Nganh bao hiem Viet Nam dang o dauKhoi dau tu nam 2003, den nay, Chien luoc phat trien nganh bao hiem Viet Nam giai doan 2003 - 2010 da di duoc nua chang duong. Nganh bao hiem da lam duoc gi trong bon nam qua va kha nang hoan thanh muc tieu da duoc dat ra hay khong la van de bai viet xin duoc de cap.

Nho bao ho, cac cong ty bao hiem Viet Nam van chiem uu the trong linh vuc bao hiem phi nhan tho

Cac cong ty bao hiem Viet Nam hien van chiem uu the trong linh vuc bao hiem phi nhan tho

15 nam, mot buoc tien dai

Ke tu nam 1993, thoi diem Viet Nam bat dau mo cua thi truong bao hiem cho den het nam 2006, nganh bao hiem Viet Nam da co mot buoc tien rat dai.

Tu cho chi co duy nhat Bao Viet, den nay, tren thi truong Viet Nam da co hon 30 doanh nghiep bao hiem dang hoat dong o tat ca cac linh vuc bao gom bao hiem phi nhan tho, bao hiem nhan tho, tai bao hiem va moi gioi bao hiem. Day la mot su phat trien vuot bac.

Tuy nhien, voi chinh sach mo cua khac nhau nen thi truong bao hiem Viet Nam duoc phan chia kha chenh lech. O linh vuc bao hiem phi nhan tho, do Viet Nam chua mo cua nen cac doanh nghiep bao hiem trong nuoc chiem den 95% thi phan, trong khi cac doanh nghiep bao hiem nuoc ngoai chiem den 62,5% thi phan bao hiem nhan tho.

Voi hon 800 san pham cac loai, nguon thu chu yeu cua nganh la tu phi bao hiem. Muc tang truong doanh thu phi bao hiem cua nganh tu 1993 den 2004 la 38%/nam. Dong gop cua doanh thu phi bao hiem vao GDP cung co tang truong dang ke. Tu 0,37% nam 1993 tang len 2,13% vao cuoi nam 2006. Tong so tien boi thuong bao hiem cho cac to chuc kinh te va dan cu tu nam 2000 - 2005 dat tren 12.300 ti dong.

Du co tang truong cao, nhung ti le dong gop phi bao hiem vao GDP cua Viet Nam nhu vay la kha nho neu so sanh voi cac nuoc trong khu vuc.

Mot van de khac can quan tam la cho du thi truong phat trien nhanh nhung khong can xung giua cac cong ty, giua cac thanh phan kinh te. Muc do tap trung thi truong cao nhat la trong linh vuc bao hiem nhan tho, co hien tuong doc quyen nhom trong mot so doanh nghiep bao hiem chuyen sau cac nganh dau khi, xang dau, buu chinh vien thong. Qui mo von cua cac doanh nghiep bao hiem trong nuoc han che. Phuong thuc canh tranh van chu yeu la giam phi va khai thac thi truong thong qua cac moi quan he.

Hoat dong dau tu con nhieu han che

Den cuoi nam 2006, tong dau tu cua cac doanh nghiep bao hiem tro lai nen kinh te la 34.400 ti dong, chiem 4,07% GDP va cung co toc do tang dang ke neu so voi nam 2001, con so nay chi la 1,06% GDP.

Dau tu chu yeu cua cac doanh nghiep bao hiem la trai phieu chinh phu, tien gui ngan hang. Phan con lai la gop von lien doanh, dau tu chung khoan va dau tu truc tiep vao cac co so ha tang, phat trien san xuat kinh doanh va phuc vu doi song.

To chuc hoat dong dau tu cua cac doanh nghiep bao hiem chua the hien tinh chuyen nghiep. Hien nay, moi chi co 3 doanh nghiep bao hiem thanh lap cong ty quan ly quy va 2 doanh nghiep bao hiem duoc niem yet tren thi truong chung khoan. Dieu nay lam giam kha nang huy dong von cua cac doanh nghiep bao hiem.

Cac doanh nghiep bao hiem hien van chua the cho vay von truc tiep hoac manh dan dau tu vao cac linh vuc bat dong san, co phieu vi thieu vang cac quy dinh cu the tu cac co quan chuc nang. Do vay, hieu qua dau tu cua cac doanh nghiep bao hiem van chua cao.

Muc tieu den nam 2010, con duong con dai

Co le do chien luoc duoc lap khi thi truong bao hiem dang o thoi diem hoang kim, voi muc tang truong gan 50% mot nam, moi nguoi dang rat lac quan nen da dua ra muc tieu “Tong doanh thu phi bao hiem tang binh quan khoang 24%/nam; trong do, bao hiem phi nhan tho tang khoang 16,5%/nam va bao hiem nhan tho tang khoang 28%/nam. Ty trong doanh thu phi cua toan nganh bao hiem so voi GDP la 2,5% nam 2005 va 4,2% nam 2010, tong du phong nghiep vu cua cac doanh nghiep bao hiem tang khoang 12 lan; tong von dau tu tro lai nen kinh te tang khoang 14 lan so voi nam 2002”.

Tuy nhien, ngay sau do, nganh bao hiem (nhat la bao hiem nhan tho) bat dau roi vao trang thai bao hoa, khi ma ba nam gan day, toc do tang so thu phi bao hiem da cham lai, voi muc binh quan hang nam chi la 16%. Dieu nay dan den ket qua la cuoi nam 2006, doanh thu bao hiem chi bang 2,13% GDP, tong dau tu cua cac doanh nghiep bao hiem tro lai nen kinh te la 34.400 ti dong, bang 4,07% GDP.

Nhu vay, ke hoach den nam 2005 da khong dat. De dat duoc muc tieu den nam 2010, hang nam, toc do tang truong so thu phi cua nganh bao hiem Viet Nam phai dat binh quan 41% va toc do tang truong von dau tu tro lai nen kinh te phai dat binh quan 42%. Neu duy tri duoc toc do tang truong 24% nam thi den nam 2010, doanh thu bao hiem se bang 3,3% GDP.

Dau la giai phap?

Muc tieu truoc mat doi voi nganh bao hiem Viet Nam la rat nang ne. Viec duy tri duoc toc do tang truong len den 40% mot nam la dieu kho khan, tuy nhien de nang cao hon nua so voi toc do tang truong trong ba nam qua la dieu co the thuc hien duoc.

De lam duoc viec nay, cac doanh nghiep bao hiem Viet Nam nen tap trung vao cac giai phap phu hop nham tang doanh thu va nang cao hieu qua dau tu nhu sau:

Tiep tuc da dang hoa san pham, nang cao chat luong dich vu va phat trien mang luoi dai ly bao hiem chuyen nghiep va mo rong mang luoi. Hien nay cac cong ty bao hiem phi nhan tho trong nuoc hoat dong tot hon cac doi thu canh tranh nuoc ngoai mot phan nho su bao ho cua Chinh phu, mot phan dua vao mang luoi khach hang da duoc xay dung tu truoc. Cac cong ty bao hiem Viet Nam can nang cao nang luc canh tranh, khai thac thi truong va cac moi quan he nham duy tri va phat trien mang luoi khach hang truyen thong. Day la mot yeu to quan trong ho tro cac cong ty bao hiem co them nguon luc de thuc hien cac ke hoach va chien luoc kinh doanh dai han de canh tranh voi cac doi thu nuoc ngoai co tiem luc.

Thanh lap cac to chuc dau tu doc lap voi hoat dong khai thac de co the thuc hien dau tu chuyen nghiep va hieu qua tu phi bao hiem.

Lien doanh, lien ket voi cac to chuc tai chinh de co the co kha nang manh hon voi ap luc canh tranh khi cac cong ty bao hiem nuoc ngoai gia nhap thi truong theo lo trinh cam ket cua Viet Nam voi WTO

Giam su bao ho cua Nha nuoc doi voi cac doanh nghiep bao hiem bang cach dua cac doanh nghiep bao hiem len san de vua gia tang gia tri cho doanh nghiep, vua de huy dong von, gia tang kha nang tai chinh trong hoat dong

Muoi nam nam qua, nganh bao hiem da co nhung dong gop nhat dinh vao su phat trien cua he thong tai chinh noi rieng va tang truong kinh te Viet Nam noi chung. Thi truong bao hiem Viet Nam la mot kenh quan trong tren thi truong von, the hien tat ca cac vai tro tren thi truong tai chinh. Do la dam bao su on dinh thong qua viec tap trung va phan tan rui ro, tang cuong on dinh tai chinh trong ho gia dinh va doanh nghiep, huy dong von dai han va dau tu dai han, giam ap luc doi voi ngan sach nha nuoc thong qua he thong bao hiem xa hoi.

Tuy van con nhung han che nhat dinh trong viec dong gop mot cach chu dong vao phat trien tai chinh, nhung nhung han che nay se nhanh chong duoc go bo. Voi muc tieu chien luoc phat trien phu hop va tren co so dieu kien kinh te - xa hoi thuan loi, nganh bao hiem Viet Nam se tiep tuc khang dinh vai tro trong nen kinh te.

  • Ngan Luu
    Y kien cua ban doc:
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Viet Nam, Doanh nghiep bao hiem, cong ty bao hiem, toc do tang truong, nganh bao hiem, cac cong ty, Phi bao hiem, nen kinh te, dau tu, phat trien, muc tieu, cua cac, doanh thu, tai chinh, hien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngành bảo hiểm Việt Nam đang ở đâu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngành bảo hiểm Việt Nam đang ở đâu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nganh bao hiem Viet Nam dang o dau

Nhan xet, hay lien he ve tin Nganh bao hiem Viet Nam dang o dau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nganh bao hiem Viet Nam dang o dau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0