Ngan hang tu xu ly duoc no xau

Ngan hang tu xu ly duoc no xau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Do la khang dinh cua ong Truong Van Phuoc, Tong giam doc Ngan hang Eximbank xung quanh van de xu ly no xau trong he thong ngan hang (NH).


Trong cuoc trao doi thang than voi ong Truong Van Phuoc, "nguoi trong cuoc" da cho cau tra loi ro rang nhat ve van de, co nen thanh lap cong ty mua ban no xau cua nha nuoc, co nen dung tien thue cua dan de ganh rui ro cho cac NH hay khong.

Du suc “tu chua benh” cho chinh minh

Da co co che phan loai no va trich du phong rui ro tuy theo nhom no. Neu cu lam dung nhu vay thi NH phai tu xu ly duoc no xau cua minh chu khong the xay ra tinh trang no xau bien thanh "cuc mau dong" lam tac nghen von vao san xuat nhu hien nay. Cac NH khong thuc hien dung quy dinh trich du phong rui ro hay quy dinh nay co dieu gi bat on, thua ong?

Quy dinh trich du phong rui ro (Quyet dinh 493 cua NHNN - PV) khong co van de gi. NH cho vay va trich du phong rui ro, neu tham dinh khong ky, cho vay co rui ro thi NH phai moc tien tui ra den cho khoan vay do. Tuy nhien, trong 2 nam tro lai day, kinh te cua ta gap nhieu kho khan. Viec thuc hien kiem che lam phat da lam giam suc cau cua nen kinh te, hang hoa ton kho tang, luan chuyen vat tu, vat lieu gap nhieu kho khan nen no xau tang len.

Neu cu trich lap du phong rui ro dung nhu quy dinh kho khan dau tien la doanh nghiep (DN). Boi neu bi chuyen nhom no (no xau duoc phan thanh 5 nhom voi 5 muc do khac nhau) thi DN phai chiu lai suat phat. Da kho khan, lai cang kho khan hon. Viec chuyen nhom no cung khien NH phai trich chi phi du phong cao hon. Ca DN va NH deu kho neu thuc hien dung quy dinh.

Nhu vay co che cho co cau lai no ma khong phai chuyen nhom no cua NHNN da go nut that trong viec xu ly no xau hien nay?

Dung the. Co che nay se dinh lai cac ky han tra goc, tra lai se tao dieu kien cho DN keo dai thoi gian de tim co hoi ban duoc san pham, tieu thu duoc san pham, song duoc. NH cung khong phai tang chi phi trich lap du phong, co them dieu kien de giam lai vay.

Vay thi cac NH da co the tu xu ly no xau thong qua co che nay?

Cho co cau no nhung NH khong duoc va khong the lam dung chinh sach nay. Neu lam dung de che giau ban chat that cua no rat xau ma DN khong co kha nang phuc hoi thi NH se ruoc hoa vao than.

Vi du, mot DN lam an thua lo, su dung von sai muc dich, lay von luu dong di mua dat, mua nha ma NH van cho co cau no thi NH chet vi von se bi nghen o day. Hay DN da mat het von, khong con tai san dam bao, khong co hang ton kho ma NH co cau lai no theo kieu keo dai thoi gian vay va tra lai thi du co keo den dau, DN cung chet.

Cai dung dan cua co cau no la giup DN co hang hoa ton kho u dong tam thoi, chua ban duoc, chua tao ra dong tien vuot qua kho khan chu khong phai keo dai thoi gian chet cua DN. Chung toi chi co cau no cho nhung DN, nguoi vay co kho khan tam thoi chu khong phai "thay ao cho xac chet". Neu da chet roi, chi thay mot tam ao thi khong giai quyet duoc van de.

Co the hieu nom na rang, do kho khan keo dai cua kinh te nen NHNN da cap them cho cac NH giai phap noi tren. Nhung ban than cac NH cung phai co cac giai phap de xu ly no xau cua minh chu khong chi thu dong cho su ho tro tu co quan quan ly, thua ong?

Tat nhien, chung toi van va dang lam viec nay. Phan lon no cua NHTM co phan deu co tai san dam bao la nha dat, hang hoa luu kho... Rui ro tin dung chi xay ra khi co nhung su co, nhung bien dong qua bat thuong. Nhung cai "phao" cuoi cung cho nhung rui ro nay la tai san dam bao.

Tai Eximbank, no xau hien nay la 1,7%/tong du no trong do 90% la co tai san dam bao voi muc do dam bao tu 120 - 140%. Nghia la mon no 1 ti thi tai san dam bao la 1,3 ti - 1,5 ti dong. Voi co che trich phong rui ro va du phong chung trong ca chuc nam qua, cac NHTM co phan deu co mot luong von bang tien that, ben canh viec thanh ly mot gia tri dat dai, nha cua, may moc, thiet bi... du de chung toi tu chua benh cho minh.

Doi voi cac NH quoc doanh, ngoai cac khoan vay co chi dinh, co bao lanh cua Chinh phu, Bo Tai chinh thi ho cung tham dinh cac du an, khoan vay cung het suc chat che. Ho cung tao mot "nen tang" trich du phong rui ro va hoan toan co the su dung khoan nay de xoa no xau. Tren thuc te, ho da lam roi...

Nhung co nguoi giup, tai sao khong?

Neu cac NH co the tu xu ly duoc, ong co thua nhan rang, chung ta dat van de xu ly no xau bang tien thue cua dan thong qua viec lap cong ty mua ban no la khong can thiet va thieu cong bang?

Toi co the lay trong tu thuoc gia dinh cac loai thuoc va voi kien thuc y khoa so dang cua toi, van co the chua duoc benh. Nhung neu nhu hang xom noi rang, ho co dua con la bac si, co the giup toi chua benh, thi tai sao khong?

Nghia la de an thanh lap cong ty mua ban no xau la "qua ngot" ma cac NH "toi gi" khong huong, thua ong?

Neu tu than cac to chuc tin dung phai xu ly, chung toi van xu ly duoc, nhung mat nhieu thoi gian hon. Vi du, khong de de chuyen ten cac tai san the chap cua nguoi vay qua NH. Neu nguoi vay khong chiu ban, NH phai nop don ra toa kinh te kien so tham, phuc tham... cung mat vai nam. Vay lam sao xu ly nhanh duoc.

Vi vay, neu co mot dinh che, tao mot cu hich de xuc tien nhanh qua trinh xu ly no xau, dua kinh te chay nhanh hon thi ta cung nen lua chon. Tat nhien, dinh che nay can duoc nghien cuu het suc than trong va chac chan khong the lay tien thue cua dan de giup cho ong nay, ong no. Toi mua no xau cua anh thi no xau phai duoc dinh gia the nao, tai san dam bao ra sao... phai het suc ro rang.

Ong noi rat co ly nhung khi NH van dang co lai, van chia co tuc thi viec cho doi mot dinh che dung ra "ganh" rui ro cho minh nghe khong thuyet phuc?

Loi nhuan cua he thong NH khong nhieu nhu chung ta van noi. Nhieu hay it la ty suat sinh loi tren von dieu le. Neu nghe NH nay, NH kia lai vai ngan ti thi thay nhieu that nhung dac thu cua nganh NH la von lon. Nen de danh gia thuc chat van de loi nhuan, phai nhin vao ty suat sinh loi tren von.

Nam 2011, co tuc trung binh cua nganh NH la 14 - 15% trong khi tiet kiem trung binh la 18%. Neu la co, co chon cach nao? Do la chua ke, khoan loi nhuan nay chia cho rat nhieu co dong nen thuc chat khong nhieu. Va cac NH co the chia co tuc nhu the nay, cung khong nhieu. Phan nhieu la nhung NH kho khan ma NHNN phai cuu qua viec tai cap von, giai quyet thanh khoan, hop nhat...

Cac NH tot, lon trong nhom G14 chiem 90% thi phan con nhom NH nho, yeu chi chiem 10% thi phan, theo ong, co nen de cac NH nay pha san de khong phai cuu ho bang moi cach?

Toi khong tra loi cau hoi nay.

Xin cam on ong!


TS Can Van Luc - Co van cap cao cua BIDV, chuyen gia tai chinh ngan hang: Truoc tien la tu cuu

Theo toi, ngay chinh ban than cac NH cung phai thay rang viec tu xu ly la dieu chac chan phai lam. Thuc te, thoi gian qua nhieu NH da va dang tien hanh bang nhieu cach khach nhau, nhu co cau lai no, tang trich lap du phong rui ro (DPRR), su dung cac quy du phong chung trich ra tu loi nhuan de xu ly no xau nhom 5, va cac truong hop DN bi pha san, giai the, ca nhan chet hoac mat tich.

Voi cach lam nhu vay se khien cho chi phi cua cac nha bang da bi tang len, va ro rang loi nhuan nam nay da giam hon cac nam truoc. Toi cho rang, NH da va dang phai giai quyet, khong ai co the ngoi cho, vi hien nay rat nhieu no xau, nhieu DN hoat dong kho khan, NH khong tu trang trai no xau thi rat kho de nguoi khac nhu NHNN hay Chinh phu cuu.

Lanh dao mot NH TMCP (de nghi khong neu ten): Day la mot quy luat het suc binh thuong

DN, NH, sinh menh cua bat cu to chuc nao deu phai chap nhan mot quy luat het suc khac nghiet cua cuoc doi la sinh, lao, benh, tu. Anh khong thoa man 3 tieu chi, nang suat, chat luong, hieu qua thi qua trinh pha san cua anh se toi som. Do la su dao thai cua kinh te thi truong. Chung ta khong nen cuong lai cai chet tu nhien cua mot DN va NH cung vay. Phai co su dao thai nhu vay thi kinh te moi phat trien theo chat luong duoc.

Tai co cau ngan hang, tai co cau kinh te ma khong chap nhan quy luat nay, khong giai quyet van de nay thi khong the tai co cau. Chi la khau hieu, la xoa dau cu la ngoai da chu khong dung vao nhung te bao da hoai tu can giai phau ra khoi co the song. Day la mot quy luat het suc binh thuong.

 Ong Tran Phuong Binh - Tong giam doc NHTMCP Dong A (DongA Bank): Chung toi san sang giam toan bo lai

Trong khi NHNN tinh toan phuong an thi ban than moi NH deu phai co phuong an de giam no xau, no qua han cua minh. No qua han tai DongABank hien nay khoang 4% tren tong du no. Chung toi san sang giam toan bo lai de giam no xau, thu hoi von. Boi neu de no xau treo do, NH cung khong thu duoc lai ma con phai dong thue thu nhap DN.

Nhieu khoan vay co tai san the chap, chung toi cung thuong luong voi DN ban re de co phuong an thu hoi. Moi NH co cach danh gia khac nhau nen co khoan no xau tai NH nay nhung NH khac lai danh gia phuong an kinh doanh tot va ho chap nhan mua lai khoan no xau do.

Dai dien NH TMCP A Chau (ACB): ACB xu ly no xau trong tam tay

No xau tai ACB hien nay duoi 1,6%/tong du no, tuong duong khoang 1.300 ti dong, chung toi tu xu ly duoc qua viec dam phan truoc voi khach hang trong viec xu ly tai san. Neu khong se tien den buoc tiep theo la ra toa an. Hau het cac khoan vay roi vao no xau deu co tai san the chap la nha dat nen ACB hoan toan co the thu hoi duoc.

Ngoai ra, ACB con co the tham gia vao qua trinh xu ly no xau cua cac NH khac bang cach mua lai nhung khoan no xau nay. Viec xu ly no xau cang nhanh se tranh duoc thiet thoi cho ban than cac DN va NH. De NH xu ly no xau duoc nhanh, qua trinh xu ly no can duoc trien khai nhanh hon ve thu tuc, dac biet khi khoan no xau duoc xu ly thong qua toa an; dong thoi, thi truong mua ban no duoc xac lap de thong qua do cac NH co the mua lai cac khoan no lan nhau

Tong giam doc NH co phan Phuong Dong (OCB) - Nguyen Dinh Tung: Gan no tai san de xu ly no xau

Cong tac kiem soat, xu ly no xau tai OCB duoc dat len hang dau trong chien luoc phat trien kinh doanh. Theo do, chung toi to chuc lai doi ngu xu ly no xau theo phuong thuc cau truc tap trung de xu ly toan bo khoan no kho, no xau dong thoi kiem soat tot tinh hinh no xau; bo sung nhung can bo chuyen nghiep xu ly no xau boi xu ly no xau khong chi can co nghiep vu chuyen mon tot ma can co nghe thuat va am hieu luat phap.

Chinh vi vay, OCB san sang dau tu tuyen dung nhan su cao cap tren thi truong de cung tham gia cong tac xu ly no xau. Ben canh do, NH su dung tat ca cac bien phap co the tren thi truong hien nay xu ly no xau nhu su dung cac bien phap theo Quyet dinh 780 cua NHNN, xu ly thong qua mua ban no, tham chi co the nhan gan no tai san, nhan ca gan no tai san tai chinh la cac khoan dau tu de tham gia vao so huu DN ho tro DN vuot qua kho khan.

Vietbao.vn (Theo Cafef.vn)
Comment :Ngan hang tu xu ly duoc no xau
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngan hang tu xu ly duoc no xau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngan hang tu xu ly duoc no xau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngan hang tu xu ly duoc no xau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
"Bank for handling bad debts"
Vietnam, Vietnam FPS, Counter Strike, Fist Persion Shoot, products, categories, shooting, first, players, history, leading , entitled, manually, to, play
That's the claim of Mr. Truong Van Phuoc, deputy director Eximbank around the issue of bad debt in handling the banking system (NH) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: “Ngân hàng tự xử lý được nợ xấu”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet “Ngân hàng tự xử lý được nợ xấu” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngan hang tu xu ly duoc no xau

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngan hang tu xu ly duoc no xau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngan hang tu xu ly duoc no xau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0