Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap

Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap
Buoi toa dam thu hut su quan tam cua dong dao cac chuyen gia va nhung nguoi quan tam toi linh vuc cong nghe, tai chinh, ngan hang.

Trong khuon kho Hoi thao va Trien lam Quoc te ve ung dung CNTT trong hoat dong Ngan hang lan thu 6 (Banking Vietnam 2007) Tap doan Du lieu Quoc te IDG phoi hop voi Cuc Cong nghe Tin hoc Ngan hang - Ngan hang Nha nuoc va bao dien tu VnMedia

to chuc chuong trinh Thao luan ban tron truc tuyen. Chuong trinh da duoc tuong thuat truc tuyen tren bao dien tu VnMedia ( http://vnmedia.vn ), chieu 1/6..

Chu tri chuong trinh la ong Dang Thanh Binh - Pho thong doc Ngan hang Nha Nuoc Viet Nam . Dieu hanh chuong trinh la ong Ta Quang Tien – Cuc truong cuc cong nghe THNH, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam; ong Noritaka Akamatsu - Chuyen gia truong tai chinh kinh te cua Ngan hang The gioi (WB).

Chuong trinh cung co su tham gia cua: Dai dien Ngan hang Nha Nuoc Viet Nam; Cac Ngan hang thuong mai trong va ngoai nuoc; To chuc tin dung dang hoat dong tai VN; Cac cong ty CNTT; Cac dien gia Banking Vietnam 2007.

Cac noi dung se duoc de cap trong chuong trinh se la: Loi the canh tranh cho cac ngan hang tu ung dung cong nghe; Hien dai hoa he thong ngan hang va van de an ninh bao mat; Thanh toan ngan hang va mo rong thanh toan khong dung tien mat; Phat trien dich vu ngan hang ban le va moi quan he giua ngan hang voi thi truong chung khoan.

Ngay tu bay gio cac ban doc quan tam co the gui cau hoi cho Ban to chuc chuong trinh va cac dien gia theo dia chi anh Le Khanh Tung, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

Noi dung toa dam:

Mo dau phan toa dam, Pho Thong doc Dang Thanh Binh da tom tat nhung hoat dong chinh trong khuon kho Banking 2007 da dien ra trong hon mot ngay qua, trong do nhung chu de chinh duoc de cap den la mo rong hoat dong cung cap dich vu ngan hang; hien dai hoa gan voi bao mat thong tin; thanh toan ngan hang va moi quan he giua ngan hang voi chung khoan.

Anh minh hoa

Pho Thong doc Dang Thanh Binh


Ke do, ong Noritaka Akamatsu da gioi thieu so luoc ve nhung du an ma Ngan hang the gioi dang trien khai tai lien quan toi viec hien dai hoa he thong ngan hang tai Viet Nam.


"Hien nay chung toi dang thuc hien hai du an va nhieu du an khac dang trong giai doan chuan bi . Du an dang dien ra la du an thanh toan, phu hop voi hoi thao cua chung ta ngay hom nay. Giai doan dau tien da hoan thanh do la hien dai hoa thanh toan cua he thong lien ngan hang. Va giai doan 2 dang trien khai. Chung toi cung dang ho tro thong qua giai phap co banking cho 4 ngan hang thuong mai, 3 ngan hang quoc doanh va 1 co phan"- ong Noritaka noi.

Noi dung toa dam duoc bat dau bang cau hoi "Trong tuong lai gan Viet Nam co phat hanh sec dien tu hay khong ?" .

Tra loi cau hoi nay, ong Bui Quang Tien, Truong ban thanh toan cua NHNN cho biet "Cho den thoi diem nay, cac so so phap ly cho nganhang dien tu o VN da co nhu Luat giao dich dien tu, Nghi dinh ve giao dich dien tu da co. Vi the, cung voi su phat trien cua hoat dong giao dich dien tu trong cac linh vuc, chung toi cung tinh toi phat trien sec dien tu de dap ung nhu cau cua phat trien".

Vi sao toi thoi diem nay chua thong nhat he thong the tai VN ?

Ong Bui Quang Tien: Day la van de chung toi dang dat ra. NHNN va chinh phu dang rat ban khoan boi hien co 4 he thong the phat trien doc lap. Nhung nam gan day phat trien rat manh voi toc do 200-300%. Chung toi dang tham gia nhieu hoi thao de tim giai phap cho van de nay, lam sao cho thi truong the tap trung, thong nhat.

Chung toi mong doi trong thoi gian som nhat, neu cac lien minh the khong thoa thuan hop tac voi nhau thi NHNN co giai phap manh me hon de thong nhat.

Lieu trong thoi gian toi co hinh thanh mot trung tam chu tri trong viec thanh toan the ?


Van de thanh lap trung tam chu tri cho viec thanh toan the: chung toi vua trinh Thong doc ban hanh Quyet dinh 20 trong thang 5 vua qua, co rat nhieu cai moi. Chang han chu the co the la to chuc phat hanh the. Ngoai ra, con co dich vu ho tro thanh toan the.

Khi cac to chuc du dieu kien thi duoc phat hanh the, duoc cap phep. Truoc day, quy dinh so ma chua co noi nao lam, den nay NHNN se dung ra quan ly ma phat hanh the. Hien nay, cac don vi ho tro phat hanh the cung phai co cach lam de lam sao phat hanh the co chat luong tot, the phai co tinh nang tien ich, de the thanh toan co the dung trong nhieu linh vuc.


Giao dich qua mang Internet co can xin phep Ngan hang ko ?

Ong Ta Quang Tien: Day la 1 van de moi va thoi su. Hien nay cac nghi dinh ve giao dich dien tu cung da duoc ban hanh. Vay Ngan hang nha nuoc phai lam gi? Chung toi la 1 don vi chu tri soan thao nghi dinh ve giao dich dien tu, chung toi nghi khong co gi ngan can viec giao dich qua Internet ca. Hien nay chung ta dang xay dung he thong xac thuc va xuc tien 1 so cong viec khac nhu chinh su he thong ban hang. Hien nay luat da co, duoc phep ap dung theo, hien chi lien quan den van de co an toan hay khong? Va hien nay chung toi cung da nhan duoc mot so don xin phep Ngan hang nha nuoc, chung toi cho rang hoan toan co the mien la an toan va hieu qua.


Xu huong E-banking nhu the nao va NHNN lam gi de khuyen khich xu huong nay ?

Ngan hang NN se tien hanh chuong trinh phat trien trong cac dien dan. Chung toi co chuong trinh phat tien cong nghe NH trong nhieu nam, tu 2006 den 2010 se chu yeu dau tu trang bi cong nghe hien dai theo huong tu dong hoa huong toi E-Banking

Noi dung quan trong ma chung toi khuyen khich la cac tin dung moi ra doi, internet banking.... Khuyen khich va tao dieu kien xay dung hanh lang phap ly cung cac NHTM co su phat trien dong bo. Chung ta da co luat giao dich dien tu va van ban duoi luat, vi the xu huong ibanking du kien se phat trien rat nhanh.

Anh minh hoa

Dai dien NHNN, NH the gioi, cac NHTM quoc doanh, co phan...tham gia tra loi cau hoi cua cac dai bieu va cua doc gia cua VnMediaTrong buoi hom qua, ong Bui Quang Tien co tra loi viec thieu can bo la kho khan hang dau ve giao dich dien tu hien nay. NHNN cung nhu cac NH TMCP co giai phap gi?

Ong Bui Quang Tien: Chung toi cung dang tran tro van de nay. Trong thoi dai hien nay, van de cong dan toan cau dang tro nen rat buc xuc. CNTT luon phat trien, nhan luc nay luon luon thieu vi luon co su thay doi. Chung toi rat cho doi cac doan khao sat nuoc ngoai trao doi, tim hieu cong nghe moi o VN.

Van de nhan luc ko phai 1 som 1 chieu ma can ke hoach tong the, can su hop tac cua cac cong dong ngan hang, cac dinh che tai chinh va giai quyet trong dai han. Phia NHNN chung toi cung da co nhung chuong trinh nhung chung ta can giai quyet that bai ban.

Binh luan them ve van de nay, Pho Thong Doc Dang Thanh Binh nhan manh thach thuc lon nhat la nhan luc trong hoi nhap , vi the can ke hoach tong the, ko chi cua NHNN, ma ca cong dong tai chinh NH.

Hien nay ho vay von la nong dan o dia ban nong thon dang rat thieu... khi nao nguoi nong dan duoc su dung nhung dich vu ngan hang tai dia phuong?

Pham Thanh Tam, Pho Tong giam doc Agribank : Cau hoi nguoi dan nong thon can thong tin. Nhu chung ta biet thong tin ve lai suat dieu kien thong tin rat de, co the truy cap vao bat cu ngan hang nao. Khong chi co ngan hang nong nghiep ma cac ngan hang khac cung co. Tuy nhien chat luong thong tin thi can phai ban them.

Bao gio nguoi nong dan duoc su dung nhung dich vu hien dai nhu o thanh thi ?

Dac diem cua nong thon de su dung nhu thanh pho la ca van de. Su nghiep hien dai hoa o nong thon cung da duoc chu trong, nha nuoc da tien hanh tuong doi trong diem va co hieu qua. Rieng ngan hang nong nghiep da co tren 2.000 chi nhanh trai dai khap ca nuoc. WB vua tai tro khoang 70 trieu USD ve nong thon, theo do, du kien den 2008 o khu vuc nong thon se duoc su dung mot so dich vu nhu cua thanh pho chu khong the hoan toan trien khai het duoc vi phai tinh den hieu qua cua viec giao dich. Chang han nhu kho ma co the dua mot may ATM ve nong thon ma ca nam khong co nguoi nao giao dich. Nhung voi ke hoach nay, den nam 2008, o nong thon cung co nhung dich vu ngan hang dien tu hien dai.

NHTM nen cho vay de dau tu chung khoan va tai sao NHNN lai dua ra ti le cho vay toi da voi hoat dong nay la 3% ?

Ong Dang Thanh Binh: Tai sao co ti le 3% ? Toi hieu rang trong cac bao cao gan day cua cac NH, muc do cho vay cua NH voi cac nha dau tu thap, chi khoang gan 3%. Khi dua ra ti le nay NHNN tinh toi ko anh huong lon toi hoat dong cua cac NH cung nhu truoc nhung bien dong manh cua TTCK.

Mac du da co nhieu cong nghe tien tien nhung tinh trang bi mat tien tu the ATM van dien ra, vay cac ngan hang lam gi de han che tinh trang nay ?


Ba Nguyen Thi Tam- Pho Tong GD Vietcombank: Hien nay ngan hang nha nuoc co quy dinh ngan hang nao muon dua mot dich vu nao ra thi truong thi phai co quy trinh quy che chat che ve tien de ve ky thuat va giai phap nghiep vu. ATM cung khong nam ngoai cac dich vu ma ngan hang TM dua ra thi truong. Chung toi da lua chon giai phap cong nghe phan cung, phan mem va nhung quy trinh cu the. Lam ro quyen va nghia vu cua khach hang trong quan he su dung the ATM. Chung toi co hop dong quy dinh the cua khach hang. Chung toi cung co tap huan cho nhan vien khi giao dich voi khach hang.


Cau hoi co neu ung dung cong nghe hien dai van xay ra mat an toan. Cong nghe hien nay khi khach hang su dung dich vu he thong deu dinh danh duoc va luu ngay gio giao dich. Va dinh danh chi co nguoi chu moi co quyen su dung. Tuy nhien van co vu viec khach hang keu toi la chu the khong rut tai sao van bi rut tien. Cac truong hop nay he thong ngan hang deu dinh danh duoc khach hang, chu the da su dung va giao dich nhung khach hang lai khong thua nhan. Co nguyen nhan chu yeu la chu the da bi lo ma so pin. Chung toi luon luon khuyen cao khach hang su dung ma so qua don gian hay gan voi nhung thong tin ca nhan.

Va nhieu khach hang lai hay lam nhu vay, chung toi khuyen cao khach hang nen su dung pin phuc tap hoac thay doi pin. He thong the luon giup cho khach hang co the thay doi pass thuong xuyen. Tuy nhien chung toi luon mong muon cong nghe cua minh duoc dam bao va bao ve khach hang tot nhat. De dam bao yeu to dinh danh khach hang quan trong. Hien nay da co nhung cong nghe dinh danh khach hang phuc tap hon, chang han nhu chuan EMV hoac the chip...

Nhung giai phap an toan moi cac ngan hang cung da nghi toi va de phuc vu tot hon. Ngan hang ngoai thuong cung dang co de an chuyen sang chuan EMV va the chip... de kha nang dinh danh khach hang da dang hon.

Ong Bui Quang Tien bo sung: Theo toi, rui ro trong qua trinh giao dich the con do chinh chu the gay ra, thu hai la do phia do phia ngan hang va thu ba la nguyen nhan khac. Voi ly do dau tien, do la trach nhiem cua chu the phai hieu tinh nang, biet su dung the, phuong phap su dung. Con o nguyen nhan thu hai, Ngan hang phai co trach nhiem huong dan nhung van de quy trinh, nghiep vu, thiet bi quay camera chong mat trom, dat may tai noi an toan

Cac nguyen nhan khac do bon toi pham thi co muon hinh van trang chang han nhu quay lai so pin, khong rut duoc tien do mat dien, rui ro khong thuc hien duoc. Roi hanh vi trom ma pin o trung tam sieu thi moc len may ATM thi bi bao loi, do la may bon toi pham, ngay trong ngay hom do thi co nhieu ma pin bi lo. Day la mot trong nhung yeu cau xay dung co che, thiet lap rui ro trong thanh toan the, che tai cho cac hanh vi su dung the...

Anh minh hoa

Toa dam thu hut su quan tam dac biet cua gioi chuyen giaBao hiem tien gui Viet Nam co vai tro gi trong viec dam bao hoat dong cua nganh ngan hang?

Le Khac Son- Tong giam doc Bao hiem tien gui: An toan hoat dong he thong ngan hang dong nghia voi kha nang phong chong rui ro mot cach can thiet. Noi toi dam bao he thong ngan hang, chung toi cung tinh toi rui ro o tam co quoc gia mang tinh chat khung hoang, phan ung day chuyen, anh huong den hoat dong quoc gia.

Nhom rui ro lon nhat thong thuong lien quan den rui ro. Thu nhat la tin dung, nhom 2 la khong mang gia ti cao nhung co the sup do ngay la khong du kha nang thanh toan. Nhom 3 hien nay dang co o rat nhieu ngan hang la rui ro trong hoat dong nhu he thong mang may tinh, mang, su trung thuc cua nhan vien…Nhom thu 4 lon hon la rui ro lien quan den thi truong, ty gia, lai suat…anh huong den hoat dong cua ngan hang. O tam co quoc gia, cac dinh che tai chinh deu co lien quan den nhau, su sup do cua mot tap doan nao do se anh huong manh me den thi truong.

Vai tro cua Bao hiem tien gui o day la gi? Dau tien la bao ve nguoi gui tien, gop phan vao he thong mang an toan tai chinh quoc gia. Chung toi cung da thuc hien cac Van ban luat dam bao toan nhu: Luat NH TW, Luat bao hiem tien gui… cung cac van ban duoi luat khac. Ngoai ra, phai co 1 cau truc hanh chinh ro rang: NHNN lam gi, Bo TC lam gi… cac luat CNTT, luat dan su…

Viec thu hoi chung nhan bao hiem tien gui cung rat quan trong vi lien quan den quyen loi cua cac dinh che tai chinh khac. Giam sat tu xa va kiem tra tai cho: Phai theo cac tieu chuan quoc te vi du nhu ve quan ly, dam bao an toan hay cac nguyen tac ke toan, kiem toan…

Khi gap su co, kho khan, de giam chan doi voi thi truong tai chinh, neu su do vo nho, bao hiem tien gui co the dung quy cua minh con neu khi do vo lon, bao hiem tien gui co the mua lai hay dua ra mo hinh ngan hang bac cau de duy tri hoat dong cua ngan hang do, dam bao quyen loi cho nguoi gui tien. De gop phan giam thieu rui ro quoc gia cung nhu trong nganh, chung toi cung xay dung he thong du bao de co de xuat cac giai phap thich hop. Dau tu cho linh vuc cong nghe, nhan luc, xay dung cac ngan hang du lieu...

Hien nay da co bao nhieu ngan hang ket noi Banknet va ke hoach trien khai trong thoi gian toi ?

Pham Thanh Tan - Chu tich HDQT Banknet: Theo so lieu gan nhat ma chung toi co duoc la hien nay banknet co 8 thanh vien chinh thuc. Trong thang 5 vua qua chung toi da ket noi thanh cong voi 3 ngan hang la Ngan hang Cong Thuong, NH Dau tu va Sai Gon. Hien tai chung toi dang thu nghiem tai 4 ngan hang con lai. Trong muc tieu nam 2007 chung toi se mo rong he thong banknet trong nuoc va tien ra nuoc ngoai. So the hien nay ma chung toi dang chiem la tren 65% tong so the cua thi phan trong nuoc voi tren 3000 the ATM.

Trong nam nay kha nang ket noi Banknet se co du kha nang ket noi va du nang luc xu ly, cong nghe va an ninh dam duong ket noi giua cac ngan hang. Chung toi la cong ty co phan doc lap voi cac ngan hang va cung khong phu thuoc vao to chuc nao. Va theo lo trinh thi chung toi se to chuc dai hoi co dong de nang von dieu le, tai cau truc va moi cac doi tac tin tuong de gia tang he thong.

Banknet co nhung tien ich khong chi noi may ATM ma con dam duong vai tro thanh toan tai khoan ca nhan voi bu tru gia tri thap. Muc dich tap trung vao nang kha nang de dua ra kenh dien tu moi cho ngan hang thanh vien.

Toi nghi la viec ket hop cac ngan hang thanh vien het suc tu nhien chu khong phai bat buoc co to chuc voi muc dich tinh toi hieu qua het suc tu nhien. Mot nay nao do cac he thong se tu noi voi nhau. Toi cung xin nhan manh van de la cac may ATM co ket noi duoc voi nhau hay khong chu ko phai la 1 hay nhieu he thong the.

Tien do xay dung he thong trung tam tin dung ca nhan den dau? Khi nao he thong E- banking o VN pho bien nhu ATM hien nay?

Ong Pham Thanh Tan: Linh vuc tin dung ca nhan dang pho trong nhieu nam tro lai day, dang duoc xuc tien rat manh cac ngan hang dang tap trung rat lon vao he thong tin dung ca nhan.

Ve Ebanking, hien NHNN da trien khai xac thuc chu ky dien tu, khi co xac thuc chu ky dien tu chac chan se bung no ngan hang dien tu. Xu huong thi 2008 se co he thong E- banking pho bien .

Ba Nguyen Thi Tam - Nhu cau ve dinh gia tin nhiem ca nhan rat can thiet va buc xuc. Nhu cau ve ngan hang ban le trong thoi gian gan day nhieu. Nhung neu mot to chuc hay ca nhan dung ra lam dinh muc tin nhiem toi nay van chua co. Can phai co mot to chuc xac dinh nhu cau cua ca nhan. Van de la cac ngan hang TM co nhan thay nhu cau nay khong? Ngan hang ngoai thuong thay can thiet va san sang gop von voi cac ngan hang khac de thanh lap cong ty co phan ve van de nay.

Hien nay da co luat giao dich dien tu va moi truong phap ly day du cho giao dich dien tu. Doi voi ngan hang ngoai thuong, dung la co nhan dinh cac ngan hang e ngai khi dua ra nhung dich vu moi. Dung la khi dua ra nhung dich vu dac biet co ung dung cong nghe.

He thong ATM co truc trac giua ngan hang nay voi ngan hang khac thi khong the khong co, tat nhien doi hoi kha nang khac phuc trong thoi gian som nhat la rat can thiet. Trong he thong may ATM khong phai trong 1.000 ca 1.000 deu hoat dong ma cung phai co nhung cai can phai bao tri, bao duong. Trong qua trinh su dung cung co nhung cai may phai chu dong ngung hoat dong vi nhung muc dich nhu vay.

Anh minh hoa

Ong Nguyen Duc Vinh - TGDTechcombank

Ong Nguyen Duc Vinh bo sung: Xu huong banking la linh vuc rat tiem nang, 80% ngan hang Viet Nam deu co chien luoc vi nguoi tieu dung. Van de vua de cap do la he thong danh gia tin dung, danh gia khach hang rat hay. Voi su bao tro cua ngan hang nha nuoc co mot de an bien trung tam tin dung ban le thanh mot trung tam co phan voi su tham gia cua cac ngan hang. Chi khi nao trung tam nay ra doi thi toi tin rang su rui ro ve tin dung se duoc dam bao. Teckcombank cung da xay dung cho minh mot he thong nhu vay, day la mot chuong trinh thu nghiem ma chung toi da dua ra.

Toi nghi rang eBanking la con duong di tat yeu cua cac ngan hang Viet Nam. Toi nghi hien nay ngan hang nha nuoc cung khong he han che viec phat trien Internet banking. Nhung mot ngan hang phat trien khong du ma phai tao nen mot he thong lien thong phat trien.

Ebanking se bung no nhung de lam duoc viec nay can phai co gang rat nhieu va su rui ro thuc su cung khong he nho. Toi cho rang su truc trac nay sinh la tat yeu, van de la lam sao phai giam thieu, han che duoc no.

Mac du con rat nhieu cau hoi cua cac dai bieu tham gia ban tron cung nhu cua doc gia TS chua duoc giai dap nhung do thoi gian co han nen buoi toa dam da ket thuc vao luc 5 gio chieu 1/6.

Tai le be mac toa dam, cung la be mac Banking 2007, Pho Thong doc Dang Thanh Binh cho biet, trong hai ngay hoi thao voi 36 bao cao khoa hoc, giai phap cong nghe moi cua 16 dien gia den tu cac nuoc va 20 nha quan ly nha khoa hoc, tai chinh ngan hang trong nuoc da thuyet trinh tai hoi thao. Hon 2500 luot nguoi tham du cac hoat dong cua Dien dan, 60 co quan thong tan - bao chi va 9 kenh truyen hinh da tham du dien dan. Tai khu trien lam co 40 gian hang cua cac Ngan hang va Cong ty dien tu - Tin hoc gioi thieu cac san pham cong nghe, dich vu moi.

Nhom PV

Viet Bao
Comment :Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Commercial banks are hot on banking activities have been answered
Dang Thanh Binh, Banking Vietnam, Mr. Bui Quang Tien, Department of Industry, International Data Group, State Bank of Vietnam, activities banks, deposit insurance, banking, journalism, in time, the deputy governor, relating to, us, to
Under Conference and International Exhibition on IT application in performance The 6th Banking (Banking Vietnam 2007) International Data Group IDG collaboration with the Department of Banking Information Technology - State Bank and electronic media organizations VnMedia ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng loạt vấn đề nóng về hoạt động ngân hàng đã được giải đáp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng loạt vấn đề nóng về hoạt động ngân hàng đã được giải đáp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0