Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi

Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khong phai doanh nghiep sap pha san la kinh doanh kem hieu qua, neu khong co giai phap tich cuc hon thi phan lon cac doanh nghiep nho va vua se khong con ton tai…

Dai bieu Mai Huu Tin, Chu tich Hoi dong quan tri kiem Tong giam doc

Cong ty co phan dau tu U&I tai dien dan Quoc hoi.

Dau duoc to dam trong buc tranh chung cua nen kinh te, song kho khan cua doanh nghiep noi rieng va cua ca nen kinh te noi chung duoc chinh nguoi trong cuoc la cac doanh nhan “mo xe” van co suc thu hut rieng tai cac phien thao luan ve tinh hinh kinh te, xa hoi va ngan sach cua Quoc hoi cuoi tuan qua.
Dieu nay, con boi mot ky vong, rang phat bieu cua cac doanh nhan, dong thoi la dai bieu Quoc hoi, chac han khong chi dung lai o nhung giai phap thao go kho khan rieng cho cac doanh nghiep.
Duoi day la y kien cua mot so vi dai bieu - doanh nhan tai nghi truong.

Da so do song, do chet
(Dai bieu Mai Huu Tin, Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc Cong ty Co phan Dau tu U&I)
Huong ve tuong lai, toi khong lac quan lam voi tinh hinh kinh te the gioi sap den va trien vong tang truong.
Bat on xay ra o nhieu noi, cac chuyen gia kinh te cua cac dinh che tai chinh lon gan day da nhan dinh rang the gioi kho tranh khoi mot cuoc khung hoang kep. Co may tang truong cua chung ta trong thoi gian gan voi tinh hinh cua cac thi truong chinh nhu vay theo toi kha mong manh.
Cac doanh nghiep nho va vua, luc luong tao viec lam lon nhat cua chung ta da phai chiu qua nhieu kho khan trong suot ba nam qua va dac biet trong nam nay. Da co rat nhieu phan tich ve viec nay va toi khong muon lap lai.
Chung toi chi mong Chinh phu nhin thang vao thuc trang la da so cac doanh nghiep nho va vua nay dang o trong tinh trang do song, do chet. Neu khong co them cac ho tro tich cuc hon, neu khong giam duoc lai suat xuong duoi 15% mot nam va lam phat xuong duoi 10% mot nam thi toi e rang phan lon so doanh nghiep nay se khong con ton tai sau mot nam nua voi hau qua cuc ky nghiem trong cho ca nen kinh te.
Nguy co pha san, khong han vi kinh doanh kem
(Dai bieu Nguyen Van Canh, Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Quoc Thang)
Trong tinh hinh kinh te kho khan thoi gian qua, 9 thang dau nam da co hon 48.000 doanh nghiep pha san, ngung hoat dong. Co y kien cho rang, trong kho khan la luc de thi truong chon lua lai nhung doanh nghiep lam an co hieu qua, cac doanh nghiep hoat dong yeu kem se bi dao thai.
Tren thuc te, khong phai nhung doanh nghiep dang co nguy co pha san deu do kinh doanh kem hieu qua, co nhung doanh nghiep trong nhieu nam lien hoat dong co lai, co uy tin doi voi khach hang, co thi truong on dinh nhung do chi phi dau vao tang dot bien, lai suat vay tin dung cao trong khi thi truong dau ra bi chung lai boi tac dong kho khan cua kinh te trong nuoc va the gioi.
Cung voi do la viec kho tiep can cac nguon von vay de giai quyet cac chi phi cua doanh nghiep. Theo toi cac doanh nghiep nay chua han da lam an kem hieu qua.
Tai san cua mot doanh nghiep khong chi la nhung gia tri hien vat huu hinh ghi tren so sach, no con la nhung gia tri vo hinh, la tai san tri tue nhu nhan hieu, bang sang che, kieu dang cong nghiep, nguon nhan luc, cac bi quyet va phuong thuc kinh doanh, uy tin va cac moi quan he trong kinh doanh cung nhu thi phan cua doanh nghiep. Tong ket gia tri tai san nay neu tinh toan thi lon va co the lon nhieu hon so voi cac khoan no, cac khoan vay ma doanh nghiep dang can huy dong de tiep tuc hoat dong.
Toi xin de xuat Chinh phu co chinh sach ho tro von co chon loc cho cac doanh nghiep da co nhieu nam san xuat kinh doanh co hieu qua, co thuong hieu, co thi truong phat trien on dinh, doanh nghiep su dung nhieu lao dong vi nguon von nay se dem lai hieu qua ve yeu to kinh te va yeu to xa hoi. Phai co cach thuc lam sao de nguon von ho tro danh trung doi tuong doanh nghiep thuoc dien huong chinh sach moi phat huy het tinh hieu qua cua no.
That chat tien te vuot qua ke hoach?
(Dai bieu Than Duc Nam, Tong giam doc Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 5)
Duoi goc do mot doanh nghiep, toi ung ho can phai tai co cau nen kinh te va chuyen doi mo hinh tang truong kinh te de nang cao suc canh tranh va hieu qua cua nen kinh te, dac biet trong dieu kien hoi nhap ngay cang sau voi nen kinh te khu vuc.
Viec Chinh phu lua chon 3 linh vuc uu tien de tai co cau ngay trong nam 2012 la phu hop voi thuc tien yeu cau. De thuc hien duoc cac van de nay toi co 3 kien nghi nhu sau.
Mot, sau 8 thang thuc hien nghi quyet cua Chinh phu, ben canh tac dong tich cuc can danh gia dung muc nhung tac dong phu cua no nhu doanh nghiep khat von, mat can doi cung-cau tren thi truong von the hien qua lai suat. Nghi quyet 11 da xac dinh trong nam 2011 du no tin dung duoi 20% va cung tien tang 15-16%. Nhung den nay du bao ca hai tieu chi chi dat khoang 12-12,5%. Phai chang su that chat tien te vuot qua ke hoach can doi vi mo Chinh phu da hoach dinh tu dau nam.
Hai, chinh sach kinh te tai chinh mang y nghia dinh huong dau tu hoat dong cua doanh nghiep, muc tieu kinh te cua Nha nuoc la phai the hien qua chinh sach cu the nham tac dong vao thi truong, chinh thi truong se tac dong vao dinh huong cua doanh nghiep, day la nguyen tac quan ly Nha nuoc trong dieu kien van hanh cua co che thi truong.
Do do, su quyet tam tai co cau 3 linh vuc neu tren can duoc the hien qua cac chinh sach cu the cua Nha nuoc nhu chinh sach thue, tin dung dat dai… Day la van de doanh nghiep cho o Quoc hoi va Chinh phu trong thoi gian toi.
Ba, toi ung ho tai co cau cac tap doan, tong cong ty Nha nuoc; tuy nhien, toi de nghi can co mot quan diem ro ve vi tri va vai tro cua doanh nghiep Nha nuoc noi chung va tap doan, tong cong ty Nha nuoc noi rieng. Neu xem doanh nghiep Nha nuoc la mot cong cu cua Nha nuoc de bo khuyet nhung khuyet tat cua thi truong thi tieu chi danh gia hieu qua hoat dong khac hon cac tieu chi ve hieu qua tai chinh.
Toi xin vi du mot van de ve mau thuan giua muc tieu thuc hien chinh sach trong viec danh gia hieu qua cua doanh nghiep Nha nuoc theo quy dinh hien hanh, cac doanh nghiep Nha nuoc phai bao dam loi nhuan nam sau cao hon nam truoc, nhung Nha nuoc chi cho phep thu hep dau tu theo dung nhiem vu chinh tri da duoc giao, tuc la co che tai chinh doanh nghiep phai chay theo muc tieu cua tai chinh, chu khong phai la muc tieu kinh te cua xa hoi. Toi de nghi can phai lam ro, minh bach trong chinh sach doi voi doanh nghiep Nha nuoc.
Nen lay chi tieu GDP theo IMF
(Dai bieu Dang Thi Hoang Yen,  Chu tich Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Dau tu Tan Duc)
Cach day may ngay, bao cao cua IMF danh gia kha nang dat GDP nam 2012 cua Viet Nam khoang 7% va chi tieu lam phat se dung o muc 8,5%, dieu do cho thay nhung chinh sach, nhung giai phap cua Chinh phu da co tac dong rat tich cuc.
Vi vay, chi tieu GDP chung ta nen tham khao va nen lay theo chi tieu ma IMF, chi tieu do cung gan voi nghi quyet cua Dai hoi Dang dua ra la 7,5%.
Thu hai, ty trong dau tu cua xa hoi chung ta du doan nam 2011 dat 34,5% va nam 2012 du tinh la 33,5% - 35%, truoc day ke hoach chung ta dua ra la 40%. Viec giam ty trong dau tu cua toan xa hoi thuc chat ma noi co nghia la lam giam bot viec tao nguon thu trong tuong lai cho nen viec cat giam nay cung can phai can nhac.
Co the chung ta can co nhung chinh sach de phat huy noi luc, giam bot dau tu cua cac doanh nghiep quoc doanh. Tuy nhien, can thuc day doanh nghiep ngoai quoc doanh, dac biet la tao san choi binh dang va tao co che.
Vi du ve nang luong, hien nay moi co co che BOT, BT, PPP. Tuy nhien, cac doanh nghiep Nha nuoc thi mac nhien duoc huong co che BOT, trong khi day thi cac doanh nghiep ngoai quoc doanh hien nay chua buoc duoc vao linh vuc nang luong, cho nen moi nam hien nay chung ta van dang nhap khau 4 ty kWh dien.
Nghi dinh 108 cua Chinh phu da co co so phap ly, de nghi Bo ke hoach va Dau tu co the hoan thien co che BOT, chung ta da ap dung rat thanh cong co che BOT vao nang luong cho nuoc ngoai. Neu chung ta lam duoc cai nay thi chung ta se tao duoc nguon nang luong va giam nhap khau dien.
No cong cua Viet Nam chua phai la nhieu

(Dai bieu Dang Thanh Tam, Chu tich Hoi dong Quan tri Tap doan Dau tu Sai Gon - SGI)
Truoc khi phat bieu, toi xin de xuat toan the dai bieu va cu tri ca nuoc bo phieu bau cho Vinh Ha Long la ky quan the gioi bang cach nhan tin HL gui den 147 va ung ho ngu dan bam ngu truong ca trieu km vuong bang cach nhan tin ND gui 1407.
Ve GDP nam toi, toi de nghi van giu tang truong nhu nghi quyet Dai hoi 11 la 7,5% hay it nhat cung la 7%. Chung ta phai co gang het minh, dac biet Quoc hoi het suc ung ho Chinh phu. Nhu voi van de no cong tren 55% GDP, doi voi Viet Nam chua phai la nhieu.
Toi vi du chang han neu chung ta vay 1 ty dola voi lai suat 7% thi sau 40 nam chung ta se phai tra 15 ty, neu chung ta vay 1% thi chi tra 1,5 ty ma thoi. Do do neu tinh trong tuong lai thi so no cua chung ta khong dang lo ngai lam.
Vi vay neu chung ta quyet tam vao thoi gian toi Chinh phu manh, bo truong manh, Quoc hoi tam huyet, toan dan doan ket, neu nha nuoc quyet liet tai co cau nen kinh te theo Nghi quyet Trung uong vua thong qua thi chi so ICOR se ve 5% ma thoi.
Tien ra it, ket qua dau tu van nhieu, giam lam phat nhung tang truong van cao, viec lam gia tang, doi song tot hon. Phan tich cua IMF ve du toan kinh te Viet Nam trong nam 2012 cung da noi Viet Nam tang truong khoang 7% va lam phat la 8%.
Ve chinh sach tai chinh tien te thi Bo truong Bo Tai chinh, Ngan hang Nha nuoc can co giai phap dua do tin nhiem tin dung cua Viet Nam tang len, hien nay tin nhiem tin dung cua Viet Nam thap hon muc chap thuan cua mua trai phieu quoc te.

                                                                           Viet Bao (Theo Vneconomy)


Comment :Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Economic difficulties, delegates - business people say?
Vietnam, board president, small and medium enterprises, state enterprises, joint stock companies, economic situation, the economy, if not available, general manager, the corporation, we deputies, effective, constraints, policies, Policy
No enterprise business bankruptcy is inefficient, if not more active measures, most small and medium enterprises will no longer at ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kinh tế khó khăn, đại biểu - doanh nhân nói gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kinh tế khó khăn, đại biểu - doanh nhân nói gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kinh te kho khan dai bieu doanh nhan noi gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phan tich trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phan tich
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0