Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi

Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhieu chinh sach quan ly thi truong ngoai hoi cua Ngan hang Nha nuoc (SBV) thoi gian qua con nhieu bat cap khien ty gia hien chua that su phan anh dung tinh hinh cung - cau tien te trong nen kinh te. SBV cung chua kiem soat duoc thi truong ngoai te "cho den" va viec thuc hien chinh sach quan ly ngoai hoi chua that su binh dang giua cac doanh nghiep trong va ngoai quoc doanh...

Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi
Dien bien ty gia trong nhung nam qua con nhieu phuc tap.

TS. Le Phan Dieu Thao - Giang vien Dai hoc Ngan hang TP.HCM - va nhieu chuyen gia trong linh vuc tai chinh ngan hang da nhan dinh nhu vay khi trao doi voi phong vien TS.

Ba Thao cho rang, thanh cong cua chinh sach ty gia trong thoi gian qua la xoa bo su ap dat chu quan, duy y chi trong viec thiet lap ty gia. Khoang cach giua ty gia chinh thuc va ty gia thi truong cho den dan duoc thu hep. Tuy nhien, dien bien ty gia trong nhung nam qua con nhieu phuc tap. Ba dan chung: ""Tu thang 2/1999, ty gia da duoc xac dinh tren co so ty gia binh quan cua thi truong ngoai te lien ngan hang nhung trong thuc te, SBV van chua thuc hien triet de nguyen tac nay. Co che dieu hanh ty gia con quy dinh bien do mua ban lam cho viec yet gia cua cac ngan hang thuong mai bi cung nhac, chua phan anh dung cung cau ngoai te tren thi truong".

Su ket hop giua chinh sach quan ly ngoai hoi voi cac chinh sach quan ly vi mo khac da co, nhung chua hai hoa. Mac du Chinh phu da quan tam den tinh dong bo trong viec ban hanh cac chinh sach quan ly vi mo. Tuy nhien, trong mot so thoi ky nhat dinh, cac chinh sach nay con the hien nhieu dieu bat cap. Lay chinh sach lai suat lam vi du. Trong thoi ky 1994-l996, ty gia VND/USD on dinh nhung muc chenh lech lai suat giua VND va USD lon. Hau qua tat yeu cua no la hau het cac ngan hang thuong mai chuyen nguon von ngoai te sang noi te de kinh doanh. Tinh trang ngoai hoi cua nhieu ngan hang trong thoi ky nay o trang thai doan (short position). Sang giua nam 1997, cac ngan hang thuong mai dong loat thu vet ngoai te tren thi truong de can bang trang thai ngoai hoi. Thuc trang nay da day su mat can doi tien te trong nen kinh te ngay cang tram trong hon. Nguoc lai trong giai doan cuoi 1999-2000, ty gia VND/USD luon co xu huong tang deu nhung cac ngan hang thuong mai lai duy tri muc chenh lech lai giua USD va VND nho. Dieu nay lam gia tang hien tuong dola hoa nen kinh te va lang phi nguon ngoai te"".

Mot khia canh nua khien viec quan ly ngoai hoi chua hieu qua la do thi truong ngoai te lien ngan hang van hoat dong kem hieu qua. Day la noi cung cau ngoai te gap nhau, nhung hoat dong cua thi truong nay trong thoi qua chua phan anh dung thuc trang kinh doanh ngoai hoi cua nen kinh te. Nguyen nhan cua van de duoc ong Nguyen Ngoc Lan - Vu Quan ly Ngoai hoi cua NHNN - cho rang, truoc het la do Ngan hang Nha nuoc chua thuc hien tot chuc nang la nguoi dat lenh mua, lenh ban cuoi cung de dieu chinh thi truong.

Cu the, trong nhung nam 1994-1996, cung ngoai te tren thi truong doi dao do hoat dong xuat khau gao, dau tho... phat trien vuot troi, nguon von ODA, FDI tang nhanh. Cac doanh nghiep co nhu cau chuyen ngoai te sang noi te de kinh doanh. Tai thoi diem nay, hau het ngan hang thuong mai deu dat lenh ban ngoai te. De can doi thi truong va bo sung nguon du tru, le ra Ngan hang Nha nuoc phai mua ngoai te vao, nhung dieu nay da khong duoc thuc hien mot cach tuong thich. Cung vuot cau, ty gia VND/USD co khuynh huong ha, gia tri dong Viet Nam tang vuot qua gia tri thuc cua chung tao ap luc len gia ca hang hoa.

Ben canh do, SBV lai chua tap trung duoc nguon ngoai te. Mac du, kim ngach xuat khau luon tang, nguon von nuoc ngoai, kieu hoi kha phong phu nhung mot luong lon ngoai te da duoc luu giu trong dan cu, tren tai khoan cua doanh nghiep xuat nhap khau hoac tai kho quy cua cac ngan hang thuong mai. Nguon ngoai te tap trung cho quy du tru ngoai hoi cua Ngan hang Nha nuoc con han hep. Tai nhieu thoi diem, nhieu noi, nha nuoc khong thoa man nhu cau ngoai te hop ly cua nen kinh te. Cung cau ngoai te luon bi mat can doi, tao ap luc xau len can can thanh toan va lam cho ty gia luon co xu huong gia tang.

""DN tu nhan bi phan biet ngay tu tu duy cap chu quan...""

Ba Le Dieu Thao cung cho rang, SBV chua kiem soat duoc thi truong ngoai te "cho den". USD van chiem vi tri quan trong trong tinh toan, du tru, chi tra cac mon hang co gia tri lon, cac giao dich bat dong san, buon lau... Dieu nay khong chi lam lam anh huong den viec dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc ma con lam phuong hai den chu quyen quoc gia ve tien te, khong phu hop voi tap quan quoc te.

Viec thuc hien chinh sach quan ly ngoai hoi chua that su binh dang giua cac thanh phan kinh te, do la nhan dinh cua ba Nguyen Thi Hong - Vu Chinh sach tien te cua SBV: ""Mac du trong tat ca cac van ban cua Ngan hang Nha nuoc noi chung va quy che quan ly ngoai hoi noi rieng deu yeu cau doi xu binh dang giua cac thanh phan kinh te, nhung trong thuc te, cac doanh nghiep quoc doanh van nhan duoc nhieu uu ai trong viec tiep can voi cac nguon von nuoc ngoai, bao lanh nhap hang thanh toan quoc te, ngoai hoi... Cac doanh nghiep tu nhan, co phan van con bi phan biet doi xu ngay trong tu duy cua cac cap chu quan"". Mot so pham vi, doi tuong quan ly ngoai hoi theo ba Hong chua duoc quan tam dung muc. Vi du, viec kiem soat quan ly, khai thac, kinh doanh vang bac, da quy con long leo. Vang mieng, ngoai te duoc dung kha pho bien trong thanh toan hang hoa co gia tri cao lam anh huong den hoat dong xac dinh, kiem soat khoi luong tien trong luu thong cua ngan hang. Viec kiem soat ngoai hoi doi voi the thanh toan quoc te cung chua chat che; Quan ly ngoai hoi trong cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai con nhieu so ho, gay that thoat tai san quoc gia.

Ngay ca nhung nghiep vu kinh doanh ngoai te tren thi truong nhu ky han, hoan doi tien te chua duoc linh hoat. Nghiep vu Quyen lua chon tien te dang trong giai doan thi diem, nghiep vu tuong lai (foward) chua duoc phep thuc hien... Dieu nay lam han che tinh linh hoat cua thi truong ngoai hoi.
(Ba Le Phan Dieu Thao - Giang vien Dai hoc Ngan hang TP.HCM)

Cac chuyen gia trong nganh deu thong nhat rang, nguyen nhan bao quat cua cac ton tai, truoc het la do ban than cua chinh sach quan ly ngoai hoi chua hoan chinh. Viec hoach dinh chinh sach con mang tinh ngan han, cac cong cu chua duoc phoi hop hai hoa, cac quy dinh kiem soat ngoai hoi trong tung thoi ky con khap khenh...

Ngoai ra, mot so han che trong hoat dong quan ly ngoai hoi con phat sinh tu ban than cua nen kinh te nhu Nha nuoc chua co bien phap giai quyet dut diem nan buon lau gian lan thuong mai trong nen kinh te, hoat dong "ngam" cua nen kinh te van chiem ty trong dang ke trong xa hoi; can can thanh toan vang lai thuong xuyen tham hut, muc boi chi cua ngan sach chua duoc cai thien; cac bien phap quan ly kinh te vi mo chua duoc phat trien hai hoa va dung muc; su yeu kem trong quan ly va kinh doanh tien te; te quan lieu, tham nhung chua duoc xu ly nghiem khac...

Chinh sach dang lam hoat dong kinh doanh tien te guong ep, gia tao

Theo thoa thuan cua ASEAN, AFTA bat dau co hieu luc voi Viet Nam nam 2006. Vi vay, hoat dong quan ly ngoai hoi cua Viet Nam trong tuong lai co the duoc chia thanh hai giai doan: giai doan ngan han, truoc khi thuc hien cac quy dinh cua AFTA (tu nay den 2005), sau khi tro thanh thanh vien chinh thuc cua AFTA (sau 2005).

Hien nay, Ngan hang Nha nuoc dang ap dung co che ty gia tha noi co su dieu tiet cua Chinh phu de dieu hanh chinh sach tien te. Theo do, ty gia chinh thuc do Ngan hang Nha nuoc duoc thiet lap tren co so ty gia binh quan cua thi truong ngoai te lien ngan hang va ty gia kinh doanh ngoai te cua cac ngan hang thuong mai khong duoc lon hon +/- 0,25% so voi ty gia chinh thuc. Voi cach tinh nay, Ngan hang Nha nuoc khong che duoc su bien dong that thuong cua ty gia. Tuy nhien, han che cua no la ty gia khong phan anh dung cung - cau tien te tren thi truong, lam cho hoat dong kinh doanh tien te cua cac ngan hang guong ep, gia tao. Ngan hang Nha nuoc se phai giam dan, tien den loai bo cac bien phap dieu tiet ty gia mang tinh hanh chinh nhu khong che ty gia ky han, gioi han phi hoan doi tien te, han che bien do trong xac dinh ty gia kinh doanh... de tao dieu kien cho cac ngan hang thuong mai kinh doanh tien te theo co che thi truong va quen dan voi cac cong cu phong chong rui ro ty gia. Noi cach khac, ty gia phai duoc tha noi va hoan toan duoc xac dinh dua tren cung cau tien te, SBV khong nen ap dat truc tiep len ty gia ma chi duoc quyen tac dong gian tiep den ty gia thong qua hoat dong mua ban ngoai te tren thi truong ngoai hoi.

Ngoai ra, nhieu y kien cung cho rang, can co su phoi hop hai hoa giua chinh sach ty gia voi chinh sach lai suat. Ty gia va lai suat la hai yeu to nhay cam trong nen kinh te va la cac cong cu huu hieu cua chinh sach tien te. Ty gia va lai suat luon co moi quan he chat che voi nhau, anh huong lan nhau va cung tac dong len cac hoat dong cua nen kinh te. Su khap khenh giua chinh sach lai suat va ty gia co the gay ra nhung hau qua bat loi nhu ban te mat gia gay nguy co lam phat, ""chay mau"" ngoai te, dau co tien te, han che nguon von dau tu nuoc ngoai... Vi vay, trong quan ly vi mo, chinh sach lai suat va ty gia phai duoc xu ly mot cach dong bo va phu hop voi thuc trang cua nen kinh te trong tung thoi ky nhat dinh.

  • Hong Phuc
Viet Bao
Comment :Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
State Bank of confusion in the foreign exchange market management
Vietnam, state banks, foreign exchange management, management policies, in the management of the bank and demand currency, equity, foreign exchange, operation, trade, business, really, not yet, do
Many management policies of the foreign exchange market the State Bank (SBV) recently made inadequate rate is not truly reflect the situation of supply - demand for currency in the economy. SBV has not control the foreign exchange market ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngân hàng Nhà nước lúng túng trong quản lý thị trường ngoại hối

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngân hàng Nhà nước lúng túng trong quản lý thị trường ngoại hối bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngan hang Nha nuoc lung tung trong quan ly thi truong ngoai hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0