Lam gi voi giay phep con

Lam gi voi giay phep con

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lam gi voi giay phep con
Nghi dinh giay phep (GP) kinh doanh - mot van ban duoc cong dong doanh nghiep cho doi, voi hi vong se cham dut tinh trang ban hanh GP “con” tran lan cuoi cung van chua duoc ban hanh...

Ong NGUYEN DINH CUNG, truong ban nghien cuu chinh sach kinh te vi mo (Vien Nghien cuu quan ly kinh te trung uong), giai thich ly do cung nhu canh bao ve nhung hau qua cua nhung GP “con” hien nay.

Doanh nghiep noi: “Can”. Chinh phu bao: “Khong”

+ Thua ong, cong dong doanh nghiep cho doi rat nhieu su ra doi cua nghi dinh GP kinh doanh nhung cuoi cung Chinh phu van chua dong y ban hanh nghi dinh nay. Vi sao?

- Hien nay chung ta phan hoat dong kinh doanh thanh cac loai: tu do kinh doanh, cam kinh doanh va kinh doanh co dieu kien. Viec dat ra nhung yeu cau, han che, rang buoc doi voi hoat dong kinh doanh nhu vay nham bao ve mot loi ich cong cong, lam cho hoat dong kinh doanh tot hon. Nhung chung ta chua co phuong phap luan, tu duy ve viec dat ra nganh nghe kinh doanh co dieu kien nen so luong nganh nghe kinh doanh co dieu kien cu nhieu ra moi khi van ban luat, nghi dinh moi ra doi, trong khi dang le no phai dan thu hep lai de tuong quan voi viec thi truong ngay cang tu do hon.

Chinh vi the, viec hinh thanh mot co che kiem soat viec ban hanh cac GP “con” de tranh viec han che quyen tu do kinh doanh la can thiet. Co che nay se giam sat qua trinh hinh thanh GP kinh doanh bat dau tu y tuong, soan thao cho den ban hanh, thuc thi GP... de thay doi cach ban hanh van ban vi pham phap luat.

Tren co so do, nghi dinh GP kinh doanh duoc xay dung va duoc lay y kien rat nhieu co quan, to chuc. Trong qua trinh thao luan, cong dong doanh nghiep rat ung ho. Co quan nha nuoc thi dia phuong ung ho, trung uong thi phan lon phan doi. Co quan phan doi nhieu la Bo Tu phap. Ho cho rang qua trinh soan thao van ban qui pham phap luat da duoc qui dinh trong Luat ban hanh van ban qui pham phap luat roi va luat cung da dat ra trinh tu, thu tuc de ban hanh chu khong phai khong co.

Vi the, neu gio co them nghi dinh thi se la chong cheo, trung lap, tham chi vuot tham quyen. Vi vay, theo ho la cung co nang luc cua Bo Tu phap, Van phong Chinh phu chu khong nen lap ra mot qui trinh rieng, bo may rieng de giam sat.

+ Ong co dong y voi nhung lap luan do khong?

- Ve hinh thuc, lap luan nhu vay la dung. Nhung ve ban chat thi can xem xet ky. Dung la Luat ban hanh van ban qui pham phap luat da co va qua trinh dua ra cac GP kinh doanh phai tuan thu qui dinh cua luat nay. Nhung ngay trong cac qui dinh cua Luat ban hanh van ban qui pham phap luat, neu phan tich ky se thay co nhung diem, nhung cho qui dinh chua chat.

Vi du viec ban hanh GP kinh doanh, theo qui dinh cua luat la phai co tham van, lay y kien cua nhung doi tuong du kien se thuoc pham vi dieu chinh nhung lai khong qui dinh cu the ve trinh tu, thu tuc, noi dung ban chat cua lay y kien tham van.

Chinh vi the nen viec tham van hien nay rat hinh thuc, lam de du thu tuc chu khong phai de buoc cac co quan soan thao phai chap nhan neu y kien do dung. Hien nay, lay y kien cung duoc, khong lay cung duoc, thich thi lay, khong thich thi thoi, trung y minh thi lay, khong trung thi chua chac da lay. Neu dung ra thi phai lay y kien nao hop ly va khong lay y kien nao thi phai bao cao lai cho co quan duoc tham van va bao cao cho co quan cao hon quyet dinh.

Mat khac, Bo Tu phap va cac co quan hien nay tham dinh tung van ban rieng le trong khi GP la mot van de co khi duoc qui dinh trong khong chi mot ma vai ba van ban. Neu nhung van ban do ban hanh trong nhung thoi diem khac nhau va trong moi van ban thuong chi co mot vai dieu noi ve GP kinh doanh, va phai loc ra tung diem moi tao thanh qui dinh phap luat ve GP kinh doanh. Nhu vay, qua trinh tham dinh rieng le tung van ban se rat de bo sot. Day la chua ke phan lon GP kinh doanh hien nay duoc qui dinh boi thong tu chu khong phai boi luat, nghi dinh, ma qui dinh boi thong tu thi khong phai Bo Tu phap tham dinh...

Qui dinh ve GP kinh doanh ve ban chat la su can thiep hanh chinh cua Nha nuoc vao quyen tu do kinh doanh cua nguoi dan de bao ve mot loi ich chung nao do cua xa hoi. Nhu the Nha nuoc phai qui dinh day du noi dung cua no. Hien nay, danh muc tham khao cho day du noi dung cua qui dinh ve GP kinh doanh thuong phai co muoi noi dung, nhung o VN thong thuong khong du. Cac qui dinh do phan tan, khong day du, khong ro rang, dac biet khong ro rang o cac dieu kien duoc cap phep.

Co che khieu nai trong truong hop khong duoc cap phep lai cang khong ro rang, cu chung chung theo phap luat ve khieu nai to cao. Co mot thuc trang nua la tinh trang “GP trong GP”, tuc la de hoan thanh mot ho so thi anh phai xin chap nhan cua nhieu noi khac ma tat ca nhung van de nay deu khong co qui dinh trinh tu, thu tuc, ho so, dieu kien de duoc chap thuan. Su khong ro rang, cu the do dan den tinh trang ho cho cung duoc, khong cho cung duoc, dong y cho nguoi nay, khong dong y cho nguoi khac. Nhu the se dat doanh nghiep truoc nguy co khong duoc cap phep kinh doanh mac du da dau tu xong.

Nhu vay, noi Luat ban hanh van ban phap luat da qui dinh viec ra GP chi dung ve hinh thuc, khong dung ve ban chat, noi dung.

+ Co y kien cho rang so di nghi dinh GP kinh doanh khong duoc ban hanh la do soan thao con so sai, khong co lap luan thuyet phuc?

- Tat ca lap luan neu trong du thao nghi dinh la nhung lap luan ma toi da noi voi cac anh. Van de o day la su khac nhau ve quan diem. Chung toi da lap luan day du, cho rang nghi dinh nay khong trai voi cac van ban phap luat khac ma chi bo sung cho nhung van ban phap luat do. Luat ban hanh van ban qui pham phap luat xet chieu ngang, nghi dinh nay xet chieu doc nen nghi dinh sau hon.

+ Phai chang con nhung ly do nao khac khien nghi dinh khong duoc ban hanh?

- Van ban cong khai noi ly do khong ban hanh nhu vay nen toi cung chi biet vay. Khong nen suy dien theo y kien chu quan cua minh.

Thieu co che, GP “con” con gia tang

+ Sau khi Chinh phu thong bao khong ban hanh nghi dinh GP kinh doanh, da co co quan chuc nang nao phan hoi lai?

- Chung toi da kien nghi len ma khong duoc roi va biet lap luan cua Chinh phu nhu the thi khong the nao lam tiep duoc nua. Nhieu khi phai chap nhan va phai phan tich lai xem tai sao nhu the va minh co the lam gi trong dieu kien nay. Neu kien nghi lai thi phai dat vao chuong trinh cua Chinh phu chu khong phai muon lam la duoc.

+ Nhu ong noi thi su can thiet phai ban hanh nghi dinh GP kinh doanh la rat ro rang. Vay tai sao Bo Tu phap chong lai?

- Cac ban di hoi Bo Tu phap xem tai sao (cuoi...). Toi noi chuyen tai cac hoi thao thi cong dong doanh nghiep rat ung ho, nhung ve toi co quan Chinh phu thi y kien phan doi nang nhat trong thoi gian do la Bo Tu phap.

Tuy nhien, co le Thu tuong cung cam nhan duoc van de nay nen khi Chinh phu quyet dinh khong thong qua nghi dinh, Thu tuong cung da chi dao thanh lap to cong tac thi hanh Luat doanh nghiep va Luat dau tu, va dua nhiem vu ra soat GP, kien nghi bai bo, sua doi cho to cong tac.

Tat nhien neu thanh lap mot to chuc bo may la hoi dong quoc gia ve GP kinh doanh va co che la nghi dinh nay thi se tao co so phap ly cho the che nay van hanh hieu qua hon. Ve mat nang luc, to cong tac co the lam duoc, nhung ve mat tham quyen thi it hon va lai khong co co che de hoat dong. Chung toi da thuc hien ra soat 37 GP kinh doanh trong tong so gan 500 GP hien hanh. Ket qua cho thay 51% GP co van de ve can cu phap ly.

+ Bai bo nhung GP “con” bat hop ly la mot viec phai lam, nhung van de la can xu ly cac co quan ra nhung GP “con” do nhu the nao?

- Hien chung ta khong co bien phap xu ly. Trong bon nam, tu 2000-2003, da tung co ba van ban (mot lan bang nghi dinh, hai lan bang quyet dinh bai bo cac GP con, dong thoi chi thi cho cac bo, nganh la phai ra soat, bao cao Thu tuong ve tinh trang GP kinh doanh bat hop ly), nhung ket qua cuoi cung la... khong ai lam. Moi day Thu tuong tiep tuc chi thi cac bo ra soat lai va bao cao Thu tuong truoc ngay 15-12, nhung toi tin den nay khong co bo nao bao cao va neu co thi qua that la su thay doi dot bien.

+ Vay neu nghi dinh GP kinh doanh ra doi thi co giai quyet duoc viec ban hanh tran lan cac GP “con” khong?

- Muon giai quyet van de do thi phai dat ra giai phap co tinh he thong. Dat ra giai phap roi nhung thuc hien duoc hay khong thi con nhieu chuyen khac. Dat duoc giai phap co tinh he thong thi hi vong ket qua dat duoc co tinh he thong. Kinh nghiem cac nuoc cho thay lam nhu the thi ho dat duoc ket qua. Nhung neu y chi chinh tri khong manh me, hoac y chi chinh tri manh me nhung su chong doi rat lon thi no se ngan can su phat trien.

Ket qua ra soat 37 GP kinh doanh do Ban Phap che (Phong Thuong mai va cong nghiep VN) thuc hien cho thay he thong GP kinh doanh tai VN can duoc cai thien va co nhieu GP ra doi chang de lam gi.

- Co toi 19/37 GP co van de ve can cu phap ly. Mot so loai GP hoan toan khong co can cu (vi du: van ban dong y noi dung kich ban tro choi truc tuyen va cac dieu kien kinh doanh tro choi truc tuyen khac qui dinh tai thong tu lien tich 60/2006/TTLT). Mot so loai GP duoc qui dinh trong cac van ban khong con hieu luc phap ly (vi du: cac dieu kien de cap giay chung nhan du dieu kien kinh doanh xang dau duoc qui dinh trong thong tu 14/1999/TT-BTM). Mot so loai GP co can cu phap ly rat mo ho.

- Co 13/37 GP co van de ve can cu logic. Vi du, giay xac nhan du dieu kien ve an toan trat tu do Bo Cong an cap cho cac dai ly ban le xang dau la khong co can cu logic, boi van de an toan chay no voi dai ly xang dau da duoc dam bao khi Bo Thuong mai xem xet cac dieu kien de cap giay chung nhan du dieu kien kinh doanh xang dau. GP hoat dong in xuat ban pham duoc xem la bien phap kiem soat nham bao ve trat tu van hoa xa hoi, nhung tren thuc te no khong the hien chuc nang nay boi cac dieu kien ve cap phep khong lien quan den noi dung cua xuat ban pham, va ban than hoat dong in an khong quyet dinh den noi dung cua xuat ban pham.

- Tat ca 37 GP qui dinh cac dieu kien cap phep chua dat yeu cau. Vi du, cac dieu kien de duoc cap giay xac nhan du dieu kien ve an toan trat tu (doi voi nganh nghe khac dau) bao gom ca cac dieu kien ve an toan phong chay chua chay, phong no, phong doc, ve sinh moi truong, tuc la cac dieu kien hoan toan khong lien quan den viec kiem soat lam con dau gia hoac lam con dau khong duoc phep. GP qui dinh dieu kien chung chung, khong ro rang, tao cho nhung nhieu, dong thoi khong dat muc tieu bao ve loi ich cong cong, nhu dieu kien de duoc cap GP hoat dong kinh doanh nhap khau xuat ban pham la doanh nghiep phai co “du nhan luc ve ngoai ngu va nghiep vu ve xuat khau”, dieu kien de duoc cap giay chung nhan du dieu kien ve ve sinh an toan thuc pham la “du dieu kien ve co so, trang thiet bi, dung cu va con nguoi”.

Khac voi qui dinh kha thong thoang trong cac van ban phap luat, thuc te viec cap cac GP lai cho thay mot buc tranh hoan toan khac. Hoac la co quan tiep nhan doi hoi them nhieu giay to bo sung; hoac la nguoi xin GP khong duoc huong dan cu the de hoan thien ho so dan toi tinh trang phai di lai nhieu lan; hoac la de hoan thien ho so, nguoi xin cap phep phai co giay to chap thuan, xac nhan... cua co quan khac. Cac co quan cap phep co quyen tu do kha lon trong viec quyet dinh cap phep hoac tu choi cap phep. Thu tuc phuc tap, thieu minh bach.

Hau qua do “nhung GP... chang de lam gi”: ket qua thanh tra cac nha thuoc o TP.HCM cho thay 80% nha thuoc khong co duoc si theo qui dinh. Thanh tra cua So Van hoa thong tin Ha Noi nam 2006 cho thay 148/225 bien quang cao lon vi pham cac qui dinh ve quang cao...

Qua ra soat 37 GP kinh doanh, co 15 GP bi de nghi bo toan bo hoac bo mot phan noi dung. So con lai duoc de nghi duy tri nhung phai dieu chinh dieu kien cap phep.

KHIET HUNG - HOANG BAC

Viet Bao
Comment :Lam gi voi giay phep con
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam gi voi giay phep con bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam gi voi giay phep con ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam gi voi giay phep con ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
What to do with "licenses"?
Business, free enterprise, certification, conditions, opinions, qualified, judicial, regulation, issued, documents, decrees, agency law, GP
Decree permits (GP) business - a text that is waiting for the business community, the hope of ending the GP issue, "the" final spread has not been issued ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm gì với “giấy phép con”?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm gì với “giấy phép con”? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam gi voi giay phep con

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam gi voi giay phep con co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam gi voi giay phep con de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0