Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Huong toi Hoi nghi cac nha Lanh dao kinh te APEC lan thu 14

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC
Logo APEC
Huong toi hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC lan thu 14, TS tong hop va gioi thieu so bo den ban doc thong tin co ban ve cac nen kinh te APEC.

1. Australia

- Dien tich: 7.686.850 km2, Dan so: 20.406.800 nguoi (2005); Mat do: 2 nguoi/km2. Thu do: Canbera (Canberra); Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,955; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 692,4 ti USD; Binh quan dau nguoi: 33.629 USD

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 3%; Cong nghiep: 26%; Dich vu: 71%; Xuat khau: 103 ty USD; Nhap khau: 119,6 ty USD; Don vi tien te: Do la uc (A$, AUD); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Australia la mot nuoc co nen kinh te phat trien, voi GDP tinh theo dau nguoi ngang muc cua 4 nuoc dung dau Tay Au. Giau co ve tai nguyen thien nhien, Australia la mot nuoc xuat khau chinh ve cac nong san, khoang san, kim loai va nhien lieu. Hang hoa chiem 57% tong gia tri xuat khau.

Australia da trai qua cuoc cai cach kinh te vi mo va vi mo lon trong vong hai thap ky qua. Cuoc cai cach nay da gop phan quan trong vao tang truong kinh te ben vung tu dau thap nien 90 den nay. Nhung linh vuc cai cach chinh gom viec dua ra khung chi tieu ngan sach trung han, khung chinh sach tien te, cai cach ve canh tranh tren thi truong hang hoa, cai cach thi truong lao dong, thay doi cac quy dinh ve thue, doi moi khu vuc tai chinh, luong, mo cua thuong mai, cai cach khu vuc giao thong van tai… Tuy nhien, Australia con nhieu linh vuc quan trong can tiep tuc cai cach de dam bao tang truong dai han, nhu:

Tao nhieu co che khuyen khich va loai bo nhung rao can doi voi viec tham gia vao thi truong lao dong, cai cach tien luong va tao ra nhung quy dinh ve luong huu linh hoat va phu hop hon.

Nang cao nang suat bang cach tang cuong hoi nhap quoc te. Muc tieu nay duoc thuc hien bang nhieu con duong nhu tu do thuong mai, ho tro su phat trien cua cac the che da phuong quan ly cac linh vuc nhu thuong mai, dau tu, thue, quy dinh tai chinh…

2. Brunei

- Dien tich: 5.770 km2; Dan so: 374.000 nguoi (2005); Mat do: 65 nguoi/km2; Thu do: Banda Xeri Begaoan (Bandar Seri Begawan); Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,866; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 9 ty USD; Binh quan dau nguoi: 24.143 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 5%; Cong nghiep: 46%; Dich vu: 49%; Xuat khau: 4,514 ty USD; Nhap khau: 1,638 ty USD; Don vi tien te: Ringgit Brunei (BND); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Hien Brunei duoc danh gia la mot trong nhung quoc gia co muc song cao vao loai nhat the gioi. Nen kinh te chu yeu dua vao khai thac nguon tai nguyen dau lua va khi dot voi chat luong va tru luong vao loai tot nhat the gioi. Trong nhung nam 60-70 cua the ki XX, san luong dau va khi dot cua Brunei tang vot nho vay ma thu nhap quoc dan da tang len 67,4% nam 1980.

Brunei da xay duoc mot trong nhung nha may hoa long khi dot lon nhat the gioi vao nhung nam 1980. Chinh nhung dieu kien thuan loi ve mat tai nguyen da giup cho Brunei tro thanh mot trong nhung nuoc thuoc khu vuc tang truong ASEAN. Chinh phu Brunei co the bao cap cho dan ve thuc pham va nha o, thuc hien che do giao duc khong mat tien, cap tien cho sinh vien di hoc nuoc ngoai, dan khong phai ðung thue thu nhap, viec chua benh, ma chay do Nha nuoc bao cap. Cac gia dinh cong chuc lam viec cho Chinh phu thuong co biet thu rieng, voi 1-2 o to tro len.

3.Canada

- Dien tich: 9.976.140 km2; Dan so: 32,8 trieu nguoi (2005); Mat do 3,5 nguoi/km2; Thu do: Ottawa; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003) 0,949; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 1.035 ty USD; Binh quan dau nguoi: 34.000 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 3%; Cong nghiep: 31%; Dich vu: 66%; Xuat khau: 364,8 ty USD; Nhap khau: 317,7 ty USD; Don vi tien te: Dola Canada (C$, CAD); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Canada la mot trong nhung nen kinh te thinh vuong nhat tren the gioi va la thanh vien cua To chuc Hop tac va Phat trien Kinh te (OECD) va nhom G8. Canada co mot nen kinh te thi truong tu do tuong doi giong My. Sau cuoc khung hoang tai chinh the gioi, trong thap ky qua, nen kinh te Canada phuc hoi nhanh voi toc do tang truong kha an tuong la nho co so cua nen kinh te nay kha vung chac, cat giam thue manh va khu vuc kinh doanh co suc canh tranh ngay cang cao.

Mac du trong co cau kinh te, khu vuc dich vu rat phat trien voi ba phan tu dan so lam viec trong linh vuc nay, song khu vuc nong nghiep, lam nghiep va khai khoang van dong vai tro quan trong. Canada co tru luong tai nguyen thien nhien lon va phong phu gom khi dot, dau lua, vang, uranium, kem, nhom, chi, nicken va go.

Tu dau thap nien 90 ( the ky XX) toi nay, Canada da tien hanh mot loat cac cai cach co cau nen kinh te trong linh vuc chi tieu ngan sach, thue, lao dong, phuc loi xa hoi, thuong mai, tai chinh… nho do, da tao ra su tang truong on dinh va ben vung nhu hien nay.

Tang truong GDP trung binh thuc te du doan khoang 3,1% trong giai doan Tu nam 2006-2009; lam phat se tiep tuc duoc neo o muc 2%.

4. Chile

- Dien tich: 756.950 km2; Dan so: 16.136.137 (2005); Mat do: 21 nguoi/km2; Thu do: Santiago; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,854; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 115,6 ty USD; Binh quan dau nguoi:11.300 USD

+ Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 6%; Cong nghiep: 33%; Dich vu: 61%; Xuat khau: 38 ty USD; Nhap khau: 30 ty USD; Don vi tien te: Peso Chile; Nam gia nhap APEC: 1994.

- Kinh te: Chile la mot trong nhung nen kinh te tuong doi phat trien o Chau My La tinh, ty le tang truong on dinh va tuong doi cao so voi cac nen kinh te khac trong khu vuc. Nen kinh te Chile di theo mo hinh tu do hoa va thu hut nhieu dau tu nuoc ngoai. Trong gan ba thap ky qua, Chile theo duoi chinh sach phat trien kinh te vung chac.

Sau khi chinh quyen dan su len nam quyen tu thang 3-1990, tinh hinh kinh te Chile da co nhung chuyen bien tich cuc. Tang truong GDP thuc te trung binh hon 7% trong giai doan 1991-1997; tuy nhien, con so tren giam xuong trong nam 1998 do anh huong cua cuoc khung tai chinh toan cau. Den nay, nen kinh te Chile da phuc hoi va hien duoc coi la manh nhat vung Nam My. Chile dang thu hut duoc nhieu von dau tu nuoc ngoai, nhat la trong linh vuc khai thac dong, che bien hai san va thuc pham.

5. Trung Quoc

- Dien tich: 9.596.960 km2; Dan so: 1.306.313.812 (2005); Mat do: 140 nguoi/km2; Thu do: Bac Kinh; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,755; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 2.225 ti USD; Binh quan dau nguoi: 1.416 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 12,5%; Cong nghiep: 47,3%; Dich vu: 40,3%; Xuat khau: 752,2 ty USD; Nhap khau: 631,8 ty USD; Don vi tien te: Nhan dan te(NDT); Nam gia nhap APEC: 1991.

- Kinh te: Tu cuoi nam 1978, Trung Quoc da tien hanh cai cach mo cua, co gang chuyen nen kinh te ke hoach tap trung sang nen kinh te thi truong XHCN linh hoat hon duoi su lanh dao cua Dang Cong san nham thuc hien hien dai hoa, xay dung thanh cong CNXH mang dac sac Trung Quoc.

Khi “con bao” tai chinh tien te nam 1997 tac dong nang ne doi voi nen kinh te cua nhieu quoc gia Dong A, Trung Quoc da chap nhan de muc thu ngan sach giam xuong con 14% GDP; cam ket khong pha gia dong NDT, nho do van dam bao nhip tang truong GDP hang nam tren 8%. Ket qua, Trung Quoc da thanh cong trong viec tranh duoc cuoc khung hoang nay.

Nam 2005 la nam ket thuc Ke hoach 5 nam lan thu 10 cua Trung Quoc. Ke hoach 5 nam lan thu 11 (2006-2010) de ra nhung muc tieu chu yeu trong viec phat trien kinh te va xa hoi nhu sau: tang truong GDP dat muc 8%; tao ra 9 trieu viec lam moi o thanh thi; ty le that nghiep o thanh thi giu o muc 4,6%; chi so gia ca khong tang hon 4% va giu can can on dinh trong thanh toan quoc te. Dai hoi Dang Cong san Trung Quoc lan thu 16 (2002) chi ro: tong san pham quoc noi den nam 2020 se tang gap ba Lan so voi nam 2000, nang cao dang ke vi the kinh te va suc canh tranh quoc te cua Trung Quoc.

Trung Quoc cung de ra 6 muc tieu cai cach cu the: Tiep tuc cai cach co cau kinh te, xa hoi o vung nong thon; Cai cach theo chieu huong sau hon doi voi nhung doanh nghiep thuoc so huu nha nuoc; Khuyen khich, tao dieu kien ung ho va dinh huong cho su phat trien cua khu vuc kinh te phi chinh thong; Day manh cai cach he thong tai chinh; Xuc tien viec cai cach cac chinh sach ve thue va dau tu; Xay dung thi truong vung manh.

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC
Hong Kong
6. Hong Kong-Trung Quoc

- Dien tich: 1.092 km2; Dan so: 6,9 trieu nguoi (2005); Mat do: 6.254 nguoi/km2; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 172,6 ty USD; Binh quan dau nguoi: 32.294 USD; Don vi tien te: Dola Hong Kong (HKD); Xuat khau:286,3 ty USD; Nhap khau: 291,6 ty USD; Nam gia nhap APEC: 1991

- Kinh te: Hong Kong- Trung tam Thuong mai Tai chinh Quoc te, sau hon nua the ky nam duoi su quan ly cua nguoi Anh da tro ve Trung Quoc, tro thanh Khu hanh chinh dac biet tu ngay 1-7-1997.

Hong Kong co nen kinh te quoc te hoa cao do, moi truong kinh doanh thuan loi, the che phap luat kien toan, thi truong tu do canh tranh, co he thong mang luoi tien te, tai chinh, chung khoan rong khap, co so ha tang tot, he thong giao thong, dich vu hoan chinh. “Bao cao tinh hinh dau tu cua the gioi nam 2004” cua Hoi nghi Phat trien va Mau dich LHQ xem Hong Kong la he thong kinh te tot nhat thu hai cua Chau a ve thu hut von dau tu truc tiep tu nuoc ngoai.

7.Indonesia

- Dien tich: 1.919.440 km2; Dan so: 241.973.879 nguoi (2005); Mat do: 126 nguoi/km2; Thu do: Jakarta; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,697; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 270 ty USD; Binh quan dau nguoi: 3.600 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 28%; Cong nghiep: 35%.Dich vu: 44%; Xuat khau: 83,64 ty USD; Nhap khau: 62,02 ty USD; Don vi tien te: Rupiah Indonesia(Rp, IDR); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Indonesia co nguon tai nguyen thien nhien phong phu voi tru luong lon dau lua, khi dot, thiec, dong va vang. Indonexia la thanh vien cua To chuc cac nuoc Xuat khau Dau lua (OPEC) va dung thu hai tren the gioi ve xuat khau khi dot. Mac du Indonesia xuat khau dau tho nhung van phai nhap khau dau loc; do do, Chinh phu phai tro gia xang dau de giu gia nhien lieu o muc thap (nam 2004 muc tro gia xang dau cua Chinh phu la 7 ty USD).

Gan day, Chinh phu Indonesia dang thuc hien cat giam dan su tro gia nay. Indonesia la mot trong nhung nen kinh te chiu hau qua nang ne nhat cua cuoc khung hoang tai chinh khu vuc cuoi thap nien 90 cua the ky XX. Tuy nhien hien nay, nen kinh te Indonesia dang trong giai doan phuc hoi tot.

Cac dieu kien kinh te vi mo tu nay den nam 2009 duoc cac chuyen gia du doan la thuan loi nho chien luoc va cac chinh sach phat trien cua Chinh phu Indonesia, cung nhu viec cai cach thi truong trong nuoc. Tren co so trien vong kinh te toan cau va tinh hinh trong nuoc, ty le tang truong kinh te Indonesia duoc ky vong la se tiep tuc o muc cao, tu 5,5% nam 2005 len 7,6% nam 2009 (trung binh 6,6% cho ca giai doan). Trong ca giai doan nay, khu vuc cong nghiep du kien tang 8,6% chu yeu tap trung trong cac nganh che bien thuc pham, do uong, thuoc la, giay va san pham in, phan bon hoa hoc; khu vuc nong nghiep du kien tang o muc 3,5% moi nam.

De dat duoc muc tieu tang truong kinh te ben vung, Chinh phu Indonesia cam ket giu vung on dinh kinh te vi mo bang viec tien hanh mot loat cac bien phap cai cach khu vuc thu chi ngan sach, khu vuc tai chinh, cai thien moi truong dau tu va phat trien co so ha tang.

8. Nhat Ban

- Dien tich: 377.835 km2; Dan so: 127.417.244 nguoi (2005); Mat do: 337 nguoi/km2; Thu do: Tokyo; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,943; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 4.694,3 ti USD; Binh quan dau nguoi: 31.500 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 1,3%; Cong nghiep: 25,3%; Dich vu: 73,5%; Xuat khau:550,5 ty USD; Nhap khau: 451,1 ty USD; Don vi tien te: Yen (JPY); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Nhat Ban la nuoc rat ngheo nan ve tai nguyen trong khi dan so thi qua dong, phan lon nguyen nhien lieu phai nhap khau, kinh te bi tan pha kiet que trong Chien tranh The gioi lan thu II. Nhung voi cac chinh sach phu hop, kinh te Nhat Ban da nhanh chong phuc hoi (1945-1954), phat trien cao do (1955-1973).

Tu 1974 den nay toc do phat trien tuy cham lai, song Nhat Ban tiep tuc la mot nuoc co nen kinh te cong nghiep, tai chinh, thuong mai, dich vu, khoa hoc ky thuat lon dung thu hai tren the gioi (chi sau My). Nhung trong nhung nam 1997-1998, Nhat Ban lai gap kho khan lon, tap trung vao cac be boi trong he thong ngan hang va thi truong dia oc.

Khu vuc cac doanh nghiep bi anh huong nghiem trong hon do tinh cung nhac trong co cau cong ty va thi truong lao dong. Sau do, Nhat Ban xuc tien 6 chuong trinh cai cach lon; trong do co cai cach co cau kinh te, giam tham hut ngan sach, cai cach khu vuc tai chinh va sap xep lai co cau Chinh phu... Du dien ra cham, nhung cai cach dang di dan vao quy dao, tro thanh xu the khong the dao nguoc o Nhat Ban va gan day da dem lai ket qua dang khich le.

Can can thuong mai du thua va du tru ngoai te hien dung hang dau the gioi, nen nguon von dau tu ra nuoc ngoai rat nhieu. Nhat Ban la nuoc co nhieu tap doan tai chinh, ngan hang dung hang dau the gioi.

Mac du vay, Nhat Ban co 2 van de dai han chinh can duoc giai quyet som la mat do dan cu qua cao va xu the lao hoa cua dan cu dang tang len.

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC
Han Quoc
9. Han Quoc

- Dien tich: 98.480 km2; Dan so: 48.422.644 nguoi (2005); Mat do 488 nguoi/km2; Thu do: Seoul; Chi so phat trien con nguoi (HDI): 0,901; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 801,2 ty USD; Binh quan dau nguoi: 20.400 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 3,7%, Cong nghiep: 40,1%; Dich vu: 56,3%; Xuat khau: 288,2 ty USD; Nhap khau: 256 ty USD; Don vi tien te: Won Han Quoc (KRW); Nam gia nhap APEC: 1989

- Kinh te: Han Quoc la mot dat nuoc ngheo tai nguyen, truoc thap nien 60 cua the ky XX van la mot dat nuoc chua phat trien. Nhung bat dau tu thap nien 60 cua the ky XX, kinh te Han Quoc bat dau phat trien voi toc do nhanh, den giua thap nien 80 da tro thanh nuoc cong nghiep phat trien moi (NICS). Dac diem cua nen kinh te Han Quoc la mot nen kinh te thi truong nhung su dieu tiet cua Nha nuoc dong vai tro quan trong.

Thang 2-2003, Tong thong Ro Mu Hien cong bo chinh sach va muc tieu kinh te moi: ve lau dai, xay dung on dinh va thinh vuong tren ban dao Trieu Tien; bien Han Quoc thanh mot trung tam kinh doanh cua khu vuc Dong Bac A; doi moi quan ly chinh phu; tang quyen luc cho chinh quyen dia phuong; can bang su phat trien giua cac khu vuc dia ly, xay dung he thong phuc loi tap the voi viec giam bot khoang cach giau ngheo; cai cach che do lao dong; cai cach khu vuc nong nghiep - thuy hai san; lay khoa hoc va ky thuat la trong tam; xay dung thu do hanh chinh moi.

10. Malaysia

- Dien tich: 329.750 km2; Dan so: 26.207.102 nguoi; Mat do: 78 nguoi/km2; Thu do: Kuala Lumpur; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,796; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP):122 ty USD; Binh quan dau nguoi: 12.106 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 12%; Cong nghiep: 46%; Dich vu: 42%; Xuat khau: 125,857 ty USD; Nhap khau: 105,297 ty USD; Don vi tien te: Ringgit (RM) (MYR); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Sau mot thap ky tang truong GDP trung binh hang nam 8%, nen kinh te Malaysia bi tac dong nghiem trong cua khung hoang tai chinh - tien te khu vuc. Chinh phu Malaysia da dua ra mot loat giai phap chong suy thoai nhu that chat tien te de bao ve dong noi te, ha ty le lai suat... nham kiem che anh huong cua khung hoang va thuc day nen kinh te tiep tuc phat trien.

Kinh te Malaysia da phuc hoi nhanh tu nam 1999 den nay, voi ty le GDP tang 5%, xuat sieu lon da giup quoc gia nay xay dung duoc luong du tru tai chinh.

Trien vong kinh te truoc mat cua Malaysia la tuong doi sang sua, nhung ve lau dai van con nhung rao can do chua cai cach he thong ngan hang va cac cong ty lon, dac biet la nhung bien phap giai quyet cho tinh canh tranh va no nan.

11.Mexico

- Dien tich: 1.972.550 km2; Dan so: 106.202.903 (2005); Mat do: 54,3 nguoi/km2; Thu do: Thanh pho Mexico; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,814; Binh quan dau nguoi: 10.090 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 5%; Cong nghiep: 29%; Dich vu: 66%; Xuat khau: 213,7 ty USD; Nhap khau: 223,7 ty USD; Don vi tien te: Peso Mexico (Mex $); Nam gia nhap APEC: 1993

- Kinh te: Theo Ngan hang The gioi, Mexico xep thu 12 tren the gioi ve GDP va co thu nhap tinh theo dau nguoi lon thu tu trong khu vuc My La tinh (sau Achentina, Chile, Costa Rica). Mexico co mot nen kinh te hon hop bao gom khu vuc nong nghiep va cong nghiep hien dai va lac hau. Hai khu vuc nay phan lon do tu nhan nam giu. Chinh quyen gan day da mo rong su canh tranh trong khu vuc cang bien, duong sat, vien thong, san xuat dien, phan phoi khi dot va hang khong.

So luong doanh nghiep quoc doanh cua Mexico giam tu tren 1.000 nam 1982 xuong con duoi 200 nam 1999. Tieu dung tu nhan tro thanh dong luc chinh thuc day tang truong kinh te. Mehico la nha san xuat dau lua lon thu tu tren the gioi. Ty le dan so Mexico song duoi muc ngheo kho giam tu 24,2% xuong con 17,6% trong khoang thoi gian tu nam 2000-2004.

Hien nay, Mexico van can tiep tuc giai quyet mot so van de ve co cau nhu phan dau hien dai hoa nen kinh te va nang cao muc song trung binh cho nguoi dan. Nhung moi quan ngai ve muc luong thuc te thap, tinh trang thieu viec lam cho mot bo phan lon dan chung, phan phoi thu nhap khong binh dang (20% dan so co thu nhap cao chiem 55% tong thu nhap), it co hoi cho nguoi ngheo tho dan o cac bang phia Nam cai thien cuoc song. Mexico con phai tiep tuc dau tranh voi mot so van de nhu kiem soat va phat trien kinh te, dac biet la khu vuc xang dau va phat trien quan he thuong mai voi My. Tham nhung trong khu vuc hanh chinh va toi pham van la nhung van de tram kha.

12. New Zealand

- Dien tich: 268.680 km2; Dan so: 4.107.883 nguoi (2005); Mat do: 15 nguoi/km2; Thu do: Wellington; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,933; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 108,7 ti USD; Binh quan dau nguoi: 26.373 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 9%; Cong nghiep: 25%; Dich vu: 66%; Xuat khau: 22,21 ty USD; Nhap khau: 24,57 ty USD USD; Don vi tien te: dola New Zealand ($NZD, NZD); Nam gia nhap APEC: 1989

- Kinh te: New Zealand la mot nen kinh te hien dai va phat trien. Tu nam 1984, Chinh phu New Zealand da thuc hien chuong trinh cai cach co cau nen kinh te nham chuyen sang nen kinh te thi truong tu do, tang cuong cong nghiep hoa, nang cao kha nang canh tranh. Su chuyen bien ve kinh te da nang thu nhap thuc te, mo rong va sau kha nang cong nghe cua khu vuc cong nghiep va lam giam lam phat. GDP tinh theo dau nguoi cao gan bang muc cac nen kinh te lon o Tay Au.

Du doan, ty le tang truong GDP trung binh trong giai doan tu nay cho toi thang 3-2008 khoang 3,5%.

13. Papua New Guinea

- Dien tich: 462.840 km2; Dan so: 5.887.000 (2005); Mat do 11 nguoi/km2; Thu do:Port Moresby; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,523; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 14,37 ti USD; Binh quan dau nguoi: 2.600 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 25%; Cong nghiep: 35%; Dich vu: 40%; Xuat khau: 2,85 ty USD; Nhap khau: 2,5 ty USD; Don vi tien te Kina (PGK); Nam gia nhap APEC: 1993.

- Kinh te: Papua New Guinea la quoc gia nong nghiep voi 85% dan so lao dong trong linh vuc nay va song rai rac o cac ban lang. Cac san pham nong nghiep chinh la dau, cui dua, che, ca phe. Papua New Guinea giau tai nguyen thien nhien nhung viec khai thac gap kho khan do dia hinh hiem tro; dong thoi dia hinh nay cung can tro viec phat trien co so ha tang.

Cac khoang san co tru luong lon gom dau lua, dong, va vang. Mac du co nhieu co gang tu phia chinh phu song nen kinh te Papua New Guinea van cham phat trien. Thang 3-2006, uy ban Chinh sach Phat trien cua LHQ da keu goi Papua New Guinea chuyen tu nuoc dang phat trien xuong hang cac nuoc kem phat trien.

Du doan, trong nhung nam toi, ty le tang truong GDP trung binh thuc te se o muc tren 3%. De duy tri duoc muc tieu nay, Chinh phu Papua New Guinea de ra mot so bien phap de giai quyet nhung vuong mac cho su phat trien khu vuc tu nhan nhu chuyen mot so dich vu cong khong quan trong sang khu vuc tu nhan quan ly, ban bot mot so tai san Nha nuoc khong su dung va su dung khong hieu qua, sua doi cac quy dinh can tro su phat trien va canh tranh cua nganh giao thong van tai, mo cua khu vuc vien thong cho tu nhan tham gia nham tang canh tranh de dich vu duoc tot hon, xem xet lai cac quy dinh ve dat dai va quy hoach de cac thu tuc chuyen nhuong nhanh gon hon.

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

Peru

14.Peru

- Dien tich: 1.285.220km2; Dan so: 26.152.265 nguoi; Mat do: 21 nguoi/km2; Thu do: Lima; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,762; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 164,5 ti USD; Binh quan dau nguoi: 5.900 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 7%; Cong nghiep: 37%; Dich vu: 56%; Xuat khau: 15,95 ty USD; Nhap khau: 12,15 ty USD; Don vi tien te: Nuevo Sol; Nam gia nhap APEC: 1998.

- Kinh te: Nen kinh te Peru phat trien theo huong kinh te thi truong. Viec tu nhan hoa trong cac nganh cong nghiep khai khoang, dien, buu chinh vien thong o nuoc nay ve co ban da hoan thanh tu nam 1990. Voi su ho tro cua IMF va Ngan hang The gioi, Chinh phu nuoc nay da tra het no nuoc ngoai vao thang 3-1993.

Nam 1997, toc do phat trien cua nuoc nay dat muc 7,3%, lam phat giam toi muc thap nhat trong vong 23 nam qua. Von dau tu tang cao den muc ki luc vao dau nam 1997. Tuy nhien, sang nam 1998, do anh huong cua El Nino doi voi nong nghiep, cuoc khung hoang tai chinh o khu vuc Chau a va tinh hinh bat on o thi truong Brazil da gay nhieu kho khan cho su phat trien kinh te cua Peru. Trong nhung nam gan day, nen kinh te Peru da co nhung dau hieu phuc hoi. Uoc tinh, nam 2006, ty le tang truong GDP khoang 7%.

Chinh phu Peru da cap phep cho tong dau tu tu nhan (ca trong nuoc va nuoc ngoai) la 10 ty USD vao khu vuc khai khoang va nang luong, 15 ty USD vao cac khu vuc khac nhu cong nghiep, thuong mai, du lich, hai san, nong nghiep nham giu cho nen kinh te tang truong o muc cao hon 5%/nam.

15. Philippines

- Dien tich: 300.000 km2; Dan so: 87.857.473 nguoi (2005); Mat do: 276 nguoi/km2; Thu do: Manila; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,758; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 451,3 ti USD; Binh quan dau nguoi: 5.100 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 20%; Cong nghiep: 32%; Dich vu: 48%; Xuat khau: 39,588 ty USD; Nhap khau: 40,297 ty USD; Don vi tien te: Peso Philippines (PHP); Nam gia nhap APEC: 1989.

+ Kinh te: Kinh te Philippines la mot nen kinh te ket hop giua nong nghiep, cong nghiep nhe va dich vu. Tung la quoc gia giau co thu hai o Chau A ( sau Nhat Ban), Philippines dan tro thanh mot trong nhung nuoc ngheo nhat trong vung tu khi gianh lai doc lap nam 1946. Qua trinh phuc hoi kinh te cua nuoc nay da dien ra kha manh me, nhung so voi cac nuoc Dong A khac, toc do nay van con han che.

Trong thoi ky dinh diem cua cuoc khung hoang tai chinh Chau A nam 1998, kinh te Philippines da bi anh huong rat nhieu. Dieu nay cang tram trong hon vi gia ca tang cao, lam phat, va thien tai. Ty le tang truong kinh te giam tu 5% nam 1997 xuong 0,6% nam 1998; sau do da hoi phuc vao khoang 3% nam 1999 va 4% nam 2000 va toi nam 2004, ty le tang truong kinh te dat hon 6% .

Dong Peso Philippines duoc danh gia la dong tien duoc quan ly tot nhat nam 2005. Mot luat thue gia tri gia tang (E-VAT) mo rong moi da duoc ap dung tu ngay 1-11-2005, nhu mot bien phap nham cat giam no nuoc ngoai va cai thien cac dich vu trong linh vuc giao duc, suc khoe, phuc loi xa hoi, va xay dung duong sa.

16. Russia (LB Nga)

- Dien tich: 17.075.200 km2; Dan so: 143.420.309 nguoi; Mat do: 8 nguoi/km2; Thu do: Moskva; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003) 0,795; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 1.600 ti USD; Binh quan dau nguoi: 11.209 USD; Xuat khau: 245 ty USD; Nhap khau: 125 ty USD; Don vi tien te: rup (RUB); Nam gia nhap APEC: 1998.

- Kinh te: LB Nga co tiem nang kinh te rat lon. Chiem 3% dan so the gioi, Nga co nguon nang luong lon nhat the gioi, chiem 13% tong tru luong dau mo va 34% tru luong khi dot cua the gioi da duoc phat hien. Nga dung dau the gioi ve xuat khau khi dot va dung thu 2 the gioi ve xuat khau dau mo.

San luong dien cua Nga chiem 12% tong san luong dien toan cau. Hien nay To hop nhien lieu - nang luong Nga la mot trong nhung to hop quan trong nhat va phat trien nhanh nhat trong nen kinh te Nga, chiem khoang 1/4 GDP, 1/3 san luong cong nghiep va 1/2 nguon thu ngoai te cho dat nuoc.

Ngoai dau mo, khi dot va vang, Nga co san luong khai thac kim cuong dung dau the gioi. San luong kim cuong cua Nga dat 33,019 trieu cara, tri gia 1,676 ty USD. Dac biet, den ngay 21-8-2006, Nga da tra het 21,3 ty USD no cua 18 nuoc thanh vien Cau lac bo Paris. Nga du kien tra het so no thoi Lien Xo cu trong nam 2006.

Tuy vay, nen kinh te Nga cung con nhung kho khan phai khac phuc nhu: co cau kinh te khong can doi, tang truong kinh te cung nhu thu ngan sach con phu thuoc nhieu vao xuat khau nguyen nhien lieu, ti le that thoat von con lon, thu hut dau tu chua nhieu, kha nang canh tranh cua cac nganh san xuat trong nuoc chua cao, chua dap ung duoc nhu cau tieu dung trong nuoc, dau tu thay doi cong nghe moi va phat trien cac nganh ky thuat cao con han che.

Chinh vi vay, Chinh phu Nga dang thuc hien chuong trinh thuc day kinh te, trong do co viec thanh lap cac dac khu kinh te lon nham thuc hien nhung y tuong va quy trinh san xuat moi, nang cao kha nang canh tranh va hieu qua hoat dong kinh te. Cac dac khu kinh te se la cong cu de phat trien va su dung triet de moi tiem nang khoa hoc - ky thuat, thu hut von dau tu, phat trien kinh te, nang cao tinh canh tranh. Nga se thanh lap 2 loai dac khu kinh te, gom dac khu kinh te ve ung dung ky thuat cao va dac khu kinh te ve san xuat cong nghiep, duoi su quan ly cua Co quan Lien bang.

Ben canh do, nham tang vai tro quan ly cua Nha nuoc doi voi nen kinh te, Chinh phu Nga dang thuc day qua trinh tai quoc huu hoa cac doanh nghiep lon, truoc het thuoc khu vuc nang luong tung mang lai gan mot nua loi nhuan ve thue va gia tri xuat khau. Qua trinh tai quoc huu hoa nen kinh te Nga tuy co gay tam ly lo ngai cho mot so nguoi; nhung cho toi nay van khong gay ra tac dong tieu cuc nao doi voi tang truong kinh te Nga cung nhu viec cac nha dau tu phuong Tay dang quay tro lai dau tu vao Nga.

Chinh phu LB Nga thong qua Chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi trung han 2006-2008, huong manh vao 4 trong diem uu tien trong cac linh vuc y te, giao duc, nha o va phat trien nong thon voi tong so von dau tu cua Nha nuoc 160 ty Rup, cung voi nhung giai phap tang thu nhap cho nguoi lao dong. Suc mua cua nguoi dan tang, thi truong tieu dung soi dong va cac nha phan tich kinh te da noi den su bung no tieu dung o Nga.

17.Singapore

- Dien tich: 647,5 km2; Dan so: 4.425.720 nguoi (2005); Mat do: 6.389 nguoi/km2; Thu do: Singapore; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 124 ty USD; Binh quan dau nguoi (PPP): 28.228 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Cong nghiep: 3,6%; Dich vu: 66,4%; Xuat khau: 179.755 ty USD; Nhap khau: 163.982 ty USD; Don vi tien te: Dola Singapore (S$); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Singapore co nen kinh te thi truong tu do, Chinh phu nam vai tro chu dao. La mot trong nhung nen kinh te thinh vuong nhat the gioi, Xingapo tro thanh dau moi giao luu thuong mai quoc te quan trong (cang bien Singapore la mot trong nhung cang bien trong tai lon tap nap nhat the gioi). Sau giai doan chiu anh huong nang ne cua suy thoai kinh te toan cau tu nam 2001-2003, GDP thuc te nam 2004 cua Singapore tang muc ky luc 8%. Chinh phu dang co gang huong den viec xay dung mot nen kinh te it bi tac dong boi nhung bien dong ben ngoai va tro thanh trung tam tai chinh va cong nghe cao cua Dong Nam A.

De doi pho voi thach thuc cua ap luc canh tranh toan cau do nhung tien bo ky thuat va toan cau hoa mang lai, Singapore dang tien hanh cai cach co cau de da dang hoa, toan cau hoa va doanh nghiep hoa nen kinh te hon nua. Cong nghiep che tao va dich vu van la hai tru cot cua nen kinh te tren nen tang kha nang canh tranh cao ve khoa hoc, ky thuat va chi phi lao dong.

Mo rong quan he quoc te trong khuon kho hop tac da phuong va hop tac trong khu vuc, hiep dinh thuong mai song phuong (FTA) se ket noi Singapore voi thi truong the gioi va cac co hoi dau tu. Chinh phu se thuc day hon nua su phat trien cua cac doanh nghiep, va huong den mot nen kinh te tri thuc tang truong nho doi moi.

18. Dai Bac - Trung Quoc

- Dien tich: 35.980 km2; Dan so: 22,4 trieu nguoi; Mat do dan so 619 nguoi/km2; Thu phu: Dai Bac (Taipei). Chi so phat trien: GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 344,6 ty USD; Binh quan dau nguoi: 16.100 USD

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 3%; Cong nghiep: 33%; Dich vu: 64%; Xuat khau: 198,43 ty USD; Nhap khau: 182,6 ty USD; Don vi tien te: Dola Dai Bac moi (NT$); Nam gia nhap APEC: 1991.

- Kinh te: Dai Bac-Trung Quoc la mot trong nhung vung lanh tho co nen kinh te manh o Chau A, nam trong 20 nen kinh te dung dau the gioi co muc tang truong lien tuc trong ba thap ky gan day va muc du tru ngoai hoi hang dau the gioi. Duoc goi la mot trong “bon con ho kinh te Chau a”, Dai Bac-Trung Quoc phat trien phon vinh ve thuong mai, tai chinh cung voi nen nong nghiep duoc co gioi hoa cao va nhung nganh co khi lap rap co do ky thuat cao.

Nam 2002, Dai Bac-Trung Quoc da dua ra chinh sach "Thach thuc 2008", tuc la "Ke hoach phat trien kinh te 6 nam"; nam 2005, tiep tuc dua ra mot chinh sach moi la "Ke hoach phat trien kinh te lan 2 trong the ky moi: Ke hoach 4 nam tu 2005 den 2008", voi 3 noi dung chinh: (1) Phat huy noi luc kinh te va nguon luc nuoc ngoai, (2) Phat trien kinh te gan voi bao ve moi truong, (3) Tang chat luong cuoc song va an sinh xa hoi. Trong giai doan 2005 - 2008, toc do tang truong GDP duy tri o muc 4,9%. Thu nhap binh quan dau nguoi den nam 2008 se dat it nhat 18.000 USD.

19.Thai Lan

- Dien tich: 514.000 km2; Dan so: 65.444.371 nguoi (2005); Mat do: 127 nguoi/km2; Thu do: Bangkok; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 183,9 ty USD; Binh quan dau nguoi (PPP): 2.736 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 12%; Cong nghiep: 39%; Dich vu: 49%; Xuat khau: 105,8 tyUSD; Nhap khau: 107 ty USD; Don vi tien te: bat (THB); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Thai Lan la mot nuoc nong nghiep truyen thong. Bat dau tu nam 1960, Thai Lan thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi lan thu nhat va den nay la ke hoach lan thu chin. Nhung nam 1970, nuoc nay thuc hien chinh sach "huong xuat khau": ASEAN, My, Nhat, Chau Au la thi truong xuat khau chinh cua Thai Lan. Nganh cong nghiep va dich vu da dan dan dong vai tro quan trong trong nen kinh te va vai tro cua nong nghiep giam dan.

Tu 1988 den nam 1995, kinh te Thai Lan dat toc do tang truong cao tu 8% den 10%. Nhung den nam 1996 tang truong kinh te giam xuong con 5,9% va sau do la cuoc khung hoang tai chinh tien te thang 7-1997 lam cho kinh te Thai Lan roi vao tinh trang kho khan tram trong. Ke tu nam 1999, kinh te Thai Lan bat dau co dau hieu phuc hoi va 5 nam gan day (2000-2005), tiep tuc qua trinh phuc hoi nham huong toi su phat trien ben vung.

Theo du bao cua Bo Tai chinh Thai Lan, trong thoi gian tu nam 2006-2009, ty le tang truong kinh te Thai Lan se dung o muc 5,9%/nam, ty le lam phat la 3,2%/nam. Tang truong kinh te trong giai doan nay chu yeu nho vao su phat trien on dinh cua nhu cau tieu dung khu vuc tu nhan, xuat khau gia tang, dau tu tang manh o ca khu vuc cong va tu nham nang cao nang luc san xuat.

20. United States of America (Hop chung quoc Hoa Ky)

- Dien tich: 9.373.000 km2; Dan so: 297.883.322 nguoi (2006); Mat do: 32 nguoi/km2; Thu do: Washington, D.C; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,944; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 13.049,299 ty USD; Binh quan dau nguoi: 41.800 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 2%; Cong nghiep: 18%; Dich vu: 80%; Xuat khau: 927,5 ty USD; Nhap khau: 1.727 ty USD; Don vi tien te: do la My ($, USD); Nam gia nhap APEC: 1989.

- Kinh te: Nuoc My co mot nen kinh te manh, da dang va cong nghe tien tien hang dau the gioi, voi GDP binh quan dau nguoi dung dau trong cac quoc gia cong nghiep chu chot.

Trong nen kinh te nay, cac ca nhan va doanh nghiep tu nhan tu quyet dinh cac hoat dong san xuat, kinh doanh va dich vu cua minh. Chinh phu la nguoi dat hang hoac mua truc tiep cac loai hang hoa va dich vu can thiet chu yeu tren thi truong tu nhan. Cac doanh nghiep My co tinh thich ung cao hon nhieu so voi cac doi tac cua ho o Tay Au va Nhat Ban trong viec quyet dinh phuong an kinh doanh nhu mo rong nha may, giam bot cong nhan thua va trien khai cac san pham moi. Cac cong ty cua My luon dan dau trong cac linh vuc cong nghe thong tin, y te, vu tru va ky thuat quan su.

Cac van de dai han can xu ly cua nuoc My bao gom dau tu chua thich dang trong co so ha tang kinh te, chi phi y te tang nhanh do su lao hoa cua dan cu, tham hut dang ke ve thuong mai va su dinh tre cua thu nhap gia dinh trong cac nhom dan cu o tang lop lao dong bac thap cua nen kinh te.

Chinh phu My dat ra chi tieu, GDP thuc te du kien se tang voi ty le trung binh hang nam 3,3% trong vong 4 nam tu 2005-2008; tang manh vao nam 2010, lam phat duoc giu o muc cu va thi truong lao dong duoc day manh.

Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC
Ho Guom - Ha Noi
21. Viet Nam

- Dien tich: 330.000km2; Dan so: 83.535.576 nguoi; Mat do: 253 nguoi/km2; Thu do: Ha Noi; Chi so phat trien con nguoi (HDI - 2003): 0,704; GDP (2005 - tinh theo ngang bang suc mua PPP): 231, 6 ti USD; Binh quan dau nguoi (tinh theo ngang bang suc mua PPP): 2.782 USD.

- Co cau GDP theo cac khu vuc: Nong nghiep: 24,3%; Cong nghiep: 36,61%; Dich vu: 39,09%; Xuat khau: 32,23 ty USD; Nhap khau: 36,88 ty USD; Don vi tien te: Dong Viet Nam (VND); Nam gia nhap APEC: 1998.

- Kinh te: Nam 1986, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VI cua Dang Cong san Viet Nam da hoach dinh duong loi doi moi va mo dau qua trinh Dang lanh dao cong cuoc doi moi o Viet Nam. Trai qua 20 nam, den nay, duoi su lanh dao cua Dang, “cong cuoc doi moi da dat duoc nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su, lam thay doi ro ret bo mat cua dat nuoc, cai thien dang ke doi song vat chat va tinh than cua nhan dan”.

Viet Nam da co nhung doi moi quan trong trong nhan thuc ve mo hinh kinh te cua thoi ky qua do, ve quan he giua luc luong san xuat va quan he san xuat; ve co cau kinh te, co che quan ly; ve cong nghiep hoa, hien dai hoa; ve quan he giua xay dung nen kinh te doc lap tu chu voi chu dong hoi nhap kinh te quoc te; ve che do so huu va cac thanh phan kinh te... Dac biet den Dai hoi IX cua Dang, khai niem “nen kinh te thi truong” duoc chinh thuc neu trong van kien Dai hoi, khang dinh phat trien kinh te thi truong dinh huong XHCN o Viet Nam. Do khong phai la kinh te tu ban chu nghia va cung chua phai la kinh te thi truong XHCN.

Nen kinh te thi truong dinh huong XHCN o Viet Nam co nhieu hinh thuc so huu va nhieu thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la nhung bo phan quan trong cau thanh nen kinh te thi truong dinh huong XHCN, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh; trong do kinh te Nha nuoc giu vai tro chu dao, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dinh huong va dieu tiet nen kinh te, tao moi truong va dieu kien thuc day cac thanh phan kinh te cung phat trien.

Kinh te Nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Kinh te co phan phat trien, tro thanh hinh thuc to chuc kinh te pho bien, thuc day xa hoi hoa san xuat va so huu dac biet la xa hoi hoa von cua cac nha dau tu. Xoa bo moi su phan biet doi xu theo hinh thuc so huu.

Voi tu duy va duong loi phat trien kinh te tren, Viet Nam da tung buoc lam cho nen kinh te song dong, suc san xuat phat trien kha nhanh, co so vat chat duoc tang cuong, doi song nhan dan khong ngung duoc cai thien.

Toc do tang truong GDP binh quan dat 7,5%/nam. Co cau kinh te nganh, vung co su chuyen dich tich cuc theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa. Ty trong cong nghiep va xay dung trong GDP nam 1998 chiem 21,6%, den nam 2005 tang len 41%; ty trong nong nghiep nam 1998 chiem 43,6%, den nam 2005 con 20,5%; ty trong dich vu nam 1998 chiem 33,1%, den nam 2005 tang len 38,5%. Cac thanh phan kinh te cung phat trien. Hien nay, kinh te Nha nuoc dong gop 8% GDP; kinh te tu nhan chiem 37,7% GDP; kinh te co von dau tu nuoc ngoai chiem 15% GDP. Rat nhieu khu cong nghiep moi, do thi moi moc len. Ha tang co so phat trien manh; bo mat nong thon va do thi thay doi hang ngay, hang gio. Hang hoa phong phu, thi truong nhon nhip.

Nhiem vu chinh ma cac nha lanh dao Viet Nam dat ra trong 5 nam toi la tiep tuc day manh qua trinh cong nghiep hoa va hien dai hoa, giam dan tinh trang kem phat trien va tung buoc dat muc tieu thien nien ky toan cau. Den nam 2010, Viet Nam quyet tam tang GDP gap 2,1 lan so voi nam 2000, tao them 8 trieu viec lam moi va giam ty le that nghiep khu vuc do thi xuong duoi 5%, day manh giao duc de nang so luong lao dong co trinh do len 40% tong luc luong lao dong va giam ty le ho ngheo xuong con 15-16%.

De thuc hien duoc ke hoach phat trien kinh te, Viet Nam dang tien hanh mot loat cac cai cach co cau kinh te va cac bien phap de phat trien kinh te nong nghiep va nong thon, cong nghiep va dich vu.

P.V (Tong hop)

+ Nguon tu lieu: TTXVN, Internet; cac sach: Cac nuoc va mot so vung lanh tho tren the gioi truoc nguong cua the ki XXI, Almanach.

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:APEC.

Comment :Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
The basic data of the APEC economies
China Korea, Japan, Vietnam, Thailand, Korea, Taipei, the economy is free market, human development index, the rate of economic growth, economic structure, financial crisis, reform the structure, development, investment, Papua New Guinea, the government, USD
Looking to the Conference of the APEC economic leaders of the 14th, Dr. synthesized and introduced a preliminary background information to readers version of the APEC economies ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những số liệu cơ bản về các nền kinh tế APEC

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những số liệu cơ bản về các nền kinh tế APEC bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung so lieu co ban ve cac nen kinh te APEC de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de APEC trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... APEC
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0