Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi

Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TienSy.jpg

TS. Nguyen Duc Kien, Uy vien Uy ban Kinh te cua Quoc hoi.

Quan diem cua TS. Nguyen Duc Kien, Uy vien Uy ban Kinh te cua Quoc hoi, ve giam sat tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc

Ky hop Quoc hoi thu sau sap khai mac. Tai day, Quoc hoi se thuc hien giam sat toi cao ve viec thuc hien chinh sach phap luat doi voi quan ly, su dung von, tai san Nha nuoc tai cac tap doan, tong cong ty Nha nuoc.

La nguoi theo sat su ra doi va qua trinh hoat dong cua cac tap doan kinh te, TS. Nguyen Duc Kien, Uy vien Uy ban Kinh te cua Quoc hoi cho rang giam sat hoat dong cac tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc la mot hoat dong the hien thuc quyen cua Quoc hoi, duoc cu tri quan tam, nhung hien chua duoc xac dinh cu the, ro rang.

Theo ong, hien van co nhieu cai nhin sai lech theo kieu “thay boi xem voi” doi voi cac tap doan, tong cong ty Nha nuoc, mot phan do cac cuoc giam sat bi "khong che" boi thoi gian va luc luong chuyen gia tham gia, nen de  nam va hieu thuc te cua doanh nghiep cung da la mot nhiem vu rat kho, chua ke den con co su khac nhau ve phuong phap danh gia va ky nang danh gia. Trong do, dac biet la cac danh gia ve thuc trang kinh doanh, thuc trang tai chinh cua cac tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc.

Trao doi voi VnEconomy, TS. Nguyen Duc Kien nhan manh, khong the co cac y kien, danh gia, kien nghi khi thieu nhung thong tin tin cay da duoc luong hoa. Do cung la ly do ong va mot so chuyen gia kinh te dang hoan tat hon 100 trang tai lieu ve mo hinh tap doan kinh te de cung cap cho cac vi dai bieu Quoc hoi tai ky hop nay.

Thong nhat nhan thucNhung nghien cuu dau tien cua ong ve tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc bat dau tu khi nao?

Toi bat dau quan tam den linh vuc nay tu nhung nam lam nghien cuu sinh chuyen nganh kinh te vung tai Truong Dai hoc Tong hop Karlsruhe, Duc (1992).

Khi ve nuoc, toi cong tac tai Vu Cong nghiep, Ban Kinh te Trung uong Dang, nen may man la mot trong so nhung nguoi duoc tiep can, nghien cuu va luu tru co he thong ve qua trinh hinh thanh, hoat dong cua tap doan, tong cong ty Nha nuoc, tu khi bat dau thanh lap cac tong cong ty 90, 91.

Sau do, toi cung voi cac dong nghiep da tham gia bien soan mot so cuon sach da xuat ban ve tong cong ty Nha nuoc huong toi hoi nhap kinh te quoc te, doanh nghiep Nha nuoc doi moi va phat trien, dieu kien de thanh lap tap doan kinh te…

Vay chuyen de “Mo hinh tap doan kinh te: Hoan thien de phat trien” co the coi la mot cai nhin day du ve tap doan kinh te va tong cong ty Nha nuoc khong?

Trong nghien cuu khoa hoc khong the noi la chi mot de tai ma co the mang den cai nhin day du ve doi tuong nghien cuu. Day la mot phan trong bao cao ket qua cua de tai nghien cuu khoa hoc duoc Uy ban Kinh te Quoc hoi va Van phong Quoc hoi (nay chuyen sang cho Vien Nghien cuu lap phap - PV) thuc hien tu nam 2008.

Chuyen de nay gom co 16 chuong, gioi thieu tu so luoc lich su hinh thanh va phat trien mo hinh tap doan kinh te; mo hinh tap doan kinh te o mot so nuoc, vi tri va vai tro cua cac tap doan kinh te; quy luat hinh thanh cac tap doan kinh te cho den qua trinh va dieu kien hinh thanh tap doan kinh te o nuoc ta…

Qua do, chung toi muon he thong hoa qua trinh hinh thanh va phat trien cua tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc xem co gi trai voi quy luat phat trien kinh te cua dat nuoc khong.

Chung toi khong dua ra giai phap, kien nghi ma chi dua ra nhung bat cap hien nay dang ton tai trong khi van hanh 8 tap doan ma Thu tuong da quyet dinh. Con tuy tung goc do de cac dai bieu nhin vao do va co y kien rieng. Vi the, day la mot tai lieu mo.

Du la “mo” thi cung can co nhung tieu chi cu the de co the co nhung can cu thong nhat khi giam sat, thua ong?

Khong dam noi la xay dung he tieu chi chuan ma chung toi chi de xuat 5 nhom tieu chi co ban de co the co cai nhin khach quan nhat ve doi tuong giam sat thoi. Do la: dinh huong chien luoc phat trien, chien luoc phat trien thi truong va san pham, Chien luoc dau tu va ung dung khoa hoc cong nghe, chien luoc tai chinh va chinh sach nguon nhan luc. Trong 5 nhom tieu chi nay tuy theo yeu cau giam sat ma se co the chia thanh nhieu tieu chi thanh phan khac nua.

Chung toi hy vong, tai lieu nay co the gioi thieu mot cach nhin cua chu so huu danh gia mot doanh nghiep. Boi  Quoc hoi la co quan dai dien quyen luc cao nhat cua Nha nuoc. Hien phap da quy dinh tai san doanh nghiep Nha nuoc la tai san chung quoc gia, do Chinh phu lam dai dien. Vay thi Quoc hoi can danh gia theo cach nhin cua chu so huu.

Toi cung muon noi la nguyen nhan quan trong nhat tao nen nhieu su khac biet trong danh gia tap doan la do khong xuat phat tu chu so huu ma cu phe binh theo cac goc nhin khac. Co nhieu cai tap doan lam tot, lam vuot muc thi khong noi, hoac khong muon noi, hoac co tinh lang tranh.

Ong co lo ngai khi tai lieu nay duoc dua ra ngay tai thoi diem Quoc hoi thuc hien giam sat toi cao ve tap doan, tong cong ty Nha nuoc, se “anh huong” den quan diem cua  cac vi dai bieu  khi xem xet, danh gia?

Toi nghi la khong! Boi nhu da noi, trong do khong co kien nghi ma qua nhung phan tich cu the chung toi muon gioi thieu voi dai bieu phuong phap tu duy logic kinh te trong khi xem xet mot don vi kinh te. Hay noi cach khac la muon cung cap cho dai bieu “cai chuan” de danh gia ve tap doan, tranh truong hop khi cham diem "hoa hau" nguoi thi coi trong chieu cao, nguoi khac lai chi quan tam den can nang.

“Da co ban hoan thanh nhiem vu”

Kha nhieu lan khi tra loi bao chi, ong da “phan nan” la hien nay con nhieu danh gia chua khach quan, tham chi con co nhung phe phan kha gay gat ve tap doan kinh te. Vay dieu nay lieu co nguyen nhan tu viec cung cap thong tin cho dai bieu Quoc hoi?

Truoc het, can phai khang dinh viec Chinh phu ra cac quyet dinh thanh lap cac tap doan kinh te trong thoi gian qua la het suc can thiet nham thuc day phat trien cac tap doan kinh te thuoc cac nganh va linh vuc trong yeu cua nen kinh te.

Viec lam nay nham toi uu hoa viec su dung cac nguon luc va loi the cua doanh nghiep tren co so tan dung suc manh lien ket giua nguon luc chu so huu Nha nuoc va cac thanh phan kinh te chu khong phai nham tao ra mot vo boc hao nhoang, “hoanh trang”.

Con han che trong viec cung cap thong tin cho dai  bieu Quoc hoi chu yeu la do bat cap ve co cau. Voi 70% dai bieu Quoc hoi hoat dong kiem nhiem, thoi gian de dau tu cho cong viec cua dai bieu la rat han hep. Da vay, chuyen de giam sat toi cao lai  khong the co ke hoach tu dau nhiem ky ma theo van de “nong” cua tung nam nen luon luon day dai bieu kiem nhiem phai “chay” theo nhung van de do.

Thuc ra ma noi, neu he thong cac co quan cua Quoc hoi co moi quan he mat thiet voi dai bieu va cac dai bieu co thoi gian thich dang thi co the giai quyet duoc van de nay.

Toi vi du, tren dien dan Quoc hoi co mot so y kien phe phan rat gay gat hoat dong tap doan kinh te. Nhung truoc do khong co dai bieu nao co phieu hoi Uy ban Kinh te, nen chung toi khong biet dai bieu dang thieu thong tin gi ma cung cap.

Hay it nhat la dai bieu co the trao doi voi Uy ban qua dien thoai, vi trong Uy ban co phan cong uy vien chuyen trach chuyen sau ve tung linh vuc.

Vay danh gia cua rieng ong - dai bieu Quoc hoi Nguyen Duc Kien – ve tap doan kinh te thi sao?

Thanh cong 60%, khuyet diem 40%.

Nhu vay co the noi thanh cong van la phan nhieu. Nhung tai bao cao giam sat cua Uy ban Kinh te thi ty trong von cua khoi doanh nghiep Nha nuoc trong tong von cua nen kinh te tung nam luon cao nhat, tuy nhien, ty trong dong gop trong tong doanh thu luon thap hon so voi khoi doanh nghiep ngoai quoc doanh...?

Dieu do moi chung to su phat trien dung huong. Boi vai tro cua doanh nghiep Nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia la di truoc, mo duong, chiu rui ro.

Noi ngay nhu thi truong chung khoan hien nay, 92% la doanh nghiep ngoai Nha nuoc. Ai thanh lap nen thi truong nay neu khong phai Nha nuoc? Nha nuoc thanh lap nhung dan dan Nha nuoc rut ra, do la chu truong dung.

Hay trong so 97 ngan hang va cac to chuc tin dung hien nay, Nha nuoc chi co 6, con lai la ngan hang thuong mai co phan. Mac du ai cung biet tai chinh ngan hang la nganh co loi nhuan cao nhung Nha nuoc van rut ra.

Nhu vay la nen kinh te dang tung buoc phat trien tuong doi dung huong. Do cung la thanh cong lon nhat cua cac tap doan, tong cong ty Nha nuoc, tuc la tuong doi hoan thanh nhiem vu di truoc mo duong.

Nhu vay, nhung y kien phe phan gay gat hoac thieu khach quan la do da khong nhin tu goc do nhiem vu ma chi don thuan la loi nhuan hay dong gop ngan sach cua cac tap doan, tong cong ty?

Co ban la nhu the, va day chinh la dieu toi muon chia se. Thong tin hai chieu giua dai bieu Quoc hoi va Chinh phu doi khi bi cat quang, tao ra buc tranh khong day du, dan den cai nhin sai lech o ca dai bieu va du luan xa hoi.

Chung ta hay thu nhin vao Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines). Tu luc trong tay chi co 7 tau bay, bay gio co 42, do tuoi tre thu ba Dong Nam A nhung 21 nam qua khong co vu tai nan nghiem trong nao.

Hay hay thu nhin trong linh vuc nong nghiep, mot linh vuc day nhung kho khan. Vay ma Tap doan Cao su ba nam tro lai day co nhung buoc tien cuc ky ngoan muc. Khong chi thanh cong o Tay Bac ma con trung thau o nuoc ngoai nhu Lao va Campuchia.

Vay nen, dieu toi muon chia se la danh gia ve tap doan, tong cong ty Nha nuoc can phai khach quan. Tat nhien qua trinh phat trien thi phai co khuyet diem nhung quan trong la danh gia the nao, de co the phat huy mat tot va khac phuc han che, hoat dong tot hon.

Muon the thi can phai binh tinh, phai lang nghe, la dai bieu Quoc hoi thi can phai nghe nhieu tai, trai tim nong nhung cai dau nen lanh, neu khong thi rat nguy hiem.

Ong da noi den thanh cong trong vai tro di truoc mo duong, vay con  han che lon nhat cua cac tap doan kinh te, tong cong ty Nha nuoc la gi?

Khuyen diem lon nhat la dinh huong phat trien khong giu duoc nhu ban dau, do chu so huu thuc hien khong het vai tro cua minh. Chinh phu voi vai tro chu so huu thi giao nhiem vu nhung lai chua ra duoc co che chinh sach tai chinh phu hop.

Vi du, viec bo “thue von” la khong dung, lam thiet hai cho ngan sach Nha nuoc. Neu noi hoat dong khong co hieu qua la o cho day. Cung mot dong von thi doanh nghiep tu nhan thu ve cho chu so huu nhieu hon doanh nghiep Nha nuoc.

Can tu duy moi ve chi tieu kinh te

Tai thoi diem nay, khi cac bao cao ve kinh te xa hoi dang duoc hoan thien de trinh Quoc hoi, co rat nhieu cac nhan dinh ve nen kinh te nam 2009 duoc “mo xe”. Quan diem ca nhan ong the nao?

Toi nghi 2009 la mot nam dac biet cua nen kinh te Viet Nam.

Tu cuoi 2008 nen kinh te da boc lo va dau nam 2009 thi boc lo het nhuoc diem. Va dieu dac biet o day la co quan dieu hanh da phat hien nhung van de can xu ly ngay tu dau nam de ung pho kip thoi. Vi the cac chinh sach kich thich kinh te moi lan luot ra doi va chan duoc da suy giam, lam cho qua trinh suy giam cua nen kinh te ngan lai.

Co the van con co nhung nhan xet phan ung trong dieu hanh tuy nhanh nhung chua du hay chua xa. Song, ngay truoc mat thi phan ung nhu vay la rat kip thoi. Chuyen nay giong nhu khi thay em be qua duong co the bi nan thi phai chay ra giu lai, chu khong phai gio dien thoai len bat che do camera chup anh lai roi phe phan dat den tin hieu khong dung. Ngan de tai nan khong xay ra thi hon de xay ra tai nan roi moi phan tich.

Va chinh vi phan ung nhanh ma dieu xau nhat tuc la suy thoai kinh te da khong xay ra. Nen kinh te khong roi vao suy giam va an sinh xa hoi duoc dam bao la thang loi to lon cua nam 2009.

Con khuyet diem co huu la phat trien kinh te theo be rong, khoang cach giau ngheo giua do thi va nong thon cang bi doang ra…

Cuoi nam ngoai, ong co du bao nam 2009 se co lan song pha san va sat nhap doanh nghiep, nhung tren thuc te viec do da khong dien ra?

Do chinh la nho tac dong cua chinh sach ho tro lai suat. Co the noi du bao ve “lan song” do da duoc tiep nhan va xu ly bang chinh sach ho tro lai suat 4%, giup cho doanh nghiep phat trien san xuat va dam bao viec lam cho nguoi lao dong.

Mac du chi co khoang 20% doanh nghiep duoc nhan von ho tro, song phai hieu rang chinh sach nay co tac dung day chuyen. Vi du mot doanh nghiep may dung vung thi cong ty xuat nhap khau, van tai, cang deu co vec lam. Chua ke hang loat lao dong pho thong cung co viec.

Hoac von trai phieu Chinh phu danh  xay mot cong trinh ha tang nhu duong giao thong thi cong nhan co viec, mo da co viec, cong ty nhap nhua duong… co viec. Duong lam xong thi doanh nghiep xung quanh giam chi phi dau vao. Nhu vay mot doanh nghiep duoc ho tro truc tiep thi hang tram doanh nghiep khac duoc loi chu.

Cung tai thoi diem cuoi nam ngoai, ong da cho rang “viec co cau lai nen kinh te luc nay la het suc can thiet roi”. Va gan day van de tai cau truc nen kinh te duoc nhac den rat nhieu. Vay da co dong thai nao cho thay viec “co cau lai” duoc bat dau chua, thua ong?

 
Co the noi viec nay da duoc manh nha tung buoc thuc hien nhung chua co buoc di dai hoi. Han che nhung khoan vay khong can thiet cua Tap doan Vinashin chang han, cung la tung buoc tai co cau lai Vinashin. Tuc la cung bat dau tai co cau nen kinh te.

Nam 2010, van de tai co cau se duoc cong khai hoa, vi, da khong con duong lui nua roi.

Them mot cau hoi ve van de khong moi, thua ong. La nguoi truc tiep tham gia tham tra bao cao kinh te - xa hoi Chinh phu trinh Quoc hoi, theo ong, viec xay dung mot so chi tieu quan trong co con nang ve hinh thuc nhu  mot so nhan xet tu nhieu nam truoc khong?

Chinh phu da du kien 25 chi tieu trinh Quoc hoi thong qua cho ke hoach nam 2010.  Cac chi tieu deu rat quan trong voi nen kinh te. Nhung muc tieu cua nen kinh te la gi, neu van la tang truong thi tong phuong tien thanh toan, chinh sach tai khoa phai mo. Con neu giu on dinh an sinh xa hoi va phat trien ben vung thi GDP khong phai la chi tieu quan trong nhat.

Nam 2010, quan trong nhat la Chinh phu phai nang cao hieu qua chi ngan sach. Trong do, diem cot tu la chon dau tu co suc lan toa.

Cung da den luc bat dau phai co tu duy moi ve he thong chi tieu cua nen kinh te. Hien nay van dang ton tai tu duy moi don vi  hanh chinh la mot nen  kinh te. Sang nen kinh te hoi nhap thi dieu nay khong chinh xac, vi khong phat huy het loi the so sanh cua tung dia phuong.

Don cu voi Soc Trang, noi toi ung cu dai bieu Quoc hoi, neu bao phai theo co cau kinh te ma ty trong nong nghiep hien nay dang la khoang 50% xuong duoi 16% thi phai lay bao nhieu dat lua? Quan trong la chuyen mon hoa, chuyen sau hoa.

Neu Soc Trang co the manh ve gao thi Nha nuoc cu giao cho tinh san xuat 1,8 trieu tan lua, nuoi tom cong nghiep 72.000 ha. Con thi toan bo chi phi xay dung ha tang thi Trung uong phai cap thi moi chuyen sau hoa duoc chu. Con neu chi tieu GDP van tang 10% thi se khong thay doi duoc gi het, van buoc phai lay dat lua de lam cong nghiep.

Tu duy moi ve he thong chi tieu da dang duoc bat dau va se the hien trong Dai hoi Dang toi day. Con tai ky hop nay thi Quoc hoi co the cung se nhan nut cho 25 chi tieu cua 2010, vi  he thong chi tieu do van dang phu hop.

 

Vietbao (Theo: VnEconomy)

 


Comment :Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
"Failed to evaluate economic groups such as teachers elephant"
Nguyen Duc Kien, corporations, state companies, the Economic Committee, corporations, the National Assembly, the owner , restructuring, assessment, development, monitoring, indicators, activities, can not, year
Point of TS. Nguyen Duc Kien, member of the Economic Committee of Congress, the Economic Monitoring Group, State corporations.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: “Không thể đánh giá tập đoàn kinh tế như thầy bói xem voi”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet “Không thể đánh giá tập đoàn kinh tế như thầy bói xem voi” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong the danh gia tap doan kinh te nhu thay boi xem voi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0