Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013

Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thi truong bat dong san nam 2012 da qua di trong su buon chan va that vong cua gioi dau tu. Co the noi chua bao gio thanh khoan cua thi truong lai sut giam nhu nam vua qua, trong do co nhieu du an suot nam troi khong co mot giao dich.

Nam moi Quy Ty vua toi cung hang loat giai phap go kho cho thi truong va doanh nghiep

da duoc phat di tu Chinh phu va cac bo nganh, it nhieu tao su ky vong cho cac doanh nghiep dia oc ve mot nam moi khoi sac.

Nhan dip dau nam Quy Ty, xin gioi thieu 10 nhan dinh cua cac nha quan ly, chuyen gia, doanh nhan ve trien vong thi truong bat dong san trong nam nay.

“Chac chan thi truong se cai thien”

(Bo truong Bo Xay dung Trinh Dinh Dung)

“Thuc te thi truong bat dong san Viet Nam van con non tre, lai lien quan den nhieu nganh, nghe, linh vuc nen khi thi truong gap kho khan can phai co su vao cuoc quyet liet cua cac dia phuong cung nhu Chinh phu, cac bo, nganh de vuc thi truong day. Thao go kho khan cho thi truong bat dong san chinh la thao go kho khan cho nen kinh te, vi bat dong san dong bang nhu hien nay la mot “nut that” anh huong den tang truong va phat trien ben vung cua nen kinh te.

Trong nam Quy Ty va ca nhung nam tiep theo, xu huong chuyen doi cac du an tu nha o thuong mai quy mo lon, dat tien sang nha o quy mo nho, re tien, phu hop voi nhu cau cua dai da so nguoi dan se phat trien manh. O Ha Noi, Tp.HCM va cac thanh pho khac, xu huong phat trien nha o xa hoi se lam gia re di rat nhieu so voi nha o thuong mai cung loai. Gia nha o khoang 300 - 500 trieu dong/can la co thuc, nguoi dan hoan toan co kha nang tiep can voi gia nha nhu vay.

Toi tin rang, voi nhung giai phap duoc danh gia la trung va kha thi, cung voi su chi dao quyet liet cua Chinh phu, su vao cuoc cua cac co quan quan ly tu cap Trung uong den dia phuong, su co gang, no luc tu dieu chinh cua cac doanh nghiep kinh doanh bat dong san, cong dong trach nhiem cua cac to chuc tin dung, cung voi su hoi phuc cua kinh te the gioi, su on dinh cua kinh te vi mo trong nuoc, lam phat duoc kiem che, lai suat tin dung giam den muc hop ly va dac biet la niem tin cua nguoi dan doi voi thi truong, chac chan thi truong bat dong san nam 2013 se co buoc cai thien, tao da cho su phat trien on dinh vao cac nam sau”.
Bo truong Bo Xay dung Trinh Dinh Dung, ong Dang Hung Vo, ong Phan Thanh Mai, ong Le Hoang Chau, ong Nguyen Van Duc, ong Troy Girffiths.

Quan trong la lam sao lay lai duoc niem tin


(Ong Dang Hung Vo, nguyen Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong)

“Hien nay, bai toan von cho thi truong bat dong san la mot trong nhung yeu to rat quan trong. Tuy nhien, doi voi nha dau tu phia Nam thi von cua thi truong bat dong san tac dong nhieu hon so voi nha dau tu phia Bac boi theo thong ke, cac nha dau tu bat dong san phia Bac dung khoang 70% von goi tu dan thong qua mua ban nha tren giay, thong qua gop von va chi co 30% dung von tu tin dung. Nguoc lai cac nha dau tu o phia Nam thi co toi 70% von tu tin dung va 30% von tu dan.

Ben canh do, chung ta cung noi rat manh ve tai cau truc thi truong tien te, tai cau truc ngan hang de giup thi truong bat dong san co loi the. Qua trinh tai cau truc ngan hang se tac dong rat lon den cac chu dau tu bat dong san, nhat la nhung doanh nghiep phu thuoc lon vao ngan hang.

Tuy nhien, dieu quan trong la hien nay nguoi dan dang mat niem tin vao thi truong bat dong san.

Do vay, dieu quan trong la thi truong lam sao lay duoc niem tin tu dan de ho se manh dan dau tu vao thi truong bat dong san. Trong nam 2013, kha nang nhieu du an gia thap se xuat hien va neu dau ra duoc khoi thong thi thi truong bat dong san se som phuc hoi”.

Nhieu tin hieu tot cho thi truong

(Ong Phan Thanh Mai, Tong thu ky Hiep hoi Bat dong san Viet Nam)

“Trong nam 2013 se co nhung khuynh huong nguon von tich cuc cho thi truong bat dong san. Nguon von do chinh la viec Chinh phu cho phep su dung 30.000 ty dong von ngan sach Trung uong ke hoach nam 2013 va von trai phieu chinh phu giai doan 2013 - 2015 trong nam 2012 nham thao go kho khan cho doanh nghiep va kich thich tang tong cau.

Ben canh do, thi truong bat dong san cung se don nhan nguon von tu cac ngan hang co lai suat cho vay tiep tuc ha. Bao cao cua 69 to chuc tin dung cho thay, co 71% cac khoan vay cu duoc huong muc lai suat 15%/nam va cac khoan vay moi co muc lai suat 10 - 15%/nam.

Ngoai ra, nguon von tu cac quy nha o kich thich nguon cau, quy mo, quy dau tu bat dong san. Do chinh la nhung tin hieu tot cho thi truong, dac biet la o goc do von dau tu”.

2013 van la nam day kho khan cua thi truong

(Ong Le Hoang Chau, Chu tich Hiep hoi Bat dong san Tp.HCM)

“Chac han chung ta con nho nam 2011 va 2012 la hai nam kho khan nhat cua thi truong bat dong san, trong do noi len hai van de lon nhat la hang ton kho voi gia tri cao va no xau. Day cung la hai van de lon nhat ma cac doanh nghiep phai doi mat trong nam 2013. Kho khan nay lan toa va anh huong toi nhieu nganh, nghe va linh vuc khac.

Nam 2013 se van la nam day kho khan doi voi thi truong bat dong san va cac doanh nghiep.

Tuy nhien, voi chu truong chinh sach moi cua Chinh phu, cac bo nganh dia phuong dang thuc hien se giup cho thi truong bat dong san bot kho khan, cac doanh nghiep cung thao go bot kho khan va giai quyet hang ton kho tren thi truong. Dong thoi, no gop phan giup co cau va xu ly no xau cho cac doanh nghiep.

Truoc thuc te kho khan cua thi truong, chung toi cung da kien tri de xuat va vui mung la lanh dao Tp.HCM va Chinh phu da lang nghe va thong nhat nhieu kien nghi cua chung toi. Doanh nghiep bat dong san ky vong nhat vao luc nay la Nghi quyet 02 cua Chinh phu duoc trien khai nhanh, dac biet la goi tin dung cho nguoi mua bat dong san dau tien co dien tich nho, voi lai suat tren duoi 6%/nam”.

Hoat dong mua ban, sap nhap se rat soi dong

(Ong Luong Tri Thin, Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Dia oc Dat Xanh)

“Toi cho rang, nam 2012 la mot nam xau, va trong nam 2013 bat dong san cung chua the tot len nhung van co co hoi cho nhung nha dau tu co chien luoc dai han va nguon von lon. Boi vi, khi cac du an da xuong den day thi nguoi mua co uu the de dam phan mua duoc san pham voi gia tot, cung nhu co nhieu lua chon de dau tu.

Co nhung nguoi cho rang giai doan nam 2012 – 2013 la xau nhung cung co nhung nguoi cho rang giai doan nay rat tot, boi vi tren thi truong luon co diem sang: xau cua nguoi nay nhung lai la co hoi cho nguoi khac.

Sau khi thi truong da di xuong bao gio cung co mua va ban, thu hai la thi truong doi ngoi tu nguoi nay qua nguoi khac, tu cong ty nay qua cong ty khac. Vi vay, cac hoat dong mua ban, sap nhap (M&A) se rat soi dong.

Toi nhan dinh nam 2013 se la mot nam lich su ve cac hoat dong M&A o hai phuong dien: mot la cac doanh nghiep Viet Nam chuyen nhuong cac du an cho doanh nghiep o Viet Nam, hai la cac doanh nghiep nuoc ngoai do vao Viet Nam de mua lai du an voi muc gia hap dan”.

Nha o xa hoi se len ngoi

(Ong Nguyen Huu Cuong, Chu tich Cau lac bo Bat dong san Ha Noi)

“Theo toi, cac de xuat tham muu cua Bo Xay dung, cac chi dao cua Chinh phu vua qua la nhung dong thai rat kip thoi. Phai noi rang, sau khoang 10 nam thi cong dong kinh doanh bat dong san moi thay duoc su vao cuoc quyet liet de thao go kho khan cho thi truong bat dong san. Cung lau roi nguoi ta moi thay Bo Xay dung hoat dong het “cong suat” de ho tro doanh nghiep va cac nhom chinh sach khac.

Do do, trong nam Quy Ty nay, thi truong se chung kien su bung no cua nha o xa hoi, phan khuc tren duoi 30m2, gia ban khoang 300 - 400 trieu dong/can. Day cung se la cuoc chay dua cua cac doanh nghiep hien dang so huu cac lo dat sach, duoc ho tro ve von...

Toi khong muon du bao thi truong nam nay se mau hong hay mau xam, song voi su quan tam quyet liet cua Chinh phu thi chac chan thi truong nha o xa hoi se len ngoi, cac nhom doi tuong duoc huong chinh sach nha o cua nha nuoc se duoc cai thien hon nhieu”.

Thi truong bat dong san nam 2013 tiep tuc kho khan

(Ong Troy Girffiths, Pho giam doc dieu hanh Savills Viet Nam)

“Theo du bao cua chung toi thi thi truong bat dong san nam 2013 tiep tuc kho khan. Rieng o Ha Noi, nguon cung tang dat khoang 60.000 can ho tu 110 du an, thi truong biet thu tiep tuc rot gia, dat biet thu tiep tuc giam gia manh.

Tuy nhien, thi truong van co diem sang, do chinh nhung kho khan cua thi truong tai chinh toan cau tiep tuc gay ap luc len loi nhuan cua tat ca cac phan khuc tren thi truong bat dong san. Theo do, dong von dau tu van dang chay vao thi truong moi noi cua cac nuoc chau A.
Viet Nam dang co vi the thuan loi de tan dung toi da cac the manh canh tranh trong thi truong khu vuc, lai la mot trong nhung nuoc co ty le do thi hoa thap nhat va la mot trong nhung nuoc co mat do nha o cao nhat. Day la dau hieu tot cho phat trien nha o tuong lai”.

Thi truong nam nay se con kho khan lam

(Ong Nguyen Van Duc, Pho giam doc Cong ty Bat dong san Dat Lanh)

“Du toi khong phai nguoi bi quan thi cung du bao rang, thi truong nam nay se con kho khan lam. Ngay tu cuoi nam 2011, toi da noi thi truong trong nam con Rong se bien thanh con Ran va thuc te thi truong ngay cang di xuong.

Giai phap cua Chinh phu dua ra vua qua co cu the hon. Viec cho chuyen nha thuong mai khong ban duoc sang nha o xa hoi cung can phai can nhac lai vi thuc te viec ton kho cua phan khuc nay la do gia qua cao, con nhung can ho gia vua phai thi deu da ban het. Gio day neu cho chuyen sang nha xa hoi thi nguoi thu nhap thap cung khong the du tien mua. Giai phap tot hon theo toi la cho doanh nghiep che nho can ho roi tu ban ra thi truong.

Nhin mot cach khach quan, cac giai phap ma co quan quan ly dua ra chua the mo toang canh cua, nen e rang se kho thanh cong. Thi truong chi co the thay doi neu chung ta cho nhung nguoi da lo dau tu can ho lon che nho can ho ra, con nhung nguoi dang thi cong do dang hoac da co dat, co ha tang thi nen cho ho lam nha o xa hoi theo phuong thuc thuong mai, kinh doanh tu do ngay tu dau.

Hien thi truong bat dong san giong nhu mot nguoi benh rat nang. Ve co ban thi bac sy chuan doan kha dung benh roi, van de quan trong luc nay la lieu thuoc phai du manh va dung luc moi khoi duoc benh nhanh. Con neu thieu mot hoac ca hai yeu to do thi thuoc dua ra cung khong the cuu duoc, co thuoc cung nhu khong”.

Thuoc bac nen cung phai ngam tu tu

(Ong Ngo The Vinh, Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Bat dong san Vinh Gia)

“Thi truong tu nay den thang 9/2013 van am dam vi chinh sach cua nha nuoc luon co do tre tu 6 - 9 thang. Do vay, neu co am tro lai thi kha quan nhat cung phai cuoi nam. Tuy nhien, cac phan khuc nha gia re co the se khoi sac som hon nho cac chinh sach ho tro cua nha nuoc.
Toi cho rang, cac giai phap ma co quan quan ly dua ra trong thoi gian qua ve ly thuyet duong nhu da bat dung benh roi. Song nhung giai phap do duoc vi nhu nhung lieu thuoc bac nen cung phai ngam tu tu, can phai co thoi gian.

Ben canh do, trong thoi gian qua, du luan noi nhieu ve khai niem “cuu bat dong san”, nhung duong nhu khong phu hop lam vi thuc te cac ong chu bat dong san van o biet thu, di xe sang. Do vay, nen chung ta nen thay bang cum tu “tao dieu kien cho nguoi thu nhap trung binh mua duoc nha trong luc nay” thi dung hon, vi neu de thi truong bat dong san “sot” len thi ho cung khong the mua duoc”.

Thuoc phai dung lieu, dung luc

(Ong Truong Chi Kien, Pho tong giam doc Cong ty Bat dong san Him Lam Thu do)

“Theo toi nam 2013 thi truong phu thuoc rat nhieu vao cac cong cu va co che cua Chinh phu. Neu khong can thiep vao thi rat la kho co the co chuyen bien.

Boi le, neu noi den thi truong thi noi den cung va cau, va hien nay ai cung biet vi sao lai co su lech pha cung cau, vi sao cung du thua... Nhung ton tai cua thi truong hien nay chinh la no xau, hang ton kho cua bat dong san va no co lien quan toi ca nen kinh te.

Tuy nhien, hien cac giai phap ma Chinh phu dua ra dang huong toi doanh nghiep nhieu hon, vi the co the la se tang them cung. Trong khi gia bat dong san cua chung ta hien nay van kha cao so voi kha nang chi tra cua nguoi dan.

Do do, voi hang loat giai phap vua qua toi cam thay duong nhu chua cham toi van de chinh cua thi truong, tuc la phai thu hut duoc tien nhan roi de giai quyet hang ton kho, vi thuc te hien nay nhom co tien nha roi lai khong co nhu cau ve nha o.

De giai quyet van de nay phai di tu vi mo, tu viec kiem che lam phat nhu the nao de co the giam lai suat huy dong xuong, buoc nguoi co tien nhan roi khong de tien chet trong ngan hang. Cung voi do la can nhac giam thue VAT co thoi han de kich thich nha dau tu do tien vao bat dong san.

Trong nam 2013, toi cho rang thi truong cung chua the khoi sac duoc do chua co nhung tac nhan co the thay doi duoc thi truong trong ngan han, tru khi sap toi co nhung dong thai moi mang tinh dot pha hon. Boi le, nhin vao nen kinh te tong the thi duong nhu chung ta van chua the vuon vai manh me duoc sau mot giai doan dai kho khan”. 

TIN KINH TE NOI BAT:

Ngan hang lo to sao khong thay ai di tu Khoe tiem luc cho vay Dau nam cao vut cuoi nam mat hut Ngan hang chat dep nguoi dung the
Ngan hang lo to, sao khong thay ai di tu? Lai doi mat noi lo giam luong, mat viec Ngan hang “chat dep” nguoi dung the


Viet Bao (Theo Vneconomy)

Comment :Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
manager , experts predict anything about real estate in 2013 ?
Vietnam , the Ministry of Construction , Our company , the real estate market , real estate investment , management agencies , market , government , regulators, investors , constraints, business , home in , in , project , price
real estate market in 2012 was over in boredom and frustration of investors . Can say never the liquidity of the market decline last year , including many projects throughout the year without a transaction ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhà quản lý, chuyên gia dự báo gì về bất động sản 2013?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhà quản lý, chuyên gia dự báo gì về bất động sản 2013? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nha quan ly chuyen gia du bao gi ve bat dong san 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0