Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc tu thang 12
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc tu thang 12

Tags: Viet Nam, Bo Lao, Giam Kha Nang Lao Dong, thu tuong chinh phu, dich vu van tai, cong ty chung khoan, co hieu luc, huong luong huu, du dieu kien, tau dich vu, quyet dinh, doi voi, toi pham, nhan vien, bo sung, phong


Ke tu dau thang 12 nay, hang loat quyet dinh quan trong nhu ban hanh nhung quy dinh ve viec cong ty chung khoan bi kiem soat dac biet, nhung truong hop duoc xem xet dieu chinh gia dich vu kham chua benh, bo sung quy dinh ve tuoi doi huong luong huu… se chinh thuc co hieu luc.

Nang muc boi duong doi voi lao dong dac thu

Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 43/2012/QD-TTg sua doi ten goi va sua doi, bo sung Dieu 1 cua Quyet dinh so 234/2005/QD-TTg ngay 26/09/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve che do dac thu doi voi cong nhan, nhan vien, vien chuc mot so nganh, nghe trong cong ty Nha nuoc, quy dinh che do an dinh luong tinh thanh tien theo ngay lam viec thuc te cua cong nhan, nhan vien mot so nghe co dieu kien lao dong dac thu.

Cu the, che do an dinh luong tinh thanh tien cua cong nhan den luong tu cua bien vao cang; cong nhan khai thac khoang san trong ham lo; tho lan, thuyen vien tau danh bat thuy san; thanh vien to lai may bay va cong nhan, nhan vien la nguoi Viet Nam lam viec tai cac gian khoan, tau dich vu van tai dau khi tren bien lan luot la 77.000 dong/ ngay; 93.000 dong/ngay; 108.000 dong/ngay; 170.000 dong/ ngay va 232.000 dong/ngay; tang tu 45.000 dong - 122.000 dong/ngay so voi quy dinh truoc day.

Ngoai ra, Thu tuong cung quyet dinh tang muc phu cap di bien doi voi cong nhan, nhan vien trong nhung ngay thuc te lam viec tren cac gian khoan, tau dich vu van tai dau khi, cac cong trinh dau khi tren bien, cac tau truc vot, cuu ho, cuu nan hang hai… tu 110.000 dong/ngay len muc 232.000 dong/ngay.

Quyet dinh co hieu luc thi hanh ke tu 1/12/2012

Bo sung quy dinh ve tuoi doi huong luong huu

Do la quy dinh theo Thong tu 23/2012/TT-BLDTBXH sua doi, bo sung mot so noi dung cua Thong tu so 19/2008/TT-BLDTBXH trong do huong dan thoi diem huong luong huu cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

Anh minh hoa

Theo do, thoi diem du dieu kien ve tuoi doi huong luong huu la ngay 1 thang lien ke sau thang sinh cua nam ma nguoi lao dong du dieu kien ve tuoi doi huong luong huu.

Truong hop ho so nguoi lao dong khong ghi ngay sinh, thang sinh (chi ghi nam sinh) thi thoi diem du dieu kien ve tuoi doi huong luong huu la ngay 1/1 cua nam lien ke sau nam nguoi lao dong du dieu kien ve tuoi doi huong luong huu.

Ve thoi diem du dieu kien huong luong huu khi suy giam kha nang lao dong, Thong tu moi quy dinh: Thoi diem du dieu kien huong luong huu khi suy giam kha nang lao dong doi voi nguoi co du dieu kien ve tuoi doi va thoi gian dong bao hiem xa hoi duoc tinh tu ngay 1 thang lien ke sau thang co ket luan bi suy giam kha nang lao dong tu 61% tro len.

Thong tu co hieu luc ke tu 1/12/2012.

Quy dinh them 2 truong hop cong ty chung khoan bi kiem soat dac biet

Theo Thong tu moi so 165/2012/TT-BTC vua duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc ban hanh, co them 2 truong hop cong ty chung khoan se bi kiem soat dac biet.

Cu the, khong thuc hien bao cao ty le an toan tai chinh trong 2 ky bao cao lien tiep, hoac khong cong bo thong tin ve bao cao ty le an toan tai chinh da duoc soat xet, kiem toan boi to chuc kiem toan duoc chap thuan theo quy dinh.

Ngoai ra, bao cao ty le an toan tai chinh ma to chuc kiem toan duoc chap thuan dua ra y kien khong chap nhan, tu choi dua ra y kien, y kien ngoai tru mot so cac chi tieu cua bao cao nay ma neu tru cac anh huong ngoai tru ra khoi von kha dung se dan toi ty le von kha dung duoi 120%.

Thong tu duoc ap dung tu 1/12/2012.


3 truong hop duoc xem xet dieu chinh vien phi

Bat dau tu 1/12/2012, se co 3 truong hop duoc xem xet dieu chinh gia dich vu kham benh, chua benh (vien phi), theo dung Nghi dinh 85/2012/ND-CP, ve co che hoat dong, co che tai chinh doi voi cac don vi su nghiep y te cong lap va gia dich vu kham benh, chua benh cua cac co so kham benh, chua benh cong lap, vua duoc Thu tuong Chinh phu vua ky va ban hanh.

Theo Nghi dinh nay, Chinh phu da ban hanh, gia dich vu kham benh, chua benh (vien phi) duoc xem xet dieu chinh trong 3 truong hop: Co quan nha nuoc co tham quyen thay doi dinh muc kinh te ky thuat dich vu kham benh, chua benh; Nha nuoc thay doi ve co che, chinh sach tien luong; Khi co bien dong gia cua cac yeu to dau vao.

Vien phi la so tien phai tra cho moi dich vu kham benh, chua benh, thuc hien theo lo trinh: Nam 2013 vien phi duoc tinh tren co so cac chi phi truc tiep; chi phi tra phu cap thuong truc, phu cap phau thuat, thu thuat, chua tinh tien luong.

Giai doan 2014- 2017, vien phi se tinh ca chi phi ve tien luong. Giai doan tu nam 2018 tro di, vien phi duoc tinh du cac chi phi de thuc hien dich vu, bao gom ca chi phi truc tiep va chi phi gian tiep.

Thanh lap Quy phong, chong toi pham

Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 47/2012/QD-TTg ve viec thanh lap, quan ly va su dung Quy phong, chong toi pham.

Theo do, Quyet dinh gom 8 dieu, quy dinh ro viec thanh lap Quy phong, chong toi pham o Trung uong va cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (goi tat la cap tinh) de ho tro cong tac phong, chong toi pham, phong, chong ma tuy.

Cu the, Quy phong, chong toi pham duoc hinh thanh tu cac nguon nhu tien Viet Nam, ngoai te, tien ban dau gia tai san, phuong tien, tang vat thu duoc (tru cac chat ma tuy va nhung tang vat phai tieu huy theo quy dinh cua phap luat), sau khi da tru di cac chi phi hop ly theo quy dinh hien hanh ve ban dau gia tai san (neu co) tu cac vu an ve hinh su va cac vu an ve ma tuy tren dia ban cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, sau khi Ban an, Quyet dinh cua Toa an co hieu luc phap luat.

Cac khoan tai tro, ho tro cua cac co quan, to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc doi voi hoat dong dau tranh phong, chong toi pham va phong, chong ma tuy.

Truong hop cac khoan tai tro, ho tro khong co dia chi cu the se chuyen ve Quy phong, chong toi pham cua Trung uong de quan ly, su dung. Bo Cong an, Bo Tai chinh, Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem quan ly, dieu hanh Quy phong, chong toi pham theo quy dinh.

Doi voi Quy phong, chong toi pham Trung uong se ho tro hoat dong truy quet cac bang, o, nhom toi pham; ho tro cac hoat dong dieu tra, truy to, xet xu cac vu an diem, trong diem; ho tro viec thuong bang tien theo Quyet dinh cua cap co tham quyen cua Trung uong doi voi ca nhan, gia dinh, co quan, to chuc co thanh tich suat sac trong cong tac phong, chong toi pham, phong, chong ma tuy theo quy dinh;... va ho tro cac hoat dong nghien cuu, ung dung cac bai thuoc cai nghien, phuc hoi chuc nang cho nguoi nghien ma tuy.

Con doi voi Quy phong, chong toi pham cap tinh, ho tro cac don vi truc tiep dau tranh phong, chong toi pham, phong, chong ma tuy tren dia ban mua sam trang, thiet bi ky thuat nghiep vu phuc vu truc tiep cong tac dau tranh phong, chong toi pham, phong, chong ma tuy.

Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 20/12/2012.


Yen Nhi

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tín dụng đang dần được khơi thông

Với mục tiêu và quyết tâm đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành về dưới 3%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định cụ thể và giao chỉ tiêu số nợ xấu phải được xử lý cho từng ngân hàng thương mại (gồm tự xử lý thu hồi nợ và bán nợ cho VAMC). Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN. Kết quả đạt được khả thi khi các ngân hàng đã hoàn tất việc bán nợ xấu cho VAMC trước thời hạn quy định.

Giá điện tại đảo không đắt hơn đất liền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo Lao, Giam Kha Nang Lao Dong, thu tuong chinh phu, dich vu van tai, cong ty chung khoan, co hieu luc, huong luong huu, du dieu kien, tau dich vu, quyet dinh, doi voi, toi pham, nhan vien, bo sung, phong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng loạt quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 12

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng loạt quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 12 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc tu thang 12

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc tu thang 12 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc tu thang 12 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0