Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc

Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>– Sau thang dau nam 2007, chi so gia tieu dung cua ca nuoc tang 5,2%. Day la con so gay bat ngo cho nhieu nguoi. Viec nhan thuc ro nguyen nhan tang gia se khong chi giup dua ra cac giai phap kiem soat lam phat, ma con giup on dinh tam ly thi truong. TS da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Tien Thoa, Cuc truong Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh)

Ong Thoa cho biet, mot dac trung cua tang gia tieu dung nam nay la hau het cac nhom hang deu co muc tang cao so voi cung ky nam ngoai. Trong do, nhom nha o va vat lieu xay dung tang 8,24%, hang an va dich vu an uong tang 6,8%...

Nguyen nhan tang gia, ve chu quan co cac yeu to nhu do nha nuoc thuc hien lo trinh gia thi truong doi voi mot so loai vat tu dau vao; tac dong vi mo tu nguon von dau tu tang cao. Ve khach quan co cac nhan to ve gia ca thi truong the gioi nhat la cac loai vat tu co ban dau vao cho san xuat tang cao; nhu cau tieu dung tang manh nhat la nhung thang dau nam va hau qua cua dich benh o gia suc, gia cam nam 2006 la dien bien phuc tap dau nam 2007... Ngoai ra cung phai ke den cac yeu to tam ly cua thi truong.

Viec phan tich dung cac nguyen nhan tang gia se giup co cac giai phap dung, dong thoi on dinh tam ly thi truong.
Viec phan tich dung cac nguyen nhan tang gia se giup co cac giai phap dung, dong thoi on dinh tam ly thi truong.

Cung mot moi truong, gia Viet Nam tang nhanh hon cac nuoc

Thua ong, co mot so y kien cho la gia trong nuoc tang do gia the gioi tang. Tuy nhien, cac nuoc khac trong khu vuc cung chiu nhung tac dong cua gia xang dau va dich benh trong chan nuoi nhu nuoc ta nhung lam phat cua ho khong tang qua cao. Dieu nay co the ly giai the nao?

Xem xet vi sao cung mot moi truong ma chi so lam phat cua nuoc ta tang cao, thu nhat, co the thay nguyen nhan sau xa la do suc canh tranh cua nen kinh te kem, the hien o cho hieu qua cua nen kinh te chua cao. Dieu nay co the thay o chi phi san xuat, gia thanh san xuat hay gia von cua nhieu mat hang san xuat trong nuoc cao hon cac nuoc trong khu vuc. Ro rang, ban than chi phi san xuat trong nuoc cao, cong them gia nguyen lieu dau vao cao nua da day gia len.

Thu hai, cung phai thay rang, nhung bien phap khac phuc bien dong gia the gioi cua nuoc ta, cua cac doanh nghiep con yeu.

Thu ba, co mot thuc te la trong nen kinh te nuoc ta, ti le nhap khau cua nhieu loai vat tu co ban rat cao nhu nhap xang dau 100%, phoi thep 60 – 70%, nguyen lieu cho thuoc chua benh nhap khau den 90%... Di nhien khi cac mat hang nay tren the gioi bien dong thi chac chan gia ca trong nuoc cung anh huong.

Trong khi do, doi voi cac nuoc thi co cau kinh te, co cau nganh da co thay doi, cung nhu co cac giai phap tot de khac phuc bien dong gia the gioi, thong qua dieu chinh co cau kinh te, co cau tieu dung, thong qua cac giai phap doi moi ky thuat… Cu the, nhieu nuoc da cai tien cong nghe va da giam dinh muc tieu hao xang dau xuong rat manh khien cho nen kinh te giam phu thuoc vao nhung nhien lieu hay bien dong nhu xang dau.

Cung phai noi la cac nuoc da quen voi gia thi truong, co che gia khong bao cap, nen khi gia tang tac dong cung khong lon nhu nuoc ta. Trong khi do, nuoc ta con nhieu loai mat hang gia bao cap nen khi gia the gioi bien dong buoc phai dieu chinh voi bien do lon hon so voi cac nuoc.

Ong Nguyen Tien Thoa, Cuc truong Cuc Quan ly gia, Bo Thuong mai (anh: Phuoc Ha)
Ong Nguyen Tien Thoa, Cuc truong Cuc Quan ly gia, Bo Tai chinh (anh: Phuoc Ha)
Trong nua nam, luong tien dua ra bang 67% chi tieu ca nam

Mot trong nhung nguyen nhan co tac dong manh va co the la dac diem cua tang gia nam nay la nguon tien dau tu vao nuoc ta trong 6 thang dau nam tang rat manh. Ngan hang Nha nuoc trong 6 thang da mua vao 7 ty USD, tuong duong voi viec dua ra thi truong 112 ngan ty dong, dieu nay da anh huong the nao den cung tien te? (Tong muc ban le hang hoa va dich vu trong 6 thang chi la 335 ngan ti dong.)

Sau thang dau nam, dong von dau tu nuoc ngoai do vao nhieu lam tang cung ngoai te, gay suc ep tang gia cho dong noi te, dong thoi gop phan tang tong phuong tien thanh toan. Sau thang dau nam thu hut them 5,2 ty USD von FDI, von dau tu gian tiep tang nhanh trong 5 thang dat 1,7 ty USD, chuyen tien tu nhan dat khoang 2 ty USD…

Ngan hang Nha nuoc da dua tien vao luu thong de mua ngoai te du tru, dong thoi thong qua nghiep vu thi truong mo de ban tin phieu Ngan hang Nha nuoc, rut tien mat ra khoi luu thong. Tuy nhien, luong tien mat do Ngan hang dua ra luu thong bang 67% muc cung ung tien te duoc Chinh phu phe duyet cho ca nam.

Ben canh do, thi truong chung khoan phat trien, tong gia tri co phieu niem yet tinh theo gia thi truong dat 221.156 ty dong, tuong duong 14 ty USD hay 22,7% GDP nam 2006. Tinh hinh nay da gop phan lam tang von cho san xuat kinh doanh, dong thoi cung lam tang thu nhap mot nhom nguoi nhat dinh.

Ve tong phuong tien thanh toan va tin dung, theo mot uoc tinh cua Ngan hang Nha nuoc, den cuoi thang 5, tong phuong tien thanh toan da tang khoang 16,9% so voi cuoi nam 2006 va tang 39,8% so voi cung ky nam 2006, va cao hon nhieu voi toc do tuong ung cua 5 thang dau nam 2006. Tong du no cua nen kinh te uoc tang 15,04% so voi cuoi thang 12/2006 va tang 33,53% so voi cung ky.

Gia hang tieu dung thiet yeu tang nhanh

Trong sau thang dau nam, co hai nhom hang tang cao hon muc trung binh la nha o - vat lieu xay dung va hang an - dich vu an uong, da anh huong truc tiep den doi song cua gia dinh nguoi dan. Ong co the phan tich ve tang gia cua hai mat hang tren va trong thoi gian toi se co nhung bien phap gi de binh on gia hai nhom hang hoa quan trong nay?

Nha o - vat lieu xay dung va dich vu an uong la hai nhom co quyen so lon trong chi so gia tieu dung, nen khi hai nhom hang nay tang cao da keo chi so gia tang len.

Doi voi nhom thu nhat, co nhung mat hang tang manh trong nua dau 2007 nhu: bat dong san trong mot so do thi moi o Ha Noi va Tp Ho Chi Minh da co con sot gia voi muc tang 20 – 50%. Mot mat hang nua trong nhom nay la chi phi su dung dien tang do nhung thang vua roi nong, su dung nhieu dien voi muc gia luy tien thi chi phi cung cao len. Chat dot, trong do co xang da dieu chinh tang hai lan voi 8,9% va 7,2%. Gia gas cung dieu chinh tang, gia thep tang do gia phoi the gioi tang… da khien nhom hang nay tang gia manh.

Nhom hang an, noi com la luong thuc - thuc pham, cung da tang manh. Trong do luong thuc tang la do cau tang, nhat la nhu cau xuat khau do gia xuat khau tang cao. Dich benh doi voi dan gia suc gay tac dong lon, ngay ca dan lon bi dich benh tu nam ngoai den nay van chua tro lai binh thuong. Trong khi do, nhu cau tieu dung cua 3 thang dau nam va dip Tet tang rat cao hon binh thuong.

De kim che tang gia, Chinh phu va cac bo nganh da thuc hien hanh loat bien phap dieu hanh vi mo nham dam bao can doi cung cau va cac can doi vi mo khac cua nen kinh te nhu: cung cap hang hoa day du, nhat la vao nhung dip Tet - le co nhu cau tieu dung cao.

Chinh phu cung se co cac bien phap giam chi phi nhu: thuc hien cat giam thue theo lo trinh hoi nhap kinh te quoc te, voi muc cat giam binh quan la 44% so voi hien tai. Trong do tap trung vao cac mat hang co thue suat cao nhu: hang tieu dung, san pham giay, go, o to, det may…

Ben canh do, Nha nuoc van su dung ngan sach de giu on dinh gia mot so mat hang vat tu quan trong nhu dau, nuoc sach…Thuc hien kiem soat thi truong va chong cac bieu hien dau co, tang gia bat hop ly.

Ve chinh sach tien te van tiep tuc giu on dinh lai suat co ban dong Viet Nam. Tu thang 6, bat dau tang ty le du tru bat buoc, dong thoi thuc hien nghiep vu thi truong mo de thu tien giam gay ap luc len gia ca.

Nhung thang cuoi nam, nhung bien phap tren day tiep tuc duoc ap dung. Dong thoi, cac bien phap dong bo ve kiem soat gia ca duoc Chinh phu thuc hien se kim che toc do tang gia cac mat hang nay cung nhu chi so gia ca noi chung theo muc tieu da de ra.

Viec gia nhap WTO co tac dong den gia?

Sau thang dau nam 2007 cung la thoi gian chung ta bat dau thuc hien cac cam ket gia nhap WTO, nhieu mat hang da giam gia theo theo lo trinh mo cua va giam thue. Ong nhan dinh the nao ve tac dong gia nhap WTO doi voi gia ca trong nuoc?

Toi cho rang, khi nhin vao tac dong WTO vao gia ca khong nen mot chieu la vao WTO gia se giam. Se co nhung loai giam gia nhung cung co nhung loai tang gia. Tuy nhien, viec tang hay giam gia o day la do cung cau thi truong. Cac nuoc tren the gioi da vao WTO cung phai chap nhan viec tang gia chu khong rieng gi nuoc ta.

Do giam thue va mo cua thi truong, mot so hang hoa nuoc ngoai vao nhieu hon va hinh thanh xu the giam gia. Tuy nhien, khi day manh xuat khau nhung loai nong san nuoc ta chiem uu the se co them ap luc cho gia trong nuoc len.

Nguoi tieu dung cung nen thay ca hai mat cua van de nay. Vi du gia nong san thuc pham tang thi nong dan co loi, nong dan thu duoc tien de bu cho gia dau vao tang. Tuy nhien, ben canh do, cai khong loi la gia nong san tang thi nguoi tieu dung se bi dieu tiet.

Tu nay den cuoi nam va cac nam tiep theo, nuoc ta tiep tuc thuc hien cac cam ket WTO theo dung lo trinh, viec giam thue va mo cua thi truong theo lo trinh se khien cho hang hoa va nha san xuat, cung cap dich vu nuoc ngoai tham gia nhieu hon tren thi truong, vi vay gia ca co the giam va chat luong hang hoa dich vu se tang va da dang hon.

Tuy nhien, quan diem dieu hanh gia chung khi gia nhap WTO la theo mat bang gia the gioi. Nhu thuc te neu tren, nhung mat hang nao gia dang qua cao thi phai co cac giai phap ve thue, ve san xuat… de keo xuong tuong duong voi san pham cung loai tren the gioi. Doi voi nhung loai nao ma dang phai mua cao ban thap thi phai day dan len nhu mua dien cua Trung Quoc, bu lo dau…

Chung ta phai nhin nhan thuc te la khong phai vao WTO tat ca deu giam gia. Co nhung loai giam nhung co nhung loai se tang tiem can voi mat bang the gioi, khong the chiu lo mai duoc.

Duoc biet, Thu tuong Chinh phu moi co van ban chi dao cac bien phap kiem soat gia ca. Ong co the cho biet noi dung cac giai phap chinh de binh on gia tu nay den cuoi nam?

De tiep tuc kiem che toc do tang gia, moi day, Thu tuong Chinh phu da co chi dao de cac bo nganh thuc hien dong bo cac bien phap dieu hanh gia ca tu nay den cuoi nam. Trong do, se tiep tuc thuc hien cac bien phap dieu hanh giu vung cac can doi vi mo cua nen kinh te, khong de mat can bang cung cau tren thi truong, nhat la cac mat hang dau vao quan trong cua nen kinh te va hang hoa tieu dung. Thuc hien cac bien phap khong che dich benh va giam nhe thien tai. Thuc hien chinh sach dieu hanh tien te than trong va linh hoat theo huong kiem soat muc tang tong thanh toan, giu on dinh ty gia va cac lai suat co ban. Thuc hien cac bien phap ve tai chinh de gop phan giam gia nhu giam thue, phi, nang cao hieu qua dau tu, trong do chu trong on dinh mot so vat tu hang hoa quan trong, thuc hien kiem soat gia doi voi cac mat hanh dang thuoc dien binh on gia vi dang co dau hieu tang cao nhu thep, gas, giam sat gia xang chat che…

Dong thoi, thuc hien cac bien phap day manh xuat khau, giam nhap sieu, to chuc tot thi truong va dam bao luu thong hang hoa thong suot. Cac DN can tiep tuc doi moi cong nghe, tang nang suat, giam gia thanh de khac phuc kho khan do gia dau vao tang va thuc hien kiem che tang gia dau ra.

Xin cam on ong.

  • Phuoc Ha
Y kien ban doc:
Viet Bao

Comment :Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
High inflation is the first 6 months: Where is the real cause
Nguyen Tien Thoa, the consumer price index, the economy, the Price Management Department, state banks, high inflation, the financial maintain stability, investment, price, performance, products, causes, types
first six months of 2007, consumer price index up 5.2% of the country. This figure is surprising to many. The perceived causes of price increases will not only help provide solutions to control inflation, but also help stabilize market sentiment ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lạm phát cao 6 tháng đầu năm: đâu là nguyên nhân thực

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lạm phát cao 6 tháng đầu năm: đâu là nguyên nhân thực bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam phat cao 6 thang dau nam dau la nguyen nhan thuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0