Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi

Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngan hang, nguoi tieu dung: Hai ben cung co loi

Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi
Mua oto tra gop dang duoc danh gia la nhu cau lon cua khach hang.

Neu ban muon mua 1 chiec xe Toyota Vios gia gan 387 trieu dong ma chua du tien, ban co the de nghi vay ngan hang trong thoi gian 3 nam va chi phai tra ngay so tien 40% tri gia chiec xe. Moi thang ngan hang se cho ban vay mot so tien nhat dinh de tra nguoi ban o to.

Mua oto tra gop dang duoc danh gia la nhu cau lon cua khach hang, nhat la tren dia ban Ha Noi va TP.HCM. ""Phong trao"" mua xe hoi da duoc cac ngan hang "rao don" tu hang nam nay, nhung den bay gio, nhu cau mua oto ro len, moi la thoi diem danh dau su soi dong cua thi truong nay.

Khong phai ai cung san co trong tay vai tram trieu de ngay lap tuc mua duoc chiec xe hoi mo uoc, nhung nhung nguoi muon mua xe chu yeu la nhung nguoi co cong viec on dinh, thu nhap cao va co kha nang tra no cao. Ben canh do, so tien toi da ma cac ngan hang co the cho vay de mua oto kha lon, co the chiem den 50%-60% gia tri cua xe. Tien lai khach hang se phai tra hang thang cho ngan hang. Voi muc vay kha cao, thoi han vay dai va muc lai hien nay, so tien khach phai tra them len do lai suat cung se la dang ke. Chang han, neu mua mot chiec xe tri gia gan 70 nghin USD, sau ba nam khach hang se phai tra tren duoi 100 trieu dong tien lai.

Chinh vi nhung loi nhuan kha hap dan ma nhieu ngan hang dang mo rong loai hinh cho vay tieu dung mua oto. So voi cach day hai nam, so ngan hang cho vay mua oto hau nhu chua co, thi nay, hau het cac ngan hang deu mo rong dich vu nay, va thu tuc vay tien mua oto tra gop da de hon nhieu so voi nhung ruom ra truoc kia.

Co the tinh so so nhung ngan hang dang cho vay mua oto kha manh: Ngan hang TMCP Quan doi, Ngan hang Ngoai thuong Ha Noi, Ngan hang TMCP Quoc te (VIB),

Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), Techcombank, A chau, VPBank, Sacombank...

Khi muon vay tien mua xe, khach hang co the den truc tiep ngan hang trinh bay nhu cau va can bo tin dung se tu van giup ho nen mua o dau, loai nao cho phu hop voi nhu cau va kha nang cua minh.


Thu tuc gon nhe


Hien tai, thu tuc nhin chung de duoc vay tien ngan hang kha don gian. Neu khach hang la ca nhan thi chi can co CMND, ho khau, xac nhan ve tinh trang hon nhan. Con doi voi khach hang la cac DN thi can co giay phep thanh lap, dang ky kinh doanh (giay phep dau tu neu DN co von dau tu nuoc ngoai), dieu le cong ty, quyet dinh bo nhiem... Ngoai ra, DN con can phai co bao cao tai chinh cua DN quyet toan 2 nam gan nhat va bien ban cua Hoi dong quan tri ve viec dong y cho vay von tai ngan hang. Giai doan tham dinh va xet duyet nhu cau vay von se duoc can bo tin dung cua ngan hang tien hanh ngay sau do (thoi gian khong qua 7 ngay).

Ngan hang TMCP Quoc te (VIB) cho biet, ho nhan cho vay doi voi cac ca nhan, ho gia dinh co ho khau thuong tru cung dia ban noi Ngan hang Quoc te dong tru so chinh, hoac cac DN, to chuc co tru so cung dia ban noi VIB dat tru so kinh doanh. Muc cho vay toi da bang 50% gia tri xe oto doi voi ca nhan, ho gia dinh (truong hop tai san dam bao bang chiec xe du dinh mua). Muc cho vay toi da bang 70% gia tri xe o to doi voi DN, to chuc (doi voi tai san dam bao bang chiec xe du dinh mua).

Giong nhu Ngan hang Ngoai thuong Ha Noi, truong hop dam bao bang tai san khac cua khach hang hoac tai san cam co the chap cua ben thu 3, muc duoc vay tu VIB khong vuot qua 70% gia tri tai san dam bao voi thoi han cho vay toi da la 3 nam. Khach hang co the tra no theo cac cach: tra gop cho ngan hang so tien co dinh hang thang bao gom ca goc va lai; tra goc hang thang cho ngan hang, lai tinh theo du no giam dan va tra cung ky voi goc. No goc tra vao cuoi thoi han vay, lai tinh tren du no va duoc tra hang thang. Lai suat cho vay se tinh theo bieu lai suat do VIB cong bo tai thoi diem vay va co the dieu chinh theo thoa thuan cua hop dong. Tien vay phai duoc dam bao bang cach cam co the chap bang chinh chiec oto du dinh mua, cam co the chap bang tai san khac cua khach hang hoac duoc bao lanh bang tai san cam co, the chap cua ben thu ba.


Doi voi phap nhan, ho so vay phai co Ban sao Giay phep thanh lap, dang ky kinh doanh, ma so thue, Ban sao Quyet dinh bo nhiem Giam doc, Ke toan truong, Ban sao Dieu le hoat dong cua cong ty, Ban sao Quyet dinh cua HDQT ve viec nhat tri dau tu mua xe oto va dong y dung chiec xe nay the chap cho ngan hang; Giay de nghi tai tro kem ke hoach tra no vay, Bao cao tai chinh cua nam, quy gan nhat, Bien ban cua Hoi dong thanh vien gop von hoac cua HDQT ve viec uy quyen cho Tong giam doc (Giam doc) vay von, su dung tai san cua phap nhan dem cam co, the chap lam bao dam tien vay va chung tu chung minh muc dich su dung tien vay.

Doi voi ca nhan, can co Giay de nghi tai tro kem ke hoach tra no vay, cac chung tu chung minh kha nang tai chinh va nguon tra no, ho so chung minh muc dich su dung von. Khach hang hoac ben thu ba co tai san dung ra bao lanh von vay can co du giay to chung minh quyen so huu hop phap cua minh doi voi tai san mang the chap, cam co. Ho so phai co ban sao giay CMND, ho khau cua nguoi vay va vo/chong, cung ban sao CMND, ho khau cua nguoi bao lanh.

Con tai ngan hang ACB thi ""thoai mai"" hon, nguoi vay tien mua xe hoi can co tinh hinh tai chinh lanh manh, thu nhap on dinh. Tai san dam bao se la chinh xe mua, nhung phai la xe du lich tu 4 den 16 cho ngoi hoac xe tai co trong tai tu 550kg den 2,5 tan, moi 100%, nguon goc xe hop phap va phai duoc mua tai cac dai ly chinh thuc cua cac DN san xuat xe tai Viet Nam (co hop dong hop tac voi Ngan hang A chau ve viec ban, cho vay mua xe). Khach hang duoc giu ban sao Giay dang ky xe co xac nhan cua ngan hang de luu hanh xe trong thoi gian cam co tai ngan hang.

Ho so vay von cung khong qua phuc tap, gom: Giay de nghi vay von, CMND, Ho khau nguoi vay, nguoi bao lanh, ho so ve xe du dinh mua, giay to chung minh nguon thu nhap tra no. Neu muon vay, khach chi can lien he nhan vien tin dung chi nhanh ACB gan nhat, hoac nhan vien ban hang cua cac DN ban xe co hop tac voi ACB de duoc huong dan lap ho so vay von. Sau khi nhan vien tin dung xet duyet ho so xin vay, khong qua 3 ngay sau se thong bao ket qua xet duyet cho khach hang va cho ben ban xe.

ACB se giai ngan tien vay mua xe cua khach hang truc tiep cho ben ban xe sau khi ben ban xe co giay hen cap giay dang ky xe cua co quan canh sat giao thong. Ngan hang va ben mua xe hoan tat thu tuc ky Hop dong tin dung, Hop dong cam co, dang ky cam co, mua bao hiem xe cam co. Viec hoan tra no vay co the tra gop hang thang hoac hang quy tuy theo thu nhap tra no.

Tuy nhien, thoi gian cho vay cua Ngan hang A chau toi da khong qua 36 thang, muc cho vay toi da khong qua 60% tri gia xe mua va khach chi duoc vay bang VND.

Cac dai ly xe hoi vao cuoc

Khong chi ngan hang, cac dai ly ban xe hoi cung da chuan bi san cac hinh thuc ho tro tai chinh cho khach hang, khi co nhu cau, ho san sang lam cau noi voi ngan hang de khach mua xe duoc vay tien.

Toyota Hoan Kiem la mot trong nhung dai ly phoi hop rat thanh cong voi ngan hang de ban xe cho khach hang theo phuong thuc tra gop. Phan lon khach hang den mua xe tai day deu duoc trung tam tim luon ngan hang. Moi ngay, trung tam Toyota Hoan Kiem tiep tren duoi 10 khach hang den mua xe tra gop.

Cung giong nhu vay, bang
viec lien ket voi nhieu ngan hang lon, Cong ty lien doanh Toyota Giai Phong (Ha Noi) luon san sang ho tro khach hang ve von khi mua xe oto o day. Khach hang chi phai tra truoc toi thieu 40% gia tri xe. Neu khach dam bao khoan vay bang bat dong san, giay to co gia thi chi phai tra truoc thap hon muc 40%. Mua bao hiem toan bo thoi gian vay von. Doi tuong duoc Toyota Giai Phong dong y ban xe tra gop la Cong ty co phan, Cong ty TNHH, DN tu nhan va ca nhan.

Thoi han vay doi voi 1 chiec xe hoi toi da 3 nam. Hang thang, khach hang tra mot muc tien co dinh (goc va lai). Tai san bao dam bao gom bat dong san, giay to co gia, hoac bang chinh chiec xe oto do ngan hang cho vay. Dang ky xe se mang ten khach hang. Lai suat vay duoc tinh theo quy tac tru lui va duoc quy dinh tuy theo tung thoi ky cu the.

Dac biet, ngoai hinh thuc mua han xe, khach la cong ty co phan, cong ty TNHH, DN tu nhan cung co the duoc DN nay cho thue mua tai chinh doi voi chiec xe hoi ho dang co nhu cau su dung nhung chi trong mot thoi gian nhat dinh. Voi loai hinh nay, khach se tra truoc toi thieu 20% gia tri chiec xe. Thoi han mua toi da 5 nam. Dang ky xe se mang ten cong ty cho thue tai chinh va duoc chuyen doi thanh ten khach hang sau khi ket thuc hop dong thue mua.

DN muon thue mua tai chinh doi voi oto chi can xuat trinh Giay phep thanh lap, Dang ky kinh doanh, Dieu le hoat dong, Quyet dinh bo nhiem Giam doc, ke toan truong, Bang can doi ke toan va bao cao tai chinh 2 nam lien ke, Giay chung nhan dang ky thue, Bien ban hop hoi dong quan tri dong y vay von va giay de nghi vay von.

Dac biet voi cac hang taxi, cac khach hang co nhu cau mua so luong xe lon, Cong ty Toyota Giai Phong va cac ngan hang se ap dung nhieu hinh thuc ho tro dac biet khac ve gia ca, ho tro dich vu sau ban hang cung nhu lai suat.

Bang tra cuu nhanh so tien khach hang phai tra hang thang khi mua xe tra gop hoac thue mua tai chinh (lai suat ngan hang tam tinh 0.95%/thang; ty gia tam tinh 15,600 (VND/USD):

Loai xe Vay trong 1 nam Vay trong 2 nam Vay trong 3 nam Vay trong 4 nam Vay trong 5 nam
Vios 20.559.193 VND 10.862.143 VND 7.643.619 VND 7.643.619 VND 5.093.454 VND
Altis 27.356.991 VND 14.453.658 VND 10.170.945 VND 10.170.945 VD 6.777.580 VND
Camry 2.4G 37.304.988 VND 19.709.534 VND 13.869.470 VND 13.869.470 VND 9.242.155 VND
Camry 3.0V 47.252.985 VND 24.965.410 VND 17.567.996 VND 17.567.996 VND 11.706.729 VND
Zace GL 22.797.493 VND 12.044.715 VND 8.475.788 VND 8.475.788 VND 5.647.984 VND
Zace DX 19.895.994 VND 10.511.751 VND 7.397.051 VND 7.397.051 VND 4.929.149 VND
Land 55.045.582 VND 23.178.224 VND 20.465.174 VND 20.465.174 VND 13.637.313 VND
Commuter 23.626.492 VND 12.482.705 VND 8.783.998 VND 8.783.998 VND 5.853.365 VND
Hiace Van 19.149.894 VND 10.117.561 VND 7.119.662 VND 7.119.662 VND 4.744.306 VND
Super Wagon 26.527.991 VND 14.015.669 VND 9.862.735 VND 9.862.735 VND 6.572.199 VND
  • Hong Phuc
Viet Bao
Comment :Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Bank "conquer" the car market
Hanoi, Toyota Liberation, the maximum lending rate, financial statements, the customer, a written request, the bank, property, vehicles somewhat, for, car, mortgage, market, USD, buy
Banks are urgently "conquer" lucrative market: car loan repayment ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngân hàng "chinh phục" thị trường xe hơi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngân hàng "chinh phục" thị trường xe hơi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngan hang chinh phuc thi truong xe hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0