Kien nghi chi ap dung thue suat GTGT 10DB Le Van Thanh, doan Hai Phong.

- Thao luan o hoi truong ngay 15/5 ve Luat thue gia tri gia tang (GTGT) sua doi, nhieu y kien kien nghi can de muc thue suat thap cho cac san pham, dich vu nong nghiep; dong thoi nen huong toi mot muc thue suat duy nhat, chang han 10%.

Can uu tien cho nong nghiep, nong thon

Da so cac y kien phat bieu tai phien thao luan deu cho rang voi hon 80% dan so song o khu vuc nong thon, viec uu tien muc thue suat thap cho nhung san pham, dich vu nong nghiep de tao dieu kien cho ba con nong dan la hoan toan can thiet va hop voi long dan.

DB Nguyen Van Binh (Hai Phong) cho rang hien nay toan Dang, toan dan deu quan tam den nong nghiep, nong thon va nong dan, nen viec nong dan phai mua hang hoa dich vu dau vao phuc vu cho san xuat nong nghiep, muc thue suat thue GTGT la 5%, nhung lai khong duoc khau tru thue gia tang dau vao la khong hop ly.

Theo DB Binh, du thao quy dinh may moc thiet bi chuyen dung cho san xuat nong nghiep chiu thue suat 10% cung chua hop ly va nen de o muc 5% nham khuyen khich san xuat, tang suc canh tranh va tang thu nhap cho nguoi nong dan.

Cung chung quan diem nay, DB Nguyen Tien Quan (Quang Nam) kien nghi dua toan bo dich vu san xuat nong nghiep nhu cay, bua dat, dao, dap, nao vet kenh muong, nuoi trong, cham soc, thu hai, so che, bao quan nong san … vao doi tuong khong thuoc dien chiu thue GTGT. Doi voi cac loai may moc, thiet bi phuc vu san xuat nong nghiep nhu la may cay, may bua, may thu hai v.v... tu dien chiu thue suat 10% vao nhom thue suat 5%, neu nhu co the de nghi mien thue luon.

“Dieu nay khong chi ho tro nguoi nong dan co the mua sam may moc, thiet bi de san xuat nong nghiep, ma con co y nghia het suc quan trong o khia canh la hien nay chung ta dang tien hanh cong cuoc cong nghiep hoa, hien dai hoa san xuat nong nghiep” – DB Quan noi.

DB Bui Thi Hoa (Dak Nong) cung kien nghi nhom hang hoa va dich vu nong nghiep va hang hoa dich vu la yeu to dau vao phuc vu cho san xuat nong nghiep dua vao dien khong chiu thue hoac chiu thue 0%. Theo DB Hoa, viec quy dinh chiu thue doi voi nhom hang hoa nay gay kho khan cho nguoi nong dan trong qua trinh dau tu san xuat, chi phi dau vao cao, cong voi nhung yeu to bat loi ve thoi tiet, thien tai, dich benh se lam giam thu nhap cua nguoi nong dan. Khong nhung the, muc thue suat 5% doi voi hang hoa dich vu nay se giup cho cac doanh nghiep cung ung mat hang nay khong nhung duoc huong loi trong qua trinh san xuat kinh doanh ma con duoc hoan thue, dieu nay khong cong bang va thuc su khong khuyen khich nguoi san xuat ra hang hoa, san pham dich vu nong nghiep.

Huong dan toi thong nhat mot muc thue suat

Ban ve cac muc thue suat thue GTGT, nhieu dai bieu dong tinh voi du thao ve cac muc 0%, 5% va 10%. DB Nguyen Thi Nguyet Huong (Ha Noi) cho rang quy dinh nhu vay la phu hop voi tinh hinh, dieu kien kinh te xa hoi hien tai cua chung ta, khi ma hieu qua san xuat, kinh doanh cua cac nganh, cac linh vuc con nhieu chenh lech. Tuy nhien, DB nay de nghi can phai xay dung mot lo trinh cu the de bao dam den nam 2010 co the ap dung mot muc thue suat GTGT thong nhat doi voi moi loai san pham va dich vu, tao thuan loi cho hoat dong cua cac doanh nghiep, cho cong tac quan ly thue va tao su binh dang, su minh bach trong viec thuc hien nghia vu thue.

DB Pham Thi Loan (Ha Noi) cung kien nghi muc thue suat duy nhat la 10% boi tren cuong vi la lanh dao mot doanh nghiep, DB nay nhan thay 3 muc thue suat nay nhieu khi gay cho doanh nghiep rat nhieu kho khan.

“Vi du, co nhung doanh nghiep duoc thue suat 0% thi dau vao cua ho da la 10%, vay thi nguoi ta se khau tru vao dau. Thu hai, co nhung mat hang dau ra la 10%, nhung khi dau vao la 5% va 0% thi viec tinh nhu the cung co luc doanh nghiep se bi thiet va cung co luc Nha nuoc thiet. Do vay, de tien toi mot lo trinh cong bang cung nhu de quan ly trong xa hoi, toi de nghi dua ve mot muc thue la 10% va chi mot muc thue” – DB Loan noi.

DB Le Van Thanh (Hai Phong) dong tinh voi quan diem nen dan dan giam khoang cach 0%, 5% va 10%. “Toi nhat tri voi rat nhieu dai bieu tuc la chung ta nen ap dung mot muc thue suat la 10%, trong tinh hinh hien nay chung ta nen de 2 muc 0% va 10%, tuc la phan 5% do nen ra soat de dua nhung gi sang 10% con nhung gi dang uu dai thi chung ta dua sang 0% de uu dai cho ba con” – DB Thanh chia se.

Rieng DB Nguyen Van Binh (Hai Phong) lai ban khoan ve viec chuyen doi mot so doi tuong hien khong thuoc dien chiu thue va so hang hoa dich vu co muc thue suat 5% sang chiu thue voi muc thue suat 10%. Theo DB Binh, o Viet Nam chu yeu la doanh nghiep vua va nho, neu muc 5% cac doanh nghiep thuc hien tot nghia vu nop thue, chuyen sang 10% ve kha nang tai chinh khong dam bao, gay kho khan cho doanh nghiep, vi vay dan den cac doanh nghiep khong co kha nang thuc hien nghia vu nop thue. DB nay ban khoan voi thuc te muc thue suat cao 10% chua chac so thu tuyet doi da cao hon muc thue suat 5% nen can phai xem xet lai van de nay.

Hoan thue qua ngan hang can co lo trinh

Mot trong nhung van de cung duoc nhieu dai bieu quan tam la van de hoan thue qua ngan hang. DB Pham Thi Loan (Ha Noi) tan thanh quan diem chung ta se co lo trinh de hoan thue qua ngan hang, boi vi nhu the chung ta se giao duc cho toan the nhan dan la phuong phap hach toan va su dung qua ngan hang de tranh su dung tien mat luu thong qua nhieu trong xa hoi.

Tuy nhien, mot so dai bieu lai ban khoan vi quy dinh nay rat hay nhung chua the ap dung ngay vao doi song. DB Nguyen Huu Quang (Nghe An) cho biet, thuc te trong thoi gian vua qua, viec mua, ban hoa don gia tri gia tang, thong qua do chiem doat tien thue cua Nha nuoc pho bien. Do do, Ban soan thao cung dua dieu kien de hoan thue GTGT la ngoai viec co hoa don GTGT, con co dieu kien la phai thanh toan qua ngan hang. DB nay cho rang bo sung dieu nay rat chat che, nhung thuc te co le kho thuc hien, vi giao dich hien nay khong phai la khi thanh toan, khi ky hop dong, khi xuat hoa don GTGT la thanh toan ngay, co hien tuong tra cham, co hien tuong tra lam nhieu ky.

“Vi du khi chung toi ban hang, chung toi xuat hoa don GTGT. Nhu vay, nguoi tieu dung se phai nop thue GTGT, tuy nhien, vi chinh sach kinh doanh cua chung ta de khuyen khich thi chung toi co the chua thu tien ngay, hoac chung toi thu tien lam nhieu lan, hoa don cua chung toi chi co gia tri 3 thang. Vi vay, neu kem ca hai dieu kien nay lam mot thi rat kho thuc hien.”

De xu ly van de nay, DB Quang de nghi co the khi quyet toan thue hang nam, chung ta nen dua dieu khoan nay, de chung ta ra soat, tu do tinh kha thi cao hon.

DB Nguyen Thi Nguyet Huong (Ha Noi) cung cho rang chua nen quy dinh viec bat buoc thanh toan qua ngan hang, boi hien nay chung ta chi co 41 to chuc ngan hang, da so thuoc loai trung binh va nho trong khu vuc, cong nghe va mang luoi chua the dap ung duoc nhu cau thanh toan qua he thong ngan hang cua toan bo cac doanh nghiep, nhat la doi voi doanh nghiep o vung co dieu kien kinh te kho khan,- vung duoc huong uu dai thue. Vi vay, neu quy dinh nhu Du thao se gay nhieu kho khan cho cac doanh nghiep trong qua trinh mua ban, trao doi hang hoa va dich vu, phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh cua minh.

DB Nguyen Ngoc Hoa (TP.HCM ) neu y kien can can nhac quy dinh truong hop duoc khau tru bat buoc phai thanh toan qua ngan hang doi voi truong hop hang hoa, dich vu mua ban giua doanh nghiep voi doanh nghiep, dich vu mua ban giua doanh nghiep voi co quan va hang hoa, dich vu mua vao tung lan co gia tri tu 50 trieu dong tro len. DB nay kien nghi khong nen quy dinh tat ca cac giao dich giua doanh nghiep voi doanh nghiep phai thanh toan qua ngan hang ma chi nhung giao dich nao tu 50 trieu dong tro len.

Quynh Trang

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHOÁ XII

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Những đại hội cổ đông … vắng hơi người!

Mùa ĐHCĐ năm 2015 đã bắt đầu gần 1 tháng nay. Cảm nhận ban đầu, đó là không gian các buổi họp ĐHCĐ của các DN đang ngày càng trở nên rộng hơn khi số cổ đông tham dự ngày một thưa thớt.

Tìm hiểu: Ha Noi, Hai Phong, DB Nguyen Thi Nguyet Huong, DB Pham Thi Loan, Theo DB Binh, DB Le Van Thanh, hang hoa va dich vu, doanh nghiep voi doanh nghiep, san xuat nong nghiep, dieu kien kinh te, thiet bi chuyen dung, muc thue suat, Vu Nong nghiep, nguoi nong dan, phai thanh toan, chung ta, 10%

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kiến nghị chỉ áp dụng thuế suất GTGT 10%

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kiến nghị chỉ áp dụng thuế suất GTGT 10% bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kien nghi chi ap dung thue suat GTGT 10

Nhan xet, hay lien he ve tin Kien nghi chi ap dung thue suat GTGT 10 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kien nghi chi ap dung thue suat GTGT 10 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0