Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409

Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tong hop toan bo tin van noi bat lien quan den doanh nghiep niem yet tren hai san chung khoan.


Lich su kien

PVC: Ngay GDKHQ mua co phieu phat hanh them (100:35)

BXD: Ngay GDKHQ tham du DHCD bat thuong

HTI: Ngay GDKHQ nhan co tuc dot 2/2011 (8%)

FDC: Ngay GDKHQ lay y kien bang van ban

Tin doanh nghiep

VCB - Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Vietcombank Du bao 9 thang dau nam 2012, Vietcombank me co the dat 4.600 ty dong loi nhuan truoc thue. Ca nam 2012 co the dat loi nhuan truoc thue 6.200 - 6.250 ty dong (tang tu 8,8% - 10%) tren co so tang truong tin dung ca nam dat khoang 13%.

TLC - CTCP Vien thong Thang Long Nam 2012, TLC du kien doanh thu dat 55,79 ty dong, lo ke hoach khoang 12,63 ty dong. Tuy nhien, trong truong hop thanh ly tai san khong sinh loi thi so lo co the tang len 17,5 ty dong den 21,5 ty dong, trong do day chuyen cap dong dien luc lo khoang 10 - 12 ty dong, day chuyen cap quang lo khoang 5 - 6 ty dong.

DXV - CTCP Vicem Vat lieu xay dung Da Nang - Hien Cong ty da chuyen nhuong ve mat phap ly Nha may Xi mang Cam Ranh cho CTCP Xi mang Ha Tien. Tuy nhien, phai den thoi diem cuoi nam 2012, Cong ty moi hoan tat viec ban giao va khi do moi chinh thuc hach toan.

Uoc tinh, nam nay, DXV chi dat khoang 7 - 8 ty dong loi nhuan. Cong ty cung da huy ke hoach sap nhap voi CTCP Xi mang Hai Van do khong nhan duoc su dong thuan cua co dong ca 2 DN.

PHT - CTCP San xuat va thuong mai Phuc Tien - Ngay 2/10 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2011 bang co phieu theo ty le 100:8. Ngay dang ky cuoi cung la ngay 4/10.

DIG - Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung - Du kien phat hanh 12.999.781 co phieu de tra co tuc cho co dong theo ty le 3%.

SD9 - CTCP Song Da 9 - Ngay 9/11, SD9 se thanh toan co tuc nam 2011 bang tien voi ty le 12% (1.200 dong/co phieu). Ngay giao dich khong huong quyen la ngay 28/9, ngay chot danh sach co dong vao ngay 2/10. So tien du chi cho dot tra co tuc nay la 35,1 ty dong.

FCN - CTCP Ky thuat Nen mong & Cong trinh ngam Fecon - Sap chao ban 5.094.838 co phieu nham tang von dieu le. Gia chao ban du kien 20.000 – 25.000 dong/cp.

DHM - CTCP Thuong mai va khai thac khoang san Duong Hieu - Quyet dinh mua 781.007 co phan cua CTCP Khoang san Viet Thai Son voi gia 15.000 dong/CP. Tong gia tri mua la hon 11,7 ty dong. Thoi gian thuc hien cham nhat den ngay 15/9/2012.

VFG - CTCP Khu trung Viet Nam - Nhat tri voi chu truong chuyen Cong ty TNHH VFC Cambo thanh Chi nhanh cua VFG tai Cam-pu-chia.

SAM - CTCP Dau tu va phat trien Sacom - Quyet dinh cham dut hoat dong cua Chi nhanh Ha Noi tai dia diem so 20 Tran Quoc Toan, quan Hoan Kiem, Ha Noi. Ly do chi nhanh nay cham dut hoat dong la chuyen giao Cong ty TNHH MTV Day va cap Sacom (100% von cua SAM) thuc hien chuc nang kinh doanh day va cap.

HAG - Cong Ty Co Phan Hoang Anh Gia Lai Da bi UBND tinh KonTum xu phat hanh chinh 55 trieu dong do Nha may che bien quang sat cua HAG tai Kon Tum chua co he thong xu ly nuoc thai khi dua vao hoat dong thang 3/2012.

ITD - CTCP Cong nghe Tien Phong Da chap thuan don tu chuc Tong giam doc cua ong Lam Thieu Quan, dong thoi de cu ba Nguyen Thi Bach Tuyet giu chuc vu quyen Tong giam doc thay the cho ong Quan (cho den khi duoc DHCD Cong ty phe chuan bo nhiem chinh thuc). Thoi gian ban giao den het ngay 31/10/2012.

Ngay 26/10 toi, cong ty se to chuc DHDCD bat thuong de hop ve viec phe chuan quyet dinh bo nhiem TGD, trinh bay ket qua kiem toan ve tinh tuan thu cua du an san xuat thiet bi dien Thach Anh va dieu chinh ke hoach kinh doanh moi.

Ket qua giao dich co phieu cua co dong

STB – Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin - CTCP Dau tu Sai Gon Exim, co dong lon cua STB da ban xong 3.000.000 co phieu trong tong so 50.355.510 co phieu STB nam giu, lam giam ty le nam giu co phieu STB tu 5,17% xuong con 4,86% (47.355.510 co phieu) va chinh thuc khong con la co dong lon cua Cong ty tu ngay 21/9. Thoi gian thuc hien giao dich tu ngay 17/9 den ngay 17/10.

BHS - CTCP Duong Bien Hoa - CTCP Dien Gia Lai moi chi mua duoc 1,58 trieu co phieu BHS, trong so 3 trieu co phieu dang ky mua tu 19/9 den 19/10, qua do nang ty le so huu tai BHS len thanh 5,27%. Day cung chinh la toan bo so co phieu BHS ma Dien Gia Lai co duoc sau giao dich vi truoc do to chuc nay cung chua so huu co phieu BHS nao. Dien Gia Lai chinh thuc la co dong lon cua BHS ke tu ngay 20/9/2012.

NHS - CTCP Duong Ninh Hoa - Chi tu 19/9 den 20/9, CTCP Dien Gia Lai da mua xong 1 trieu co phieu NHS nhu dang ky. Day cung la so co phieu ma to chuc nay nam giu sau giao dich, boi truoc do chua so huu co phieu NHS nao. So co phieu nay chiem 9,88% von dieu le cua NHS.

CII - CTCP Dau tu ha tang ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh - VSD da thuc hien chuyen quyen so huu 1,765 trieu co phieu LGC tu CTCP Dau tu va xay dung cau duong Binh Trieu sang CII. Ngay hieu luc chuyen quyen so huu la ngay 18/9/2012.

VNI - CTCP Dau tu bat dong san Viet Nam - Ba Le Thi Hoa, me ong Tran Binh Long, Thanh vien HDQT da mua 25.930 co phieu VNI vao ngay 17/8/2012 truoc khi HOSE cong bo thong tin dang ky giao dich va bao cao ket qua giao dich ngay 11/9/2012 cham tre so voi quy dinh.

PNJ - CTCP Vang bac da quy Phu Nhuan - Ong Le Ngoc Hoi, em ong Le Huu Hanh, Pho tong giam doc da mua 800 co phieu PNJ tu 15/8/2012 den 21/8/2012 nhung khong cong bo thong tin.

HU1 - CTCP Dau tu va xay dung HUD1 - Ong Bui Thai Khanh, Truong Ban kiem soat da ban 20.180 co phieu HU1 vao ngay 9/5/2012 nhung khong cong bo thong tin.

COM - CTCP Vat tu xang dau - Tu 20/8 den 20/9, ba Vu Bich Ngoc, vo ong Pham Cong Quyen, Giam doc Tai chinh kiem Ke toan truong da ban xong 40.000 co phieu COM dang ky, qua do khong con nam giu co phieu COM nao. Ong Quyen hien con nam giu 100.005 co phieu COM (ty le 0,71%).

SED - CTCP Dau tu va Phat trien Giao duc Phuong Nam - Co dong Yu Jen Chieh da mua xong 14.7000 co phieu. Qua do, nang luong co phieu SED nam giu tu 386.200 co phieu len 400.900 co phieu, tuong duong tang ty le nam giu tu 4,83% len 5,01% va chinh thuc tro thanh co dong lon cua Cong ty tu ngay 18/9.

SGH - CTCP Khach san Sai Gon - Ong Truong Thanh Chau, Pho chu tich HDQT, Pho giam doc chi ban duoc 100 co phieu SGH trong tong so 3.900 co phieu dang ky ban do dien bien gia khong phu hop. Sau giao dich, ong Chau nam giu 3.800 co phieu SGH.

Giao dich co phieu cua co dong

C21 - CTCP The ky 21 - Ong Nguyen Manh Hao, Pho tong giam doc dang ky mua 200.000 co phieu C21 tu 27/9 den 26/10 nham tang ty le so huu tu 533.790 co phieu (ty le 2,91%) len thanh 733.790 co phieu (ty le 4%).

HTC - CTCP Thuong mai Hoc Mon - Nham tai cau truc danh muc dau tu, Tong Cong ty Ben Thanh, to chuc co lien quan den ong Pham Phu Quoc, Uy vien HDQT dang ky mua 100.000 co phieu HTC tu ngay 21/9 den ngay 3/10. Hien to chuc nay nam giu 1.212.150 co phieu HTC (23,09%).

TBX - CTCP Xi mang Thai Binh - Tu ngay 21/9 den ngay 19/10, ong Nguyen Nhu Phat, Pho giam doc dang ky mua 3.000 co phieu TBX. Hien ong Phat nam giu 9.390 co phieu TBX.

PVE - Tong cong ty Tu van Thiet ke Dau khi - CTCP - Ba Le Thi Thuy Hang, Thanh vien Ban kiem soat dang ky ban 74.000 co phieu trong tong so 78.700 co phieu PVE nam giu tu ngay 20/9 den ngay 19/10.

LDP - CTCP Duoc Lam Dong - Ba Nguyen Thi Be, vo ong Nguyen Minh Thang, Chu tich HDQT dang ky ban toan bo 7.785 co phieu LDP dang nam giu tu ngay 24/9 den ngay 19/10.

PLC - CTCP Hoa dau Petrolimex - Tu ngay 21/9 den ngay 19/10, ong Vu Van Chien, Uy vien HDQT dang ky mua 16.000 co phieu theo phuong thuc thoa thuan va khop lenh. Truoc do, ong Chien da mua 10.000 co phieu PLC. So luong co phieu hien ong Chien nam giu la 156.289 co phieu.

Vietbao.vn (Theo cafef)
Comment :Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Calendar and News Briefs stock on 24/09
Investment Corporation, Ex-right date, the Vietnam Cement Corporation, subscribe, general manager, related, major shareholders, shares held , the company, rates, transaction date, and
Synthesis entire outstanding news briefs related to businesses listed on the two stock exchanges ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/09

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/09 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409

Nhan xet, hay lien he ve tin Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lich su kien va tin van chung khoan ngay 2409 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0