Gop von mua BDS cho dai co van chua khoi cong
Ngay sau khi nhieu khach hang mua du an Van Canh CT1 va CT2 co don kien nghi gui bao dien tu TS ve viec Cong ty Co phan bat dong san AZ (goi tat la AZ Land) lap lo trong ho so mua ban nha, nhieu khach hang tai du an AZ Sky Dinh Cong cung gui don phan anh ve viec AZ Land huy dong von sai so voi quy dinh.

Tin lien quan

» Qua dang mang ten AZ Land

» AZ Land co tinh lap lo cam ket trong hop dong?

Ban can ho khong co ho so

Theo hop dong cua AZ Land ky voi anh B.T.H, cong ty nay huy dong von cho du an AZ Sky Dinh Cong tu ngay 2/4/2010, dieu dang noi la thoi diem nay tat ca cac giay to lien quan den viec ban can ho deu khong co ho so gi het. Cung theo anh H, du an AZ Sky Dinh Cong da chinh thuc ky hop dong huy dong von voi nhieu khach hang tu nam 2009.
Gop von mua BDS, cho dai co van chua khoi cong

Cu the, du an chua co cac giay to nhu: Quyet dinh phe duyet quy hoach 1/500 khu chung cu (Tong mat bang, chieu cao, mat do xay dung, he so su dung dat …); ho so du an dau tu (thuyet minh du an va thiet ke co so duoc tham dinh va phe duyet); tinh toan cac chi phi tong muc dau tu xay dung cong trinh: chi phi xay dung, thiet bi, chi phi khac; chi phi phai nop cho nha nuoc: Thue thu nhap doanh nghiep, thue chuyen quyen su dung dat (dat cong nghiep sang dat o), VAT…..

Dac biet, day la lo dat nam trong dien tich dat chuyen doi su dung muc dich tu dat cong nghiep sang dat xay nha o, nhung thoi diem huy dong von lai chua duoc UBND thanh pho Ha Noi phe duyet.

Theo do, hop dong huy dong von duoc ky ket tu nam 2009, nhung den tan giua thang 8/2010 moi co Cong van so 6934/UBNDTP xem xet chap thuan chuyen muc dich su dung lo dat. Sau do, ngay 20/10/2010, UBND TP Ha Noi moi co Cong van so 8392/UBND-XD cho phep chuyen muc dich su dung lo dat de xay dung du an AZ Sky. Nhu vay, sau hon 1 nam huy dong von, du an moi duoc UBND TP Ha Noi phe duyet cho phep chuyen doi muc dich su dung dat.
Gop von mua BDS, cho dai co van chua khoi cong
Phoi canh AZ Sky Dinh Cong. Anh: AZ Land


Theo phan anh cua mot so khach hang tai du an AZ Sky Dinh Cong, den ngay 05/06/2011, mot so nha dau tu moi nhan duoc thu thong bao cua AZ Land la da co them Cong van so 48/UBND ngay 17/01/2011 cua UBND quan Hoang Mai chuyen muc dich su dung lo dat.

“Cong ty AZ Land hua trong vong 3 thang toi se xin giay phep xay dung va quy hoach tong mat bang 1/500. Day chi la van ban chap thuan ve mat chu truong cho phep chuyen doi dat Cong nghiep (CN1) sang dat o chu chua he co 1 quyet dinh chinh thuc nao”, anh H, mot khach hang tai AZ Sky Dinh Cong noi.

Ngoai ra, theo anh H, hop dong vay von cua nhung nguoi mua truoc 2011 co thoi han 9 thang, con mua trong nam 2011 co thoi han 12 thang, tuy nhien, phia AZ Land tu dong gia han them 6 thang nua neu du an van chua duoc trien khai.

“Thong tin map mo, khi co nguoi hoi thi tra loi va khong thong nhat, luc thi bao dau nam 2011 khoi cong, luc thi qua Tet hoac 3 - 6 thang nua se khoi cong, tham chi nhan vien con khang dinh chac chan la dang khoan tham do trong khi thuc te AZ Land chua he co bat ki dong thai nao trien khai”, anh H buc xuc noi.

Gop von mua BDS, cho dai co van chua khoi cong
Gop von mua BDS, cho dai co van chua khoi cong
Ho so ky voi khach hang thang 4/2010, nhung den tan thang 8/2010, du an moi duoc UBND TP Ha Noi phe duyet cho phep chuyen doi muc dich su dung dat
Dieu dang noi, mac du hop dong huy dong von ky voi Cong ty AZ, nhung khu dat thuc hien du an lai duoc giao cho Cong ty TNHH Da quy The gioi va Tap doan Dau tu phat trien nha va do thi Viet Nam (HUD) lam chu dau tu cap 1.

Tai cac van ban phia AZ Land cung cap cho khach hang, deu khong thay su hien dien ten cua cong ty AZ Land tai du an nay. Cu the, tai van ban so 5937/UBND-XD cua UBND TP Ha Noi do Pho Chanh van phong Nguyen Van Thinh ky ngay 19/7/2011 ghi ro: “Sau khi xem xet y kien cua So Xay dung tai Cong van so 4630/BC-SXD-TTr ngay 6/7/2011 bao cao ket qua kiem tra tinh hinh thuc hien du an tai lo dat CN1 thuoc khu do thi Dinh Cong va yeu cau Cong ty TNHH Da quy The gioi lien he voi cac So, nganh chuc nang, Tap doan Dau tu phat trien nha va do thi (HUD) de hoan tat ho so, thu tuc trien khai thuc hien du an”.

“De lam khach hang tin tuong vao tinh kha thi cua du an, phia AZ Land co thoi diem con dua may xuc, may ui den dat tai khu dat CN1 (Dinh Cong). Tuy nhien, den gio du an van chua duoc khoi cong”, anh H cho biet.

Sai vi Nghi dinh 71 ra doi sau?!

Ly giai ve viec cham tre thi cong so voi hop dong, ong Bui Viet Son, Chu tich hoi dong quan tri cong ty Co phan bat dong san AZ cho rang, do du an phai qua 2 lan chuyen doi (chuyen doi chu dau tu va chuyen doi muc dich su dung dat) nen moi keo dai thoi gian hon so voi du kien.

Ly giai ve viec du an chua co day du giay to, ong Son cho rang, theo Nghi dinh 71 cua Chinh phu huong dan chi tiet va thi hanh luat nha o, truoc khi lap du an phat trien nha o, chu dau tu phai to chuc lap va trinh Uy ban nhan dan cap co tham quyen noi co du an phat trien nha o phe duyet quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 theo quy dinh cua phap luat ve quy hoach xay dung thi moi duoc huy dong von va xay mong xong moi duoc ky hop dong mua ban.

Tuy nhien, thoi diem AZ huy dong von cho du an AZ Sky Dinh Cong la nam 2009, khi do Nghi dinh 71 chua duoc ban hanh va co hieu luc (Nghi dinh 71 co hieu luc tu ngay 8/8/2010). Vi vay, viec huy dong von nhu vay la khong vi pham Nghi dinh 71.

Ve viec chuyen doi chu dau tu, ong Son cho rang, Cong ty TNHH Da quy The gioi va cong ty AZ la dong chu dau tu. Hai ben cung hop tac dau tu, 1 ben la ban hang gop von, 1 ben thi hoan thien thu tuc de chuyen giao du an.

“Viec chuyen doi giua HUD va AZ Land la don gian, hien nay AZ Land chi cho So kien truc phe duyet quy hoach thi se dau noi ngay voi HUD. Hop dong chuyen giao tu HUD sang cong ty TNHH Da quy The gioi la dung luat, hien viec chuyen giao ha tang ky thuat da ban giao xong, cuoi nam nay se khoi cong du an”, ong Son khang dinh.

Tuy nhien, viec lam hop dong huy dong von khi du an chua hoan tat cac giay to thu tuc la vi pham Phap luat Hop dong dan su. “Hop dong dan su la su thoa thuan giua cac ben ve viec xac lap, thay doi hoac cham dut quyen va nghia vu cua cac ben trong mua ban, thue, vay, muon, tang cho tai san; lam hoac khong lam mot viec, dich vu hoac cac thoa thuan khac ma trong do mot hoac cac ben nham dap ung nhu cau sinh hoat, tieu dung”.


Do vay, khi chua co tai san (du an) da lam hop dong huy dong von la vi pham hop dong dan su.

Trich Nghi dinh 71/2010/ND-CP ngay 23/6/2010 quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat Nha o

Dieu 5. Yeu cau doi voi du an phat trien nha o


1. Truoc khi dau tu xay dung nha o (bao gom ca nha o duoc xay dung trong khu do thi moi), chu dau tu phai de nghi co quan nha nuoc co tham quyen chap thuan dau tu (tru truong hop phai dau thau lua chon chu dau tu theo quy dinh tai Dieu 14 cua Nghi dinh nay), to chuc lap, tham dinh, phe duyet du an phat trien nha o theo quy dinh cua Luat Nha o, Nghi dinh nay va cac quy dinh cua phap luat co lien quan.

2. Truoc khi lap du an phat trien nha o, chu dau tu phai to chuc lap va trinh Uy ban nhan dan cap co tham quyen noi co du an phat trien nha o phe duyet quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 theo quy dinh cua phap luat ve quy hoach xay dung, tru truong hop noi co du an da co quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 duoc duyet va chu dau tu khong co de xuat dieu chinh hoac truong hop khong phai lap quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 theo quy dinh cua phap luat ve quy hoach xay dung.

Trinh tu, thu tuc lap, tham dinh va phe duyet quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve quy hoach xay dung va do an quy hoach nay phai duoc cong bo cong khai theo quy dinh tai Dieu 81 cua Nghi dinh nay.

3. Du an phat trien nha o phai phu hop voi quy hoach su dung dat, quy hoach xay dung do thi, quy hoach diem dan cu nong thon, thiet ke do thi, phu hop voi chuong trinh phat trien nha o trong tung giai doan cua dia phuong va dap ung cac yeu cau ve phat trien nha o quy dinh tai Dieu 24, Dieu 25 va Dieu 26 cua Luat Nha o.

4. Viec thiet ke nha o trong du an phat trien nha o phai phu hop voi quy chuan, tieu chuan xay dung va tieu chuan thiet ke nha chung cu, nha o rieng le, nha biet thu quy dinh tai Luat Nha o va Nghi dinh nay.

5. Doi voi du an phat trien khu nha o thi phai duoc xay dung dong bo he thong ha tang ky thuat va he thong ha tang xa hoi; doi voi du an phat trien nha o doc lap thi phai bao dam ket noi voi he thong ha tang ky thuat chung cua khu vuc.

6. Noi dung ho so du an phat trien nha o bao gom phan thuyet minh va phan thiet ke co so duoc lap theo quy dinh tai Dieu 6 cua Nghi dinh nay.

Chau Anh
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: AZ Land, AZ Sky Dinh Cong, TNHH Da, UBND TP Ha Noi, Luat Nha, Van Canh CT1, du an phat trien nha o, muc dich su dung, quy hoach chi tiet, cong ty co phan, huy dong von, chu dau tu, theo quy dinh, su dung dat, xay dung, dieu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Góp vốn mua BĐS, chờ dài cổ vẫn chưa khởi công

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Góp vốn mua BĐS, chờ dài cổ vẫn chưa khởi công bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Gop von mua BDS cho dai co van chua khoi cong

Nhan xet, hay lien he ve tin Gop von mua BDS cho dai co van chua khoi cong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Gop von mua BDS cho dai co van chua khoi cong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0