Nhung nguyen tac luat le quy dinh co ban cua WTONhung nguyen tac luat le quy dinh co ban cua WTO
Anh minh hoa
* Xin cung cap cho toi kien thuc ve nhung nguyen tac, luat le, quy dinh co ban cua WTO. Xin chan thanh cam on! ( manhung@yahoo ...)

Cac Hiep dinh cua WTO rat dai va phuc tap vi do la nhung van ban phap li qui dinh rat nhieu linh vuc hoat dong nhu: nong nghiep, hang det may, hoat dong ngan hang, vien thong, thi truong cong, tieu chuan cong nghiep, tinh an toan cua san pham, qui dinh lien quan den an toan ve sinh thuc pham, so huu tri tue, va con rat nhieu linh vuc khac nua… Tuy nhien, co mot so nguyen tac don gian va co ban lam kim chi nam cua tat ca cac linh vuc nay, va tro thanh nen tang cua he thong thuong mai da bien, do la:

- Thuong mai khong phan biet doi xu (thong qua nguyen tac toi hue quoc va nguyen tac doi xu quoc gia).

- Thuong mai ngay cang tu do hon (bang con duong dam phan).

- De du doan (tuc co the du doan truoc duoc) nho cam ket, rang buoc, on dinh va minh bach.

- Tao ra (nham thuc day) moi truong canh tranh ngay cang binh dang hon.

- Khuyen khich phat trien va cai cach kinh te (bang cach danh uu dai hon cho cac nuoc kem phat trien nhat).

1. Thuong mai khong phan biet doi xu:

Nguyen tac nay the hien o hai nguyen tac: doi xu toi hue quoc va doi xu quoc gia.

Nguyen tac doi xu toi hue quoc (MFN):

"Toi hue quoc" co nghia la "nuoc (duoc) uu dai nhat", "nuoc (duoc) uu tien nhat".

Noi dung cua nguyen tac nay thuc chat la viec WTO quy dinh rang, cac quoc gia khong the phan biet doi xu voi cac doi tac thuong mai cua minh.

Co che hoat dong cua nguyen tac nay nhu sau: moi thanh vien cua WTO phai doi xu voi cac thanh vien khac cua WTO mot cach cong bang nhu nhung doi tac "uu tien nhat". Neu mot nuoc danh cho mot doi tac thuong mai cua minh mot hay mot so uu dai nao do thi nuoc nay cung phai doi xu tuong tu nhu vay doi voi tat ca cac thanh vien con lai cua WTO de tat ca cac quoc gia thanh vien deu duoc "uu tien nhat". Va nhu vay, ket qua la khong phan biet doi xu voi bat ky doi tac thuong mai nao.

Nguyen tac doi xu quoc gia (NT):

"Ðoi xu quoc gia" nghia la doi xu binh dang giua san pham nuoc ngoai va san pham noi dia.

Noi dung cua nguyen tac nay la hang hoa nhap khau va hang hoa tuong tu san xuat trong nuoc phai duoc doi xu cong bang, binh dang nhu nhau.

Co che hoat dong cua nguyen tac nay nhu sau: bat ky mot san pham nhap khau nao, sau khi da qua bien gioi, tra xong thue hai quan va cac chi phi khac tai cua khau, bat dau di vao thi truong noi dia, se duoc huong su doi xu ngang bang (khong kem uu dai hon) voi san pham tuong tu duoc san xuat trong nuoc.

Co the hinh dung don gian ve hai nguyen tac neu tren nhu sau: Neu nguyen tac "toi hue quoc" nham muc tieu tao su cong bang, khong phan biet doi xu giua cac nha xuat khau hang hoa, cung cap dich vu... cua cac nuoc A, B, C...khi xuat khau vao mot nuoc X nao do thi nguyen tac "dai ngo quoc gia" nham toi muc tieu tao su cong bang, khong phan biet doi xu giua hang hoa, dich vu cua doanh nghiep nuoc A voi hang hoa, dich vu cua doanh nghiep nuoc X tren thi truong nuoc X, sau khi hang hoa, dich vu cua doanh nghiep nuoc A da tham nhap (qua hai quan, da tra thue va cac chi phi khac tai cua khau) vao thi truong nuoc X.

2. Thuong mai ngay cang tu do hon (tung buoc va bang con duong dam phan):

Ðe thuc thi duoc muc tieu tu do hoa thuong mai va dau tu, mo cua thi truong, thuc day trao doi, giao luu, buon ban hang hoa, viec tat nhien la phai cat giam thue nhap khau, loai bo cac hang rao phi thue quan (cam, han che, han ngach, giay phep...).

Tren thuc te, lich su cua GATT va sau nay la WTO da cho thay do chinh la lich su cua qua trinh dam phan cat giam thue quan, roi bao trum ca dam phan do bo cac hang rao phi thue quan, roi dan dan mo rong sang dam phan ca nhung linh vuc moi nhu thuong mai dich vu, so huu tri tue...

Tuy nhien, trong qua trinh dam phan, mo cua thi truong, do trinh do phat trien cua moi nen kinh te cua moi nuoc khac nhau, "suc chiu dung" cua moi nen kinh te truoc suc ep cua hang hoa nuoc ngoai tran vao do mo cua thi truong la khac nhau, noi cach khac, doi voi nhieu nuoc, khi mo cua thi truong khong chi co thuan loi ma cung dua lai nhung kho khan, doi hoi phai dieu chinh tung buoc nen san xuat trong nuoc.

Vi the, cac hiep dinh cua WTO da duoc thong qua voi quy dinh cho phep cac nuoc thanh vien tung buoc thay doi chinh sach thong qua lo trinh tu do hoa tung buoc. Su nhuong bo trong cat giam thue quan, do bo cac hang rao phi thue quan duoc thuc hien thong qua dam phan, roi tro thanh cac cam ket de thuc hien.

3. De du doan nho cam ket, rang buoc, on dinh va minh bach:

Ðay la nguyen tac quan trong cua WTO. Muc tieu cua nguyen tac nay la cac nuoc thanh vien co nghia vu dam bao tinh on dinh va co the du bao truoc duoc ve cac co che, chinh sach, quy dinh thuong mai cua minh nham tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu, kinh doanh nuoc ngoai co the hieu, nam bat duoc lo trinh thay doi chinh sach, noi dung cac cam ket ve thue, phi thue cua nuoc chu nha de tu do doanh nghiep co the de dang hoach dinh ke hoach kinh doanh, dau tu cua minh ma khong bi dot ngot thay doi chinh sach lam ton hai toi ke hoach kinh doanh cua ho.

Noi cach khac, cac doanh nghiep nuoc ngoai tin chac rang hang rao thue quan, phi thue quan cua mot nuoc se khong bi tang hay thay doi mot cach tuy tien. Ðay la no luc cua he thong thuong mai da bien nham yeu cau cac thanh vien cua WTO tao ra mot moi truong thuong mai on dinh, minh bach va de du doan.

Noi dung cua nguyen tac nay bao gom cac cong viec nhu sau:

Ve cac thoa thuan cat giam thue quan:

Ban chat cua thuong mai thoi WTO la cac thanh vien danh uu dai, nhan nhuong thue quan cho nhau. Song de chac chan la cac muc thue quan da dam phan phai duoc cam ket va khong thay doi theo huong tang thue suat, gay bat loi cho doi tac cua minh, sau khi dam phan, muc thue suat da thoa thuan se duoc ghi vao mot ban danh muc thue quan. Ðay goi la cac muc thue suat rang buoc.

Noi cach khac, rang buoc la viec dua ra danh muc an dinh cac muc thue o muc toi da nao do va khong duoc phep tang hay thay doi theo chieu huong bat loi cho cac doanh nghiep nuoc ngoai. Mot nuoc co the sua doi, thay doi muc thue da cam ket, rang buoc chi sau khi da dam phan voi doi tac cua minh va phai den bu thiet hai do viec tang thue do gay ra.

Ve cac bien phap phi thue quan:

Bien phap phi thue quan la bien phap su dung han ngach hoac han che dinh luong khac nhu quan ly han ngach. Cac bien phap nay de lam nay sinh te nhung nhieu, tham nhung, lam dung quyen han, bop meo thuong mai, gay kho khan cho doanh nghiep, lam cho thuong mai thieu lanh manh, thieu minh bach, can tro tu do thuong mai. Do do, WTO chu truong cac bien phap nay se bi buoc phai loai bo hoac cham dut.

Ðe co the thuc hien duoc muc tieu nay, cac hiep dinh cua WTO yeu cau chinh phu cac nuoc thanh vien phai cong bo that ro rang, cong khai ("minh bach") cac co che, chinh sach, bien phap quan ly thuong mai cua minh. Ðong thoi, WTO co co che giam sat chinh sach thuong mai cua cac nuoc thanh vien thong qua Co che ra soat chinh sach thuong mai.

4. Tao ra moi truong canh tranh ngay cang binh dang hon:

Tren thuc te, WTO tap trung vao thuc day muc tieu tu do hoa thuong mai song trong rat nhieu truong hop, WTO cung cho phep duy tri nhung quy dinh ve bao ho. Do vay, WTO dua ra nguyen tac nay nham han che tac dong tieu cuc cua cac bien phap canh tranh khong binh dang nhu ban pha gia, tro cap...hoac cac bien phap bao ho khac.

Ðe thuc hien duoc nguyen tac nay, WTO quy dinh truong hop nao la canh tranh binh dang, truong hop nao la khong binh dang tu do duoc phep hay khong duoc phep ap dung cac bien phap nhu tra dua, tu ve, chong ban pha gia...

5. Khuyen khich phat trien va cai cach kinh te bang cach danh uu dai hon cho cac nuoc kem phat trien nhat:

Cac nuoc thanh vien, trong do co cac nuoc dang phat trien, thua nhan rang tu do hoa thuong mai va he thong thuong mai da bien trong khuon kho cua WTO dong gop vao su phat trien cua moi quoc gia. Song cac thanh vien cung thua nhan rang, cac nuoc dang phat trien phai thi hanh nhung nghia vu cua cac nuoc phat trien. Noi cach khac, "san choi" chi la mot, "luat choi" chi la mot, song trinh do "cau thu" thi khong he ngang nhau.

Trong khi do, hien so thanh vien cua WTO la cac nuoc dang phat trien va cac nuoc dang trong qua trinh chuyen doi nen kinh te chiem hon 3/ 4 so nuoc thanh vien cua WTO. Do do, WTO da dua ra nguyen tac nay nham khuyen khich phat trien va cai cach kinh te o cac nuoc dang phat trien va cac nen kinh te chuyen doi bang cach danh cho nhung nuoc nay nhung dieu kien doi xu dac biet va khac biet de dam bao su tham gia sau rong hon cua cac nuoc nay vao he thong thuong mai da bien.

Ðe thuc hien nguyen tac nay, WTO danh cho cac nuoc dang phat trien, cac nuoc co nen kinh te dang chuyen doi nhung linh hoat va uu dai nhat dinh trong viec thuc hien cac hiep dinh cua WTO.

Chang han, WTO cho phep cac nuoc nay mot so quyen va khong phai thuc hien mot so quyen cung nhu mot so nghia vu hoac cho phep cac nuoc nay mot thoi gian linh dong hon trong viec thuc hien cac hiep dinh cua WTO, cu the la thoi gian qua do thuc hien dai hon de cac nuoc nay dieu chinh chinh sach cua minh. Ngoai ra, WTO cung quyet dinh cac nuoc kem phat trien duoc huong nhung ho tro ky thuat ngay mot nhieu hon.

Tong hop tu Sach Tim hieu ve WTO cua UB Hop tac kinh te Quoc te; Nhung trang vang WTO

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Thường thức về WTO

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: cac nuoc dang phat trien, tu do hoa thuong mai, phan biet doi xu, doi tac thuong mai, thuong mai da bien, nuoc thanh vien, cac thanh vien, khong phan biet, nen kinh te, nguyen tac, quy dinh, dam phan, bien phap, co ban, thi truong, WTO

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những nguyên tắc, luật lệ, quy định cơ bản của WTO

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những nguyên tắc, luật lệ, quy định cơ bản của WTO bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung nguyen tac luat le quy dinh co ban cua WTO

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung nguyen tac luat le quy dinh co ban cua WTO co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung nguyen tac luat le quy dinh co ban cua WTO de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0