Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi

Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi

Sau 20 nam doi moi ke tu Dai hoi Dang VI nam 1986, Viet Nam da ra khoi khung hoang kinh te, dat duoc toc do tang truong nhanh, tang cuong co so vat chat va...

... tao tien de cho giai doan phat trien moi cong nghiep hoa – hien dai hoa dat nuoc, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, phan dau den nam 2020 co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Do la hai trong so nam thanh tuu ma Viet Nam dat duoc qua 20 nam doi moi (1986 - 2006).

Chieu 19/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu Tran Duc Khien da chu tri cuoc hop bao ve thanh tuu phat trien kinh te - xa hoi qua 20 nam doi moi va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010.

Dat nuoc ra khoi khung hoang, kinh te dat toc do tang truong nhanh

Thuc hien duong loi doi moi, voi mo hinh kinh te tong quat la xay dung nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, den nam 1995, lan dau tien, hau het cac chi tieu chu yeu cua ke hoach Nha nuoc 5 nam 1991-1995 duoc hoan thanh va hoan thanh vuot muc. Dat nuoc ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, tao duoc nhung tien de can thiet de chuyen sang thoi ky phat trien moi - thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

1986-1990: GDP tang 4,4%/nam. Viec thuc hien tot ba chuong trinh muc tieu phat trien ve luong thuc - thuc pham, hang tieu dung va hang xuat khau duoc danh gia la thanh cong buoc dau cu the hoa noi dung cua CNH XHCN trong chang duong dau tien. Day la giai doan chuyen doi co ban co che quan ly cu sang co che quan ly moi, thuc hien mot buoc qua trinh doi moi doi song KTXH va giai phong suc san xuat.

1991-1995: Nen kinh te khac phuc duoc tinh trang trinh tre, suy thoai, dat duoc toc do tang truong tuong doi cao lien tuc va toan dien.GDP binh quan nam tang 8,2%. Dat nuoc ra khoi thoi ky khung hoang kinh te, bat dau day manh CNH - HDH dat nuoc.

Tu nam 1996-2000, la buoc phat trien quan trong cua thoi ky moi, day manh CNH, HDH dat nuoc. Chiu tac dong cua khung hoang tai chinh - kinh te khu vuc cung thien tai nghiem trong xay ra lien tiep dat nen kinh te nuoc ta truoc nhung thu thach. Tuy nhien, giai doan nay, Viet Nam duy tri duoc toc do tang truong tong san pham trong nuoc 7%/nam.

Nam 2000-2005, nen kinh te dat duoc toc do tang truong cao, lien tuc, GDP binh quan moi nam dat 7,5%. Nam 2005, toc do tang truong dat 8,4%, GDP theo gia hien hanh, dat 838 nghin ty dong, binh quan dau nguoi dat tren 10 trieu dong, tuong duong voi 640 USD.

Tu mot nuoc thieu an, moi nam phai nhap khau 50 van - 1 trieu tan luong thuc, Viet Nam da tro thanh nuoc xuat khau gao lon tren the gioi. Nam 2005, nuoc ta dung thu 2 tren the gioi ve xuat khau gao, thu 2 ve ca phe, thu 4 ve cao su, thu 2 ve hat dieu, thu nhat ve hat tieu.

Cong nghiep va xay dung lien tuc tang truong cao, co buoc chuyen bien tich cuc ve co cau san

Co cau kinh te chuyen bien tich cuc theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa, gan san xuat voi thi truong.

Ve co cau nganh, ty trong nong nghiep trong GDP giam dan, nam 1988 la 46,3%, nam 2005 con 20,9%. Trong noi bo nganh nong nghiep co cau trong trot va chan nuoi da chuyen dich theo huong tien bo, tang ty trong cac san pham co nang suat va hieu qua kinh te cao, cac san pham co gia tri xuat khau.

Gia tri tao ra tren mot don vi dien tich ngay mot tang len. Trong ke hoach 5 nam 2001 - 2005, gia tri san xuat nong, lam, ngu nghiep tang 5,5%/nam, gia tri tang them bang khoang 3,89%/nam.

Ty trong cong nghiep va xay dung tang nhanh va lien tuc. Nam 1988 la 21,6%, nam 2005 len 41%. Tu cho chua khai thac dau mo, den nay, moi nam da khai thac duoc khoang gan 20 trieu tan quy ra dau. Nganh cong nghiep che tac chiem 80% gia tri san luong cong nghiep. Cong nghiep xay dung phat trien manh voi thiet bi cong nghe ngay cang hien dai.

San pham cong nghiep xuat khau ngay cang tang, co cho dung trong nhung thi truong lon. Trong ke hoach 5 nam 2001 - 2005, gia tri san xuat cong nghiep va xay dung tang 15,9%/nam, gia tri tang them dat 10,2%/nam.

Ty trong khu vuc dich vu trong GDP da tang tu 33,1% nam 1988 len 38,1% nam 2005. Cac nganh dich vu da phat trien da dang hon, dap ung ngay cang tot hon nhu cau cua san xuat va doi song. Nganh du lich, buu chinh vien thong phat trien voi toc do nhanh. Cac nganh dich vu tai chinh, ngan hang, tu van phap ly... co buoc phat trien theo huong tien bo, hieu qua.

Co cau lao dong co su chuyen doi tich cuc gan lien voi qua trinh chuyen dich co cau kinh te, giam ty le lao dong trong san xuat thuan nong, tang ty le lao dong trong cong nghiep, xay dung va dich vu. Nam 1990, lao dong nong, lam, ngu nghiep chiem 73,02% trong tong so lao dong xa hoi, nam 2000 con 56,8%.

Trong khi do, ty trong lao dong cua nganh cong nghiep va xay dung tang tu 12,1% nam 2000 len 17,9% nam 2005; lao dong trong cac nganh dich vu tang tuong ung tu 19,7% len 25,3%; lao dong da qua dao tao tang tu 20% nam 2000 len 25% nam 2005.

Thuc hien co ket qua chu truong phat trien nen kinh te nhieu thanh phan, phat huy ngay cang tot hon tiem nang cua cac thanh phan kinh te

Kinh te Nha nuoc duoc sap xep, doi moi, nang cao chat luong va hieu qua, tap trung hon vao nhung nganh then chot va nhung linh vuc trong yeu cua nen kinh te. Co che quan ly doanh nghiep nha nuoc duoc doi moi mot buoc quan trong theo huong xoa bao cap, thuc hien che do cong ty, phat huy quyen tu chu va trach nhiem cua doanh nghiep trong kinh doanh.

So doanh nghiep Nha nuoc qua sap xep doi moi, co phan hoa da giam tu 12.084 doanh nghiep nam 1990 xuong con 2.980 doanh nghiep 100% von Nha nuoc va 670 cong ty co phan do Nha nuoc chi phoi tren 51% von dieu le nam 2005. Qua doi moi, doanh nghiep Nha nuoc nam 2005 dong gop 38,5% GDP va khoang 50% tong ngan sach Nha nuoc.

Kinh te dan doanh phat trien kha nhanh, hoat dong co hieu qua tren nhieu linh vuc, dac biet la tao viec lam va gop phan chuyen dich co cau lao dong xa hoi. Nam 2005 chiem 46% GDP. Trong do, kinh te hop tac phat trien ngay cang da dang, hoat dong ngay cang co hieu qua, nam 2005, kinh te hop tac dong gop khoang 7% GDP.

Kinh te tu nhan phat trien manh, huy dong ngay cang tot hon cac nguon luc va tiem nang trong nhan dan, la mot dong luc rat quan trong thuc day tang truong va phat trien kinh te. Nam 2005, khu vuc kinh te tu nhan dong gop khoang 38% GDP cua ca nuoc.

Kinh te co von dau tu nuoc ngoai co toc do tang truong tuong doi cao, tro thanh mot bo phan cau thanh quan trong cua nen kinh te quoc dan; la cau noi quan trong voi the gioi ve chuyen giao cong nghe, giao thong quoc te.

Nam 2005, khu vuc nay dong gop 15,5% GDP, tren 7,5% tong thu ngan sach, tren 17,1% tong von dau tu xa hoi, tren 23% kim ngach xuat khau (khong ke dau khi); dat tren 35% gia tri san xuat cong nghiep; thu hut hon nua trieu lao dong truc tiep va hang trieu lao dong gian tiep.

The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia dan dan duoc hinh thanh, kinh te vi mo co ban on dinh

Qua 20 nam doi moi, he thong phap luat, chinh sach va co che van hanh cua nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia duoc xay dung tuong doi dong bo. Hoat dong cua cac loai hinh doanh nghiep trong nen kinh te nhieu thanh phan va bo may quan ly cua Nha nuoc duoc doi moi mot buoc quan trong.

Nha nuoc da tung buoc tach chuc nang quan ly Nha nuoc ve kinh te voi chuc nang kinh doanh cua cac doanh nghiep; chuyen tu can thiep truc tiep vao nen kinh te sang can thiep gian tiep thong qua he thong phap luat, ke hoach, co che, chinh sach va cac cong cu dieu tiet vi mo khac.

Tung buoc phat trien dong bo va quan ly su van hanh cac loai thi truong co ban, theo co che moi. Thi truong hang hoa phat trien voi quy mo lon, toc do nhanh. Cac thi truong dich vu, lao dong, khoa hoc va cong nghe, bat dong san dang duoc hinh thanh.

Cac can doi vi mo cua nen kinh te co ban duoc giu on dinh, tao moi truong va dieu kien can thiet cho su phat trien kinh te. Tiem luc tai chinh ngay cang duoc tang cuong, thu ngan sach tang tren 18%/nam; chi cho dau tu phat trien binh quan chiem khoang 30% tong chi ngan sach.

Quan he tien - hang co ban hop ly, bao dam hang hoa thiet yeu cho san xuat va doi song; gia tieu dung binh quan hang nam tang thap hon muc tang GDP.

Hoi nhap kinh te quoc te va khu vuc, kinh te doi ngoai co buoc tien lon, dat duoc nhung ket qua rat quan trong

Voi chu truong tich cuc va chu dong hoi nhap kinh te quoc te, quan he kinh te cua Viet Nam voi cac nuoc, cac to chuc quoc te ngay cang duoc mo rong. Viet Nam da tham gia Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A, thuc hien cac cam ket ve Khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA), Hiep dinh thuong mai Viet Nam - Hoa Ky, dang tich cuc dam phan gia nhap to chuc thuong mai the gioi (WTO)...

Den nam 2005, Viet Nam da co quan he thuong mai voi 221 nuoc va vung lanh tho, ky 90 hiep dinh thuong mai song phuong voi cac nuoc, tao ra mot buoc phat trien moi rat quan trong ve kinh te doi ngoai.

Xuat khau, nhap khau tang rat nhanh ca ve quy mo va toc do. Tong kim ngach xuat khau hang hoa truoc thoi ky doi moi chi dat khoang 1 ty USD/nam, den nay tong kim ngach xuat khau da vuot hon 50% GDP, tuc la tren 25 ty USD/nam.

Mot so san pham cua Viet Nam da co suc canh tranh tren thi truong the gioi voi nhung thuong hieu co uy tin. Dang chu y la xuat khau dich vu tang rat nhanh, tang 15,7%/nam, bang 19% tong kim ngach xuat khau. Thi truong xuat khau duoc mo rong sang nhung nen kinh te lon.

Tong kim ngach nhap khau hang hoa tu nam 2000 den 2005 tang khoang 19%/nam, nhap sieu khoang 4 ty USD/nam, bang 17,5% tong kim ngach xuat khau. Nhap sieu tuy con cao nhung van trong tam kiem soat va co xu huong giam dan.

Co cau xuat nhap khau chuyen bien theo huong tich cuc. Ty trong hang cong nghiep nang va khoang san giam tu 37,2% nam 2000 xuong con 36% nam 2005, hang nong, lam thuy san giam tu 29% xuong 24%; hang cong nghiep nh‹ va tieu thu cong nghiep tang tu 38,8% len 39,8%.

Thuc hien gan ket phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi, doi song cua dai bo phan dan cu duoc nang len ro ret.

Mot thanh cong lon day an tuong cua nuoc ta qua 20 nam doi moi la da giai quyet co hieu qua moi quan he giua tang truong kinh te voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, cac co hoi phat trien duoc mo rong cho moi thanh phan kinh te, moi tang lop dan cu, tinh tich cuc, chu dong, sang tao cua nhan dan duoc nang cao.

Truoc het, cong tac giai quyet viec lam, xoa doi giam ngheo dat ket qua tot, vuot muc tieu phat trien thien nien ky cua Lien hop quoc. Tu nam 2000 den nam 2005, tao viec lam cho 7,5 trieu lao dong. Nam 2005, that nghiep o thanh thi giam xuong con 5,3%; thoi gian su dung lao dong o nong thon dat 80%.

Thu nhap binh quan dau nguoi tang manh tu 200 USD nam 1990 len khoang 640 USD nam 2005. Theo chuan quoc gia, ty le ho doi ngheo da giam tu 30% nam 1992 xuong duoi 7% nam 2005. Theo chuan quoc te (1 USD/nguoi/ngay) thi ty le doi ngheo cua Viet Nam da giam tu 58% nam 1993 xuong con 28,9% nam 2002.

Cong tac cham soc suc khoe nhan dan duoc chu trong va co nhieu tien bo. Chi so phat trien con nguoi duoc nang len, tu muc duoi trung binh (0,498) nam 1990, tang len muc tren trung binh (0,688) nam 2002; nam 2005 Viet Nam xep thu 112 tren 177 nuoc duoc dieu tra.

Mang luoi y te duoc cung co va phat trien, y te chuyen nganh duoc nang cap, ung dung cong nghe tien tien; viec phong chong cac benh xa hoi duoc day manh; tuoi tho trung binh tu 68 tuoi nam 1999 nang len 71,3 tuoi vao nam 2005.

Ke hoach phat trien kinh te 5 nam 2006 – 2010

GDP binh quan dat 7,5 – 8%, phan dau dat tren 8% (theo so sanh GDP nam 2010 gap 2,1 lan so voi 2000)

GDP binh quan dau nguoi den 2010: 1.050 – 1.100 USD (nam 2005 dat khoang 600 USD)

Co cau cac nganh kinh te trong GDP den nam 2010:

-Nong, lam nghiep va thuy san khoang 15 -16%

-Cong nghiep va xay dung: 43 – 44%

-Cac nganh dich vu: 40 – 41%

Ty le huy dong vao ngan sach Nha nuoc dat khoang 21 – 22% GDP

Tong kim ngach xuat khaair tang 16%/nam

Tong dau tu xa hoi chiem 40%GDP (von trong nuoc chiem 65%, von ben ngoai 35%)

(Theo Vnmedia)
Viet Bao

Comment :Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Looking back on Vietnam's economy over 20 years of innovation
Party VI, the socialist orientation, growth, economic development, Vietnam's economy, total exports, expanded, important, effective, innovative, industry, labor, 20 years, more, 2005
After 20 years of reform since the Party Congress in 1986, Vietnam was out of the economic crisis, reaching growth was rapid, enhanced facilities and ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam qua 20 năm đổi mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam qua 20 năm đổi mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhin lai nen kinh te Viet Nam qua 20 nam doi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0