Lam ke toan phai co chung chi hanh ngheTai Hoi truong sang nay (19/5), Quoc hoi da danh 30 phut dau tien de tuong nho ve Chu tich Ho Chi Minh. Tiep do, cac dai bieu cung xem xet lai va thong qua cac dieu cua Luat Ke toan. Nhin chung, lan chinh sua cuoi cung khong co nhieu diem khac biet so voi Du luat da trinh .

Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe
Dai bieu Nguyen Van Tuyet - Yen Bai phat bieu.

Mot so y kien dai bieu cho rang, quy dinh ca nhan hanh nghe ke toan phai co chung chi hanh nghe nhu Du luat la qua cao, khong thuc te. Uy ban thuong vu Quoc hoi xin giai trinh rang: Dich vu ke toan la dich vu doi hoi chat luong va co su rang buoc cao ve phap ly lien quan den do tin cay cua so lieu, tai lieu ke toan, den tinh hinh va ket qua hoat dong tai chinh cua don vi. Vi vay, nguoi dung dau doanh nghiep cung cap dich vu ke toan hoac ca nhan dung ten dang ky kinh doanh dich vu ke toan phai co du nang luc, trinh do phu hop. Nguoi quan ly cac doanh nghiep dich vu ke toan phai co kha nang kiem soat chat luong dich vu ke toan do doanh nghiep minh cung cap. Do do, ca nhan dung ten hanh nghe dich vu ke toan hoac nguoi dung dau doanh nghiep dich vu ke toan phai co chung chi hanh nghe ke toan do co quan nha nuoc co tham quyen cap.

O cac nuoc, chung chi hanh nghe ke toan la chung chi chuyen gia ke toan hoac chung chi ke toan vien. Nguoi co du tieu chuan va dieu kien theo quy dinh cua Luat nay duoc cap chung chi hanh nghe va co the thanh lap doanh nghiep cung cap dich vu ke toan, lap van phong hanh nghe ke toan. Nguoi lam ke toan trong doanh nghiep cung cap dich vu ke toan va trong van phong hanh nghe ke toan do ca nhan trong ten thanh lap can co du tieu chuan va dieu kien theo quy dinh cua Luat.

Co y kien dai bieu Quoc hoi de nghi bo sung luc luong vu trang nhan dan la doi tuong ap dung Luat, nhung theo Uy ban thuong vu Quoc hoi: ""Theo tinh chat hoat dong kinh te, tai chinh, cac don vi thuoc luc luong vu trang nhan dan gom 3 loai: co quan, to chuc co su dung kinh phi ngan sach nha nuoc, don vi su nghiep va doanh nghiep quoc phong. Cac doi tuong quy dinh tai cac diem trong Luat da bao gom don vi thuoc luc luong vu trang nhan dan. Vi vay, khong quy dinh luc luong vu trang nhan dan thanh mot doi tuong rieng"".

Co y kien dai bieu Quoc hoi de nghi khong nen quy dinh van phong dai dien cua doanh nghiep nuoc ngoai hoat dong tai Viet Nam la doi tuong ap dung Luat. Ve van de nay, ong Nguyen Duc Kien - Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi - trinh bay them nhu sau: Van phong dai dien cua doanh nghiep nuoc ngoai hoat dong tai Viet Nam khong duoc mua, ban, cung ung dich vu thuong mai, nhung co cac nghiep vu kinh te, tai chinh de duy tri hoat dong xuc tien thuong mai va cac hoat dong hanh chinh khac. Ve nguyen tac, van phong co hoat dong kinh te, tai chinh phai thuc hien cong tac ke toan. ""Vi vay, xin Quoc hoi cho quy dinh van phong dai dien thuoc doi tuong ap dung Luat. Cong tac ke toan cua van phong dai dien don gian, vi vay de nghi Quoc hoi giao cho Chinh phu huong dan nhu quy dinh tai khoan 2 la hop ly"".

Ve ke toan quan tri, ke toan chi tiet, ke toan tong hop: Co y kien dai bieu Quoc hoi de nghi khong quy dinh trong Luat hoac neu co thi chi quy dinh nhung noi dung mang tinh nguyen tac va giao cho Bo Tai chinh huong dan ap dung ke toan quan tri. Uy ban thuong vu Quoc hoi de nghi xin giu nhu du thao vi ke toan quan tri duoc dung chu yeu de phuc vu cho viec dieu hanh trong noi bo don vi ke toan. Muc do chi tiet, phuong phap ke toan quan tri cua moi don vi khong hoan toan giong nhau ma phu thuoc vao yeu cau va nang luc quan ly cua tung don vi. De giup cac don vi ke toan to chuc thuc hien phu hop voi dac diem, yeu cau va nang luc quan ly, Bo Tai chinh da va dang nghien cuu ban hanh cac van ban huong dan ve ke toan quan tri ap dung cho 2 linh vuc san xuat, kinh doanh va quan ly hanh chinh nha nuoc. Day la nhung van ban huong dan co tinh dinh huong nhung rat can thiet trong nen kinh te thi truong o Viet Nam.

Co y kien dai bieu Quoc hoi de nghi chuyen quy dinh ""ke toan chi tiet"" len truoc ""ke toan tong hop"". Uy ban thuong vu Quoc hoi nhan thay ke toan tong hop, ke toan chi tiet la hai cong viec ke toan tien hanh song song, dong thoi co tac dung kiem tra, doi chieu lan nhau nen khong nhat thiet phai xep theo thu tu.

Ve don vi tien te su dung trong ke toan, co y kien dai bieu Quoc hoi cho rang khong the quy doi ngoai te ra dong Viet Nam theo ty gia hoi doai thuc te ma chi nen quy doi theo ty gia giao dich binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo. Cung co y kien khac de nghi bo quy dinh hach toan, quy doi ngoai te theo ty gia do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo. Ban soan thao cho rang, ngoai te phat sinh trong hoat dong kinh te la mot thuc te khach quan. Co hai truong hop phat sinh ngoai te trong hoat dong kinh te can duoc xem xet xu ly: Mot la hoat dong mua, ban ngoai te (tuc la dung tien nay de mua tien khac) thi phai va co the hach toan theo ty gia giao dich thuc te khi phat sinh nghiep vu mua, ban hoac chuyen doi ngoai te. Hai la ngoai te thu duoc va ghi tra, thanh toan trong hoat dong mua, ban hang, cung cap dich vu, trong hoat dong vay, tra no, nhan von. Ngoai viec ghi so theo nguyen te da thuc nhan, thuc xuat, ke toan phai su dung mot ty gia nhat dinh lam can cu quy doi ra dong Viet Nam de ghi so va lap bao cao tai chinh.

Khoan 2 Dieu 1 9 Luat ngan hang nha nuoc Viet Nam da quy dinh ""Ngan hang nha nuoc xac dinh va cong bo ty gia hoi doai cua dong Viet Nam"". Cho den nay, dieu khoan nay dang co hieu luc. Du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam trinh Quoc hoi lan nay cung khong de cap den noi dung Dieu 19. Trong thuc te, co nhieu ty gia hoi doai co the lam can cu de quy doi ngoai te ra Dong Viet Nam, nhung chon ty gia hoi doai do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo (tru truong hop phap luat co quy dinh khac) la de bao dam tinh thong nhat trong xem xet, danh gia va kiem soat cac hoat dong kinh te, khong the can cu vao mot ty gia hoi doai ca biet hoac ty gia hoi doai do mot ngan hang thuong mai hay to chuc kinh doanh tien te cong bo.

Ve thoi han nop bao cao tai chinh, hau het y kien cua cac vi dai bieu Quoc hoi deu tan thanh quy dinh ve thoi han nop bao cao tai chinh cua du thao Luat. Cung co y kien dai bieu Quoc hoi cho rang thoi han quy dinh nhu du thao Luat la qua dai, chi nen quy dinh la 60 ngay, y kien khac lai de nghi quy dinh thoi han dai hon la 120 ngay de phu hop voi cac don vi ke toan co nhieu cap. Uy ban thuong vu Quoc hoi xin giai trinh nhu sau: Hien nay, trong thuc te co nhieu cap quan ly, nhieu linh vuc hoat dong khac nhau. Cac don vi thu huong kinh phi ngan sach nha nuoc duoc chia ra thanh cac don vi du toan cap I, II, III. Trong san xuat, kinh doanh co don vi hach toan toan nganh, co don vi hach toan doc lap, co don vi hach toan phu thuoc... Vi vay, de phu hop voi thuc te va thong nhat voi cac luat hien hanh, Luat Ke toan quy dinh khung thoi han toi da la 90 ngay la hop ly. Doi voi tung loai don vi, tung linh vuc hoat dong, de nghi Quoc hoi giao cho Chinh phu quy dinh cu the trong van ban duoi luat.

Ve thue lam ke toan, thue lam ke toan truong, co y kien cua dai bieu Quoc hoi de nghi can mo rong doi tuong duoc thue lam ke toan va thue lam ke toan truong; mot so y kien yeu cau Luat lam ro ve thue lam ke toan va thue lam dich vu ke toan. Ong Nguyen Duc Kien giai trinh truoc Quoc hoi rang: ""Viec thue lam ke toan, thue lam ke toan truong la van de rat moi o nuoc ta. Tuy vay, trong xu huong phat trien hanh nghe ke toan thi day la hoat dong rat can thiet. Dieu 55 da quy dinh dieu kien va tieu chuan ve hanh nghe ke toan. Do do, ve nguyen tac cac don vi ke toan deu duoc thue lam ke toan va ke toan truong. Tuy nhien, doi voi doanh nghiep nha nuoc, co quan nha nuoc, to chuc su dung kinh phi ngan sach nha nuoc thi viec thue lam ke toan va ke toan truong can duoc tien hanh theo cac dieu kien cu the va thuc hien tung buoc theo quy dinh cua phap luat. Thue lam ke toan co hai loai, thue lao dong lam ke toan va thue dich vu ke toan. Dieu 56 chi quy dinh thue dich vu ke toan, thue lam ke toan truong do doanh nghiep dich vu ke toan hoac ca nhan co dang ky kinh doanh dich vu ke toan cung cap. Tiep thu y kien cua dai bieu Quoc hoi, Dieu 56 duoc chinh sua"".

  • Hong Phuc

Viet Bao

Video nổi bật

Hành khách vạ vật do sự cố máy bay Vietnam Airlines
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Giới trẻ Hy Lạp ồ ạt "trốn" sang nước ngoài vì khủng hoảng nợ

Khủng hoảng tài chính đang là một mối lo lớn của người dân Hy Lạp, đặc biệt là giới trẻ Hy Lạp đang ồ ạt "trốn" sang nước ngoài bởi khủng hoảng nợ. Vậy, tương lai của họ sẽ ra sao trước mối hiểm họa lớn này?

Ngắm khối tài sản kếch xù 'ăn 5 đời không hết' của đại gia Việt

Tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, ông chủ tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long... được biết đến như những đại gia Việt giàu kếch sù với khối tài sản “ăn 5 đời không hết”.

Khi CPI tăng thấp...

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố mới đây, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 1% so cùng kỳ năm trước. So với tháng 12-2014, CPI chỉ tăng 0,55% và đây là mức tăng thấp nhất trong vòng mười năm qua. Bình quân mỗi tháng, CPI chỉ tăng 0,1%. Như vậy, nếu không có những đột biến trong sáu tháng cuối năm, CPI năm 2015 sẽ đạt được mục tiêu đề ra của Quốc hội là không quá 5%.

Tìm hiểu: Tai Hoi, Ngan hang nha nuoc Viet nam, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, Chu tich Ho Chi Minh, dich vu ke toan, dai bieu quoc hoi, ty gia hoi doai, nghe ke toan, ke toan truong, luat ke toan, ap dung luat, hanh nghe, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0