Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau

Tags: thanh lap mot cong ty, cong ty mua ban, He Thong Tin Dung, hoat dong kinh doanh, tai cau truc, cua cong ty, co kha nang, xu ly no, ban no, tai san, co the, khoan no, thuc hien, van de, xau
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Voi quy mo no xau trong he thong tin dung hien nay, rat can thanh lap mot cong ty mua ban no co du tiem luc de xu ly. Van de la cong ty nay se hoat dong voi mo hinh nao va bang nguon tai chinh tu dau?

Giai phap thanh lap cong ty mua ban no de xu ly no xau cua he thong NHTM lieu co phai la giai phap tot de giup he thong NHTM xu ly cac khoan no xau? De co cau tra loi phu hop, chung ta hay xem xet lai tinh hinh xu ly no xau tren thi truong va cac giai phap hien co.

Hien trang xu ly no xau o Viet Nam

Hien nay, cac khoan no xau cua to chuc tin dung (TCTD) duoc xu ly bang hai cach: cach 1 la ban dau gia cac tai san dam bao cua cac khoan no xau da xu ly; cach 2 la ban no xau cho cac TCTD khac hoac cac cong ty quan ly tai san (AMC).

Doi voi cach 1, viec ban dau gia mat rat nhieu thoi gian do TCTD phai hoan thanh nhieu thu tuc phap ly, dinh gia tai san, ban dau gia… Moi khi can ban no hoac ban tai san siet no, TCTD phai thanh lap hoi dong xu ly no va con phai mat nhieu cong suc hon de tim kiem nguoi mua, chao ban voi gia hop ly de dam bao TCTD khong bi thiet hai.

Doi voi cach 2, ve ban chat, khi cac khoan no xau duoc mua ban giua cac TCTD hoac qua cong ty AMC thi no xau van nam trong he thong ngan hang nhung duoi hinh thuc khac, vi cong ty AMC la cong ty con, cong ty truc thuoc cua TCTD. Khi cac TCTD thuc hien hop nhat bao cao tai chinh thi nhung khoan no xau nay van nam trong bang can doi ke toan hop nhat, nhung duoi mot ten goi khac, vi du nhu la tai san Co khac.

Nhu vay, co the thay, cach xu ly doi voi no xau va tai san dam bao/tai san lien quan den no xau da xu ly cua cac TCTD hien nay thieu han dinh huong va mang tinh tu phat. No chu yeu nham giai quyet van de cua tung TCTD, hon la mot giai phap tong the cho nen kinh te noi chung va cho he thong ngan hang noi rieng. Ngoai ra, co che hoat dong nhu vay khong tao ra mot thi truong mua ban no xau chuyen nghiep.

Van de tiep theo la vi sao da co cong ty mua ban no (DATC) thuoc Bo Tai chinh, nhung van neu y tuong thanh lap cong ty mua ban no cua NHNN? Day la mot van de khong de ly giai, vi neu xet theo chuc nang kinh doanh, cong ty mua ban no theo y tuong cua NHNN se giong den 90% chuc nang cua DATC. Tuy nhien, co mot so diem giai thich cho van de nay.

Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau
Ban chat cua viec mua ban no xau la hoat dong kinh doanh mang tinh mao hiem

 

Thu nhat, DATC la DNNN, pham vi hoat dong khong chi goi gon trong he thong NHTM ma con cua ca nen kinh te, nhung tiem luc cua DATC lai kha han che so voi quy mo cac khoan no xau trong he thong tin dung hien nay. Trong khi do, quy trinh tu khi mua lai tai san xau, tai cau truc va khai thac tai san loai nay de ban lai sinh loi la rat phuc tap. Khong phai tat ca cac giao dich tai cau truc deu thanh cong. Theo ty le ma cac quy dau tu mao hiem thuc hien dau tu vao viec mua lai no xau va cac tai san lien quan thi chi co khoang 30% giao dich la thuc hien tai cau truc thanh cong. Tuy nhien, ty le thanh cong 30% co kha nang tao ra loi nhuan du lon de bu dap cho cac thuong vu that bai va du hap dan cac NDT de tao ra thi truong mua ban no xau tri gia nhieu ty USD o khu vuc chau A - Thai Binh Duong nhu hien nay.

Thu hai, ban chat cua viec mua ban no xau la hoat dong kinh doanh mang tinh mao hiem, co kha nang mang lai loi nhuan cao tren co so rui ro cao. Trong khi do, theo co che hoat dong, co che tai chinh, co che quan ly, giam sat cua DATC voi tu cach la DNNN, se rat kho de DATC chap nhan cac hoat dong mang tinh mao hiem kieu nay. Thuc te cho thay, neu nhu mot khoan no hoac tai san dam bao cua khoan no do, co day du giay to hop le, co gia ban de dang tham chieu va dang tin cay thi nguoi vay da tu xu ly de thu hoi tien va tra no cho ngan hang, chu khong de ngan hang siet no.

Tu hai nguyen nhan tren, co the thay mot minh DATC chua the dam nhiem viec xu ly cac khoan no xau cua he thong NHTM. Trong khi do, viec giai toa cac khoan no xau dang ton dong tai cac TCTD la nhu cau cap thiet, dac biet la trong giai doan kinh te suy thoai, nhieu DN pha san, khong con kha nang tra no cho ngan hang. Vi the, giai phap ma NHNN dua ra la thanh lap mot cong ty mua ban no duoc xem la kip thoi trong thoi diem hien tai.

Mo hinh nao?

Thu nhat, do phai la cong ty co phan ma Nha nuoc la mot co dong lon va co su tham gia cua cac TCTD. Viec to chuc cong ty mua ban no theo mo hinh nay rat quan trong, cho phep cong ty co the chap nhan rui ro tu viec mua no xau, duoc thue cac chuyen gia tai cau truc DN tham gia co cau lai DN va co co che quan tri DN lanh manh de tranh cac hien tuong tieu cuc, chi phoi hoac xin - cho ma du luan da dat ra tu khi co de xuat thanh lap cong ty mua ban no.

Vai tro dan dat va dinh huong cua Nha nuoc trong giai doan dau la can thiet de giup cong ty on dinh muc tieu va chien luoc kinh doanh. Den thoi diem thich hop, Nha nuoc co the thoai von dan khoi cong ty.

Thu hai, cong ty mua ban no phai co kha nang huy dong cac nguon von dai han de co the mua lai cac khoan no xau. O cac nuoc, cac quy huu tri, quy dau tu mao hiem cung tham gia rat tich cuc trong viec dau tu vao cac cong ty hay cac quy co tinh chat tuong tu nhu cong ty mua ban no theo de xuat cua NHNN va ho co cac nguon von dai han de dau tu mua lai cac khoan no, cac tai san xau nay. Voi tinh hinh va ban chat nguon von o Viet Nam la phan lon mang tinh ngan han, day co le la mot thu thach lon doi voi cong ty mua ban no de co the hoat dong on dinh va ben vung.

Thu ba, cong ty mua ban no khong nhung phai co nang luc tai chinh ma phai co doi ngu chuyen gia co kha nang tham gia truc tiep tai cau truc DN, hoac phai co co che thue cac chuyen gia tu van hang dau de tai cau truc DN. Ben canh do, doi ngu tham dinh, danh gia tai san… de ho tro cho cac hoat dong cua cong ty cung can duoc chuyen nghiep hoa.

Cong ty co the xem xet viec thue tu van ben ngoai de thuc hien cac nhiem vu tren. Trong truong hop do, co che thue tu van, to chuc thuc hien, bao mat thong tin… phai duoc thuc hien het suc nghiem tuc va chat che.

Thu tu, mot trong nhung van de quan trong lien quan den hoat dong cua cong ty mua ban no la phuong phap hach toan ke toan va dinh gia tai san vi thong thuong, khi thuc hien mua tai san xau tu cac TCTD, gia mua co the rat khac so voi gia tri that cua tai san. Vi vay, phuong phap ghi nhan nen duoc do luong khi mua nhu the nao va sau do ghi nhan tiep theo ra sao, vi du tang gia, giam gia trong cac ky ke toan la mot van de can duoc xem xet de dam bao hoat dong tai chinh cua cong ty mua ban no la minh bach va ro rang.

Co the noi, su tham gia cua cong ty mua ban no se bo sung them giai phap thuc hien tai co cau he thong NHTM. Co the hinh dung cong ty mua ban no se giup giai quyet cac van de sau:

* Giup cac TCTD xu ly nhanh cac tai san xau de thu hoi nguon tien. TCTD khong phai dung nguon luc de theo duoi cac vu thanh ly tai san, ban no… nhu truoc day de tap trung cho hoat dong kinh doanh chinh;

* Tach cac tai san xau cua cac TCTD ra khoi he thong ngan hang va cong ty mua ban no thuc hien cac bien phap tai co cau de dang hon, vi du co the thanh lap cac phap nhan moi, thanh lap cac lien doanh de xu ly va khai thac tai san. Day la nhung nghiep vu ma TCTD khong de dang thuc hien do bi han che ve pham vi hoat dong, theo do, cac TCTD chi tap trung vao cac linh vuc kinh doanh ngan hang va khong tap trung vao cac linh vuc khac ngoai mot so linh vuc rat han che ma Luat Cac TCTD cho phep;

* Giu vai tro dieu tiet trong truong hop thi truong co bien dong;

* Ben canh NHNN la nguoi cho vay cuoi cung, cong ty mua ban no cung co the duoc coi la mot dinh che co the mua lai tai san cua cac TCTD trong truong hop TCTD co nhu cau ban de giai quyet nhu cau thanh khoan hay thu hep hoat dong kinh doanh;

* Thu hut cac khoan dau tu dai han cua cac to chuc co nguon von dai han, vi du tu cac cong ty bao hiem... do dac thu hoat dong cua cong ty mua ban no la dau tu vao cac tai san dai han.

Vay nhung, co mot cau hoi lon dat ra la, cong ty mua ban no cua NHNN phai hoat dong nhu the nao de dam bao thanh cong?

VietBao.vn (Theo NdHmoney)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: thanh lap mot cong ty, cong ty mua ban, He Thong Tin Dung, hoat dong kinh doanh, tai cau truc, cua cong ty, co kha nang, xu ly no, ban no, tai san, co the, khoan no, thuc hien, van de, xau

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mô hình nào cho công ty mua bán nợ xấu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mô hình nào cho công ty mua bán nợ xấu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau

Nhan xet, hay lien he ve tin Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mo hinh nao cho cong ty mua ban no xau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0