Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012

Tags: ngan hang nha nuoc, lai suat tien gui, dieu chinh ty gia, cua ngan hang, trong nam, hoat dong, ngoai te, dieu hanh, giao dich, lam gi, dong, dau, len, mua, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chua co nam nao, Ngan hang Nha nuoc lai phai dung den ky luat sat de on dinh thi truong nhu 2011, nhung nho do, da thanh cong buoc dau trong viec on dinh lai suat, ty gia va ne nep hoat dong cua he thong. 

Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012 

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh. Binh on ty gia la mot trong nhung thanh cong dang ghi nhan cua Ngan hang Nha nuoc trong nam 2011. 

Buoc sang 2012, Ngan hang Nha nuoc se phai lam nhung gi voi tran do da he lo mot phan o nam cu?

Giai phap manh

Ket thuc nam 2010, chi so gia tieu dung (CPI) dang tu muc tang 6,52% cua nam 2009 bong vot len 11,75%. Het hai quy dau nam 2011, chi so CPI khong nhung khong duoc cai thien ma con gia tang dang ke voi muc 13,29% so voi thang 12/2010 va tang 20,82% so voi cung ky nam truoc.
Nam 2011, that chat tien te gan nhu tro thanh giai phap duy nhat de kiem che lam phat va Ngan hang Nha nuoc buoc phai hanh dong theo cach cua minh.

Dau tien, vao ngay 8/3/2011, nha dieu hanh nang lai suat tai chiet khau tu muc 7%/nam (duoc ap dung tu 5/11/2010) len 12%/nam va den 1/5/2011, nang tiep len 13%/nam.

Thu hai, doi voi lai suat tai cap von, trong nam 2011, Ngan hang Nha nuoc tien hanh 5 lan dieu chinh: ngay 17/2, dieu chinh tu muc 9%/nam len 11%/nam; ngay 8/3 len 12%/nam; ngay 01/4 len 13%/nam; ngay 1/5 len 14%/nam va ngay 10/10 len 15%/nam (xem bieu do).

Thu ba, nha dieu hanh thu hep quy mo giao dich tren thi truong mo (OMO). Neu nhu truoc day, ngan hang mang giay to co tri gia 10 nghin ty dong len giao dich thi co the thang thau khoang 80% - 90%, tham chi ca 100% nhung o nhieu thoi diem trong nam 2011, ty le dau thanh cong chi 20% - 30%.

Su “keo kiet” cua Ngan hang Nha nuoc khong chi o thu hep khoi luong giao dich ma con duoc ket hop voi gong kim lai suat tai chiet khau cao voi voi nhu noi tren da lam cho thanh khoan cua nhung ngan hang yeu kem lien tuc lam vao bi cuc.

Thu tu, nha dieu hanh kien quyet thiet lap tran lai suat tien gui 14%/nam. Voi su ho tro tich cuc cua co quan cong an, Ngan hang Nha nuoc co day du bang chung vi pham va tien hanh xu ly nghiem nhung ngan hang lach tran lai suat nhu HDBank, DongA Bank va Agribank. Hang chuc can bo cua cac ngan hang nay deu bi ky luat duoi nhieu hinh thuc nhu cach chuc, cam dam nhiem chuc vu trong nganh ngan hang tu 2 - 3 nam, dieu chuyen khoi vi tri cong tac cu; ban hanh van ban canh cao chu tich hoi dong quan tri, ban dieu hanh ngan hang; dong thoi, trong vong mot nam, nhung ngan hang nay con bi cam mo chi nhanh, phong giao dich, dat may ATM tren pham vi toan quoc.

Dong thoi, Ngan hang Nha nuoc con dang tai rong rai hanh vi vi pham tren cong thong tin dien tu cua nganh, tro thanh noi am anh cho bat cu to chuc tin dung nao muon pham vao luat choi.

Tat ca nhung hanh dong cung ran do da mang ve cho Ngan hang Nha nuoc nhieu thanh qua ma dau tien la giam muc cung tien ra nen kinh te, chi tieu “tang truong tin dung duoi 20%” khong can no luc cung vuot ke hoach voi muc tang chi 13%, gop phan dang ke vao viec kiem che lam phat.

Cung do, trat tu ky cuong hoat dong ngan hang von qua lon xon trong nhieu nam truoc da duoc thiet lap tro lai. Ngoai ra, qua viec siet chat tran lai suat tien gui, Ngan hang Nha nuoc da triet tieu yeu to canh tranh, day nhung ngan hang kem thanh khoan lo dien nhanh hon va tro nen yeu ot hon. Va do la tien de de Ngan hang Nha nuoc tinh tiep bai toan tai co cau.

The tran lien hoan

Doi voi linh vuc dieu hanh ty gia, 2011 tiep tuc la nam bat on cua viec binh on thi truong ngoai hoi.

Dau nam 2011, sau mot nam danh vat voi viec kiem che ty gia duoi muc giao dich trung thuc cua thi truong, ngay 11/2/2011, Ngan hang Nha nuoc tien hanh mot buoc nhay dieu chinh ty gia toi 9,3% nhung lai giam bien do giao dich tu +/- 3% xuong +/- 1%.

Neu nhu o cac nam truoc, Ngan hang Nha nuoc thuong bat ngo dieu chinh ty gia, tham chi voi ngay ca khi thi truong chua xuat hien ky vong ty gia tang thi lan nay, nha dieu hanh muon gui di mot thong diep rat ro rang va tuong duong mot loi cam ket: chi tieu dieu chinh ty gia cua 2011 chi co the!

Thuc ra, qua theo doi su bien dong gia tri giua VND va USD trong nhieu nam qua, gan nhu nam nao, VND deu mat di khoang 10% gia tri so voi dong USD. Boi the, dong thai tren xet den cung, khong co gi bat ngo. Su khac biet o day chinh la thai do va cach ung xu cua Ngan hang Nha nuoc tro nen nhat quan va khac voi kieu “danh up” ty gia nhu truoc ma thoi.

Xung quanh cau chuyen on  dinh ty gia cua nam 2011, co ve nhu Ngan hang Nha nuoc da bay san mot the tran lien hoan.

Truoc het, Ngan hang Nha nuoc co tinh lam khan tien dong (tang lai suat chu chot, thu hep quy mo giao dich OMO) va han che tang truong tin dung nong de kiem che lam phat. Sau do, mac du “khua chieng, go trong” xu ly nghiem vi pham tran lai suat tien gui VND 14% nhung thuc te, nha dieu hanh lai lam ngo cho to chuc tin dung huy dong toi 17% - 19%/nam. Dieu nay vua giup cho cac don vi kho khan do ngot ngat thanh khoan, vua tao nen su hap dan cua tien dong so voi USD.

Them mot dong tac ky thuat nua, dau thang 5/2011, Ngan hang Nha nuoc ep lai suat tien gui USD cho to chuc va ca nhan o muc khong duoc vuot qua 3%/nam va nang du tru bat buoc doi voi ngoai te them 2% (tu 4% len 6% tren tong so du tien gui).

Nhung bien phap nay lam cho nguoi nam giu tien thay rat ro loi ich neu nam giu VND do chenh lech lai suat “do - dong”.

Luc nay, nhung nguoi nam giu USD bat dau ban ra va Ngan hang Nha nuoc bat dau mua nhung mua theo chien thuat “nhu moi”: dang mua, dot nhien dung lai hoac vua mua, vua ep gia. Voi cach do, Ngan hang Nha nuoc da lam cho VND tro nen co gia tri hon.

Trong khoang thang 5 va thang 6/2011, rat nhieu ngan hang thuong mai mua duoc ngoai te cua gioi gam giu va co nhu cau ban ngoai te cho Ngan hang Nha nuoc nhung khong phai muon ban la Ngan hang Nha nuoc mua ngay.

Chien thuat nay cua Ngan hang Nha nuoc lap tuc co hieu qua: nhieu thanh vien Hiep hoi Ngan hang Viet Nam yeu cau to chuc nay phai kien nghi Ngan hang Nha nuoc cho phep giao dich hoan doi noi - ngoai te giua ngan hang thuong mai va Ngan hang Nha nuoc de giai toa con khat tien dong va day bot so ngoai te ho dang nam giu.

Mot nguon tin cua Ngan hang Nha nuoc cho biet, het quy 3/2011, don vi nay da mua duoc tren 6 ty USD vao du tru ngoai hoi.

O mot mat tran khac cua ty gia, Ngan hang Nha nuoc lien tuc hoi thuc Bo Cong Thuong phai co cac giai phap kiem che nhap sieu ma cu the la ban hanh danh muc hang hoa bi han che nhap khau.

Ket qua la nhap sieu 9 thang nam 2011 uoc tinh 6,9 ty USD, bang 9,8% kim ngach hang hoa xuat khau. Neu loai tru yeu to vang thi nhap sieu hang hoa chin thang nam nay uoc tinh 7,7 ty USD, bang 11,4% tong kim ngach hang hoa xuat khau, thap xa so voi muc tieu 16% tai Nghi quyet 11/NQ-CP.

Thang 9/2011, Thong doc Nguyen Van Binh tai cuoc hop toan nganh ngay 7/9 tuyen bo: “Tu nay den het nam, neu dieu chinh ty gia, se khong qua 1%!”.

Tat nhien, de loi cam ket 1% kia thanh hien thuc, vi tan Thong doc da khong ngan ngai thang tay xu ly hanh vi mua ban ngoai te trai phep tren thi truong tu do, ke ca viec niem yet gia ngoai te trai phep cung bi xu ly.

Cu the, ngay 23/11, Ngan hang Nha nuoc xu phat cong ty Ngoc Long 100 trieu dong, tich thu 12.195 USD; xu phat 50 trieu dong doanh nghiep tu nhan vang My Phuong vi mua ban ngoai te trai phep; xu phat Dai hoc FPT 500 trieu dong do niem yet quang cao hoc phi bang ngoai te.
Co the noi, binh on ty gia la mot trong nhung thanh cong dang ghi nhan cua Ngan hang Nha nuoc trong nam 2011.

Lam gi trong nam 2012?

 Tai cuoc hop tong ket nam 2011, Ngan hang Nha nuoc du kien kha nhieu hoat dong trong nam toi nhung co mot so noi dung trong tam dang chu y.

Thu nhat, tiep tuc kiem soat luong tien cung ung phu hop voi muc tieu tong phuong tien thanh toan tang trong khoang 14% - 16%, tin dung tang truong khoang 15% - 17%.

Dieu nay cho thay, chinh sach tien te nam toi van uu tien cho kiem che lam phat. Dac biet, neu thi truong chua on dinh, Ngan hang Nha nuoc se chua tu bo tran lai suat tien gui, tham chi, co the ap tran lai suat tien vay. Ngoai ra, muc lai suat tien gui du tru bat buoc bang VND va lai suat tien gui vuot du tru bat buoc bang ngoai te se giu nguyen nhu nam 2011.

Thu hai, doi voi dieu hanh tin dung, mot diem moi duoc Ngan hang Nha nuoc dua ra trong nam 2012 la kiem soat tang truong tin dung va du no mua trai phieu doanh nghiep phat hanh lan dau trong suot nam toi da tu 15% - 17%.

Cung do, nha dieu hanh se phan loai cac to chuc tin dung thanh 4 nhom: nhom A: hoat dong lanh manh; nhom B: hoat dong o muc trung binh; nhom C: hoat dong duoi muc trung binh; nhom D: hoat dong yeu kem.

Dua tren co so phan loai nhom, Ngan hang Nha nuoc se giao chi tieu tang truong tin dung rieng biet, khong cao bang nhu nam 2011.

Dac biet, Ngan hang Nha nuoc se kien tri theo duoi viec chuyen doi co cau tin dung huong nhieu hon vao khu vuc san xuat va kiem soat chat che ty trong du no cho vay doi voi linh vuc khong khuyen khich o muc hop ly.

Tren thuc te, doan biet duoc “y tu” cua Ngan hang Nha nuoc trong van de nay, hien nhieu ngan hang thuong mai da tich cuc danh mot co so von kha lon tap trung cho vay doanh nghiep vua va nho va doanh nghiep khu vuc nong thon. Rieng doi voi Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon, Ngan hang Nha nuoc yeu cau danh ty trong tin dung cho “tam nong” len muc 70% - 80%/tong von huy dong.

Thu ba, Ngan hang Nha nuoc se to chuc thuc hien xay dung Nghi dinh thay the Nghi dinh 174/1999/ND- Chinh phu ve quan ly hoat dong kinh doanh vang de sap xep lai hoat dong cua thi truong nay theo huong tang vai tro dieu tiet cua Ngan hang Nha nuoc o muc cao hon so voi hien nay.

Thu tu, trien khai toan dien va dong bo de an tai co cau he thong ngan hang, kien quyet xu ly dut diem nhung ngan hang yeu kem de lanh manh hoa hoat dong cua he thong. 

Viet Bao (Theo VnEconomy)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: ngan hang nha nuoc, lai suat tien gui, dieu chinh ty gia, cua ngan hang, trong nam, hoat dong, ngoai te, dieu hanh, giao dich, lam gi, dong, dau, len, mua, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì trong năm 2012?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì trong năm 2012? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngan hang Nha nuoc se lam gi trong nam 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0