma khong co boi thuong duoi bat ky hinh thuc nao, nhung hang hoa ma cac co quan do coi la xam pham, theo cach thuc tranh moi thiet hai cho nguoi co quyen, hoac tieu huy hang hoa do tru truong hop lam nhu vay la trai voi quy dinh hop hien hien hanh; va

B. Xu ly ngoai kenh thuong mai, ma khong co boi thuong duoi bat ky hinh thuc nao, nhung nguyen lieu va phuong tien co cong dung chu yeu la tao ra hang hoa xam pham, theo cach thuc nham giam den muc toi thieu nguy co tiep tuc xam pham.

Trong khi xem xet viec co ban hanh lenh nhu vay hay khong, cac co quan tu phap phai tinh den yeu to ty le tuong xung giua muc do nghiem trong cua su xam pham va cac bien phap che tai ap dung, cung nhu loi ich cua nhung nguoi khac. Doi voi hang gia mao nhan hieu hang hoa, viec don thuan loai bo nhan hieu hang hoa da duoc gan bat hop phap khong du de cho phep dua cac hang hoa do vao cac kenh thuong mai, tru cac truong hop ngoai le.

5. Trong viec thi hanh bat ky mot luat nao lien quan den bao ho hoac thuc thi cac quyen so huu tri tue, moi Ben co the mien trach nhiem phap ly cho cac co quan nha nuoc va cac cong chuc, tru khi nhung hanh vi cua ho khong duoc thuc hien hoac khong duoc du dinh thuc hien mot cach co thien y trung thuc trong qua trinh thi hanh luat do.

6. Khong phu thuoc vao cac quy dinh khac tai cac Dieu tu 11 den 15 cua Chuong nay, truong hop mot Ben ky ket Hiep dinh bi kien ve viec xam pham quyen so huu tri tue thi cac bien phap che tai ap dung doi voi Ben do co the gioi han trong viec tra cho nguoi co quyen khoan den bu thoa dang, tuy thuoc vao hoan canh cua tung truong hop, co tinh den gia tri kinh te cua viec su dung.

7. Moi Ben quy dinh rang khi mot che tai dan su co the duoc quyet dinh ap dung tren co so ket qua cua thu tuc hanh chinh thi thu tuc do phai phu hop voi cac nguyen tac tuong duong ve ban chat voi cac nguyen tac quy dinh tai Dieu nay.

Dieu 13

Cac bien phap tam thoi

1. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh duoc ban hanh lenh ap dung cac bien phap tam thoi mot cach kip thoi va co hieu qua:

A. De ngan chan hanh vi xam pham quyen so huu tri tue va dac biet la ngan chan su xam nhap cua hang hoa bi kien la xam pham, vao cac kenh thuong mai thuoc tham quyen tai phan cua ho, ke ca hang hoa nhap khau ngay sau khi hoan thanh thu tuc hai quan; va

B. De bao ve chung cu lien quan den hanh vi dang bi kien la xam pham.

2. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh buoc nguoi nop don yeu cau ap dung cac bien phap tam thoi phai cung cap cho cac co quan tu phap moi chung cu ma nguoi do co the co duoc mot cach hop ly va cac co quan tu phap cho la can thiet de ho co the xac dinh voi du do tin cay rang:

A. Nguoi nop don la nguoi co quyen;

B. Quyen cua nguoi nop don dang bi xam pham, hoac co nguy co bi xam pham; va

C. Bat ky su cham tre nao trong viec dua ra cac bien phap do deu co the gay ra thiet hai khong the khac phuc duoc doi voi nguoi co quyen, hoac co nguy co ro rang la chung cu dang bi tieu huy.

Moi Ben cho phep cac co quan xet xu cua minh duoc yeu cau nguoi nop don phai nop mot khoan bao chung hoac khoan bao dam tuong duong du de bao ve loi ich cua bi don va ngan ngua su lam dung.

3. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh duoc yeu cau nguoi nop don yeu cau ap dung cac bien phap tam thoi phai cung cap cac thong tin khac can thiet cho co quan co tham quyen thuc thi cac bien phap tam thoi de nhan biet hang hoa lien quan.

4. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh duoc ban hanh lenh ap dung cac bien phap tam thoi theo yeu cau cua nguyen don ma khong nghe bi don trinh bay y kien, dac biet trong truong hop bat ky su cham tre nao deu co the gay ra thiet hai khong the khac phuc duoc cho nguoi co quyen, hoac truong hop co nguy co ro rang la chung cu dang bi tieu huy.

5. Moi Ben quy dinh rang trong truong hop cac bien phap tam thoi do cac co quan tu phap cua minh dua ra theo yeu cau cua nguyen don ma khong nghe bi don trinh bay y kien, thi:

A. Nguoi bi anh huong phai duoc thong bao ve cac bien phap nay mot cach khong cham tre, nhung trong moi truong hop khong duoc cham hon ngay sau khi cac bien phap do duoc thuc hien;

B. Bi don duoc quyen yeu cau co quan tu phap cua Ben do xem xet lai cac bien phap noi tren trong mot thoi han hop ly sau khi nhan duoc thong bao ve viec ban hanh cac bien phap do, de quyet dinh co hay khong sua doi, huy bo hoac giu nguyen cac bien phap do, va bi don phai co co hoi duoc trinh bay y kien trong qua trinh xem xet lai nay.

6. Khong lam giam hieu luc cua khoan 5, moi Ben quy dinh rang theo yeu cau cua bi don, cac co quan tu phap cua Ben do phai huy bo hoac dinh chi lenh ap dung cac bien phap tam thoi duoc ban hanh tren co so cac khoan 1 va 4 neu thu tuc giai quyet vu viec khong duoc bat dau:

A. Trong mot thoi han hop ly duoc co quan tu phap da ban hanh lenh ap dung cac bien phap tam thoi an dinh, neu luat quoc gia cua Ben do cho phep; hoac

B. Truong hop khong co thoi han an dinh nhu tren, trong thoi han khong qua 20 ngay lam viec hoac 31 ngay lich, tuy theo thoi han nao dai hon.

7. Moi Ben cho phep cac co quan tu phap cua minh, theo yeu cau cua bi don, buoc nguoi nop don phai boi thuong thiet hai do viec ap dung cac bien phap tam thoi gay ra:

A. Neu cac bien phap tam thoi do bi huy bo hoac dinh chi do bat ky hanh dong hoac thieu sot nao cua nguoi nop don, hoac

B. Neu sau do cac co quan xet xu thay rang khong co su xam pham hoac nguy co xam pham doi voi bat ky quyen so huu tri tue nao.

8. Moi Ben quy dinh rang, neu mot bien phap khan cap tam thoi co the duoc quyet dinh ap dung tren co so ket qua cua thu tuc hanh chinh thi thu tuc do phai phu hop voi nhung nguyen tac tuong duong ve ban chat voi cac nguyen tac quy dinh tai Dieu nay.

Dieu 14

Cac thu tuc to tung hinh su va hinh phat

1. Moi Ben quy dinh cac thu tuc to tung hinh su va hinh phat duoc ap dung it nhat trong cac truong hop co y lam gia nhan hieu hang hoa hoac xam pham quyen tac gia hoac quyen lien quan nham muc dich thuong mai. Moi Ben quy dinh rang cac hinh phat co the duoc ap dung bao gom phat tu hoac phat tien hoac ca hai, du de ngan ngua xam pham, phu hop voi muc hinh phat ap dung doi voi toi danh co muc do nghiem trong tuong tu.

2. Moi Ben co the quy dinh rang, trong cac truong hop thich hop, cac co quan tu phap cua minh co the ra lenh thu giu, tich thu, tieu huy hang hoa xam pham va cac nguyen lieu, phuong tien co cong dung chu yeu de thuc hien toi pham.

3. Moi Ben co the quy dinh rang, trong nhung truong hop thich hop, cac co quan tu phap cua Ben do co the ap dung cac hinh phat hinh su doi voi hanh vi xam pham cac loai quyen so huu tri tue khac, ngoai nhung truong hop duoc quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, khi cac hanh vi do duoc thuc hien mot cach co y va nham muc dich thuong mai.

Dieu 15

Thuc thi Quyen so huu tri tue tai bien gioi

1. Moi Ben quy dinh cac thu tuc cho phep nguoi co quyen, khi co co so hop phap de nghi ngo co hoat dong nhap khau hang gia mao nhan hieu hang hoa hoac ban sao trai phep cac tac pham duoc bao ho theo quyen tac gia hoac quyen lien quan, nop don bang van ban cho cac co quan hanh chinh hoac co quan tu phap co tham quyen yeu cau co quan hai quan dinh chi viec thong quan dua hang hoa do vao luu thong tu do. Khong Ben nao co nghia vu ap dung nhung thu tuc nhu tren doi voi hang hoa qua canh. Moi Ben co the cho phep nop don nhu tren doi voi cac xam pham khac ve quyen so huu tri tue khac, voi dieu kien tuan thu nhung quy dinh tai Dieu nay. Moi Ben cung co the quy dinh nhung thu tuc tuong ung lien quan den viec cho phep co quan hai quan dinh chi thong quan hang hoa xam pham tap ket de xuat khau tu lanh tho cua Ben do.

2. Moi Ben yeu cau nguoi nop don theo khoan 1 cung cap day du cac chung cu de:

A. Thuyet phuc cac co quan co tham quyen cua Ben do rang co dau hieu ban dau ve su xam pham quyen so huu tri tue cua nguoi do theo luat phap quoc gia; va

B. Cung cap ban mo ta hang hoa du chi tiet de co quan hai quan co the nhan biet ngay duoc hang hoa do.

Trong mot thoi han hop ly, cac co quan co tham quyen phai thong bao cho nguoi nop don rang don do co duoc chap nhan hay khong, neu duoc chap nhan thi thong bao thoi han co quan hai quan se hanh dong.

3. Moi Ben cho phep cac co quan co tham quyen cua minh bat buoc nguoi nop don theo khoan 1 nop mot khoan bao chung hoac khoan bao dam tuong duong du de bao ve bi don va cac co quan co tham quyen va tranh su lam dung. Khoan bao chung hoac khoan bao dam tuong duong noi tren khong duoc can tro viec ap dung cac thu tuc nay.

4. Co quan hai quan cua mot Ben, khi nhan duoc don nop theo thu tuc quy dinh phu hop voi Dieu nay, co the dinh chi viec thong quan dua hang hoa lien quan den kieu dang cong nghiep, sang che, mach tich hop hoac bi mat thuong mai vao luu thong tu do, tren co so mot quyet dinh khong phai cua co quan tu phap hoac co quan co tham quyen doc lap khac; nhung voi dieu kien la neu thoi han quy dinh tu khoan 6 den khoan 8 da het ma co quan co tham quyen khong dua ra bien phap tam thoi va voi dieu kien la tat ca cac dieu kien khac ve thu tuc nhap khau da duoc dap ung, Ben do cho phep chu so huu, nguoi nhap khau hoac nguoi nhap khau uy thac hang hoa noi tren duoc nhan hang de dua vao luu thong sau khi nop mot khoan bao chung du de bao ve nguoi co quyen chong hanh vi xam pham. Viec nop khoan bao chung nay khong anh huong den bat ky che tai nao khac ma nguoi co quyen co the van dung, nhung phai hieu la khoan bao dam nay duoc tra lai neu nguoi co quyen khong thuc hien quyen kien cua minh trong khoang thoi gian hop ly.

5. Moi Ben bao dam rang, co quan hai quan cua minh thong bao kip thoi cho nguoi nhap khau va nguoi nop don khi co quan hai quan dinh chi viec thong quan hang hoa nhu quy dinh o khoan 1.

6. Moi Ben bao dam rang, co quan hai quan cua minh cho thong quan hang hoa bi tam giu, neu trong thoi han khong qua 10 ngay lam viec ke tu ngay nguoi nop don theo khoan 1 nhan duoc thong bao ve viec dinh chi thong quan ma co quan hai quan khong nhan duoc thong bao rang:

A. Mot ben khong phai la bi don da khoi kien de yeu cau giai quyet quyet vu viec; hoac

B. Co quan co tham quyen da thuc hien nhung bien phap tam thoi de keo dai thoi han tam giu hang hoa, voi dieu kien la tat ca cac dieu kien khac lien quan den nhap khau hoac xuat khau da duoc dap ung. Moi Ben phai quy dinh rang, trong truong hop thich hop, co quan hai quan co the keo dai thoi han dinh chi thong quan them 10 ngay lam viec nua.

7. Moi Ben bao dam rang neu thu tuc giai quyet vu viec da duoc khoi kien, thi viec xem xet lai, bao gom ca quyen duoc trinh bay y kien, phai duoc tien hanh theo yeu cau cua bi don trong mot thoi han hop ly de quyet dinh co hay khong sua doi, huy bo hoac giu nguyen cac bien phap noi tren.

8. Khong phu thuoc vao quy dinh tai cac khoan 6 va 7, truong hop viec dinh chi thong quan hang hoa duoc thuc hien hoac tiep tuc duoc thuc hien theo bien phap tam thoi cua co quan tu phap thi ap dung khoan 6 Dieu 13 Chuong nay.

9. Moi Ben bao dam rang cac co quan co tham quyen cua minh co quyen buoc nguoi nop don theo khoan 1 phai tra cho nguoi nhap khau, nguoi nhap khau uy thac, chu so huu hang hoa khoan tien boi thuong thoa dang doi voi thiet hai gay ra do viec thu giu hang hoa sai hoac do viec thu giu hang hoa da duoc thong quan theo quy dinh tai khoan 6.

10. Voi dieu kien khong gay phuong hai den viec bao ho thong tin bi mat, moi Ben bao dam rang cac co quan co tham quyen cua minh duoc quyen danh cho nguoi co quyen du co hoi de yeu cau kiem tra moi hang hoa bi co quan hai quan giu nham chung minh cac yeu cau cua minh. Moi Ben cung bao dam rang cac co quan co tham quyen cua minh co quyen danh cho nguoi nhap khau co hoi tuong duong de yeu cau kiem tra hang hoa do. Truong hop cac co quan co tham quyen co quyet dinh giai quyet vu viec thuan theo yeu cau cua nguyen don, moi Ben co the quy dinh cho phep cac co quan co tham quyen duoc thong bao cho nguoi co quyen ten va dia chi cua nguoi uy thac nhap khau, nguoi nhap khau va nguoi nhap khau uy thac, va so luong hang hoa lien quan.

11. Neu Ben nao yeu cau cac co quan co tham quyen cua minh chu dong hanh dong va dinh chi thong quan hang hoa khi ho co duoc cac chung cu ro rang ve viec quyen so huu tri tue bi xam pham, thi:

A. Cac co quan co tham quyen do co the, tai bat ky thoi diem nao, yeu cau nguoi co quyen cung cap moi thong tin co the giup cho cac co quan do thuc thi cac quyen han noi tren;

B. Nguoi nhap khau va nguoi co quyen phai duoc thong bao ngay ve viec cac co quan co tham quyen cua Ben do tam giu hang hoa, va truong hop nguoi nhap khau khieu nai viec tam giu hang hoa voi cac co quan co tham quyen, viec tam giu nay phai tuan theo cac dieu kien quy dinh tu khoan 6 den khoan 8 voi nhung sua doi can thiet; va

C. Ben do co the mien trach nhiem cho cac co quan Nha nuoc va cac cong chuc, tru khi hanh vi vi pham duoc thuc hien hoac du dinh thuc hien voi y do khong trung thuc.

12. Voi dieu kien khong gay phuong hai den cac quyen khieu kien khac danh cho nguoi co quyen va tuy thuoc vao quyen yeu cau xem xet lai theo thu tuc tu phap cua bi don, moi Ben quy dinh rang cac co quan co tham quyen cua minh co quyen buoc tieu huy hoac xu ly hang hoa xam pham theo cac nguyen tac quy dinh tai khoan 4 Dieu 12. Doi voi hang gia mao nhan hieu hang hoa, cac co quan co tham quyen khong duoc cho phep tai xuat khau nguyen trang hang hoa xam pham hoac chuyen sang cac thu tuc hai quan khac, tru cac truong hop dac biet.

13. Mot Ben co the khong ap dung quy dinh tu khoan 1 den khoan 12 doi voi so luong nho hang co tinh chat phi thuong mai nam trong hanh ly ca nhan hoac duoc gui bang kien nho va khong lap lai nhieu lan.

Dieu 16

Doi tuong dang ton tai

Trong pham vi ma Hiep dinh nay doi hoi mot Ben tang cuong muc do bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue cua Ben do, Hiep dinh nay lam phat sinh cac nghia vu doi voi tat ca nhung doi tuong dang ton tai tai thoi diem ap dung Hiep dinh nay doi voi Ben do ma dang duoc bao ho o Ben do tai thoi diem Hiep dinh nay bat dau co hieu luc hoac dang dap ung hoac sau do tro nen dap ung cac tieu chuan bao ho theo cac dieu khoan cua Hiep dinh nay. Lien quan den Dieu nay, nghia vu bao ho quyen tac gia doi voi nhung tac pham dang ton tai chi duoc xac dinh theo Dieu 18 Cong uoc Berne (1971) va nghia vu bao ho quyen cua nhung nguoi ghi am va nguoi bieu dien doi voi nhung ban ghi am dang ton tai chi duoc xac dinh theo Dieu 18 Cong uoc Berne (1971), duoc ap dung voi nhung sua doi can thiet.

Dieu 17

Hop tac ky thuat

1. Cac Ben thoa thuan tang cuong hop tac cung co loi trong linh vuc quyen so huu tri tue. Nham muc dich nay, Hoa Ky dong y danh cho Viet Nam su tro giup ky thuat de tang cuong che do bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue cua minh. Su tro giup do duoc cung cap theo cac dieu kien do hai Ben thoa thuan va tuy thuoc vao kha nang tai chinh duoc phan bo. Su tro giup nay co the duoc cung cap thong qua, hoac phoi hop voi, cac nganh cong nghiep tu nhan hoac cac to chuc quoc te.

2. Hoat dong hop tac theo Dieu nay co the duoc thuc hien trong cac linh vuc so huu tri tue quy dinh tai Dieu 2.3 Chuong nay, cung nhu trong viec thuc thi quyen so huu tri tue. Hoat dong hop tac theo Dieu nay co the bao gom, nhung khong chi gioi han o cac hoat dong nhu trao doi kinh nghiem, dao tao can bo, nham tang cuong khuon kho phap luat ve so huu tri tue, tang cuong he thong quan ly doi voi viec bao ho so huu tri tue va tang cuong viec thi hanh va thuc thi co hieu qua phap luat ve so huu tri tue o Viet Nam.

3. Nham gop phan tang cuong hon nua che do bao ho va thuc thi cac quyen so huu tri tue cua minh, Viet Nam dong y tim kiem su tro giup ky thuat thich hop tu cac to chuc quoc te thich hop hoac cac nuoc, to chuc hoac co quan co lien quan khac.

Dieu 18

Quy dinh chuyen tiep

1. Viet Nam dong y thi hanh day du cac nghia vu thuoc Chuong nay trong thoi han sau day:

A. Doi voi tat ca cac nghia vu tai Dieu 6 va Dieu 7: muoi hai thang ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc;

B. Doi voi tat ca cac nghia vu tai Dieu 4 tru nghia vu tai khoan 4 Dieu 4 va doi voi tat ca cac nghia vu tai Dieu 9: muoi tam thang ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc;

C. Doi voi cac nghia vu tai khoan 3.A va khoan 3.E Dieu 1, khoan 4 Dieu 4 va Dieu 5: ba muoi thang ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc;

D. Doi voi tat ca cac nghia vu khong duoc liet ke tai cac khoan 1.A, 1.B va 1.C Dieu nay: hai muoi bon thang ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc.

2. Hoa Ky dong y thi hanh day du cac nghia vu quy dinh tai Chuong nay ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc, tru cac nghia vu tai Dieu 8 va Dieu 3.1 lien quan den viec bao ho thiet ke bo tri (topography) mach tich hop duoc thi hanh sau hai muoi bon thang ke tu ngay Hiep dinh nay bat dau co hieu luc.

3. Neu Viet Nam gia nhap WTO truoc khi ket thuc cac thoi han quy dinh tai khoan 1 Dieu nay thi ke tu ngay gia nhap Viet Nam thi hanh day du nhung nghia vu thuoc Chuong nay ma trung voi nhung nghia vu trong Hiep dinh ve cac khia canh lien quan den thuong mai cua quyen so huu tri tue (1994) cua WTO.

4. Moi Ben thi hanh ngay cac nghia vu thuoc Chuong nay trong pham vi ma phap luat quoc gia hien hanh cua Ben do cho phep, va trong cac thoi han duoc quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 moi ben khong duoc thuc hien bat ky bien phap nao ma co the lam giam muc do phu hop voi Chuong nay.

5. Truong hop co xung dot giua cac quy dinh cua Hiep dinh nay va Hiep dinh giua Chinh phu Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky ve thiet lap quan he ve quyen tac gia, ky tai Ha Noi ngay 27 thang 6 nam 1997, thi cac quy dinh cua Hiep dinh nay duoc uu tien ap dung trong pham vi xung dot.

(Con tiep)

Viet Bao

Comment :Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Contents Vietnam Bilateral Trade Agreement - USA (part 1)
A Party, A Party, No Party, United States, The Party, United States, Socialist Republic of Vietnam, the Agreement Vietnam - United States, the intellectual property rights, the competent authority, the provisional measures, Trademark, Judicial, provided that, terms
Government of the Socialist Republic means the Government of Vietnam and United States (hereinafter referred to as "Parties" and individually as "Party") wish to establish and develop economic relations and trade of equality and mutual benefit on the basis of religion ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nội dung Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (phần 1)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nội dung Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (phần 1) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

Nhan xet, hay lien he ve tin Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0