Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep

Tags: Viet Nam, Lam Son, Hau WTO, Cty CP, khu vuc mau dich tu do, quyen so huu tri tue, doanh nghiep nha nuoc, tro cap xuat khau, chinh sach trong nuoc, phu hop voi, cac san pham, he thong chinh, cac cong ty, doi voi, kinh doanh, mia
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>De gia nhap WTO, Viet Nam da phai dam phan tat ca cac noi dung lien quan den nong nghiep va di toi cam ket dieu chinh he thong chinh sach trong nuoc phu hop voi quy dinh cua WTO, khong tro cap xuat khau nong san ngay khi gia nhap.

Viet Nam da dat duoc nhung buoc tien lon trong xuat khau nong san. Tu cho 20 nam tro ve truoc, Viet Nam hau nhu khong xuat khau nong san, cho toi nay, Viet Nam da tro thanh nuoc xuat khau gao va ca phe dung thu hai tren the gioi va cung la nuoc dung trong nhom quoc gia hang dau ve xuat khau thuy san va nhieu san pham nhiet doi khac nhu cao su, ho tieu, hat dieu, che.

Tuy nhien, thuc te cua moi truong kinh doanh moi khi Viet Nam gia nhap WTO se dat ra nhung van de kho khan cho nen nong nghiep noi chung va cac doanh nghiep nong nghiep noi rieng.

Duoi day la mot so y kien ve nhung kinh nghiem va bai hoc hay, nhung giai phap, hanh dong kha thi dac biet ve hoan thien vai tro quan ly Nha nuoc, hanh lang phap ly giup cac doanh nghiep nong nghiep Viet Nam co the ton tai va phat trien hieu qua trong boi canh canh tranh gay gat khi Viet Nam hoi nhap kinh te quoc te, qua do thuc day su phat trien ben vung cua nganh, tao them nhieu viec lam thu nhap thoa dang, cai thien doi song cho nguoi lao dong trong nganh nong nghiep.

Nhung van de lon cua doanh nghiep nong nghiep
Ong Cao Duc Phat, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon

Viet Nam dang hoi nhap ngay mot sau rong vao nen kinh te khu vuc va the gioi. Den nay, Viet Nam da co ban hoan thanh viec cat giam thue hang nong san trong Khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA). Muc thue binh quan da giam xuong con khoang 4% so voi muc thue MFN hien hanh binh quan cua hang nong san la 24,5%.

Doi voi Khu vuc mau dich tu do ASEAN - Trung Quoc (ACFTA), Viet Nam da thuc hien giam thue trong Chuong trinh “Thu hoach som” doi voi cac nong san tuoi song (tu chuong 1 den chuong 8 cua bieu thue) tu 1/1/2004 va se hoan thanh vao 1/1/2008.

Chuong trinh “cat giam thong thuong” cho cac san pham con lai cung da bat dau trien khai tu giua nam 2005 va se co ban hoan thanh de co thue suat xuong 0 - 5% vao nam 2013. Con Khu vuc mau dich tu do ASEAN- Han Quoc vua ket thuc dam phan se duoc trien khai thuc hien trong tuong lai khong xa. Ngoai ra, Viet Nam dang tich cuc tham gia dam phan ve Khu vuc mau dich tu do giua ASEAN voi cac nuoc Nhat Ban, An Do, Australia va New Zealand.

De gia nhap WTO, Viet Nam da phai dam phan tat ca cac noi dung lien quan den nong nghiep va di toi cam ket dieu chinh he thong chinh sach trong nuoc phu hop voi quy dinh cua WTO, khong tro cap xuat khau nong san ngay khi gia nhap; ve mo cua thi truong nong san cung da ket thuc dam phan song phuong voi 28 nuoc.

Theo do, Viet Nam se giam thue hang nong san khoang 20%) so voi muc MFN hien hanh trong vong 3- 5 nam (tu muc 24,5% hien nay xuong con xap xi 20%). Tat nhien se co su khac nhau ve muc do giam thue giua cac san pham hoac nhom san pham. Nhung nhom hang phai giam nhieu nhat la thit, sua, rau qua che bien, thuc pham che bien, qua on doi.

Cam ket ve he thong chinh sach nong nghiep dieu chinh phu hop voi WTO se tao ra moi truong kinh doanh trong nuoc binh dang cho moi thanh phan kinh te, nhat la cac doanh nghiep tu nhan vua va nho. Ben canh co hoi tiep can thi truong cac nuoc trong khu vuc, gia nhap WTO se tao dieu kien mo rong thi truong cho nong, lam san Viet Nam do duoc huong quy che MFN cua 149 nuoc thanh vien WTO. Dieu nay rat phu hop voi chien luoc phat trien nong nghiep va nong thon den nam 2010 la phat trien mot nen nong nghiep huong manh ra xuat khau. WTO con la dien dan de cac nuoc dau tranh chong lai nhung doi xu bat cong trong thuong mai.

Trong qua trinh doi moi va hoi nhap, cac doanh nghiep trong nganh nong nghiep da duc rut, tich luy duoc kha nhieu kinh nghiem de phat trien. Nhieu doanh nghiep da dau tu theo chieu sau va da dang hoa san pham de tang kha nang xam nhap thi truong, day la co so tot de cac doanh nghiep vuon len khi co hoi thi truong rong mo.

Tuy nhien, nganh nong nghiep noi chung, cac doanh nghiep nong nghiep noi rieng dang phai doi mat voi nhung kho khan, thach thuc tu noi tai cung nhu tu qua trinh tu do thuong mai dem den. Nhung kho khan mang tinh noi tai nay xuat phat tu nen nong nghiep nuoc ta co trinh do phat trien thap, quy mo san xuat nho be, manh mun, nang suat lao dong rat thap, chat luong nhieu loai nong san khong cao, nhieu doanh nghiep che bien luon trong tinh trang thieu hoac khong dam bao nguyen lieu dan den gia thanh cao, chat luong thap.

Da so doanh nghiep trong nganh nong nghiep deu la doanh nghiep vua va nho, co toi 60% so doanh nghiep nong lam nghiep co von duoi 10 ty dong. Vi the, hieu qua kinh doanh cua nhieu doanh nghiep nong nghiep thap hon nhieu so voi cac nganh kinh te khac.

Nhung yeu to de danh gia nang luc hoi nhap kinh te quoc te nhu ty le can bo biet ngoai ngu, vi tinh, tham gia dao tao, xay dung mang luoi khach hang, thuong hieu... trong cac doanh nghiep nong nghiep nhin chung con thap, nhat la doanh nghiep dia phuong va doanh nghiep tu nhan.

Ben canh do, thach thuc mang den cho tung nganh co su khac nhau khi tham gia tu do hoa thuong mai khu vuc hoac WTO, trong do, cac doanh nghiep thuoc nganh mia duong, rau qua, chan nuoi se phai chiu nhieu ap luc lon tu viec mo cua thi truong noi dia.

Ngoai cac cam ket ve mo cua thi truong, Viet Nam con cam ket mo rong quyen kinh doanh xuat nhap khau, quyen phan phoi cho cac doanh nghiep nuoc ngoai. Vi the, cac cong ty da quoc gia von rat manh ve tai chinh, he thong phan phoi, thong tin, trinh do quan ly... khi vao kinh doanh tai Viet Nam se la nhung thach thuc khong nho cho doanh nghiep noi dia, doi hoi cac doanh nghiep phai nhanh chong doi moi, vuon len de ton tai va hoat dong co hieu qua.

Tao moi truong canh tranh lanh manh
TS.Chu Tien Quang, Vien nghien cuu quan ly kinh te Trung uong

De co moi truong canh tranh lanh manh va dap ung nhung quy dinh cua WTO thi tu than thi truong va cac doanh nghiep khong the tao ra, ma phai co vai tro can thiep cua Nha nuoc khi tren thi truong xuat hien cac hanh vi kinh doanh sai luat va cac hanh vi canh tranh khong lanh manh.

Trong dieu kien o nong thon cua mot nen kinh te nhu Viet Nam hien nay, cac doanh nghiep con yeu va han che ve cac hoat dong thi truong (von, dat dai, lao dong), chua hieu duoc cac nguyen tac co ban cua canh tranh trong kinh te thi truong, giua nhung doanh nghiep Nha nuoc voi cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac co su cach biet rat xa va su khac biet giua cac doanh nghiep con tang len theo khoang cach gan, xa voi cac thanh pho, trung tam cong nghiep, dich vu.

Vi vay, su tac dong cua Nha nuoc vao tung khu vuc se khong giong nhau va phai theo cac dac thu cua tung nhom doanh nghiep. Trong thoi gian toi, Nha nuoc se thuc day nhanh hon tien do cai cach cac doanh nghiep Nha nuoc trong nong nghiep, nong thon theo dung cac quy luat cua kinh te thi truong.

Theo do, cac doanh nghiep Nha nuoc trong nong, lam, thuy san duoc quyen tu chu san xuat kinh doanh theo yeu cau cua thi truong tren cac nguon luc ma Nha nuoc giao va tu chiu trach nhiem ve toan bo ket qua hoat dong san xuat kinh doanh truoc phap luat. Cac chinh sach ho tro doi voi san xuat nong, lam, thuy san se duoc trien khai chung theo vung hoac theo nganh san pham dua tren quy hoach do Nha nuoc xac dinh, dong thoi, xoa bo nhung uu dai doi voi doanh nghiep Nha nuoc trong viec tiep nhan cac khoan ho tro cua Nha nuoc nhu hien nay.

Doi voi khu vuc hop tac xa va cac to chuc kinh te hop tac nho o nong thon, Nha nuoc can trien khai dong bo nhung quy dinh ve cac chinh sach khuyen khich, ho tro phat trien hop tac xa, Luat hop tac xa de giup khu vuc nay co du nang luc tham gia canh tranh tren thuong truong, nang cao nang luc hop tac trong cac hoat dong dich vu va san xuat, kinh doanh.

Doi voi khu vuc kinh te tu nhan, can phai tiep tuc trien khai nhung cong viec nhu: to chuc noi mang he thong thong tin dang ky kinh doanh doanh nghiep trong ca nuoc va bai bo quy dinh doanh nghiep chi duoc dang ky thanh lap o co quan dang ky kinh doanh cap tinh; tung tinh hoac mot so tinh trong vung can phoi hop to chuc dinh ky hang nam hoi nghi gap mat cac chu doanh nghiep thuoc moi loai hinh o nong thon de trao doi kinh nghiem va doi thoai voi cac co quan quan ly Nha nuoc co lien quan...

Ben canh do, can tiep tuc xay dung va duy tri cac dieu kien canh tranh binh dang, minh bach giua cac loai hinh doanh nghiep tren moi vung san xuat o nong thon bang cach quy hoach cac vung san xuat nong nghiep, vung chuyen doi sang cong nghiep, dich vu cu the va mang tinh dai han, tao co so phap ly on dinh de cac loai hinh doanh nghiep yen tam dau tu phat trien kinh doanh lau dai.

Cac quy dinh ve dieu kien, tieu chuan ve ky thuat san xuat, chat luong, ve sinh - an toan thuc pham doi voi tung loai san pham cua nong, lam, thuy san, cong nghiep che bien, san pham lang nghe... va nhung han che trong su dung nguon luc, tai nguyen tren moi vung san xuat o nong thon can som ban hanh cho moi loai hinh doanh nghiep, khong phan biet thanh phan, quy mo, tao co so de cac loai hinh doanh nghiep va tu nhan xem xet, quyet dinh dau tu tham gia kinh doanh va canh tranh tren nhung dieu kien va tieu chuan do Nha nuoc ban hanh.

Dinh huong cho nen thuong mai nong nghiep
Ong Michael W.Marine, Dai su My tai Viet Nam

Theo y kien ca nhan cua toi, truoc tien, Viet Nam da dat duoc nhung thanh tuu dang ke trong viec xuc tien thuong mai nong nghiep trong nhung nam gan day, va toi thay rang khong co ly do gi ma Viet Nam lai khong tiep tuc thuc hien cong viec nay.

Chinh sach phu hop cua Chinh phu Viet Nam la dieu kien tien quyet dan den su thanh cong cua nganh thuong mai nong nghiep Viet Nam tren thi truong the gioi. Bien phap don phuong xoa bo moi thue quan doi voi mat hang bong va go cua Chinh phu giup cho nganh cong nghiep xuat khau may mac va do go cua Viet Nam tro thanh nganh hang mui nhon canh tranh tren thi truong the gioi. Xoa bo thue quan doi voi mat hang kho dau dau tuong la mot buoc tien khong chi doi voi nganh xuat khau thuy san ma con doi voi su phat trien manh me cua nganh chan nuoi trong nuoc.

Thu hai, viec cho phep cac xi nghiep lien doanh va cac cong ty 100% von dau tu nuoc ngoai vao thi truong Viet Nam cung la mot buoc tien doi voi nganh thuong mai nong nghiep o Viet Nam. Su tham gia cua cac cong ty nuoc ngoai rat quan trong trong viec phat trien nganh chan nuoi, nuoi trong thuy san, may mac va san xuat do go. Gan day, Chinh phu Viet Nam cung da cho phep cac cong ty nuoc ngoai tham gia hoat dong trong linh vuc ca phe, day la mot buoc di du bao tot dep cho su phat trien tiep theo cua nganh nay.

Thu ba, cung voi viec gia nhap WTO, Viet Nam se tiep tuc mo cua nganh nong nghiep voi cac muc thue thap hon va cho phep nhieu cong ty nuoc ngoai tham gia hon, cac buoc di nay se mang lai nhieu loi ich cho nen thuong mai nong nghiep Viet Nam.

Tuy nhien, toi cung luon hoan nghenh Viet Nam tiep tuc tien xa hon nhung gi da cam ket khi gia nhap WTO, va tham chi neu co the tien toi tu do hoa thuong mai hoan toan va chinh sach mo cua doi voi su tham gia cua nuoc ngoai vao thi truong Viet Nam. Cac muc thue thap cho cac mat hang nong san tieu dung thuc su cung quan trong nhu cac muc thue thap cho nguyen lieu dau vao. Chinh muc thue thap se dan toi gia thanh ha, giup tang phuc loi chung va ve lau dai, cho phep Viet Nam su dung nguon tai nguyen nong nghiep cua minh cho cac nganh nong nghiep mui nhon da thanh cong.

Mot dieu quan trong doi voi Viet Nam la can dua he thong y te ngang tam voi tieu chuan quoc te sao cho nganh thuong mai nong nghiep Viet Nam co the xuat khau cac san pham cho toan the gioi va Viet Nam cung co the tiep can mot cach cong bang va coi mo voi cac mat hang nong san nhap khau.

Dong thoi, tat ca cac ban hang thuong mai cua Viet Nam trong WTO, ke ca Hoa Ky can phai bao dam rang nhung yeu cau ve ve sinh - an toan thuc pham doi voi cac san pham cua Viet Nam phai dua tren co so khoa hoc vung chac va don gian hoa toi da de co the thuc hien duoc.

O mot linh vuc khac, van de co tinh cap bach doi voi su phat trien cua nganh thuong mai nong nghiep la Viet Nam can tang cuong viec bao ve quyen so huu tri tue. Mac du hien nay co the co mot so cac cong ty dang thu loi truoc mat tu viec bo qua van de ban quyen, don gian la do su yeu kem cua he thong bao ve quyen so huu tri tue, dan den viec cac doanh nghiep kinh doanh nong san cua Viet Nam khong duoc tiep can voi cac nguon gen dong thuc vat hay may moc cong nghe che bien tien tien nhat.

Mot vi du dien hinh la trong linh vuc trong hoa. Cac nha san xuat nuoc ngoai khong muon chiu rui ro danh mat loi the cua minh khi chao ban cac loai gen hay cong nghe hang dau, va ket qua la ho chi chao ban cac san pham loai 2 hay loai 3 cho cac nha nhap khau Viet Nam. Khong bao dam duoc quyen so huu tri tue cung co nghia la cac doanh nghiep nong san Viet Nam khong the dua chinh minh vao vi the don dau cong nghe moi.

WTO tac dong tich cuc den doanh nghiep nong nghiep
Ba Pham Chi Lan, Chuyen gia kinh te

Toi thuc su tin la gia nhap WTO mang lai cho cac doanh nghiep nong nghiep rat nhieu co hoi tuong doi co ban de co the thay doi vi the cua ho tren thuong truong cung nhu su phat trien trong tuong lai.

Dieu dau tien, co hoi lon nhat chinh la su quan tam, moi truong phap ly va chinh sach doi voi nong nghiep se tot hon, minh bach va on dinh hon do vua xuat phat tu nhu cau phat trien cua Viet Nam, vua phu hop voi cac cam ket cua WTO.

Thu hai, Nha nuoc se dieu chinh chien luoc, quy hoach phat trien nong nghiep theo huong thi truong hon, ben vung hon. Day la dieu quan trong de giup cho cac doanh nghiep phat trien boi nhieu chien luoc, quy hoach trong linh vuc nong nghiep cho den nay van chua thuc su theo huong thi truong hoac ton trong cac quy luat cua thi truong. Trong thoi gian toi, khi thi truong phat trien tot hon thi doanh nghiep cung co co hoi phat trien.

Thu ba, cac bien phap, cong cu ho tro moi cua Nha nuoc doi voi nong nghiep va phat trien nong thon se cong bang va phu hop hon theo cam ket cua WTO.

Thu tu, cac nganh dich vu, cong nghe, cong nghiep ho tro nong nghiep se phat trien, co so ha tang o nong thon se duoc cai thien. Vi hien nay co 2 van de lon can phai duoc cai thien, do la dich vu tin dung de cho thuong mai nong san co the phat trien va dich vu ha tang co so.

Trien vong tiep can thi truong xuat khau cua cac doanh nghiep nong nghiep cung tot hon do vi the moi cua Viet Nam trong WTO va Viet Nam se duoc tham gia vong dam phan Doha de bao ve quyen loi ve nong nghiep o do. Thi truong noi dia cua Viet Nam cung se phat trien, he thong phan phoi mo rong, thuan loi hon cho tieu thu nong san.

Den nay, thi truong noi dia van con dong gop khoang 70% cho tieu thu nong san cua Viet Nam noi chung, cho nen thi truong noi dia van con tiem nang rat lon de cac doanh nghiep nong nghiep co the khai thac.

Dong thoi, trien vong mo rong thi truong nong thon cho cac san pham, dich vu cua doanh nghiep nong nghiep se tot hon, cung nhu kha nang tiep can cac nguon luc can thiet se thuan loi hon. Dac biet, chi phi dau vao co the giam do canh tranh boi nguon cung trong nuoc va nhap khau deu tang va do Nha nuoc tien hanh xa hoi hoa mot so dich vu.

Trong thoi gian toi, Nha nuoc se cai cach doanh nghiep Nha nuoc, cac nong lam truong quoc doanh de tao binh dang cho cac doanh nghiep nong nghiep, giai phong mot so nguon luc nhu dat dai, quyen kinh doanh trong mot so linh vuc nong san; co cau lai luc luong lao dong trong nong nghiep voi tieu chi giam xuong con 50%.

Kha nang lien ket 4 nha, lien ket cac nganh, vung se thuc chat hon va mang tinh ben vung hon. Trien vong thu hut dau tu nuoc ngoai, hop tac quoc te trong nong nghiep va phat trien nong thon cung se tot hon moi truong kinh doanh, moi truong dau tu se duoc cai thien, tao niem tin cho cac nha dau tu nuoc ngoai.

Cong ty CP mia duong Lam Son san sang hoi nhap
Ong Le Van Tam, Chu tich HDQT Cong ty co phan mia duong Lam Son

Bi quyet lon nhat, ro rang nhat tao nen su thanh cong cua Cty CP mia duong Lam Son (Thanh Hoa) hom nay chinh la su gan ket giua cong ty voi vung nguyen lieu, su gan ket to chuc hop tac on dinh ben vung voi san xuat nong nghiep nong thon va nong dan trong suot 20 nam qua.

Cty CP mia duong Lam Son (tien than la Nha may duong Lam Son) tu nam 1992 den nay da lien ket hop tac voi gan 35.000 ho nong dan trong mia trong vung to chuc thanh cong Hiep hoi mia duong Lam Son. Dai dien cho nguoi nong dan, nguoi trong mia va nha may da bau ra Hoi dong quan tri cua Hiep hoi de dieu phoi va bao ve loi ich cua nong dan, gan bo trach nhiem giua nha may san xuat cong nghiep voi nong dan trong mia ban nguyen lieu cho nha may, cung nhau dong gop von de xay dung Quy phong chong rui ro, ho tro nhau khi gap thien tai, hoa hoan hoac khi co bien dong thi truong.

Trong nhung nam qua, Cty CP mia duong Lam Son da ho tro nong dan khai hoang phuc hoa mo rong dien tich trong mia duoc hon 10.000 ha va chuyen dich co cau cay trong hieu qua thap sang trong mia duoc tren 5.000 ha, tao viec lam on dinh cho gan 30.000 lao dong. Hang nam, nha may da dau tu ung truoc cho nguoi trong mia gan 100 ty dong de nong dan chi phi cho cay bua lam dat, tien mua giong mia, phan bon, thuoc bao ve thuc vat va mot phan tien nhan cong.

Ngoai ra, Cty con to chuc cac lop tap huan chuyen giao ky thuat tham canh mia cho nong dan va trich mot phan loi nhuan ho tro cac dia phuong trong mia xay dung truong hoc, tram xa...

Thanh cong cua Cty CP mia duong Lam Son cang duoc khang dinh khi cong ty tro thanh don vi dau tien trong nganh mia duong thuc hien ban co phan cho nong dan. Hien dang co toi hon 1.000 ho trong mia la co dong co co phan tai Cty mia duong Lam Son va 20.000 ho nong dan da duoc mua co phan uu dai (chiem toi 22,7% so co phan) giong nhu cac cong nhan cua cong ty. De dap ung yeu cau cua hoi nhap, thang 12/2006, co phan cua Cty mia duong Lam Son se duoc niem yet tren thi truong chung khoan.

Theo Hong Thoan

VnEconomy

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: Viet Nam, Lam Son, Hau WTO, Cty CP, khu vuc mau dich tu do, quyen so huu tri tue, doanh nghiep nha nuoc, tro cap xuat khau, chinh sach trong nuoc, phu hop voi, cac san pham, he thong chinh, cac cong ty, doi voi, kinh doanh, mia

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hậu WTO: Những khó khăn với doanh nghiệp nông nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hậu WTO: Những khó khăn với doanh nghiệp nông nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0