Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan

Tags: dau tu chung khoan, nha dau tu, trong dau tu, lien quan den, Tinh thanh khoan, rui ro, co the, thi truong, Khop lenh, kinh doanh, thong tin, ban, nhat, gay, chiu


Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan

Da qua roi nhung co hoi ngan ngui va cac ao tuong ve kinh doanh chung khoan don gian chi la mua chung khoan vao, “doi gia len mot chieu va khi can tien thi ban ra”.

Trong kinh te thi truong, chang co hoat dong dau tu kinh doanh nao lai khong co rui ro. Loi nhuan cang cao, rui ro cang lon... Dau tu chung khoan cung chiu tac dong cua quy luat nay, nhung o muc sau dam va da dien hon.

Rui ro do tinh thanh khoan thap

Tinh thanh khoan thap cua chung khoan ma nha dau tu dang so huu co the do chung khoan do kho va tham chi khong the ban duoc, hoac khong duoc phep ban hay chuyen nhuong nham thu hoi von dau tu. That khong may cho nha dau tu chung khoan, khi vi mot ly do nao do, chung khoan da mua la cua mot cong ty co tinh trang tai chinh thieu lanh manh va trien vong cung cap cac yeu to dau vao, cung nhu kha nang tieu thu san pham thieu hieu qua vung chac.

Tham chi, chi can mot su thay doi nhan su cap cao trong cong ty cung co the khien gia chung khoan do sut giam. Va rui ro doi voi nha dau tu se la toi da khi cong ty phat hanh chung khoan bi pha san va bien mat tren thuong truong.

Nha dau tu chung khoan cung co the chiu rui ro do “bo het trung vao mot gio”. Tham chi, viec so huu thuan tuy cac co phieu uu dai ma khong duoc chuyen nhuong trong thoi han nhat dinh (thuong tu 3-5 nam) cung co the khien nha dau tu gap rui ro, nhat la khi can tien de tra lai vay ngan hang hoac muon rut von ve de dau tu vao cho khac.

Ngay ca nhung chung khoan tot nhat cung co the khong giu vung duoc vi the lau dai truoc su bien dong cua thi truong. Dieu nay cung dong nghia voi viec cac nha dau tu chung khoan nay co the phai hung chiu ca hai thiet hai dang “khau hao huu hinh” va “khau hao vo hinh” gia tri va tinh thanh khoan cua cac chung khoan dang nam giu.

Rui ro tu thong tin

That hiem co hoat dong kinh doanh nao ma su thanh bai cua nha dau tu lai doi hoi va gan lien voi yeu cau ve tinh da dang, tinh he thong, toan dien, cap nhat va chinh xac cua cac thong tin co lien quan truc tiep va gian tiep nhu dau tu chung khoan.

Chan dung nha dau tu chung khoan dien hinh la nguoi luon hao huc truoc moi tin don va hang hai gop phan vao tin don; luon canh giac de phong va cung rat nhe da, ca tin; ranh ma va nhay cam; quen biet nhieu, nhung khong ket ban than voi ai trong lang chung khoan (!). Va trong so ho, ai nam duoc thong tin tot hon ca thi se de dang chien thang va giam thieu duoc nhieu rui ro.

Noi cach khac, rui ro trong kinh doanh chung khoan co nguon goc rat sau dam tu so luong va chat luong thong tin ma nha dau tu can de lam co so dua ra cac quyet dinh dau tu. Rui ro luon rinh rap o moi noi va nha dau tu se phai tra gia som hay muon, dat hay re, khi khong nam duoc cac thong tin chinh xac nhat, day du va kip thoi nhat lien quan den moi truong dau tu, chat luong chung khoan va tinh hinh thi truong...

Mot bao cao tai chinh hoac cao bach chua duoc kiem toan, tham dinh boi cac to chuc doc lap, chuyen nghiep, co uy tin va trinh do chuyen mon cao; mot thong tin den cham hoac bi cat xen, khong chinh xac ve hoat dong kinh doanh cua cong ty phat hanh co phieu, ve moi truong phap ly va ve cac nha dau tu khac tren cung “san choi”, hoac don gian la ve tinh hinh thoi tiet hay dich benh nao do... deu co the gay ra thiet hai khon luong cho nha dau tu chung khoan.

Rui ro tu cac quy dinh va chat luong dich vu cua san giao dich

Vi yeu cau dac thu doi hoi bat buoc kinh doanh chung khoan phai thong qua cac to chuc trung gian, moi gioi, nen cac nha dau tu co the phai chiu nhieu rui ro lien quan den cac quy dinh, quy trinh nghiep vu va chat luong dich vu cua cac to chuc trung gian. Dien hinh la cac rui ro lien quan den viec to chuc khop lenh va phan lo giao dich co phieu tren thi truong chung khoan co to chuc.

Viec khop lenh dinh ky gay rui ro cho nha dau tu vi ho khong the huy ngang lenh da dat truoc khi ket thuc phien khop lenh, bat chap nhung bien dong moi bat loi tren thi truong, neu ho khong muon chiu phat ve su thay doi quyet dinh nay. Khop lenh dinh ky co the gay rui ro cho nha dau tu vi de gay tinh trang cung - cau ao tren thi truong va ca tinh trang nghen mach, qua tai hoac phan biet doi xu theo kieu bo roi nha dau tu nho o cac san giao dich.

Tuy vay, viec khop lenh dinh ky nay cung co the tao co hoi de nha dau tu giam bot thiet hai khi huy lenh da dat sau khi khop lenh doi voi cac chung khoan con du chua xu ly het trong phien giao dich gan nhat ma ho tham du.

Trong khi do, viec khop lenh lien tuc, mac du cho phep cac nha dau tu dat lenh than trong, chinh xac hon, duoc giai quyet nhu cau mua - ban nhieu hon, nhanh chong, binh dang hon va giam thieu tinh trang cung - cau ao tren thi truong chung khoan, song co the gay rui ro cho nha dau tu o cho: khop lenh lien tuc la giao dich tren co so khop lien tuc cac lenh mua - ban chung khoan ngay khi lenh duoc nhap vao he thong giao dich, khong phai cho den thoi diem dinh ky nhu kieu khop lenh dinh ky.

Trong nguyen tac xu ly khop lenh lien tuc nay thi quyen uu tien luon danh cho cac lenh mua co muc gia cao hon va cac lenh ban co muc gia thap hon. Truong hop cac lenh mua va ban co dong muc gia thi quyen uu tien se danh cho lenh nhap vao he thong giao dich truoc.

Den day, rui ro cho nha dau tu co the xuat hien theo hai cach: hoac rui ro vi lenh mua - ban cua ho bi nhap vao he thong cham hon so voi cac nha dau tu khac co lenh tuong tu nen khong thuc hien duoc som hoac het cac lenh da dat; hoac rui ro vi ho buoc phai mua - ban bang het cac chung khoan da dat lenh theo muc gia thi truong thoi diem hien hanh cao (khi mua vao) hoac thap hon (khi ban ra) so voi muc lenh da dat.

Rui ro tu cac chan dong thi truong

Cac nha dau tu chung khoan, nhat la cac nha dau tu nho, co the phai ganh chiu nhieu rui ro lien quan den cac chan dong thi truong trong nuoc hoac nuoc ngoai gay ra, boi:

- Cac trao luu mua, ban chung khoan theo tam ly dam dong lam pha vo cac quy luat van dong binh thuong cua thi truong.

- Cac hoat dong dau co, tung tin don that thiet, gay nhieu thong tin va tu danh bong, thoi gia hoac tham chi lua dao va thong dong co to chuc cua cac nha dau tu chuyen nghiep du suc gay bien dong thi truong hong truc loi.

- Cac chan dong thi truong khac tu nuoc ngoai nhu cuoc khung hoang tai chinh - tien te chau A hoi nam 1997 la mot vi du dien hinh.

Ngoai ra, cac nha dau tu con chiu cac rui ro lien quan den cac chinh sach cua Chinh phu, nhu: chinh sach hai gia trong phat hanh co phieu (giam gia tu 20-40% cho cac nha dau tu chien luoc hoac can bo, cong nhan vien cua cong ty co phan hoa lan dau); nhung thay doi trong chinh sach ty gia, lam phat, ty le nam giu co phan trong cong ty co phan cua cac nha dau tu chien luoc, cac nha dau tu nuoc ngoai; chinh sach xuat nhap khau, doc quyen hoac cac quan he quoc te song phuong, da phuong...

Cuoi cung, rui ro lon nhat va cung la nguon coi cua moi rui ro trong dau tu chung khoan chinh la rui ro tu su sai lam do thieu hieu biet, thieu ky nang tong hop, phan tich va phan ung thi truong nhay ben, chinh xac cua ban than nha dau tu... Da qua roi nhung co hoi ngan ngui va cac ao tuong ve kinh doanh chung khoan don gian chi la mua chung khoan vao, “doi gia len mot chieu va khi can tien thi ban ra”.

(Theo TBKTSG)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tín dụng đang dần được khơi thông

Với mục tiêu và quyết tâm đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành về dưới 3%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định cụ thể và giao chỉ tiêu số nợ xấu phải được xử lý cho từng ngân hàng thương mại (gồm tự xử lý thu hồi nợ và bán nợ cho VAMC). Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN. Kết quả đạt được khả thi khi các ngân hàng đã hoàn tất việc bán nợ xấu cho VAMC trước thời hạn quy định.

Giá điện tại đảo không đắt hơn đất liền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Tìm hiểu: dau tu chung khoan, nha dau tu, trong dau tu, lien quan den, Tinh thanh khoan, rui ro, co the, thi truong, Khop lenh, kinh doanh, thong tin, ban, nhat, gay, chiu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhận diện rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhận diện rủi ro trong đầu tư chứng khoán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhan dien rui ro trong dau tu chung khoan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0