Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theoLai suat VND va USD lai them mot dot tang moi, tuy khong o at nhung da khien gia hang hoa trong nuoc co co de tiep tuc len theo.

Cac nha bang, cac doanh nghiep phat hanh co phieu, Kho bac phat hanh cong trai va ca Nha nuoc sau mot thoi gian cam cu cung da phai tang lai suat cua minh truoc xu huong chung khong the cuong lai.

Nhieu hinh thuc tang lai suat

Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theo

Lai suat lai them mot dot tang moi.

Lai suat tien gui tiet kiem bang dong USD cua VPBank duoc tang tu 0,2 den 0,5 diem phan tram mot nam o tat ca cac ky han. Muc lai suat huy dong USD cua VPBank len toi 3,6%/nam, dung vao nhom ngan hang co lai suat USD hap dan nhat.

Tiep theo VPBank, Ngan hang TMCP Nha Ha Noi (Habubank) cung vua thong bao tang lai suat huy dong tiet kiem. Ke tu ngay 5/7/2005, ngan hang nay tang lai suat huy dong tien gui tiet kiem doi voi tien gui VND va USD o tat ca cac loai hinh tra lai cuoi ky, tra lai hang thang, linh lai 3 thang/1 lan.

Muc tang lai suat binh quan cua VND tu 0,01 den 0,03% diem phan tram mot thang, USD tang tu 0,1 den 0,2 diem phan tram/nam.

Cu the, lai suat tiet kiem VND ky han 2 thang: 0,61%/thang, 3 thang: 0,67%/thang, 6 thang: 0,70%/thang, 12 thang: 0,75%/thang, 24 thang: 0,77%/thang.

Tiet kiem USD ky han 3 thang 2,80%/nam, 6 thang: 3,20%/nam, 12 thang: 3,80%/nam, 24 thang: 4,10%/nam, 36 thang 4,30%/nam va 60 thang la 4,70%/nam.

De thu hut su chu y cua khach hang, ngan hang nay cung tuyen bo se tang 2.000 the First Vantage (san pham the moi cua Habubank) danh cho khach hang gui tien tiet kiem tu 4/7 den het ngay 4/8/2005.

Mot chieu thuc thu hut huy dong von khac cua VPBank ngay sau khi Fed tang lai suat la ap dung tren toan he thong hinh thuc huy dong tiet kiem moi: "Tiet kiem rut goc linh hoat" tu 5/7. Day la mot hinh thuc tiet kiem co ky han nhung khach hang duoc quyen rut tien goc lam nhieu lan tuy theo nhu cau su dung cua minh. VPBank se ap dung hinh thuc huy dong tiet kiem nay trong ca 2 truong hop: khach hang gui tien tiet kiem bang VND va gui tien tiet kiem bang USD o tat ca cac ky han hien co cua VPBank.

Ong Le Dac Son - Tong giam doc ngan hang nay - khang dinh: "Voi cac hinh thuc tiet kiem thong thuong, khi khach hang rut tiet kiem truoc han chi duoc huong lai suat khong ky han (tham chi co the phai tra phi theo quy dinh cua Ngan hang Trung uong). Tham gia tiet kiem rut goc linh hoat, khong nhung so tien goc rut moi lan cua khach hang duoc huong lai suat theo thoi gian gui thuc te ma so tien con lai trong so tiet kiem tiep tuc gui tai VPBank van se duoc huong lai suat cua ky han da quy dinh.

Lai suat tiet kiem rut goc linh hoat bang VND ky han 1 thang la 5,88%/nam. Lai suat cac ky han cao hon tang dan va dat muc cao nhat voi ky han 36 thang la 9,36%/nam. Tuong tu, lai suat tiet kiem rut goc linh hoat bang USD ky han 1 thang la 2,08%/nam va tang dan cho den ky han 36 thang la 4,18%/nam.

Mot so ngan hang thuong mai khac cung cho biet, ho chua dung lai kha nang tang lai suat cua minh.

Truoc viec lai suat trong nuoc tang lien tuc va khong co xu huong giam tu dau nam 2005, Bo Tai chinh hom 7/7 da ban hanh Quyet dinh so 41 do Bo truong Nguyen Sinh Hung ky. Cong van nay nang them lai suat cho vay tin dung dau tu phat trien cua nha nuoc.

Theo do, lai suat cho vay von tin dung dau tu phat trien cua nha nuoc duoc nang len den 7,8%/nam.

Ben canh do, mot so doanh nghiep nha nuoc cung da phat hanh trai phieu voi bac lai suat moi, cao hon han lai suat ngan hang. Tong Cong ty Xay dung Song Da moi day phat hanh 200 ty dong trai phieu ghi so ky han 3 nam voi lai suat len toi 9,3%/nam.

Kho bac nha nuoc Trung uong cung vua tung ra hon 2,5 nghin ty Cong trai giao duc voi lai suat la 8,2%/nam thay vi muc lai suat 8%/nam cu.

Hien tai, lai suat tien gui VND trong nuoc dang dao dong tu 5,76%/ nam den 8,64%/nam doi voi ky han 6 thang; tien gui 12 thang tu 7,2% nam - 9,12%/nam; tien gui 24 thang - 36 thang tu 8,4%/nam den 9,76%/nam.

Lai suat tien gui USD ky han 6 thang tu 1,12% nam - 3, 35%/nam, ky han 12 thang tu 0,8%/ nam - 3,6%/nam.

Lai suat phai tang duoi nhieu suc ep

Hom 1/7, ngay sau khi Cuc Du tru Lien bang My (Fed) da nang lai suat co ban cua USD len 3,25% - lan tang thu 9 ke tu thang 6/2004 - gia tri cua dong USD da leo len muc cao nhat trong vong 10 thang qua.

Lanh dao mot ngan hang co phan cho biet, nen kinh te Viet Nam van o muc dola hoa tuong doi cao. Chinh vi vay ma quyet dinh cua Fed khong the khien cac ngan hang trong nuoc lo la. Va Viet Nam cung kho co nhung quyet dinh ve lai suat doc lap voi Fed. Nen kinh te dang hoi nhap cung chinh la dieu khien lai suat hay gia xang dau... khong the dung ngoai dong xoay bien dong gia ca the gioi.

Tu dau nam 2005, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (SBV) da tang lai suat tai cap von va lai suat chiet khau den 2 lan. Lai suat co ban cung duoc dieu chinh them 0,3 diem phan tram. Lai suat tien gui toi da bang USD cua phap nhan tai to chuc tin dung cung duoc dieu chinh len muc 0,3%/nam doi voi loai khong ky han, 0,7% voi ky han den 6 thang va 1%/nam voi ky han tren 6 thang.

Theo danh gia cua Ngan hang Trung uong, tinh den thang 4/2005, lai suat huy dong moi tang khoang 0,12-0,60%/nam, lai suat cho vay ngan han tang khoang 0,3-1,2%/nam, lai suat cho vay trung va dai han tang khoang 0,9-1,8%/nam. Rieng lai suat huy dong va cho vay bang ngoai te co xu huong tang: huy dong tang 0,25 den 0,9 diem phan tram/nam, lai suat cho vay tang 0,2-0,5 diem phan tram/nam. SBV cung cho rang nguyen nhan chu yeu do nhu cau vay von bang ngoai te cua cac doanh nghiep tang va mot phan do anh huong cua Fed.

Hang hoa kho tranh khoi tang gia

Trao doi voi TS, mot quan chuc cua Ngan hang TMCP A chau (ACB) cho biet, lai suat tang cung voi viec gia xang dau tang khong tranh khoi anh huong den gia thanh dau vao san xuat (von dau tu, gia ca hang hoa...) cua cac DN. Trong co cau san pham cua doanh nghiep co yeu to lai suat. Va do do, ong cho rang gia ca se tang tiep.

Truoc yeu to xang dau len gia, lai suat va cac loai hinh dich vu khac cung dang tang tiep len mat bang gia moi, cac doanh nghiep deu lo ngai rang ho kho giu nguyen gia thanh san pham cua minh.

Theo nghien cuu thi truong cua mot ngan hang co phan, lai suat tang cao cung khien so hop dong cho vay trong cac ngan hang thuong mai tu dau nam den nay giam han so voi truoc. Gia dong USD tang cao cung khien chenh lech lai suat giua VND va USD bi phan cach, nguoi tieu dung va DN lai them co de dan do giua hai dong tien.

Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theo

Gui tien tai ngan hang TMCP A chau (ACB).

Quan chuc tren cua ACB cho rang, de giam rui ro, that thoat von do bien dong ty gia va lai suat, DN nen tan dung cac cong cu bao hiem tai chinh phai sinh cua ngan hang. Bo ra mot khoan phi nho DN se chong duoc that thoat lon. Day la viec lam quen thuoc o cac nuoc khac.

Tu dau nam den nay, ACB cho biet, ho van huy dong tin dung chu yeu tu tiet kien dan cu voi muc gui thap, chi tu 100-200 trieu va so khach hang nay chu yeu gui bang VND.

Lai suat chua dung lai

Lanh dao mot so ngan hang thuong mai cho biet, ho da dinh truoc la du duoi hinh thuc nao thi tu nay den het 2005, lai suat USD rat kho dung yen. Lai suat VND thi co the tang hay khong tang linh hoat hon tuy vao toc do huy dong von. Cac nha bang quoc doanh, voi 70% thi phan ngan hang, qua 6 thang dau nam cho biet, toc do huy dong von cua ho cung tam on, nho vao nhieu chuong trinh khuyen mai ram ro . Ben canh do, SBV cung khong khuyen khich viec tang them lai suat boi ke hoach tang truong tin dung trong khoi ngan hang dang hoan toan tron tru.

Danh gia chung cua cac ngan hang va ca SBV cho rang, mat bang lai suat trong nuoc van co xu huong tang do tac dong cua xu huong tang lai suat cua dong USD tren thi truong quoc te va xu huong canh tranh trong huy dong von ngay cang cao giua cac ngan hang noi dia.

  • Hong Phuc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Video nổi bật

Chàng "phó nháy" vừa nhảy vừa chụp ảnh cưới
00:00 / --:--

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Tìm hiểu: lai suat cho vay, lai suat tien gui, ngan hang thuong mai, cua ngan hang, huy dong von, tien tiet kiem, ky han, hang hoa, gia hang, khach hang, trong nuoc, xu huong, tang, USD, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lãi suất tăng đe doạ giá hàng hoá tăng theo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lãi suất tăng đe doạ giá hàng hoá tăng theo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theo

Nhan xet, hay lien he ve tin Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lai suat tang de doa gia hang hoa tang theo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0