Gia vang, Ty gia

Nghiep vu cua cong ty chung khoan

Tags: Haitian Creole ALPHA, CTCK Ngan, cong ty chung khoan, thi truong chung khoan, nha dau tu, cua cong ty, cac cong ty, ban chung khoan, nghiep vu, tu doanh, hoat dong, thuc hien, co the, niem yet, NorwegianHoat dong tu doanh la hoat dong cua cong ty chung khoan (CTCK) thuc hien viec mua va ban chung khoan bang nguon von cua cong ty.

Thong thuong chuc nang chinh cua CTCK la cau noi giua nha dau tu voi Trung tam giao dich chung khoan, nguoi choi chung khoan se phai den cac CTCK de thuc hien mot so thu tuc nhu mo tai khoan chung khoan, luu ky chung khoan va cac CTCK. Khi da la thanh vien cua Trung tam Luu ky chung khoan, se phai mo tai khoan luu ky cua ban than cong ty tai Trung tam nay va dong thoi mo tai khoan luu ky cho khach hang cua minh. Tat nhien voi dich vu nay, CTCK se thu duoc mot muc phi nhat dinh.

Song, voi nghiep vu tu doanh, CTCK se tham gia mua ban chung khoan nhu mot to chuc doc lap, bang chinh nguon von cua cong ty, chu khong phai bang tai khoan cua khach hang.

Tuy nhien day la mot hoat dong kho khan va phuc tap, hoat dong nay co the mang lai cho CTCK nhung khoan loi nhuan lon nhung cung co the gay ra nhung ton that khong nho. De thuc hien nghiep vu nay thanh cong, ngoai doi ngu nhan vien phan tich thi truong co nghiep vu gioi va nhanh nhay voi nhung bien dong cua thi truong, CTCK con phai co mot che do phan cap quan ly va dua ra nhung quyet dinh dau tu hop ly, trong do viec xay dung che do phan cap quan ly va ra quyet dinh dau tu... la mot trong nhung van de then chot, quyet dinh su song con cua CTCK.

O cac nuoc phat trien co thi truong chung khoan phat trien thi nghiep vu tu doanh la rat pho bien, boi le cac CTCK co kinh nghiem va quan ly tot chang toi gi ma khong kinh doanh chung khoan.

Mot cau hoi duoc dat ra la: O Viet Nam vao thoi diem hien nay cac CTCK se thuc hien nghiep vu tu doanh nhu the nao? Hoat dong tu doanh cua cac CTCK vao thoi diem hien nay van chua thuc su noi bat, cac CTCK moi chi tap trung vao hoat dong moi gioi. Dieu nay co the duoc nhin nhan duoi rat nhieu ly do khac nhau nhu: tinh chat phuc tap cua hoat dong tu doanh hay cac CTCK chi muon tap trung hoan thien nghiep vu moi gioi truoc de tu do rut kinh nghiem trien khai cac hoat dong co lien quan trong tuong lai... Nghiep vu tu doanh cua CTCK co the chia thanh 2 linh vuc:

Thu nhat, cac CTCK thuc hien viec mua ban chung khoan niem yet cho chinh cong ty minh. Tuy nhien, hien nay do so luong cac chung khoan niem yet con it nen nghiep vu nay hau nhu chua duoc trien khai.

Thu hai, cac CTCK thuc hien hoat dong tu doanh bang hinh thuc nhu mua chung khoan khong niem yet tren OTC. Tuy nhien hoat dong nay phai tuan thu nhung han muc do phap luat quy dinh.

Ngoai ra, mot hoat dong tu doanh pho bien hien nay cua mot so CTCK la viec mua chung khoan niem yet lo le, sau do CTCK se gop lai thanh lo chan de niem yet va co the ban lai tren Trung tam Giao dich chung khoan, co the thay nghiep vu mua lo le nay tuong tu voi nghiep vu "xanhdica mua bao chung khoan", chi khac la CTCK mua le chung khoan tu nhieu nha dau tu roi niem yet tren Trung tam trong khi do xanhdica mua bao het chung khoan cua cong ty moi phat hanh. Day la mot linh vuc co kha nang mang lai loi nhuan tuong doi lon cho cac CTCK. Gia mua lo le duoc xac dinh bang thoa thuan giua khach hang ban voi CTCK, do do cac CTCK co dieu kien de dua ra muc gia phu hop de thu hut khach hang, tao su chu dong cho cac CTCK trong hoat dong kinh doanh cua minh.

Nam 2004, cung voi moi gioi, nghiep vu tu doanh cung duoc cac cong ty chu trong thuc hien, nhieu cong ty tang von dieu le de duoc thuc hien nghiep vu nay nhu CTCK Sai Gon tang von 2 lan len 20 ty dong, CTCK Thang Long tang von tu 9 ty len 43 ty dong, CTCK Ngan hang DT&PT va CTCK Ngan hang NN&PTNT tang von len 100 ty de gia tang tiem luc tai chinh, co dieu kien mo rong cac loai hinh kinh doanh chung khoan. Tong gia tri giao dich va doanh thu tu doanh da tang manh qua cac nam mac du muc do co khac nhau o tung cong ty. Hien da su thay doi ve ket cau danh muc dau tu chung khoan tu doanh o cac CTCK. Neu nhu 2 nam dau moi di vao hoat dong (2000-2002), cac cong ty tap trung vao tu doanh co phieu chua niem yet thi bat dau tu nua cuoi nam 2002 den nay cac cong ty tap trung vao tu doanh trai phieu va co phieu niem yet.

Nhung CTCK tu doanh nhieu co phieu la CTCK De Nhat, CTCK ACB. Nhung CTCK tu doanh nhieu trai phieu la CTCK Ngan hang NN&PTNT, CTCK Ngan hang ngoai thuong, CTCK Ngan hang cong thuong, CTCK ngan hang DT&PT. Su gia tang ve gia tri trai phieu tu doanh trong thoi gian gan day da gop phan kich hoat thi truong thu cap ve trai phieu, dieu ma hon 2 nam truoc day khong co duoc.

Nghiep vu tu doanh cua cong ty chung khoan

Nghiep vu moi cho cong ty chung khoan

Thi truong chung khoan ngay cang phat trien, thi yeu cau doi hoi ra doi them nhieu san pham dich vu moi de dap ung nhu cau cua khach hang ngay cang can thiet. Mot trong nhung nghiep vu ma nha dau tu quan tam la cac nha dau tu cho nhau vay chung khoan.

Doi voi viec cac cong ty chung khoan, khi cho nha dau tu vay chung khoan de ban thi se bi han che boi quy dinh cua phap luat, nhung doi voi cac nha dau tu cho nhau vay muon chung khoan lai hoan toan hop phap vi day la thoa thuan dan su giua hai ca nhan voi nhau va khong bi phap luat ngan cam. Tren thi truong chung khoan se co nhieu nha dau tu se khong quan tam toi bien dong gia cua chung khoan trong mot khoang thoi gian nhat dinh, va se co nhieu nha dau tu muon co chung khoan de ban khi ho chua so huu duoc chung khoan tai thoi diem nhat dinh.

Nhu vay, nhu cau cho vay chung khoan giua hai doi tuong nha dau tu nay hoan toan co that, nguoi cho vay se duoc huong lai vay va nhan duoc mot khoan dat coc, nguoi di vay co the co chung khoan de ban va sau mot thoi gian nhat dinh phai mua lai chung khoan de tra lai nguoi cho vay.

Tuy nhien, viec cho vay giua ca nhan voi nhau thi rat kho co the tao ra mot thi truong, can co su tham gia cua cac cong ty chung khoan dung duoi vai tro trung gian de tang do dam bao cho ca hai ben va tao ra mot thi truong vay muon rong lon giua nhieu nha dau tu, cong ty chung khoan co the lien ket voi nhau va cung dau tu cong nghe de tao ra mot san giao dich cho vay muon chung khoan giua cac nha dau tu voi nhau, viec dau tu thiet bi hien dai tao dieu kien cho cac giao dich duoc thuc hien nhanh chong, thuan loi va an toan.

Mot nha dau tu khi muon cho vay chung khoan se dua ra mot lenh “ chao vay chung khoan” voi cac dieu kien va lai xuat, ty le dat coc nhat dinh, cac nha dau tu khac neu thay phu hop se “ khop lenh “ chao vay cu the neu tren.

Cong ty chung khoan se lam nhiem vu dam bao cho giao dich neu tren duoc thuc hien dung quy dinh va bao ve quyen loi cho ca hai phia nha dau tu. Trong truong hop nguoi di vay toi thoi gian nhat dinh chua tra duoc chung khoan thi nguoi cho vay co quyen yeu cau cong ty chung khoan thuc hien lenh mua chung khoan de tra cho nguoi cho vay.

Tat nhien, nguoi cho vay cung co the phai chiu mot rui ro nhat dinh khi ho cho vay voi dieu kiem tai san dam bao thap va gia chung khoan tang manh, khi dat lenh mua lai khong duoc, nhung day hoan toan la rui ro duoc canh bao truoc va do nguoi cho vay phai can nhac va quyet dinh khi dua ra dieu kien cho vay.

Phuong Le (Tong hop)

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian

Video được xem nhiều nhất

Cách nhận biết thịt heo ‘ngậm’ thuốc tăng trọng
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lọc dầu Dung Quất chịu mức thuế cao vẫn lãi lớn

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã khẳng định, mức thuế nhập khẩu xăng dầu như hiện hành vẫn đảm bảo được sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Sức hút của thị trường bán lẻ Việt Nam

Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam - một trong những ngành công nghiệp quan trọng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho kinh tế đất nước - đang chứng kiến sự “đổ bộ” ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn và doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài.

Lương tối thiểu vùng 2016: 'Chốt' đề xuất tăng 12,4%

Hội đồng tiền lương Quốc gia trưa 3-9 đã bỏ phiếu với tỉ lệ 14/15 phiếu thống nhất “chốt” mức đề xuất tăng 12,4% lương tối thiểu vùng năm 2016, tức tăng tương đương 250.000-400.000 đồng cho 4 vùng.

Ngân hàng với 'cuộc đua' huy động vốn

Cùng với việc đối phó với những biến động trên thị trường tiền tệ, các ngân hàng triển khai nhiều chương trình huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thường tăng mạnh vào cuối năm. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi… 

Tái cơ cấu đã tác động tới ngân hàng như thế nào trong 6 tháng đầu năm?

Nợ xấu tăng, nợ có khả năng mất vốn tăng, tổng tài sản sụt giảm, vốn điều lệ tăng lên, một vài ngân hàng bị biến mất… là điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2015 của hệ thống ngân hàng.

Tìm hiểu: Haitian Creole ALPHA, CTCK Ngan, cong ty chung khoan, thi truong chung khoan, nha dau tu, cua cong ty, cac cong ty, ban chung khoan, nghiep vu, tu doanh, hoat dong, thuc hien, co the, niem yet, Norwegian

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghiep vu cua cong ty chung khoan

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghiep vu cua cong ty chung khoan bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghiep vu cua cong ty chung khoan

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghiep vu cua cong ty chung khoan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghiep vu cua cong ty chung khoan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0