Lam the nao de mua ve may bay gia re

Lam the nao de mua ve may bay gia re

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cach thuc mua ve hang khong gia re, nhung dieu khach hang can luu y khi su dung dich vu nay... la nhung van de duoc ong Luong Hoai Nam - Giam doc dieu hanh Pacific Airlines (PA) giai dap trong chuong trinh tu van truc tuyen voi doc gia qua Thanh Nien Online chieu 18/5.

Gia re bat cu luc nao

- Thua ong, voi nhung chuyen bay gia re thi chat luong bay co an toan khong? Viec phat hanh cac loai ve gia re se keo dai trong mot giai doan hay xuyen suot trong hoat dong cua hang?

Lam the nao de mua ve may bay gia re
Ong Luong Hoai Nam, Giam doc dieu hanh Pacific Airlines

- Ong Luong Hoai Nam, Giam doc dieu hanh Pacific Airlines: Mo hinh hang khong gia re la mot cach to chuc kinh doanh van tai hang khong theo kieu khac so voi cac hang truyen thong. Con ve ban than may bay, chuong trinh bao duong, cac tieu chuan ve khai thac an toan, an ninh duoc ap dung chung cho tat ca cac hang hang khong, khong phan biet theo mo hinh nao.

Thu tuc chuyen bay tai san bay khong thay doi khi chuyen sang mo hinh hang khong gia re. Hanh khach van can co mat tai san bay 1h30 phut truoc gio bay de lam cac thu tuc hang khong.

Hang khong gia re tat nhien phai co gia ve re tren tat ca cac chuyen bay chu khong phai chi co trong thoi gian khuyen mai.

Neu vao nhung giai doan khong co khuyen mai thi gia ve may bay re nhat giua Ha Noi va TP.HCM cua Pacific Airlines la 750.000d/chieu, giam 50% so voi gia thong thuong. Ngoai ra con nhieu muc gia giam khac giua 750.000 va 1.500.000d.

Co nghia la gia re co tren tat ca cac chuyen bay, vao bat ky thoi gian nao trong nam.

- Bay bang ve cua hang hang khong gia re co khac biet gi khong so voi bay bang ve cua cac hang khac, thua ong?

- Ve dich vu tren khong tren cac duong bay noi dia, su khac biet duy nhat giua dich vu hang khong gia re va dich vu hang khong truyen thong chi la o cho chung toi khong phuc vu suat an, do uong mien phi. Nhung neu co nhu cau, hanh khach co the mua va tra tien them. Ngoai ra, khong co bat ky mot su khac biet nao ke ca ve cho ngoi.

- Nhung dieu kien can va cach thuc giao dich de mua ve cua tren mang cua PA?

- De hoan tat mot giao dich mua ve tren website www.pacificairlines.com.vn can co cac dieu kien sau day: May tinh co ket noi internet voi trinh duyet Interner Explorer hoac Firefox. Giay to tuy than cua nguoi mua ve va hanh khach, cac dia chi lien he. The tin dung (Visa, Visa Debit, Master Card, American Express, JCB).

Voi cac dieu kien tren, nguoi mua ve vao website
www.pacificairlines.com.vn va duoc huong dan chi tiet tung buoc thuc hien tu chon chuyen bay, gia ve den thanh toan tien.

Neu nguoi mua ve khong co the tin dung, co the thuc hien cac thao tac mua ve binh thuong, den buoc thanh toan thi chon hinh thuc “thanh toan sau”. Khoan tien ve con no Pacific Airlines phai duoc thanh toan trong vong 24 gio tai phong ve bang tien mat, hoac qua website bang the tin dung (vao muc “Xem-Doi dat cho” tren trang chu de lay Ma xac nhan ra va thuc hien not viec thanh toan bang the tin dung).

Khong co Internet van mua duoc ve gia re

- Tai sao Hang khong ban ve gia re qua cac dai ly ma chi ban ve qua mang? Lam sao nhung nguoi khong co dieu kien truy cap Internet thuong xuyen co the dang ky duoc?

- Chung toi xin loi ve su hieu nham nay! PA van tiep tuc ban ve dien tu qua khoang 300 dai ly trong toan quoc. Hanh khach co the lien he mua ve tai cac dai ly nay.

Viec mua ve qua mang tu ngay 13/2 vua qua la su bo sung, mo rong he thong ban chu khong phai thay the hoan toan he thong truoc day.

- Ngoai viec ban ve gia re cho nhung nguoi co visa card, vay con doi voi nhung khach hang khong co cac loai the tren thi se mua ve bang cach nao?

- Thanh toan tien ve may bay cua hang bang the tin dung tren Internet chi la mot trong nhieu cach mua ve cua Pacific Airlines. Neu khong co the tin dung, khach hang van co the mua ve va thanh toan bang tien mat tai cac dai ly (khoang 300 dai ly trong ca nuoc), tai cac phong ve (5 phong ve tai TP Ho Chi Minh, 4 tai Ha Noi va 2 tai Da Nang).

Khach hang cung co the goi dien thoai cho cac Trung tam phuc vu khach hang de dang ky cho truoc va thanh toan bang tien mat trong vong 24 gio (TP.HCM va Ha Noi: (08) 9.550.550- (04) 9.550.550, Da Nang: (0511)583.583, hoat dong 24/24 gio, 7/7 ngay trong tuan).

Khach hang cung co the thanh toan tien ve bang the tin dung cua nguoi than trong gia dinh, cua ban be voi su dong y cua chu the. Neu ten cua hanh khach va ten cua chu the khac nhau, chung toi co the goi dien cho chu the de kiem tra va xac nhan lai.

Lam the nao de mua ve may bay gia re
Hanh khach se duoc mua ve cua PA trong thoi gian 24/24h trong tuan.

Neu chu the khong xac nhan, cho tren chuyen bay cua hanh khach da duoc dang ky se bi huy, khoan tien da thanh toan se duoc hoan lai cho chu the (sau khi tru le phi thanh toan) va nguoi mua ve hoan toan chiu trach nhiem truoc chu the.

Tat ca gia ve cua Pacific Airlines (ke ca cac gia ve sieu re giam tren 65%) deu co hieu luc tu 0h01 phut cua ngay hieu luc (dot ban sieu khuyen mai 30.000 ve vua qua bat dau tu 0h01 ngay 10/5/2007). Viec khach hang mua ve vao 0h-2h sang khong nam trong chu y cua Pacific Airlines.

Bat ky hang hang khong nao cung quy dinh hieu luc gia tu 0h01 phut. Su khac biet chi la o cho “phong ve ao” www.pacificairlines.com.vn cua Pacific Airlines hoat dong 24/24, khach hang khong phai cho den sang hom sau khi cac phong ve va dai ly mo cua phuc vu nhu khi mua ve cua hang hang khong khac. Gio mua ve la lua chon cua khach hang, khong phai chu y cua Pacific Airlines.

- Ty le gia re tren moi chuyen bay la bao nhieu%? Gia re co bao nhieu muc? The ATM co the thanh toan qua mang duoc khong?

- Tat ca cac chuyen bay cua Pacific Airlines deu la chuyen bay hang khong gia re voi toi thieu la 8 muc gia ve khac nhau, toi da la 11 muc gia ve (them 3 muc sieu khuyen mai neu mua ve trong thoi gian khuyen mai).

De biet chuyen bay minh quan tam co nhung muc gia ve nao, khach hang co the vao website www.pacificairlines.com.vn , goi dien thoai cho Trung tam phuc vu khach hang (08-9.550.550, 04-9.550.550) hoac lien he voi Dai ly cua Pacific Airlines noi hanh khach cong tac.

The ATM hien nay chua thanh toan online duoc, vi vay, can phai co the tin dung (Visa, Visa Debit, Master Card, American Express, JCB) de thanh toan online. Hien nay viec cap the tin dung da de dang hon rat nhieu so voi truoc day, hanh khach co the lien he voi cac ngan hang nhu Vietcombank, Techcombank, ACB, Sacombank… de giai quyet.

Hang khong gia re co loi nhuan on dinh nhat

- Chung nao PA khai thac cac duong bay noi dia di den cac tinh le?

- Chung toi khong co su phan biet “tinh chan tinh le”, bat ky duong bay noi dia nao co nhu cau thi truong lon va kha nang kinh doanh co lai thi Pacific Airlines se bay. Kho khan hien nay cua chung toi la chua co du may bay.

Voi su dau tu von va kinh nghiem cua Hang hang khong quoc gia Uc Qantas Airlines theo hop dong dau tu vua ky ngay 26/4/2007, chung toi co ke hoach tang gap doi so luong may bay trong thoi gian mot nam tu nay den giua nam 2008.

Nhieu duong bay noi dia va quoc te moi cua Pacific Airlines se duoc mo trong 01 nam toi, chung toi se thong tin rong rai cho khach hang biet va su dung dich vu cua Pacific Airlines. Trong mua He 2007, ke hoach cu the cua chung toi la TP.HCM - Nha Trang va TP.HCM - Hue.

- Lieu co su doi xu khong cong bang giua Pacific Airlines va Vietnam Airlines khong, khi ma cho cho thuong la cho kem nhat trong san bay? Cong ty co tinh tro thanh cong ty co phan dai chung khong? Co khai thac duong bay ngan khong? Chinh sach gia re co gi thay doi khong?

Lam the nao de mua ve may bay gia re
Lua chon dich vu hang khong gia re, PA se lay do lam muc dich phat trien lau dai cua hang

- Thu nhat, Pacific Airlines va Vietnam Airlines cung kinh doanh va canh tranh binh dang, khong ai chen ep ai. Su lua chon cuoi cung la cua khach hang. Viec phan phoi cac vi tri, khu vuc cong nang tai san bay la cua nha chuc trach san bay, hoan toan doc lap voi cac hang hang khong.

Thu hai, viec Pacific Airlines co tro thanh cong ty dai chung hay khong se duoc cac co dong chien luoc cua Pacific Airlines (Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc, Saigon Tourist, Qantas Airways) xem xet quyet dinh. Nhan dinh ca nhan cua toi la dieu nay se duoc thuc hien vao mot thoi diem thich hop.

Thu ba, Pacific Airlines se khai thac ca nhung duong bay noi dia ngan (nhu TP.HCM - Da Lat voi thoi gian bay chi 30 phut), nhung chung toi khong co ke hoach khai thac may bay canh quat co nho. Do vay, neu san bay nao khong tiep nhan va phuc vu duoc may bay phan luc nhu Boeing 737-400, Airbus A320 thi Pacific Airlines chua bay duoc.

Cuoi cung, voi su dau tu von cua Qantas Airways, mo hinh hang khong gia re cua Pacific Airlines se khong thay doi, nhung se co nhung dieu chinh nho cho dong nhat voi mo hinh va chinh sach cua Jetstar Airways (hang hang khong gia re thuoc Qantas).

- Viec PA chon mo hinh gia re co thuc su la hieu qua khong? Voi chi phi hien nay lieu Pacific Airlines co "cang bay cang lo"?

- PA chon mo hinh hang khong gia re tat nhien khong phai de cang bay cang lo. Thuc tien the gioi cho thay chinh cac hang hang khong gia re la nhung hang kinh doanh co loi nhuan on dinh nhat. Muc tieu cua chung toi cung nhu vay!

- Pacific Airlines co chien luoc gi de dam bao dich vu khach hang khong? Vi neu khach hang khong thoa man voi dich vu cua hang thi ve lau dai ho se chuyen sang bay hang khac? Vay hang phai dat nang cao chat luong dich vu la chien luoc lau dai song song voi kinh doanh gia re? Hang co kho khan gi khi dam bao dieu do khong?

- Hang khong gia re co nghia la dich vu hang khong kieu khac, khong phai la dich vu hang khong chat luong thap.

Hien chung toi la hang hang khong duy nhat o VN ban ve may bay dien tu va thanh toan tien ve tren mang internet; la hang hang khong duy nhat co cac trung tam phuc vu khach hang qua dien thoai 24h/24 gio, 7/7 ngay; cung la hang hang khong duy nhat van chuyen hanh khach mien phi giua san bay Noi Bai va Ha Noi.

Tat ca no luc cua chung toi la nham dam bao cac chuyen bay an toan va dung gio, neu xay ra cham, huy chuyen bay (cung co khi khong the tranh khoi) thi phuc vu hoac boi thuong cho khach hang theo Dieu le van chuyen. Tat ca nhung dieu do co the tra loi cau hoi cua ban.

Voi viec hang hang khong Qantas Airways dau tu vao PA chac chan rang chat luong dich vu cua chung toi se khong dung lai o nhung gi dang co ma se co nhung buoc cai tien moi.

Le Minh (luoc ghi)

Viet Bao
Comment :Lam the nao de mua ve may bay gia re
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam the nao de mua ve may bay gia re bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam the nao de mua ve may bay gia re ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam the nao de mua ve may bay gia re ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
How to buy cheap airline tickets?
Pacific Airlines, Hanoi, Qantas Airways, Youth Online, Luong Hoai Nam, airline cheap domestic flights, how to, managing director, credit cards, airline tickets, our , in time, buy a ticket, customers, work
How to buy cheap airline tickets, the customer note when using this service ... These issues Luong Hoai Nam - Executive Director Pacific Airlines (PA) answers in online counseling with readers through the bar ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm thế nào để mua vé máy bay giá rẻ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm thế nào để mua vé máy bay giá rẻ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam the nao de mua ve may bay gia re

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam the nao de mua ve may bay gia re co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam the nao de mua ve may bay gia re de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0